1. Tarihler 2

2
İsrailoğulları
1İsrail'in oğulları şunlardır: Ruben, Şimon, Levi, Yahuda, İssakar, Zevulun, 2Dan, Yusuf, Benyamin, Naftali, Gad, Aşer.
Yahudaoğulları
(Rut 4:18-22; Mat.1:3-6; Luk.3:31-33)
3Yahuda'nın oğulları: Er, Onan, Şela. Bu üç oğulu Yahuda'ya Kenanlı Şua'nın kızı doğurdu. Yahuda'nın ilk oğlu Er, RAB'bin gözünde kötüydü. Bu yüzden RAB onu öldürdü. 4Yahuda'nın gelini Tamar ona Peres ve Zerah'ı doğurdu. Yahuda'nın toplam beş oğlu vardı.
5Peres'in oğulları: Hesron, Hamul.
6Zerahoğulları: Zimri, Etan, Heman, Kalkol, Darda. Toplam beş kişiydi.
7 Karmi'nin oğlu: Yok edilmeye adanmış eşyalar konusunda RAB'be ihanet etmekle İsrail'i yıkıma sürükleyen Akan.
8Etam'ın oğlu: Azarya.
9Hesron'un oğulları: Yerahmeel, Ram, Kalev.
10Amminadav Ram'ın oğluydu.
Yahudalılar'ın önderi Nahşon Amminadav'ın oğluydu.
11Salma[a] Nahşon'un oğluydu.
Boaz Salma'nın,
12Ovet Boaz'ın,
İşay Ovet'in oğluydu.
13İşay'ın yedi oğlu oldu: Birincisi Eliav, ikincisi Avinadav, üçüncüsü Şima, 14dördüncüsü Netanel, beşincisi Radday, 15altıncısı Osem, yedincisi Davut. 16Kızkardeşleri Seruya ile Avigayil'di.
Seruya'nın üç oğlu vardı: Avişay, Yoav, Asahel. 17İsmaili Yeter'le evlenen Avigayil Amasa'yı doğurdu.
18Hesron oğlu Kalev'in, karısı Azuva'dan ve Yeriot'tan oğulları oldu.
Karısından doğan oğullar şunlardır: Yeşer, Şovav, Ardon. 19Azuva ölünce, Kalev kendisine Hur'u doğuran Efrat'la evlendi.
20Uri Hur'un oğluydu,
Besalel Uri'nin oğluydu.
21Daha sonra Hesron, Gilat'ın babası Makir'in kızıyla yattı. Altmış yaşındayken evlendiği bu kadın ona Seguv'u doğurdu. 22Yair Seguv'un oğluydu; Gilat ülkesinde yirmi üç kenti vardı. 23Ama Geşur'la Aram Havvot-Yair'i[b] ve Kenat ile çevresindeki köyleri, toplam altmış kenti ele geçirdiler. Buralarda yaşayan bütün halk Gilat'ın babası Makir'in soyundandı. 24Hesron Kalev-Efrata'da öldükten sonra, karısı Aviya Tekoa'nın kurucusu[c] olan Aşhur'u doğurdu.
25Hesron'un ilk oğlu Yerahmeel'in oğulları: İlk oğlu Ram, Buna, Oren, Osem, Ahiya. 26Yerahmeel'in Atara adında başka bir karısı vardı; O da Onam'ın annesiydi.
27Yerahmeel'in ilk oğlu Ram'ın oğulları: Maas, Yamin, Eker.
28Onam'ın oğulları: Şammay, Yada.
Şammay'ın oğulları: Nadav, Avişur. 29Avişur'un Avihayil adında bir karısı vardı; ona Ahban'ı ve Molit'i doğurdu.
30Nadav'ın oğulları: Selet, Appayim. Selet çocuksuz öldü.
31Appayim'in oğlu: Yişi.
Yişi'nin oğlu: Şeşan.
Şeşan'ın oğlu: Ahlay.
32Şammay'ın kardeşi Yada'nın oğulları: Yeter ve Yonatan. Yeter çocuksuz öldü.
33Yonatan'ın oğulları: Pelet, Zaza. Bunlar Yerahmeel'in soyundan geliyordu. 34Şeşan'ın oğlu olmadıysa da kızları vardı. Şeşan'ın Yarha adında Mısırlı bir uşağı vardı. 35Şeşan kızını uşağı Yarha'yla evlendirdi. Kadın ona Attay'ı doğurdu.
36Natan Attay'ın oğluydu.
Zavat Natan'ın,
37Eflal Zavat'ın,
Ovet Eflal'ın,
38Yehu Ovet'in,
Azarya Yehu'nun,
39Heles Azarya'nın,
Elasa Heles'in,
40Sismay Elasa'nın,
Şallum Sismay'ın,
41Yekamya Şallum'un,
Elişama Yekamya'nın oğluydu.
42Yerahmeel'in kardeşi Kalev'in oğulları: İlk oğlu Zif'in kurucusu Meşa ve Hevron'un kurucusu Meraşa.
43Hevron'un oğulları: Korah, Tappuah, Rekem, Şema.
44Raham Şema'nın oğluydu.
Yorkoam Raham'ın,
Şammay Rekem'in,
45Maon Şammay'ın oğluydu. Beytsur'un kurucusu Maon'du.
46Kalev'in cariyesi Efa ona Haran'ı, Mosa'yı ve Gazez'i doğurdu. Gazez Haran'ın oğluydu.
47Yahday'ın oğulları: Regem, Yotam, Geşan, Pelet, Efa, Şaaf.
48Kalev'in öbür cariyesi Maaka ona Şever'i ve Tirhana'yı doğurdu. 49Maaka Madmanna'nın kurucusu Şaaf'ı, Makbena ve Giva'nın kurucusu Şeva'yı da doğurdu. Kalev'in Aksa adında bir de kızı oldu.
50Kalev'in soyundan gelenler: Efrat'ın ilk oğlu Hur'un oğulları:
Kiryat-Yearim'in kurucusu Şoval,
51Beytlehem'in kurucusu Salma,
Beytgader'in kurucusu Haref.
52Kiryat-Yearim'in kurucusu Şoval, Haroeliler'in ve Menuhot'ta yaşayan halkın yarısının atasıydı.
53Kiryat-Yearim'in boyları: Yeterliler, Pûtlular, Şumatlılar, Mişralılar. Soralılar'la Eştaollular da bu boyların soyundan geldi.
54Salma'nın soyundan gelenler: Beytlehemliler, Netofalılar, Atrot-Beytyoavlılar, Manahatlılar'ın yarısı ve Sorlular.
55Yabes'te yaşayan yazmanların boyları: Tiratlılar, Şimatlılar, Sukatlılar. Bunlar Rekav halkının atası Hammat'ın soyundan gelen Kenliler'dir.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:1-9:44 Bkz. Bilgi Kutusu: Soyağaçları, s.554. Babil sürgününün yarattığı kargaşanın ardından, vaat edilmiş topraklara geri dönen İsrail halkının, toplumu ve ülkeyi yeniden yapılandırabilmesi için geçmişini hatırlamaya ihtiyacı vardır. 1. ve 2. Tarihler kitapları, sürgünden sonra böyle bir ortamda yazılmıştır. 1-9. bölümlerde geçen soyağaçlarında, çeşitli ailelerin etnik geçmişleri yer alır. Böylece İsrailliler’in, yıllarca putperest topraklarda kalmış olmalarına karşın, ulusal kimliklerini (dolayısıyla RAB’bin onlara verdiği vaadi) kaybetmedikleri öğretilmeye çalışılır. Kâ-hinler de, kendileri için büyük önem taşıyan bu listeler sayesinde, onarılan tapınakta hizmet edebilecek kâhinlerin soyundan olduklarını kanıtlayabileceklerdir. Bunların yanı sıra, halkın o an için bir kralı olmasa da, bir gün krallığın yeniden canlanacağı umuduyla Davut soyunun kaydının tutulması büyük önem taşıyordu.
1:1-2:1 Bu bölümdeAdem’den Yakup’a kadar olan listenin neredeyse tamamı Yaratılış Kitabı’ndan alıntılanır. İkincil önemdeki kişilerin soy bilgilerine ilk olarak burada yer verilir. Yafet ve Ham’ın soyu ( 1Ta.1:5-16) Sam’ın soyundan önce ( 1Ta.1:17-27), Sam’ın İbrahim’in ataları dışındaki oğulları ( 1Ta.1:17-23) İbrahim’in atalarından önce ( 1Ta.1:24-27), İbrahim’in cariyelerinin oğulları ( 1Ta.1:28-33) İshak soyundan ( 1Ta.1:34) önce ve Esav soyu ile Edom kralları (1Ta.1:35-54) İsrailoğulları’ndan önce sıralanır. Her durumda seçilmiş soy, sıralamada en son yeri almıştır. Ayrıca İbrahim’den çok Yakup’un adının geçtiği görülür. Kitap boyunca, Davut’la yapılan antlaşma daha sık vurgulanır ; ancak İbrahim’le yapılan antlaşma da göz ardı edilmez.
2:1-2 On iki oymağın listedeki dizilişi doğum sırasına, oymakların ele alınış sırası ise önemlerine göredir. Yahuda listede dör düncü sırada olmasına rağmen, Davut’un soyu olduğundan dolayı sıralamada ilk dikkat çeken oymaktır (1Ta.2:3-4:23). Bu listenin ortasında, 1. Tarihler Kitabı’nda özel önem verilen Levi’nin soyu yer alır.
2:3-9 Yahuda soyu, 1Ta.2:10-3:24’te soyu sıralanan Hesronoğulları’yla ( 1Ta.1:9) devam eder. Yahuda’nın beş oğlundan ilk ikisi (Er ve Onan), Yar.38. bölümde anlatılan günahları yüzünden ölmüştü. Üçüncü oğul Şela’nın soyu 1Ta.4:21’de, geriye kalan iki oğlun soyu bu kısımda ele alınır (bkz. Yar.46:12; Say.26:19-22).
2:6 Etan, Heman, Kalkol, Darda Zerah’ın bu torunları kendisiyle yakın tarihlerde değil, çok sonraları Süleyman’ın krallığı döneminde yaşamıştır (1Kr.4:31). Davut’un Heman ve Etan adlarında iki ezgicisinin (bkz. 1Ta.15:19; Mez.88-89 başlıkları) bu kişiler olup olmadığı kesin değildir.
2:10-3:24 Yahudaoğulları arasında özellikle Davut soyu vurgulanır. Bu vurgu bundan sonra sözü edilecek tarihsel olaylarda Davut’a özellikle yer verilmesiyle bağlantılıdır (bkz. 1Ta.4:1-23’e ait not).
2:10-17 10-12. ayetlerde, Ram’dan İşay’a doğru bir sıralama vardır. Ardından 1Sa.16:1-13’e benzer olarak İşay’ın soy listesi atlamalarla devam eder. Listedeki adların çoğu Rut.4:19-22’den alıntılanmıştır. 1Sa.16:10-13’te Davut’un sekizinci oğul olduğu belirtilirken, bu metinde Davut’un tercih edilen sıra olarak yedinci oğul oluşunun vurgulanması amaçlanır ( 1Sa.1:15; bkz. Giriş).Ayrıca bu soy listesinde Davut’un, yiğitlikleriyle tanınan askerlerden Avişay, Yoav, Asahel ve Amasa’nın dayısı olduğu anlaşılır (1Sa.11:6, 20,26; 2Sa.2:13,2Sa.2:18; 2Sa.17:25; 2Sa.19:13).
2:11 Salma Septuaginta’da “Salmon” diye geçer (bkz. Rut.4:21).
2:18-24 Kalev’in soy ağacında en iyi bilinen kişi, Buluşma Çadırı’nın yapımını üstlenen ustabaşı Besalel’dir ( 1Ta.2:20 ; Çık.31:1-6). Besalel ile Oholiav, tapınağı yapan Süleyman ile Hiram’ın (bkz. 2Ta.1:5’e ait not) benzerleri olarak tasvir edilirler. Davut’un 2Ta.2:10-17’ deki soy ağacının hemen ardından Buluşma Çadırı’nı yapan ustadan söz edilmesi, her ikisi de büyük öneme sahip olan kral ile tapınağın eşit tutulduğunu gösterir.
2:23 Havvot-Yair’i ‘Yair’in yerleşim birimleri’ anlamına gelir.
2:24 kurucusu İbranicesi’nden “atası” diye de çevrilebilir.
2:25-33 1Sa.27:10 ve 1Sa.30:27-29’da Yerahmeelliler’in Negev’e yerleşmeleri anlatılır.
2:50-55 Hur’un soy ağacının aktarımına devam edilir (1Ta.2:20).
2:55 Tiratlılar, Şimatlılar, Sukatlılar Bunlar ya üç ayrı boydur ya da üç farklı yazman sınıfıdır:adların sırasına göre, (1) okuyucular, (2) kopyalayıcılar, (3) düzeltmenler oldukları tahmin edilir. Kenliler’dir İsrailli olmayan bu topluluk Yahudaoğulları arasında yaşıyordu (bkz. Say.10:29-32; Hak.1:16; Hak.4:11).

Videolar

1. Tarihler Girişi

Tarihler diye bilinen kitaplar Samuel ve Krallar kitaplarında geçen olayların başka bir görüş açısından tekrarıdır. Tarihler kitaplarında İsrail'in krallık tarihinin öyküsü gerisinde önemli bir amaç vardır:

İsrail ve Yahuda üzerine gelen felaketlere karşın Tanrı kendi halkına olan vaatlerini koruyor ve onları reddetmiyor.

1.Tarihler Kitabı'nın baş kısmı Adem'den Davut'a kadarki tarihi soyağacı biçiminde özetler (1-9 bölümleri). Kitabın ikinci kısmı (10-29 bölümleri) Davut'un krallığını, özellikle tapınağın Yeruşalim'de inşası için yaptığı hazırlıkları vurgular.

Ana Hatlar:

1:1-9:44 Soy listeleri
10:1-14 Saul'un ölümü
11:1-29:30 Davut'un krallığı
a. 11:1-22:1 Zorluklar ve başarılar
b. 22:2-29:30 Tapınağı kurma hazırlıkları
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş