1. Tarihler 1

1
Adem'in Soyu
(Yar.10:2-31; 11:10-26)
1Adem, Şit, Enoş, 2Kenan, Mahalalel, Yeret, 3Hanok, Metuşelah, Lemek, 4Nuh.
Nuh'un oğulları[a]: Sam, Ham, Yafet.
5Yafet'in oğulları: Gomer, Magog, Meday, Yâvan, Tuval, Meşek, Tiras.
6Gomer'in oğulları: Aşkenaz, Difat, Togarma.
7Yâvan'ın oğulları: Elişa, Tarşiş, Kittim, Rodanim.
8Ham'ın oğulları: Kûş, Misrayim, Pût, Kenan.
9Kûş'un oğulları: Seva, Havila, Savta, Raama, Savteka.
Raama'nın oğulları: Şeva, Dedan.
10Kûş'un Nemrut adında bir oğlu oldu. Yiğitliğiyle yeryüzüne ün saldı.
11-12Misrayim Ludlular'ın, Anamlılar'ın, Lehavlılar'ın, Naftuhlular'ın, Patruslular'ın, Filistliler'in ataları olan Kasluhlular'ın ve Kaftorlular'ın atasıydı. 13-16Kenan ilk oğlu Sidon'un[b] babası ve Hititler'in, Yevuslular'ın, Amorlular'ın, Girgaşlılar'ın, Hivliler'in, Arklılar'ın, Sinliler'in, Arvatlılar'ın, Semarlılar'ın, Hamalılar'ın atasıydı. 17Sam'ın oğulları: Elam, Asur, Arpakşat, Lud, Aram, Ûs, Hul, Geter, Meşek. 18Arpakşat Şelah'ın babasıydı[c]. Şelah'tan Ever oldu. 19Ever'in iki oğlu oldu. Birinin adı Pelek'ti[ç], çünkü yeryüzündeki insanlar onun yaşadığı dönemde bölündü. Kardeşinin adı Yoktan'dı. 20-23Yoktan Almodat'ın, Şelef'in, Hasarmavet'in, Yerah'ın, Hadoram'ın, Uzal'ın, Dikla'nın, Eval'ın, Avimael'in, Şeva'nın, Ofir'in, Havila'nın, Yovav'ın atasıydı. Bunların hepsi Yoktan'ın soyundandı.
24Sam, Arpakşat, Şelah, 25Ever, Pelek, Reu, 26Seruk, Nahor, Terah, 27Avram –İbrahim-.
İbrahim'in Soyu
(Yar.25:1-4; 12-16)
28İbrahim'in oğulları: İshak, İsmail.
29İsmailoğulları'nın soyu: İsmail'in ilk oğlu Nevayot. Sonra Kedar, Adbeel, Mivsam, 30Mişma, Duma, Massa, Hadat, Tema, 31Yetur, Nafiş, Kedema gelir. Bunlar İsmail'in oğullarıydı.
32İbrahim'in cariyesi Ketura'nın oğulları: Zimran, Yokşan, Medan, Midyan, Yişbak, Şuah.
Yokşan'ın oğulları: Şeva, Dedan.
33Midyan'ın oğulları: Efa, Efer, Hanok, Avida, Eldaa. Bunların hepsi Ketura'nın soyundandı.
Esav'ın Soyu
(Yar.36:10-18)
34İshak İbrahim'in oğluydu.
İshak'ın oğulları: Esav, İsrail.
35Esav'ın oğulları: Elifaz, Reuel, Yeuş, Yalam, Korah.
36Elifaz'ın oğulları: Teman, Omar, Sefi, Gatam, Kenaz ve Timna'dan doğan Amalek[d].
37Reuel'in oğulları: Nahat, Zerah, Şamma, Mizza.
Seir'in Soyu
(Yar.36:20-28)
38Seir'in oğulları: Lotan, Şoval, Sivon, Âna, Dişon, Eser, Dişan.
39Lotan'ın oğulları: Hori, Homam. Timna Lotan'ın kızkardeşiydi.
40Şoval'ın oğulları: Alyan, Manahat, Eval, Şefi, Onam.
Sivon'un oğulları: Aya, Âna.
41Âna'nın oğlu: Dişon.
Dişon'un oğulları: Hamran, Eşban, Yitran, Keran.
42Eser'in oğulları: Bilhan, Zaavan, Yaakan.
Dişan'ın oğulları şunlardı: Ûs, Aran.
Edom Kralları
(Yar.36:31-43)
43İsrailliler'i yöneten bir kralın olmadığı dönemde, Edom'u şu krallar yönetti: Beor oğlu Bala. Kentinin adı Dinhava'ydı. 44Bala ölünce, yerine Bosralı Zerah oğlu Yovav geçti. 45Yovav ölünce, Temanlılar ülkesinden Huşam kral oldu. 46Huşam ölünce, Midyan'ı Moav kırlarında bozguna uğratan Bedat oğlu Hadat kral oldu. Kentinin adı Avit'ti. 47Hadat ölünce, yerine Masrekalı Samla geçti. 48Samla ölünce, yerine Rehovot-Hannaharlı Şaul geçti. 49Şaul ölünce, yerine Akbor oğlu Baal-Hanan geçti. 50Baal-Hanan ölünce, yerine Hadat geçti. Kentinin adı Pai'ydi. Karısı, Me-Zahav kızı Matret'in kızı Mehetavel'di. 51Sonunda Hadat da öldü.
Edom beyleri şunlardı: Timna, Alva, Yetet, 52Oholivama, Ela, Pinon, 53Kenaz, Teman, Mivsar, 54Magdiel, İram. Edom beyleri bunlardı.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:1-9:44 Bkz. Bilgi Kutusu: Soyağaçları, s.554. Babil sürgününün yarattığı kargaşanın ardından, vaat edilmiş topraklara geri dönen İsrail halkının, toplumu ve ülkeyi yeniden yapılandırabilmesi için geçmişini hatırlamaya ihtiyacı vardır. 1. ve 2. Tarihler kitapları, sürgünden sonra böyle bir ortamda yazılmıştır. 1-9. bölümlerde geçen soyağaçlarında, çeşitli ailelerin etnik geçmişleri yer alır. Böylece İsrailliler’in, yıllarca putperest topraklarda kalmış olmalarına karşın, ulusal kimliklerini (dolayısıyla RAB’bin onlara verdiği vaadi) kaybetmedikleri öğretilmeye çalışılır. Kâ-hinler de, kendileri için büyük önem taşıyan bu listeler sayesinde, onarılan tapınakta hizmet edebilecek kâhinlerin soyundan olduklarını kanıtlayabileceklerdir. Bunların yanı sıra, halkın o an için bir kralı olmasa da, bir gün krallığın yeniden canlanacağı umuduyla Davut soyunun kaydının tutulması büyük önem taşıyordu.
1:1-2:1 Bu bölümdeAdem’den Yakup’a kadar olan listenin neredeyse tamamı Yaratılış Kitabı’ndan alıntılanır. İkincil önemdeki kişilerin soy bilgilerine ilk olarak burada yer verilir. Yafet ve Ham’ın soyu ( 1Ta.1:5-16) Sam’ın soyundan önce ( 1Ta.1:17-27), Sam’ın İbrahim’in ataları dışındaki oğulları ( 1Ta.1:17-23) İbrahim’in atalarından önce ( 1Ta.1:24-27), İbrahim’in cariyelerinin oğulları ( 1Ta.1:28-33) İshak soyundan ( 1Ta.1:34) önce ve Esav soyu ile Edom kralları (1Ta.1:35-54) İsrailoğulları’ndan önce sıralanır. Her durumda seçilmiş soy, sıralamada en son yeri almıştır. Ayrıca İbrahim’den çok Yakup’un adının geçtiği görülür. Kitap boyunca, Davut’la yapılan antlaşma daha sık vurgulanır ; ancak İbrahim’le yapılan antlaşma da göz ardı edilmez.
1:1-4 Yaratılıştan tufana kadarki döneme ait adlar Yar.5:1-32’den alıntılanır. Listede Habil ve Kayin’e yer verilmemesi, kitabın seçilmiş soyu vurgulama amacı taşıdığını gösterir (bkz. Yar.4:17-25).
1:4 Nuh’un oğulları Bu ifade Masoretik metinde geçmez. O dönemde bu kişilerin Nuh’un oğulları olduğunun bilindiği düşüncesiyle akrabalık derecesinin belirtilmesi gereksiz görülmüş olmalıdır ; Septuaginta’da ise bu ifade yer alır.
1:5-23 Yar.10:2-29’dan alıntılanan liste biyolojik değil, coğrafi ve kültürel bağlamda düzenlenmiştir. Filistliler hariç (bkz. 1Ta.1:11-12), toplam yetmiş ulus olduğu görülür. Bu, özellikle 3, 4, 7, 10 gibi önemli olduğu düşünülen sayılara ulaşmak amacıyla soy ağaçlarının daraltılmasına bir örnektir.
1:5 “Oğulları” olarak çevrilen sözcük, burada ve 1Ta.1:6-10,1Ta.1:17, 20-23’te ‘torunları’, ‘soyundan gelenler’ ya da ‘yerine geçen uluslar’ anlamlarına gelebilir.
1:10 “Baba” da aynı şekilde ‘soyundan gelen’, ‘ata’ ya da ‘kurucu’ anlamına gelebilir.
1:13-16 Sidon’un Saydalılar’ın atası.
1:18 Arpakşat Şelah’ın babasıydı Masoretik metinde bu şekilde geçerken, Septuaginta’da “Arpakşat Kenan’ın babasıydı, Kenan Şelah’ın babasıydı” diye geçer.
1:19 Pelek’ti Pelek, ‘bölünme’ anlamına gelir.
1:24-27 Bkz. 1Ta.1:1-2:1; Yar.11:10-26’ya ait notlar.
1:28-34 Bkz. Yar.25:1-18’e ait notlar.
1:35-42 Bkz. Yar.36:10-28 ve ilgili notlar.
1:36 Timna’dan doğan Amalek Bazı Septuaginta elyazmalarında bu şekilde geçerken, Masoretik metinde “Timna ve Amalek” diye geçer (bkz. Yar.36:12).
1:43-54 Soy listelerinde Kayin’in soyundan hiç söz edilmezken ve İsmail soyuna kısaca değinilirken, Edom’un ayrıntılı şekilde açıklanması dikkat çekicidir. Bunun nedeni, muhtemelen metnin yazıldığı zamanda Edomlular’ın önemli bir yer tutmasıdır (bkz. 1Ta.18:11-13; 2Ta.8:17; 2Ta.21:8; 2Ta.25:20; 2Ta.28:17).

Videolar

1. Tarihler Girişi

Tarihler diye bilinen kitaplar Samuel ve Krallar kitaplarında geçen olayların başka bir görüş açısından tekrarıdır. Tarihler kitaplarında İsrail'in krallık tarihinin öyküsü gerisinde önemli bir amaç vardır:

İsrail ve Yahuda üzerine gelen felaketlere karşın Tanrı kendi halkına olan vaatlerini koruyor ve onları reddetmiyor.

1.Tarihler Kitabı'nın baş kısmı Adem'den Davut'a kadarki tarihi soyağacı biçiminde özetler (1-9 bölümleri). Kitabın ikinci kısmı (10-29 bölümleri) Davut'un krallığını, özellikle tapınağın Yeruşalim'de inşası için yaptığı hazırlıkları vurgular.

Ana Hatlar:

1:1-9:44 Soy listeleri
10:1-14 Saul'un ölümü
11:1-29:30 Davut'un krallığı
a. 11:1-22:1 Zorluklar ve başarılar
b. 22:2-29:30 Tapınağı kurma hazırlıkları
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş