1. Tarihler 18

18
Davut'un Başarıları
(2Sa.8:1-14)
1Bir süre sonra, Davut Filistliler'i yenip boyunduruğu altına aldı; Gat'ı ve çevresindeki köyleri Filistliler'in yönetiminden çıkardı.
2Moavlılar'ı da bozguna uğrattı. Onlar Davut'un haraç ödeyen köleleri oldular.
3Davut Fırat'a kadar krallığını pekiştirmeye giden Sova Kralı Hadadezer'i de Hama yakınlarında yendi. 4Bin savaş arabasını, yedi bin atlısını, yirmi bin yaya askerini ele geçirdi. Yüz savaş arabası için gereken atların dışındaki bütün atları da sakatladı.
5Sova Kralı Hadadezer'e yardıma gelen Şam Aramlıları'ndan yirmi iki bin kişiyi öldürdü. 6Sonra Şam Aramlıları'nın ülkesine askeri birlikler yerleştirdi. Onlar da Davut'un haraç ödeyen köleleri oldular. RAB Davut'u gittiği her yerde zafere ulaştırdı.
7Davut Hadadezer'in komutanlarının taşıdığı altın kalkanları alıp Yeruşalim'e götürdü. 8 Ayrıca Hadadezer'in yönetimindeki Tivhat ve Kun kentlerinden bol miktarda tunç aldı. Süleyman bunu havuz, sütunlar ve çeşitli eşyalar yapmak için kullandı.
9Hama Kralı Tou, Davut'un Sova Kralı Hadadezer'in bütün ordusunu bozguna uğrattığını duydu. 10Tou Kral Davut'u selamlamak ve Hadadezer'le savaşıp yendiği için kutlamak üzere oğlu Hadoram'ı ona gönderdi. Çünkü Tou Hadadezer'le sürekli savaşmıştı. Hadoram Davut'a her türlü altın, gümüş, tunç armağanlar getirdi. 11Kral Davut bu armağanları bütün uluslardan –Edom, Moav, Ammonlular, Filistliler ve Amalekliler'den– ele geçirdiği altın ve gümüşle birlikte RAB'be adadı.
12 Seruya oğlu Avişay Tuz Vadisi'nde on sekiz bin Edomlu öldürdü.
13Edom'a askeri birlikler yerleştirdi. Edomlular'ın tümü Davut'un köleleri oldular. RAB Davut'u gittiği her yerde zafere ulaştırdı.
Davut'un Görevlileri
(2Sa.8:15-18)
14Bütün İsrail'de krallık yapan Davut halkına doğruluk ve adalet sağladı. 15Seruya oğlu Yoav ordu komutanı, Ahilut oğlu Yehoşafat devlet tarihçisiydi. 16Ahituv oğlu Sadok'la Aviyatar oğlu Ahimelek kâhin, Şavşa yazmandı. 17Yehoyada oğlu Benaya Keretliler'le Peletliler'in komutanıydı. Davut'un oğulları da sarayda yüksek görevlere atanmışlardı.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

11:1-2Ta.9:31 Bkz. Giriş. 11-29. bölümler boyunca Davut’un krallığı ele alınır, ancak Krallar kitaplarından farklı bir bakış açısı vardır. Krallar kitaplarında Davut’un siyasal ve askeri zaferleri vurgulanırken, Tarihler kitaplarında Davut’un tapınağın kurulmasında ve tapınma sisteminin düzenlenmesinde oynadığı role önem verilir.
18:1-20:8 Krallığının Tanrı tarafından kutsandığının kanıtı olarak, Davut’un kazandığı zaferler anlatılır. RAB, Davut’un düşmanlarının boyun eğeceğine dair verdiği vaadi yerine getirmiştir (1Ta.17:9-10). Bu ayetlerde ayrıca, Babil sürgünü ardından RAB’bin peygamberler aracılığıyla bildirdiği bir tema da ele alınır: ulusların serveti Yeruşalim’e akacak, yani düşmanların ödediği haraçlar tapınağın yapımında kullanılacaktır (1Ta.18:7-8,1Ta.18:11; 1Ta.22:2-5,1Ta.22:14-15; krş. Hag.2:1-9,Hag.2:20-23; Zek.Hag.2:7-13; Hag.6:9-15; Hag.14:12-14).
18:1-13 Bkz. 2Sa.8:1-14 ve ilgili notlar.
18:5 Şam Aramlıları’ndan 1Sa.14:47’de “Sova kralları” olarak adlandırılanAramlılar, Saul’un düşmanları arasında yer alıyordu. Davut’un zamanında, Hadadezer’in yönetimine girmişlerdi.Asur, kuzeydeki (İsrail) krallığı bozguna uğratmadan hemen önce, iki yüzyıl boyunca İsrail’in düşmanı olanAramlılar’ı bozguna uğrattı (2Kr.16:7-9; bkz. Yas.26:5’e ait not).
18:8 Tivhat ve Kun Lübnan veAnti Lübnan sıradağları arasında kalan vadide yer alan kentlerdi. Süleyman... çeşitli eşyalar yapmak için kullandı Bkz. 2Ta.4:2-5,2Ta.4:18.
18:11 RAB’be adadı Bkz. Yşu.6:17 ve Hak.21:11’e ait notlar. Bu savaşlara, o halklar RAB’bin kendi halkı için belirlediği kurtarış tasarısına engel oluşturduğu ve İsrail halkını günaha kışkırttığı için RAB’bin buyruğuyla girilmişti. Bu yüzden de ele geçirilen mallar ganimet olarak alınamazdı, hepsi RAB’be sunulmalıydı. Buluşma Çadırı’nın yapımında kullanılan malzemeler de savaştan ele geçirilenlerdi (bkz. Giriş).
18:12 Avişay 2Sa.8:13’te sadece Davut’tan söz edilir (ayrıca bkz. 1Kr.11:15-16; Mez.60 başlık).
18:13 Davut’un köleleri Bu kişiler “Davut’un vasalları”ydı, yani toprak karşılığında krallığa bağlı olmak ve krallık için savaşmak üzere yemin etmiş kimselerdi.
18:15 Bkz. 1Ta.11:4-6; 2Sa.5:6-8.
18:16 Sadok’la Aviyatar oğlu Ahimelek Bkz. 1Ta.6:8; 1Ta.16:39 ve 2Sa.8:17’ye ait notlar.
18:17 Keretliler’le Peletliler’in Kraliyetin koruma birliğini oluşturan bir grup yabancı paralı asker (2Sa.8:18; 2Sa.20:23; bkz. 1Sa.30:14’e ait not). Avşalom’un (2Sa.15:18) ve Şeva’nın (2Sa.20:7) çıkardığı ayaklanmalar sırasında Davut’a sadık kalmışlar ve rakibiAdoniya’ya karşı Süleyman’ın tahta çıkışını desteklemişlerdir (1Kr.1:38,1Kr.1:44). yüksek görevlere 2Sa.8:18’de bu kiş iler, İbranice’de ‘kâhinler’ anlamına gelen sözcükle tanımlanır (bkz. ilgili not). Burada ise, bürokratik görevi ifade eden bir tanımlama yer alır. Bunun nedeni, bazı yorumculara göre, burada dinsel kurumların Kutsal Yasa’ya uygun düzenlenmesiyle ilgili olarak kâhinlik görevinin Levi soyu ile sınırlandırılmasıdır. Bazılarına göre ise 2Sa.8:18’de kullanılan İbranice sözcüğün Samuel kitaplarının yazıldığı tarihte kâhinlik hizmetinin daha geniş kapsamlı olması ve “kâhin” tanımının tapınmayla dolaylı yönden ilgili olan idari görevleri yürüten kişiler için de kullanılmasıdır (krş. 2Sa.20:26; 1Kr.4:5).

Videolar

1. Tarihler Girişi

Tarihler diye bilinen kitaplar Samuel ve Krallar kitaplarında geçen olayların başka bir görüş açısından tekrarıdır. Tarihler kitaplarında İsrail'in krallık tarihinin öyküsü gerisinde önemli bir amaç vardır:

İsrail ve Yahuda üzerine gelen felaketlere karşın Tanrı kendi halkına olan vaatlerini koruyor ve onları reddetmiyor.

1.Tarihler Kitabı'nın baş kısmı Adem'den Davut'a kadarki tarihi soyağacı biçiminde özetler (1-9 bölümleri). Kitabın ikinci kısmı (10-29 bölümleri) Davut'un krallığını, özellikle tapınağın Yeruşalim'de inşası için yaptığı hazırlıkları vurgular.

Ana Hatlar:

1:1-9:44 Soy listeleri
10:1-14 Saul'un ölümü
11:1-29:30 Davut'un krallığı
a. 11:1-22:1 Zorluklar ve başarılar
b. 22:2-29:30 Tapınağı kurma hazırlıkları
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş