1. Tarihler 12

12
Davut'un Ziklak'taki Yardımcıları
1Davut'un Kiş oğlu Saul'dan gizlendiği Ziklak'ta yanına gelenler şunlardır. Bunlar savaşta onu destekleyen yiğitlerdi. 2Benyamin oymağından, Saul'un ailesindendiler. Yay taşır ve yayla ok, sapanla taş atmak için hem sağ, hem sol ellerini kullanabilirlerdi. 3Givalı Şemaa'nın oğulları Ahiezer'le Yoaş'ın komutası altındaydılar. Adları şunlardı: Azmavet'in oğulları Yeziel'le Pelet, Beraka, Anatotlu Yehu, 4Otuzlar'dan bir yiğit ve Otuzlar'ın önderi olan Givonlu Yişmaya, Yeremya, Yahaziel, Yohanan, Gederalı Yozavat, 5Eluzay, Yerimot, Bealya, Şemarya, Haruflu Şefatya, 6Elkana, Yişşiya, Azarel, Yoezer, Yaşovam, Korahlılar, 7Yoela, Zevadya, Gedorlu Yeroham'ın oğulları.
8Davut çölde saklandığı yerdeyken bazı Gadlılar da ona katıldı. Bunlar savaşa hazır, kalkan ve mızrak kullanabilen yiğit adamlardı. Yüzleri aslan yüzü gibiydi, dağlardaki ceylanlar kadar çeviktiler.
9Önderleri Ezer'di. İkincisi Ovadya, üçüncüsü Eliav, 10dördüncüsü Mişmanna, beşincisi Yeremya, 11altıncısı Attay, yedincisi Eliel, 12sekizincisi Yohanan, dokuzuncusu Elzavat, 13onuncusu Yeremya, on birincisi de Makbannay'dı.
14Bu Gadlılar ordu komutanlarıydı. En güçsüzleri yüz, güçlüleri bin kişinin yerini tutardı. 15Birinci ay, Şeria Irmağı her yana taşmışken, karşı yakaya geçtiler. Oradaki vadilerde oturanların tümünü doğuya, batıya kaçırdılar.
16Benyamin ve Yahudaoğulları'ndan bazı kişiler de Davut'un yanına, saklandığı yere gittiler. 17Onları karşılamaya çıkan Davut şöyle dedi: “Eğer bana yardım etmek için esenlikle geldiyseniz, buyrun bize katılın. Ama ben haksızlık yapmamışken beni düşmanlarımın eline teslim etmeye geldiyseniz, atalarımızın Tanrısı bunu görsün ve sizi yargılasın.”
18Tanrı'nın Ruhu Otuzlar'ın önderi Amasay'ın üzerine indi. Amasay şöyle dedi:
“Ey Davut, seniniz biz!
Ey İşay oğlu, seninleyiz!
Esenlik olsun sana, esenlik!
Seni destekleyenlere de esenlik olsun!
Tanrın sana yardım edecektir.”
Davut onları iyi karşıladı ve akıncıların başı yaptı.
19Davut Filistliler'le birlikte Saul'a karşı savaşmaya gidince, Manaşşe oymağından da bazı kişiler onun yanına geçtiler. Ne var ki Davut'la adamları Filistliler'e yardım etmediler. Çünkü Filist beyleri birbirlerine danışıp, “Davut efendisi Saul'a dönerse başımızdan oluruz” diyerek onu geri göndermişlerdi. 20Davut Ziklak'a gittiğinde yanına geçen Manaşşeliler şunlardır: Adna, Yozavat, Yediael, Mikael, Yozavat, Elihu, Silletay. Bunlar Manaşşe'de bin kişilik birliklerin komutanlarıydı. 21Düşman akıncılarına karşı Davut'a yardım ettiler. Hepsi de yiğit savaşçılar, ordu komutanlarıydı. 22Her gün insanlar Davut'a yardım etmeye geliyorlardı. Davut büyük, güçlü bir orduya sahip oluncaya dek bu böyle sürdü.
Davut'un Hevron'daki Ordusu
23RAB'bin sözü uyarınca Saul'un krallığını Davut'a vermek için Hevron'a, Davut'un yanına gelen savaşçıların sayısı şudur:
24Savaşa hazır, kalkan ve mızrak taşıyan Yahudaoğulları'ndan 6 800 kişi.
25Savaşa hazır, yiğit Şimonoğulları'ndan 7 100 kişi.
26Levioğulları'ndan 4 600 kişi.
27Harun ailesinin başı Yehoyada ve onunla birlikte olanlar 3 700 kişi.
28Genç yiğit Sadok'la ailesinden 22 subay.
29Saul'un soyu Benyaminliler'den 3 000 kişi. Benyaminliler'in çoğu o zamana dek Saul'un ailesine bağlı kalmışlardı.
30Efrayimoğulları'ndan yiğit savaşçı ve boylarında ün salmış 20 800 kişi.
31Davut'u kral yapmak için Manaşşe oymağının yarısından özel olarak seçilip gelenler 18 000 kişi.
32İssakaroğulları'ndan 200 kişi. Bunlar İsrailliler'in ne zaman ne yapması gerektiğini bilen kişilerdi. Boy başlarıydı ve bütün akrabalarını yönetirlerdi.
33Zevulun'dan 50 000 kişi. Bunlar savaşa hazır, deneyimli askerlerdi. Her tür silahı kullanmada ustaydılar. Davut'a candan ve yürekten yardım ettiler.
34Naftali'den 1 000 subay ile kalkan ve mızrak taşıyan 37 000 kişi.
35Danlılar'dan savaşa hazır 28 600 kişi.
36Aşer'den savaşa hazır, deneyimli 40 000 asker.
37Şeria Irmağı'nın doğusunda yaşayan, savaş için her tür silahla donatılmış Rubenliler'den, Gadlılar'dan ve Manaşşe oymağının yarısından 120 000 kişi.
38Bunların hepsi savaşa hazır yiğit askerlerdi. Büyük bir kararlılıkla Davut'u bütün İsrail'in kralı yapmak için Hevron'a geldiler. Geri kalan İsrailliler de Davut'u kral yapma konusunda aynı düşüncedeydiler. 39Adamlar Davut'un yanında üç gün kaldılar. Orada yiyip içtiler. Gereksinimlerini yakınları sağlamıştı. 40İssakar, Zevulun ve Naftali'ye kadar yayılmış olan yakınları da yiyecek yüklü eşeklerle, develerle, katırlarla, öküzlerle geldiler. Bol miktarda un, incir pestili, kuru üzüm salkımları, şarap, zeytinyağı, çok sayıda sığır ve davar getirdiler. Çünkü İsrail'de sevinç vardı.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

11:1-2Ta.9:31 Bkz. Giriş. 11-29. bölümler boyunca Davut’un krallığı ele alınır, ancak Krallar kitaplarından farklı bir bakış açısı vardır. Krallar kitaplarında Davut’un siyasal ve askeri zaferleri vurgulanırken, Tarihler kitaplarında Davut’un tapınağın kurulmasında ve tapınma sisteminin düzenlenmesinde oynadığı role önem verilir.
11:41-12:40 Bkz. 1Ta.11:10-41’ e ait not. “Bütün İsrailliler”in Davut’a destek verdiği vurgulanmaya devam eder. Saul’un ailesinden olanlar bile RAB’bin kral olarak Davut’u meshettiğini Saul ölmeden önce fark etmiştir (1Ta.12:1-7,1Ta.12:16-18,1Ta.12:23,1Ta.12:29).
12:1 Ziklak’ta geçen olayların bilindiği varsayıldığı için onlardan burada söz edilmez (1Sa.27. bölüm; bkz. 1Ta.12:19-20).
12:8-15 Şeria Irmağı’nın doğu yakasında yaşayan Gadlılar’ın, tam kuzeyde eriyen karların birinci ayda (mart ortasınisan ortası) Şeria Irmağı’nda taşkınlara yol açtığı dönemde (1Ta.12:15) ırmağı geçip Davut’a katılmaları, onların ne denli cesur ve Davut’a katılmaya istekli olduklarını gösterir. Bu olay muhtemelen Davut Lut Gölü bölgesindeyken gerçekleşmiştir (1Sa.23:14; 1Sa.24:1; 1Sa.25:1; 1Sa.26:1).
12:23-37 “Bütün İsrail”in Davut’a destek verdiği vurgusu devam etmektedir (bkz. 1Ta.9:1’e ait not; 1Ta.11:38). On üç oymak adı sayılsa da, oymaklar geleneksel sayı olan on ikiye ulaşacak biçimde gruplanır (bkz. 1Ta.2:1-2’ye ait not). En fazla adamı, en kuzeyde ve Şeria Irmağı’nın doğusunda bulunan oymaklar gönderir ( 1Ta.11:33-37). Böylece, Davut sadece Benyamin ve Yahuda oymaklarının değil, öbür oymakların da büyük desteğini kazanır. Bu ayetlerde geçen rakamlar konusunda bazı uzmanlar, İbranice’de ‘bin’ anlamına gelen sözcüğün, her birinde bir komutan bulunan bir oymak için kullanıldığını savunur (1Ta.13:1; bkz. Say.31:14,Say.31:48, 52,54). Örneğin, “Yahudaoğulları’ndan 6800 kişi” denildiğinde, altı binbaşı ve sekiz yüzbaşı olarak anlaşılmalıdır. Rakamlar bu ş ekilde ele alındığında, Say.13:1’deki ifade ile Say.12:28,Say.12:32 uyumludur. Bazı uzmanlar ise rakamları doğrudan toplam sayı olarak almak gerektiğini savunur. Bazıları ise, rakamların kasıtlı olarak “güçlü bir ordu” izlenimi vermek amacıyla (Say.12:22) abartıldığını söyler. Bu yaklaşım, 38-40. ayetler arasında söz edilen yiyecek miktarıyla uyumludur.
12:38-40 Davut’un yüz binlerce insanın (bkz. 1Ta.11:23-37’ye ait not) önünde taç giymesinin onuruna verilen ziyafet, nihai olarak Mesih’in gelecekte vereceği ziyafetin habercisidir (Yşa.25:6-8). Rab’bin Sofrası, bu ziyafeti öngörür (Mat.26:29; Mar.14:25; Luk.22:15-18; 1Ko.11:23-26).

Videolar

1. Tarihler Girişi

Tarihler diye bilinen kitaplar Samuel ve Krallar kitaplarında geçen olayların başka bir görüş açısından tekrarıdır. Tarihler kitaplarında İsrail'in krallık tarihinin öyküsü gerisinde önemli bir amaç vardır:

İsrail ve Yahuda üzerine gelen felaketlere karşın Tanrı kendi halkına olan vaatlerini koruyor ve onları reddetmiyor.

1.Tarihler Kitabı'nın baş kısmı Adem'den Davut'a kadarki tarihi soyağacı biçiminde özetler (1-9 bölümleri). Kitabın ikinci kısmı (10-29 bölümleri) Davut'un krallığını, özellikle tapınağın Yeruşalim'de inşası için yaptığı hazırlıkları vurgular.

Ana Hatlar:

1:1-9:44 Soy listeleri
10:1-14 Saul'un ölümü
11:1-29:30 Davut'un krallığı
a. 11:1-22:1 Zorluklar ve başarılar
b. 22:2-29:30 Tapınağı kurma hazırlıkları
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş