1. Tarihler 9

9
1Bütün İsrailliler soylarına göre kaydedilmiştir. Bu kayıtlar İsrail krallarının tarihinde yazılıdır.
Sürgünden Yeruşalim'e Dönenler
(Neh.11:3-19)
Yahudalılar RAB'be ihanet ettikleri için Babil'e sürüldüler. 2 Kentlerindeki mülklerine dönüp ilk yerleşenler bazı İsrailliler, kâhinler, Levililer ve tapınak görevlileriydi.
3Yahuda, Benyamin, Efrayim ve Manaşşe soyundan Yeruşalim'de yaşayanlar şunlardır:
4Yahuda oğlu Peres soyundan Bani oğlu İmri oğlu Omri oğlu Ammihut oğlu Utay.
5Şelaoğulları'ndan: İlk oğlu Asaya ve oğulları.
6Zerahoğulları'ndan: Yeuel.
Yahudalılar'ın toplamı 690 kişiydi.
7Benyamin soyundan gelenler:
Hassenua oğlu Hodavya oğlu Meşullam oğlu Sallu, 8Yeroham oğlu Yivneya, Mikri oğlu Uzzi oğlu Ela, Yivniya oğlu Reuel oğlu Şefatya oğlu Meşullam. 9Soylarına göre kaydedilenlerin toplamı 956 kişiydi. Bunların hepsi aile başlarıydı.
10Kâhinler:
Yedaya, Yehoyariv, Yakin, 11Ahituv oğlu Merayot oğlu Sadok oğlu Meşullam oğlu Hilkiya oğlu tapınak baş görevlisi Azarya, 12Malkiya oğlu Paşhur oğlu Yeroham oğlu Adaya, İmmer oğlu Meşillemit oğlu Meşullam oğlu Yahzera oğlu Adiel oğlu Maasay. 13Aile başları olan kâhin kardeşlerinin toplamı 1 760'tı. Tanrı'nın Tapınağı'ndaki hizmetlerden sorumlu yetenekli kişilerdi.
14Levililer:
Merarioğulları'ndan Haşavya oğlu Azrikam oğlu Haşşuv oğlu Şemaya, 15Bakbakkar, Hereş, Galal, Asaf oğlu Zikri oğlu Mika oğlu Mattanya, 16Yedutun oğlu Galal oğlu Şemaya oğlu Ovadya ve Netofalılar'ın köylerinde yaşayan Elkana oğlu Asa oğlu Berekya.
17Tapınak kapı nöbetçileri:
Şallum, Akkuv, Talmon, Ahiman ve kardeşleri. Şallum başlarıydı. 18Bugüne kadar doğuya bakan Kral Kapısı'nda görevlidirler. Levili bölüklere bağlı kapı nöbetçileri bunlardı. 19Korah oğlu Evyasaf oğlu Kore oğlu Şallum ve ailesinden –Korahoğulları'ndan– olan çalışma arkadaşları Çadır'ın[a] giriş kapısının nöbetçileriydi. Bunların ataları da RAB'bin ordugahının giriş kapısının nöbetçileriydi. 20Önceleri Elazar oğlu Pinehas onların başıydı. RAB onunlaydı. 21Buluşma Çadırı'nın kapısında Meşelemya oğlu Zekeriya nöbet tutardı.
22Giriş kapısına nöbetçi seçilenlerin toplamı 212'ydi. Bunlar, köylerinde bağlı oldukları soy kütüğüne yazılıdır. Davut'la Bilici Samuel tarafından bu göreve atanmışlardı. 23Oğullarıyla birlikte RAB'bin Tapınağı'nın, yani Çadır'ın kapılarında nöbet tutarlardı. 24Nöbetçiler dört yanda –doğuda, batıda, kuzeyde ve güneyde– nöbet tutardı. 25Köylerdeki kardeşleri zaman zaman gelir, yedi günlük bir süre için görevi onlarla paylaşırdı. 26Dört kapının baş nöbetçileri Levili'ydi. Bunlar Tanrı'nın Tapınağı'ndaki odalardan ve hazinelerden sorumluydu. 27Geceyi Tanrı'nın Tapınağı'nın çevresinde geçirirlerdi. Çünkü tapınağı koruma ve her sabah kapılarını açma görevi onlarındı.
28Bazıları da tapınak hizmetinde kullanılan eşyalardan sorumluydu. Eşyaları sayarak içeri alır, sayarak dışarıya çıkarırlardı. 29Öbürleri eşyalardan, kutsal yere ait nesnelerden, ince undan, şaraptan, zeytinyağından, günnükten, baharattan sorumluydu. 30Ancak baharatı karıştırıp hazırlama görevi kâhinlerindi. 31Korahoğulları'ndan Şallum'un ilk oğlu Levili Mattitya sacda pide pişirme görevine atanmıştı. 32Kardeşleri Kehatoğulları'ndan bazıları da her Şabat Günü adak ekmeklerini hazırlamakla görevliydi.
33Levililer'in boy başları olan ezgiciler tapınağın odalarında yaşardı. Başka iş yapmazlardı. Çünkü yaptıkları işten gece gündüz sorumluydular.
34Bunların hepsi soy kütüğüne göre Levililer'in boy başları, önderleriydi ve Yeruşalim'de yaşarlardı.
Kral Saul'un Soyu
(1Ta.8:28-38)
35Givon'un kurucusu Yeiel, Givon'da yaşadı. Karısının adı Maaka'ydı. 36Yeiel'in ilk oğlu Avdon'du. Öbürleri şunlardı: Sur, Kiş, Baal, Ner, Nadav, 37Gedor, Ahyo, Zekeriya, Miklot. 38Miklot Şimam'ın babasıydı. Bunlar Yeruşalim'de akrabalarının yanında yaşarlardı.
39Ner Kiş'in, Kiş Saul'un babasıydı.
Saul Yonatan, Malkişua, Avinadav ve Eşbaal'ın babasıydı.
40Yonatan Merib-Baal'ın, Merib-Baal Mika'nın babasıydı.
41Mika'nın oğulları: Piton, Melek, Tahrea, Ahaz[b].
42Ahaz Yada'nın babasıydı.
Yada Alemet, Azmavet ve Zimri'nin,
Zimri Mosa'nın,
43Mosa Binea'nın,
Binea Refaya'nın,
Refaya Elasa'nın,
Elasa da Asel'in babasıydı.
44Asel'in altı oğlu vardı. Adları şöyledir: Azrikam, Bokeru, İsmail, Şearya, Ovadya, Hanan. Bütün bunlar Asel'in oğullarıydı.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:1-9:44 Bkz. Bilgi Kutusu: Soyağaçları, s.554. Babil sürgününün yarattığı kargaşanın ardından, vaat edilmiş topraklara geri dönen İsrail halkının, toplumu ve ülkeyi yeniden yapılandırabilmesi için geçmişini hatırlamaya ihtiyacı vardır. 1. ve 2. Tarihler kitapları, sürgünden sonra böyle bir ortamda yazılmıştır. 1-9. bölümlerde geçen soyağaçlarında, çeşitli ailelerin etnik geçmişleri yer alır. Böylece İsrailliler’in, yıllarca putperest topraklarda kalmış olmalarına karşın, ulusal kimliklerini (dolayısıyla RAB’bin onlara verdiği vaadi) kaybetmedikleri öğretilmeye çalışılır. Kâ-hinler de, kendileri için büyük önem taşıyan bu listeler sayesinde, onarılan tapınakta hizmet edebilecek kâhinlerin soyundan olduklarını kanıtlayabileceklerdir. Bunların yanı sıra, halkın o an için bir kralı olmasa da, bir gün krallığın yeniden canlanacağı umuduyla Davut soyunun kaydının tutulması büyük önem taşıyordu.
9:1 Bütün İsrailliler Bu ifadenin vurgulanarak belirtilmesinin nedeni, sürgünden sonraki nesle asıl kimliğini hatırlatarak halkın birliğini sağlamaktır (bkz. Giriş). İsrail krallarının tarihinde Bkz. Giriş. Bu bilginin krallık arşivinde bulunması son derece önemliydi; mülkiyet tartışmalarında veya resmi göreve atanma konularında bu resmi belgelerden yararlanılıyordu.
9:2-34 Neh.11. bölümde de benzer bir liste olmakla birlikte, buradaki listede yer alan adların yarısından fazlası o listeden farklıdır. Babil sürgününden sonra Yeruşalim’e yerleşenlerin listesi, özellikle tapınakta hizmet edebilecek kişilerin belirlenmesi amacını taşır.Ayrıca İsrail halkının bir bütün olduğu ve geçmişiyle bağı nın kopmadığı hatırlatılmak istenir. Tapınağın orada bulunmasından ve İsrail tarihindeki öneminden ötürü Yeruşalim’in nüfusunun kalabalık olması hedeflenmiştir; öyle ki bazıları Yeruşalim’e yerleşmek için mallarından mülklerinden bile vazgeçer.
9:3 Efrayim ve Manaşşe Sürgünden, Yahuda ve Benyamin oymaklarının yanı sıra kuzeydeki oymaklardan da (sürgünden önce İsrail Krallığı’ydı) dönenler olduğuna dikkat çekilir. Böylelikle İsrailliler’in bir bütün olduğu bir kere daha (1Ta.9:1) vurgulanır.
9:4-6 Bkz. 1Ta.2:3-6; 1Ta.4:21 ; krş. Say.26:20.
9:15-16 Asaf... Yedutun Tapınak ezgicilerinin şefleriydiler (1Ta.6:39-43; 1Ta.16:41).
9:16 Netofalılar’ın Bkz. Neh.12:28-29’ a ait not.
9:17-21 Burada dört kapı nöbetçisinin adından söz edilirken Neh.11:19’da sadece iki ad geçer. Nöbetçilerin şefi, kralın kullandığı kapıdan sorumlu olma onuruna sahipti (Hez.46:1-2; krş. 26. bölüm ; Ezr.2:42). Bu görevlilerin ataları Pinehas’a kadar uzanır ( Ezr.9:20; Ezr.6:4; Say.3:32; Say.25:6-13).
9:19,21,23 Çadır’ın Tapınağın inşa edilmesinden önce Buluşma Çadırı kullanılıyordu.
9:22-27 Yirmi dört nöbet noktasında yirmi dört saat içinde üç kere nöbetçi değişimi olduğundan, bir haftada yetmiş iki adama ihtiyaç vardı. Toplam 212 nöbetçi olduğuna göre, her birine yaklaşık üç haftada bir nöbet sırası gelmekteydi (1Ta.26:12-18).
9:28-34 Levililer, sabahları kapıların açılmasından, odalardan, hazineden (1Ta.23:28; 1Ta.26:20-29), eşyalardan ve araç gereçlerden sorumluydu (1Ta.28:13-18; Ezr.1:9-1 1). Bunlara ek olarak, pişirilen adakların hazırlanması da onların göreviydi (Çık.25:30; Lev.2:5-7; Lev.7:9). Güzel kokulu mesh yağını ve baharatları sadece kâhinler hazırlayabilirdi (Çık.30:23-33).
9:41 Ahaz Bu ad, 1Ta.8:35’te, bazı Septuaginta ve Vulgata elyazmaları ile Peşitta’da bu şekilde geçerken, Masoretik metinde geçmez.

Videolar

1. Tarihler Girişi

Tarihler diye bilinen kitaplar Samuel ve Krallar kitaplarında geçen olayların başka bir görüş açısından tekrarıdır. Tarihler kitaplarında İsrail'in krallık tarihinin öyküsü gerisinde önemli bir amaç vardır:

İsrail ve Yahuda üzerine gelen felaketlere karşın Tanrı kendi halkına olan vaatlerini koruyor ve onları reddetmiyor.

1.Tarihler Kitabı'nın baş kısmı Adem'den Davut'a kadarki tarihi soyağacı biçiminde özetler (1-9 bölümleri). Kitabın ikinci kısmı (10-29 bölümleri) Davut'un krallığını, özellikle tapınağın Yeruşalim'de inşası için yaptığı hazırlıkları vurgular.

Ana Hatlar:

1:1-9:44 Soy listeleri
10:1-14 Saul'un ölümü
11:1-29:30 Davut'un krallığı
a. 11:1-22:1 Zorluklar ve başarılar
b. 22:2-29:30 Tapınağı kurma hazırlıkları
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş