1. Tarihler 20

20
Rabba Kenti Ele Geçiriliyor
(2Sa.11:1; 12:26-31)
1 İlkbaharda, kralların savaşa gittiği dönemde Yoav, komutasındaki orduyla birlikte yola çıktı. Ammonlular'ın ülkesini yerle bir edip Rabba Kenti'ni kuşatırken Davut Yeruşalim'de kalıyordu. Yoav Rabba Kenti'ne saldırıp onu yerle bir etti. 2Davut Ammon Kralı'nın[a] başındaki tacı aldı. Değerli taşlarla süslü, ağırlığı bir talant[b] altını bulan tacı Davut'un başına koydular. Davut kentten çok miktarda mal yağmalayıp götürdü. 3Orada yaşayan halkı dışarı çıkarıp testereyle, demir kazma ve baltayla yapılan işlerde çalıştırdı[c]. Davut bunu bütün Ammon kentlerinde uyguladı. Sonra ordusuyla birlikte Yeruşalim'e döndü.
Filistliler'e Karşı Savaş
(2Sa.21:15-22)
4Bir süre sonra Filistliler'le Gezer'de savaş çıktı. Bu savaş sırasında Huşalı Sibbekay, Rafa soyundan Sippay'ı öldürünce, Filistliler boyun eğdiler.
5 İsrailliler'le Filistliler arasında çıkan bir başka savaşta Yair oğlu Elhanan, Gatlı Golyat'ın kardeşi Lahmi'yi öldürdü. Golyat'ın mızrağının sapı dokumacı tezgahının sırığı gibiydi.
6Gat'ta bir kez daha savaş çıktı. Orada dev gibi bir adam vardı. Elleri, ayakları altışar parmaklıydı. Toplam yirmi dört parmağı vardı. O da Rafa soyundandı. 7Adam İsrailliler'e meydan okuyunca, Davut'un kardeşi Şima'nın oğlu Yonatan onu öldürdü.
8Bunlar Gat'taki Rafa soyundandı. Davut'la adamları tarafından öldürüldüler.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

11:1-2Ta.9:31 Bkz. Giriş. 11-29. bölümler boyunca Davut’un krallığı ele alınır, ancak Krallar kitaplarından farklı bir bakış açısı vardır. Krallar kitaplarında Davut’un siyasal ve askeri zaferleri vurgulanırken, Tarihler kitaplarında Davut’un tapınağın kurulmasında ve tapınma sisteminin düzenlenmesinde oynadığı role önem verilir.
18:1-20:8 Krallığının Tanrı tarafından kutsandığının kanıtı olarak, Davut’un kazandığı zaferler anlatılır. RAB, Davut’un düşmanlarının boyun eğeceğine dair verdiği vaadi yerine getirmiştir (1Ta.17:9-10). Bu ayetlerde ayrıca, Babil sürgünü ardından RAB’bin peygamberler aracılığıyla bildirdiği bir tema da ele alınır: ulusların serveti Yeruşalim’e akacak, yani düşmanların ödediği haraçlar tapınağın yapımında kullanılacaktır (1Ta.18:7-8,1Ta.18:11; 1Ta.22:2-5,1Ta.22:14-15; krş. Hag.2:1-9,Hag.2:20-23; Zek.Hag.2:7-13; Hag.6:9-15; Hag.14:12-14).
19:1-20:3 Davut’un Bat-Şeva ile işlediği günah dışında 2Sa.10-12. bölümlerdeki anlatım (bkz. ilgili notlar) esas alınır (1Ta.11:2-12:25). Ammonlular, İsrailliler’in ezeli düşmanlarındandı (bkz. 2Ta.20:1-2, 23; 2Ta.27:5; Hak.3:13; Hak.10:7-9,Hak.10:17-11:33; 1Sa.11:1-13; 1Sa.14:47; 2Kr.10:32-33; Yer.49:1-6; Sef.1:8-11). Sürgünden dönüşten sonraki dönemde de Ammonlu Toviya, Yeruşalimliler’in başına dert olacaktı (Neh.2:19; Neh.4:3,Neh.4:7; Neh.6:1,Neh.6:12,Neh.6:14; Neh.13:4-9).
20:1 kralların savaşa gittiği dönemde İlkbahardaki hasadın hemen ardından gelen dönem. Tarım işlerinin bitirildiği bu tarihlerde, gençler ordudaki görevlerine devam edebilir ve ordu sefere çıkarsa konakladığı yerlerden yemek ihtiyacını karşılayabilirdi.
20:2-3 2Sa.12:26-29’da anlatılanların bilindiği varsayılır.Ayrıca, Tarihler kitapları, RAB’bin vaatlerinin Davut’un krallığında yerine geldiğini göstermeyi ve böylece sürgünden dönenlerin o vaatlere güvenmesini amaçladığı için burada o olaya yer verilmez (bkz. Giriş).
20:2 Ammon Kralı’nın İbranice’den, “Ammon’un ilahı Molek’in” olarak da çevrilebilir.
20:3 yapılan işlerde çalıştırdı Bkz. 2Sa.15:31. Masoretik metinde “kesti” olarak geçer.
20:4 Sibbekay Bkz. 1Ta.11:29; 1Ta.27:11. Rafa soyundan Oldukça iri yapılı, eski bir halk (bkz. Yar.14:5-6; Yas.2:10-11; ayrıca bkz. 2Sa.21:16-18,2Sa.21:20,2Sa.21:22’ye ait not).
20:5 Bkz. 2Sa.21:19’ya ait not. dokumacı tezgahının sırığı Bkz. 1Ta.11:23; 1Sa.17:7.

Videolar

1. Tarihler Girişi

Tarihler diye bilinen kitaplar Samuel ve Krallar kitaplarında geçen olayların başka bir görüş açısından tekrarıdır. Tarihler kitaplarında İsrail'in krallık tarihinin öyküsü gerisinde önemli bir amaç vardır:

İsrail ve Yahuda üzerine gelen felaketlere karşın Tanrı kendi halkına olan vaatlerini koruyor ve onları reddetmiyor.

1.Tarihler Kitabı'nın baş kısmı Adem'den Davut'a kadarki tarihi soyağacı biçiminde özetler (1-9 bölümleri). Kitabın ikinci kısmı (10-29 bölümleri) Davut'un krallığını, özellikle tapınağın Yeruşalim'de inşası için yaptığı hazırlıkları vurgular.

Ana Hatlar:

1:1-9:44 Soy listeleri
10:1-14 Saul'un ölümü
11:1-29:30 Davut'un krallığı
a. 11:1-22:1 Zorluklar ve başarılar
b. 22:2-29:30 Tapınağı kurma hazırlıkları
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş