Filipililer 3:10-11

10-11Ölümünde O'nunla özdeşleşerek O'nu tanımak, dirilişinin gücünü ve acılarına ortak olmanın ne demek olduğunu bilmek ve böylece ne yapıp yapıp ölümden dirilişe erişmek istiyorum.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

3:4-14 Pavlus’un, mektuplarında özyaşamöyküsüyle ilgili en önemli bölümlerden biri olan, her imanlı için örnek teşkil eden kiş isel tanıklığı (bkz. Rom.1:1’e ait not; krş. Elç.22:1-21; Elç.26:1-23).
3:7-14 Pavlus’un Mesih’e güveni.
3:10-11 O’nu tanımak Krş. Flp.3:8-9. Mesih’i tanımak, dirilişinin gücünü her gün yaşamayı (bkz. Ef.1:17-20), acılarına ortak olmayı (krş. Elç.9:16) ve ölümünde onun gibi olmayı (bkz. 2Ko.4:7-12; 2Ko.12:9-10) içerir. İmanlılar Mesih’in ölümüne ve dirilişine zaten ortaktır (krş. Rom.6:2-13; Gal.2:20; Gal.5:24; Gal.6:14; Ef.2:6; Kol.2:12-13; Kol.3:1); bununla birlikte Pavlus, Mesih’le ve Mesih için acı çekmenin gerçek deneyiminden söz eder. ne yapıp yapıp Pavlus şüphe veya belirsizlik içinde olduğundan değil, dirileceğiyle ilgili umudunu dile getirmek amacıyla böyle söylemiştir. dirilişe Her imanlının en büyük özlemi, kurtuluşun bu son aşamasıdır (bkz. Dan.12:2; Yu.5:29; Elç.24:15; 1Ko.15:23; 1Se.4:16; Makale: Kurtuluş, s.1716).

Videolar

Filipililer Girişi

Genel Bakış: Bugünkü Yunanistan'ın Kavala Kenti'ne yakın olan Filipi, ilk yüzyılda Makedonya'nın en önemli kentlerinden biriydi. Pavlus burada bir inanlılar topluluğu oluşturmuştu1. Bu mektubu, büyük olasılıkla İ.S. 61 yılında Roma'da tutukluyken yazıyor2. O sırada Pavlus evde göz hapsindeydi3. Durumu öğrenen Filipili inanlılar, bağışlarını Epafroditus'un eliyle ona gönderirler. Pavlus ise ölüm derecesinde hastalanıp iyileşen Epafroditus'u övgülerle4 ve kendisine ulaştırılan bağışlar için5 sunduğu candan teşekkürlerle Filipi'ye geri gönderir. Bu arada Pavlus yargılanmayı beklemektedir6. Cesaretini yitirmeyeceğini ummakta, sonunda da görevini sürdürmek üzere hayatta kalacağına inanmaktadır. Durumu belli olur olmaz, Timoteos'u kendisiyle ilgili haberlerle Filipi'ye göndermeyi tasarlıyor7. Daha sonra onları bizzat ziyaret edebileceğini umuyor8.

Mektubun İçeriği: Pavlus'un imanı ve sevinci, çektiği acılara rağmen, mektup boyunca göze çarpıyor. Gerçekte «sevinç» ve «sevinmek» sözcükleri on yedi kez tekrarlanır9. Pavlus, Mesih uğruna tutuklandığının saray muhafızlarınca bilinmesinden, ayrıca birçok inanlının, çektiği sıkıntılardan cesaret alıp Tanrı sözünü yüreklilikle yaymalarından büyük sevinç duyuyor10. Hiçbir şeyin, Mesih'i tanımakla karşılaştırılamayacağını söylüyor. Hedefe ulaşmak umuduyla koşmaya devam ettiğini yazıyor11.

Bunun yanısıra Filipili dostları için dua etmekte12 ve onları yüreklendirmeye çalışmaktadır. Sevinmeleri13; birlik içinde olmaları14; yalnız kendilerini değil, başkalarını da düşünmeleri gerektiğini yazıyor15. Filipililer'i, mektubun ünlü 2:5-11 ayetlerinde, Mesih'in olağanüstü alçakgönüllülük örneğiyle cesaretlendirmeye çalışır. Yanlış öğreti yayanlar tarafından saptırılmamaları, kendilerine karşı olanlardan yılmadan Rab'be bağlı kalmaları gerektiğini hatırlatır. Onlara da, kendisi gibi Mesih uğruna acı çekmek ayrıcalığı verilmiştir16. Pavlus onlara, «Beni örnek alın» diyor17.

Ana Hatlar:

1:1-11 Selamlar, teşekkür ve dua
1:12-26 Pavlus'un durumu
1:27-2:18 Yüreklendirici sözler
2:19-30 Timoteos ve Epafroditus
3:1-21 Hedefimiz
4:1-23 Son öğütler, bağışlar için teşekkür

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 26

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş