1. Tarihler 19

19
Davut Ammonlular'la Aramlılar'ı Yenilgiye Uğratıyor
(2Sa.10:1-19)
1Bir süre sonra Ammon Kralı Nahaş öldü, yerine oğlu kral oldu. 2Davut, “Babası bana iyilik ettiği için ben de Nahaş oğlu Hanun'a iyilik edeceğim” diye düşünerek, babasının ölümünden dolayı baş sağlığı dilemek için Hanun'a ulaklar gönderdi.
Davut'un ulakları Hanun'a baş sağlığı dilemek için Ammonlular'ın ülkesine varınca, 3Ammon önderleri Hanun'a şöyle dediler: “Davut sana baş sağlığı dileyen bu adamları gönderdi diye babana saygı duyduğunu mu sanıyorsun? Bu ulaklar ülkeyi araştırmak, casusluk etmek, yıkmak için buraya geldiler.”
4Bunun üzerine Hanun Davut'un ulaklarını yakalattı. Sakallarını tıraş edip giysilerinin kalçayı kapatan kesimini ortadan kesti ve onları öylece gönderdi.
5Davut bunu duyunca, ulakları karşılamak üzere adamlar gönderdi. Çünkü ulaklar çok utanıyorlardı. Kral, “Sakalınız uzayıncaya dek Eriha'da kalın, sonra dönün” diye buyruk verdi.
6Ammonlular Davut'un nefretini kazandıklarını anlayınca, Hanun'la Ammonlular Aram-Naharayim, Aram-Maaka ve Sova'dan savaş arabalarıyla atlılar kiralamak için bin talant[a] gümüş gönderdiler. 7Otuz iki bin savaş arabası ve Maaka Kralı'yla askerlerini kiraladılar. Maaka Kralı'yla askerleri gelip Medeva'nın yakınında ordugah kurdular. Ammonlular da savaşmak üzere kentlerinden çıkıp bir araya geldiler. 8Davut bunu duyunca, Yoav'ı ve güçlü adamlardan oluşan bütün ordusunu onlara karşı gönderdi. 9Ammonlular çıkıp kent kapısında savaş düzeni aldılar. Yardıma gelen krallar da kırda savaş düzenine girdiler.
10Önde, arkada düşman birliklerini gören Yoav, İsrail'in en iyi askerlerinden bazılarını seçerek Aramlılar'ın karşısına yerleştirdi. 11Geri kalan birlikleri de kardeşi Avişay'ın komutasına vererek Ammonlular'a karşı yerleştirdi. 12Yoav, “Aramlılar benden güçlü çıkarsa, yardımıma gelirsin” dedi, “Ama Ammonlular senden güçlü çıkarsa, ben sana yardıma gelirim. 13Güçlü ol! Halkımızın ve Tanrımız'ın kentleri uğruna yürekli olalım! RAB gözünde iyi olanı yapsın.”
14Yoav'la yanındakiler Aramlılar'a karşı savaşmak için ileri atılınca, Aramlılar onlardan kaçtı. 15Aramlılar'ın kaçıştığını gören Ammonlular da Yoav'ın kardeşi Avişay'dan kaçarak kente girdiler. Yoav ise Yeruşalim'e döndü.
16İsrailliler'in önünde bozguna uğradıklarını gören Aramlılar, ulaklar gönderip Fırat Irmağı'nın karşı yakasında, Hadadezer'in ordu komutanı Şofak'ın komutasındaki Aramlılar'ı çağırdılar.
17Davut bunu duyunca, bütün İsrail ordusunu topladı. Şeria Irmağı'ndan geçerek onlara doğru ilerleyip karşılarında savaş düzeni aldı. Davut savaşmak için düzen alınca, Aramlılar onunla savaştılar. 18Ne var ki, Aramlılar İsrailliler'in önünden kaçtılar. Davut onlardan yedi bin savaş arabası sürücüsü ile kırk bin yaya asker öldürdü. Ordu komutanı Şofak'ı da öldürdü. 19Hadadezer'in buyruğundaki krallar İsrailliler'in önünde bozguna uğradıklarını görünce, Davut'la barış yaparak ona boyun eğdiler.
Aramlılar bundan böyle Ammonlular'a yardım etmekten kaçındılar.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

11:1-2Ta.9:31 Bkz. Giriş. 11-29. bölümler boyunca Davut’un krallığı ele alınır, ancak Krallar kitaplarından farklı bir bakış açısı vardır. Krallar kitaplarında Davut’un siyasal ve askeri zaferleri vurgulanırken, Tarihler kitaplarında Davut’un tapınağın kurulmasında ve tapınma sisteminin düzenlenmesinde oynadığı role önem verilir.
18:1-20:8 Krallığının Tanrı tarafından kutsandığının kanıtı olarak, Davut’un kazandığı zaferler anlatılır. RAB, Davut’un düşmanlarının boyun eğeceğine dair verdiği vaadi yerine getirmiştir (1Ta.17:9-10). Bu ayetlerde ayrıca, Babil sürgünü ardından RAB’bin peygamberler aracılığıyla bildirdiği bir tema da ele alınır: ulusların serveti Yeruşalim’e akacak, yani düşmanların ödediği haraçlar tapınağın yapımında kullanılacaktır (1Ta.18:7-8,1Ta.18:11; 1Ta.22:2-5,1Ta.22:14-15; krş. Hag.2:1-9,Hag.2:20-23; Zek.Hag.2:7-13; Hag.6:9-15; Hag.14:12-14).
19:1-20:3 Davut’un Bat-Şeva ile işlediği günah dışında 2Sa.10-12. bölümlerdeki anlatım (bkz. ilgili notlar) esas alınır (1Ta.11:2-12:25). Ammonlular, İsrailliler’in ezeli düşmanlarındandı (bkz. 2Ta.20:1-2, 23; 2Ta.27:5; Hak.3:13; Hak.10:7-9,Hak.10:17-11:33; 1Sa.11:1-13; 1Sa.14:47; 2Kr.10:32-33; Yer.49:1-6; Sef.1:8-11). Sürgünden dönüşten sonraki dönemde de Ammonlu Toviya, Yeruşalimliler’in başına dert olacaktı (Neh.2:19; Neh.4:3,Neh.4:7; Neh.6:1,Neh.6:12,Neh.6:14; Neh.13:4-9).
19:1 Nahaş Saul’un ya düşmanı (1Sa.11:1) ya da onun soyundan gelen biridir.
19:6 Aram-Naharayim,Aram-Maaka ve Sova’dan 2Sa.10:6’da Beytrehov ve Tov’un da adı geçer. Bütün bu yerler, İsrail’in kuzey ve kuzeydoğusunda, Hula Gölü’nden başlayıp Lübnan dağlarından geçerek Fırat’ın ötesine uzanan doğal bir set oluşturur.
19:7 Medeva’nın Bu Moav kentinin deAmmonlular’ın eline geçtiği anlaşılmaktadır.
19:9 kent Ammonlular’ın, bir sonraki yıl Yoav tarafından kuşatılacak olan başkenti Rabba (1Ta.20:1-3). Günümüzde Ürdün’ün başkenti Amman’dır.
19:18 yedi bin 2Sa.10:18’deki “yedi yüz”, muhtemelen bir kopyalama hatasıdır.

Videolar

1. Tarihler Girişi

Tarihler diye bilinen kitaplar Samuel ve Krallar kitaplarında geçen olayların başka bir görüş açısından tekrarıdır. Tarihler kitaplarında İsrail'in krallık tarihinin öyküsü gerisinde önemli bir amaç vardır:

İsrail ve Yahuda üzerine gelen felaketlere karşın Tanrı kendi halkına olan vaatlerini koruyor ve onları reddetmiyor.

1.Tarihler Kitabı'nın baş kısmı Adem'den Davut'a kadarki tarihi soyağacı biçiminde özetler (1-9 bölümleri). Kitabın ikinci kısmı (10-29 bölümleri) Davut'un krallığını, özellikle tapınağın Yeruşalim'de inşası için yaptığı hazırlıkları vurgular.

Ana Hatlar:

1:1-9:44 Soy listeleri
10:1-14 Saul'un ölümü
11:1-29:30 Davut'un krallığı
a. 11:1-22:1 Zorluklar ve başarılar
b. 22:2-29:30 Tapınağı kurma hazırlıkları
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş