Filipililer 3

3
Gerçek Doğruluk
1Sonuç olarak, kardeşlerim, Rab'de sevinin. Size aynı şeyleri yazmak bana usanç vermez; hem bu sizin için bir güvencedir.
2Kötülük yapan o adamlardan, o köpeklerden sakının; o sünnet bağnazlarından[a] sakının! 3Çünkü gerçek sünnetliler Tanrı'nın Ruhu aracılığıyla tapınan, Mesih İsa'yla övünen, insansal özelliklere güvenmeyen bizleriz. 4Ben aslında bunlara da güvenebilirdim. Eğer başka biri bunlara güvenebileceğini sanıyorsa, ben daha çok güvenebilirim. 5 Sekiz günlükken sünnet oldum. İsrail soyundan, Benyamin oymağından, özbeöz İbrani'yim. Kutsal Yasa'ya bağlılık derseniz, Ferisi'ydim. 6 Gayret derseniz, kiliseye zulmeden biriydim. Yasa'ya dayanan doğruluk derseniz, kusursuzdum.
7Ama benim için kazanç olan her şeyi Mesih uğruna zarar saydım. 8-9Dahası var, uğruna her şeyi yitirdiğim Rabbim İsa Mesih'i tanımanın üstün değeri yanında her şeyi zarar sayıyorum, süprüntü sayıyorum. Öyle ki, Mesih'i kazanayım ve Kutsal Yasa'ya dayanan kişisel doğruluğa değil, Mesih'e iman etmekle[b] kazanılan, iman sonucu Tanrı'dan gelen doğruluğa sahip olarak Mesih'te bulunayım. 10-11Ölümünde O'nunla özdeşleşerek O'nu tanımak, dirilişinin gücünü ve acılarına ortak olmanın ne demek olduğunu bilmek ve böylece ne yapıp yapıp ölümden dirilişe erişmek istiyorum.
Hedefe Doğru Koşalım
12Bunlara şimdiden kavuştuğumu ya da yetkinliğe eriştiğimi söylemiyorum. Ama Mesih İsa'nın beni kazanmakla benim için öngördüğü ödülü kazanmak için koşuyorum. 13-14Kardeşler, kendimi bunu kazanmış saymıyorum. Ancak şunu yapıyorum: Geride kalan her şeyi unutup ileride olanlara uzanarak, Tanrı'nın Mesih İsa aracılığıyla yaptığı göksel çağrıda öngörülen ödülü kazanmak için hedefe doğru koşuyorum. 15Bunun için olgun olanlarımızın hepsi bu düşüncede olsun. Herhangi bir konuda farklı bir düşünceniz varsa, Tanrı bunu da size açıkça gösterecek. 16Ancak, eriştiğimiz düzeye uygun bir yaşam sürelim.
17 Kardeşler, hepiniz beni örnek alın. Size verdiğimiz örnek uyarınca yaşayanlara dikkatle bakın. 18Size defalarca söylediğim gibi, şimdi gözyaşları içinde tekrar söylüyorum: Birçok kişi Mesih'in çarmıhına düşman olarak yaşıyor. 19Onların sonu yıkımdır; tanrıları mideleridir. Ayıplarıyla övünür, yalnız bu dünyayı düşünürler. 20Oysa bizim vatanımız göklerdedir. Oradan Kurtarıcı'yı, Rab İsa Mesih'i bekliyoruz. 21O her şeyi kendine bağlı kılmaya yeten gücünün etkinliğiyle zavallı bedenlerimizi değiştirip kendi yüce bedenine benzer hale getirecektir.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

3:1 Sonuç olarak Bu ifade, mektubun bittiğini değil, yeni bir bölüme geçildiğini belirtir (krş. Flp.4:8). Rab’de sevinin Bkz. Flp.4:4. aynı şeyleri Bundan sonra söz edilen konular, Pavlus’un daha önce Filipi’de yaptığı konuşmalarda (veya daha önceki bir mektupta) ele aldığı konulardır. güvencedir Ciddi bir hata varsa, o hatayla ilgili uyarıları tekrarlamakta yarar vardır.
3:2 köpeklerden Pavlus’un karşıtları, sünnet olmak gibi Yahudi âdetlerini Yahudi olmayan imanlılara kabul ettirmeye, böylece onları Yasa’nın gereklerini yerine getirmeye zorluyordu (bkz. Bilgi Kutusu: Yanlış Öğretiler Yayanlar, s.1729); sünnetsiz olan her kese “köpek” derlerdi. Pavlus, bu kişilerin Müjde’ye saldırganca karşı çıkışlarını, hatalarının ciddiyetini ve bunun yıkıcı sonuçlarını göz önüne sermeye çalışır ; bu öğretiler, Pavlus’un Galatya’daki topluluklarda mücadele ettiği öğretilere benzer (bkz. Galatyalılar: Giriş). sünnet bağnazlarından Kurtuluş için sünnetin gerekli olduğunu savunanlar. Grekçesi “bedeni kesip biçenler” gibi bir anlama gelen sert, etkili bir ifadedir.
3:3 gerçek sünnetliler Fiziksel sünnet değil, pak yürekle kazanılan ruhsal sünnet (krş. Hez.36:26; Rom.2:28-29; Rom.2:29’a ait not; Kol.2:11-13; bkz. Yas.30:6 ve ilgili not). İmanlılar için bedensel sünnet bir koşul değildir. övünen... güvenmeyen İnsan ya Mesih’le ya da kendiyle övünür. insansal özelliklere İnsan doğası zayıftır; bu nedenle insan kurtuluşu için iyi karakterine, soyuna, dinsel eğilimlerine vb. özelliklerine güvenemez (bkz. Gal.3:3 ve ilgili not).
3:5 Sekiz günlükken Bkz. Yar.17:12. İsrail soyundan Pavlus bir Yahudi olarak doğdu. Benyamin oymağından Pavlus’un Yahudi soyundan geldiği kesindi. Kutsal kent Yeruşalim, Benyamin oymağının sınırları içindeydi. özbeöz Soy, dil, davranış ve yaş am tarzı açısından (bkz. Elç.22:2-3; Gal.1:14). Ferisi’ydim Bkz. Mat.3:7’ye ait not.
3:4-6 Pavlus’un Mesih’e iman etmeden önceki güven kaynağı olan Yahudi inancı, ayrıcalıkları ve başarıları.
3:6 Yasa’ya dayanan doğruluk Tanrı’nın gözünde kabul görmek ve bereketine layık olmak amacıyla Kutsal Yasa’yı yerine getirmekle meydana gelen doğruluk (krş. Flp.1:8-9); Müjde’ye aykırı olduğu için Pavlus’un ödün vermeksizin karşı çıktığı bir uygulama (bkz. Makale: Doğruluk, s.1656; Rom.3:27-28; Rom.4:1-5; Gal.2:16 ve ilgili not; Gal.3:10-12; Gal.3:10’a ait not). kusursuzdum Dış görünüşte Kutsal Yasa’ya uygunluk açısından.
3:7 her şeyi 5-6. ayetlerde söz edilenler. kazanç... zarar Pavlus’un yaşamındaki büyük değişim Şam yolunda başlamış ve onu benmerkezcilikten “Mesihmerkezciliğe” ulaştırmıştır (bkz. Elç.9:3-16).
3:8-9 İsa Mesih’i tanımanın Yalnızca Mesih’le ilgili gerçekleri bilmek değil, Mesih’i kişisel olarak tanımak söz konusudur. Bu, insanı bütünüyle değiştiren, Mesih’e güvenmek sayesinde kazanılan bir bilgidir (bkz. 2Ko.5:17 ve ilgili not). süprüntü Pavlus eskiden sahip olduğu her şeyi artık değersiz sayar (krş. Ef.2:3-7). Kutsal Yasa’ya dayanan kişisel doğruluğa Bkz. Flp.3:6’ya ait not. Mesih’e iman etmekle Grekçesi’nden, “Mesih’in sadakatiyle” diye de çevrilebilir. iman sonucu... doğruluğa Mesih’le özdeşleşmenin başlıca bereketi (bkz. Makale: Doğruluk, s.1656; Rom.3:21-22; 1Ko.1:30; Gal.2:16 ve ilgili not). Mesih’te bulunayım Mesih’le özdeşleşme anlamında (bkz. Flp.2:1-2’ ye ait not; krş. 1Ko.1:30); sadece geçmişte yaşanmış bir deneyim değil, sürekliliği olan bir ilişki vurgulanmaktadır.
3:10-11 O’nu tanımak Krş. Flp.3:8-9. Mesih’i tanımak, dirilişinin gücünü her gün yaşamayı (bkz. Ef.1:17-20), acılarına ortak olmayı (krş. Elç.9:16) ve ölümünde onun gibi olmayı (bkz. 2Ko.4:7-12; 2Ko.12:9-10) içerir. İmanlılar Mesih’in ölümüne ve dirilişine zaten ortaktır (krş. Rom.6:2-13; Gal.2:20; Gal.5:24; Gal.6:14; Ef.2:6; Kol.2:12-13; Kol.3:1); bununla birlikte Pavlus, Mesih’le ve Mesih için acı çekmenin gerçek deneyiminden söz eder. ne yapıp yapıp Pavlus şüphe veya belirsizlik içinde olduğundan değil, dirileceğiyle ilgili umudunu dile getirmek amacıyla böyle söylemiştir. dirilişe Her imanlının en büyük özlemi, kurtuluşun bu son aşamasıdır (bkz. Dan.12:2; Yu.5:29; Elç.24:15; 1Ko.15:23; 1Se.4:16; Makale: Kurtuluş, s.1716).
3:12 beni kazanmakla... kazanmak Pavlus’un amacı, Mesih’in onun için belirlediği amaçla aynıdır; Mesih de Pavlus’un hedefe doğru koşması için gereksindiği her şeyi sağlar (Flp.3:13-14; krş. Flp.2:12-13).
3:4-14 Pavlus’un, mektuplarında özyaşamöyküsüyle ilgili en önemli bölümlerden biri olan, her imanlı için örnek teşkil eden kiş isel tanıklığı (bkz. Rom.1:1’e ait not; krş. Elç.22:1-21; Elç.26:1-23).
3:7-14 Pavlus’un Mesih’e güveni.
3:12-14 Pavlus, imanlının yaşamını yarışa benzetir (krş. 1Ko.9:24-27; 1Ti.6:12; 2Ti.1Ti.4:7-8; ayrıca krş. Mat.24:13; İbr.12:1).
3:13-14 unutup Günahlı geçmişine ait tüm anılarını unutmak değil (bkz. Flp.3:4-6), günahları bedeli ödenmiş ve bağışlanmış olarak geride bırakmak söz konusudur. göksel Pavlus’un nihai amacı bu yaşamda değil, gökte bulunur (bkz. İbr.11:16). ödülü Grek yarışlarında birinci gelen, yapraklardan yapılmış bir taç ve bazen para ödülü kazanırdı (bkz. 1Ko.9:24). İmanlının ödülü, sonsuza dek sürecek olan ilahi görkemdir.
3:15 olgun Ruhsal bakımdan yeterince gelişmiş olanlar (bkz. 1Ko.2:6 ve ilgili not; 1Ko.3:1-3; İbr.5:14 ve ilgili not). bu düşüncede 12-14. ayetlerde açıklanmıştır: Hâlâ ulaşılması gereken hedefler olduğuna göre kendini beğenmişliğe kapılmamak gerekir. farklı bir düşünceniz Okuyucular 12-14. ayette açıklanan düşünceyi kabul edip de daha az önemli olan konularda anlaşmasalar bile Tanrı onlar için konuyu açıklığa kavuşturacaktır.
3:16 eriştiğimiz düzeye... yaşam sürelim İmanlılar, kavradıkları gerçekleri hayata geçirmekle sorumludurlar.
3:17 beni örnek alın Pavlus’un Mesih’i örnek aldığı gibi (bkz. 1Ko.11:1 ve ilgili not). yaşayanlara dikkatle bakın İmanlının sürdüğü yaşam, örnek alınmaya değer olmalıdır.
3:18 gözyaşları içinde Krş. Elç.20:19,Elç.20:31. çarmıhına düşman olarak Müjde gerçeğine aykırı olarak (bkz. Makale: İncil Nedir?, s.1367).
3:19 tanrıları mideleridir Aşırı benmerkezcilik; oburluklarından ötürü mideleri her şeyden önce geliyordu (bkz. Rom.16:18). bu dünyayı düşünürler Bkz. Kol.3:1-2. Kilise içindeki çeşitli ayrılıkçılar arasındaki farkları göz önünde bulundurarak imanlıları tüm bu kişiler için ayrı ayrı uyaran Pavlus burada, Kol.3:2’ de açıklanan sahte öğretmenlerden değil, Kutsal Yasa’ya saygısızlık edenlerden (Antinomianlar: Evrensel ahlâk yasalarını reddedenler) söz etmektedir.
3:20 vatanımız Hıristiyanlar bu dünyada yaşayan, ancak bu dünyaya ait olmayan yabancılardır (krş. Yu.17:14-15; 1Ko.7:29-31; 1Pe.2:11 ve ilgili notlar). göklerdedir Mesih’in bulunduğu yer (bkz. Gal.4:26 ve ilgili not); 19. ayette geçen “bu dünya”nın zıttı olarak belirtilmiştir (krş. Ef.2:6; Kol.3:1-4). Oradan... bekliyoruz Bkz. Rom.8:19; 1Ko.1:7; 1Se.1:9-10; 2Ti.1Se.4:8.
3:21 bağlı kılmaya yeten gücünün Bkz. Flp.1:7-8; Mat.28:18; 1Ko.15:27; Ef.1:18-22. zavallı bedenlerimizi Günah yüzünden zayıflığın, çürümüşlüğün ve ölümün boyunduruğuna giren (bkz. Rom.8:10,Rom.8:20-23; 1Ko.15:42-44 ve ilgili not). değiştirip Kutsal Ruh aracılığıyla dirilişte (bkz. Rom.8:11 ve ilgili not). kendi yücebedenine Mesih, dirilenlerin ilk örneği olarak, dirildikten sonra bu göksel bedene sahip oldu (Luk.24:30,Luk.24:36-43; Yu.20:26). İmanlılar da tıpkı O’nun gibi, diriliş gününde Kutsal Ruh’un gücüyle ölümsüz bedenlere sahip olacaklar (bkz. Rom.8:29; 1Ko.15:20, 44,46,49; 1Yu.3:2).

Videolar

Filipililer Girişi

Genel Bakış: Bugünkü Yunanistan'ın Kavala Kenti'ne yakın olan Filipi, ilk yüzyılda Makedonya'nın en önemli kentlerinden biriydi. Pavlus burada bir inanlılar topluluğu oluşturmuştu1. Bu mektubu, büyük olasılıkla İ.S. 61 yılında Roma'da tutukluyken yazıyor2. O sırada Pavlus evde göz hapsindeydi3. Durumu öğrenen Filipili inanlılar, bağışlarını Epafroditus'un eliyle ona gönderirler. Pavlus ise ölüm derecesinde hastalanıp iyileşen Epafroditus'u övgülerle4 ve kendisine ulaştırılan bağışlar için5 sunduğu candan teşekkürlerle Filipi'ye geri gönderir. Bu arada Pavlus yargılanmayı beklemektedir6. Cesaretini yitirmeyeceğini ummakta, sonunda da görevini sürdürmek üzere hayatta kalacağına inanmaktadır. Durumu belli olur olmaz, Timoteos'u kendisiyle ilgili haberlerle Filipi'ye göndermeyi tasarlıyor7. Daha sonra onları bizzat ziyaret edebileceğini umuyor8.

Mektubun İçeriği: Pavlus'un imanı ve sevinci, çektiği acılara rağmen, mektup boyunca göze çarpıyor. Gerçekte «sevinç» ve «sevinmek» sözcükleri on yedi kez tekrarlanır9. Pavlus, Mesih uğruna tutuklandığının saray muhafızlarınca bilinmesinden, ayrıca birçok inanlının, çektiği sıkıntılardan cesaret alıp Tanrı sözünü yüreklilikle yaymalarından büyük sevinç duyuyor10. Hiçbir şeyin, Mesih'i tanımakla karşılaştırılamayacağını söylüyor. Hedefe ulaşmak umuduyla koşmaya devam ettiğini yazıyor11.

Bunun yanısıra Filipili dostları için dua etmekte12 ve onları yüreklendirmeye çalışmaktadır. Sevinmeleri13; birlik içinde olmaları14; yalnız kendilerini değil, başkalarını da düşünmeleri gerektiğini yazıyor15. Filipililer'i, mektubun ünlü 2:5-11 ayetlerinde, Mesih'in olağanüstü alçakgönüllülük örneğiyle cesaretlendirmeye çalışır. Yanlış öğreti yayanlar tarafından saptırılmamaları, kendilerine karşı olanlardan yılmadan Rab'be bağlı kalmaları gerektiğini hatırlatır. Onlara da, kendisi gibi Mesih uğruna acı çekmek ayrıcalığı verilmiştir16. Pavlus onlara, «Beni örnek alın» diyor17.

Ana Hatlar:

1:1-11 Selamlar, teşekkür ve dua
1:12-26 Pavlus'un durumu
1:27-2:18 Yüreklendirici sözler
2:19-30 Timoteos ve Epafroditus
3:1-21 Hedefimiz
4:1-23 Son öğütler, bağışlar için teşekkür

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 26

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş