1. Tarihler 1:35-54

35Esav'ın oğulları: Elifaz, Reuel, Yeuş, Yalam, Korah.
36Elifaz'ın oğulları: Teman, Omar, Sefi, Gatam, Kenaz ve Timna'dan doğan Amalek[a].
37Reuel'in oğulları: Nahat, Zerah, Şamma, Mizza.
Seir'in Soyu
(Yar.36:20-28)
38Seir'in oğulları: Lotan, Şoval, Sivon, Âna, Dişon, Eser, Dişan.
39Lotan'ın oğulları: Hori, Homam. Timna Lotan'ın kızkardeşiydi.
40Şoval'ın oğulları: Alyan, Manahat, Eval, Şefi, Onam.
Sivon'un oğulları: Aya, Âna.
41Âna'nın oğlu: Dişon.
Dişon'un oğulları: Hamran, Eşban, Yitran, Keran.
42Eser'in oğulları: Bilhan, Zaavan, Yaakan.
Dişan'ın oğulları şunlardı: Ûs, Aran.
Edom Kralları
(Yar.36:31-43)
43İsrailliler'i yöneten bir kralın olmadığı dönemde, Edom'u şu krallar yönetti: Beor oğlu Bala. Kentinin adı Dinhava'ydı. 44Bala ölünce, yerine Bosralı Zerah oğlu Yovav geçti. 45Yovav ölünce, Temanlılar ülkesinden Huşam kral oldu. 46Huşam ölünce, Midyan'ı Moav kırlarında bozguna uğratan Bedat oğlu Hadat kral oldu. Kentinin adı Avit'ti. 47Hadat ölünce, yerine Masrekalı Samla geçti. 48Samla ölünce, yerine Rehovot-Hannaharlı Şaul geçti. 49Şaul ölünce, yerine Akbor oğlu Baal-Hanan geçti. 50Baal-Hanan ölünce, yerine Hadat geçti. Kentinin adı Pai'ydi. Karısı, Me-Zahav kızı Matret'in kızı Mehetavel'di. 51Sonunda Hadat da öldü.
Edom beyleri şunlardı: Timna, Alva, Yetet, 52Oholivama, Ela, Pinon, 53Kenaz, Teman, Mivsar, 54Magdiel, İram. Edom beyleri bunlardı.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:1-9:44 Bkz. Bilgi Kutusu: Soyağaçları, s.554. Babil sürgününün yarattığı kargaşanın ardından, vaat edilmiş topraklara geri dönen İsrail halkının, toplumu ve ülkeyi yeniden yapılandırabilmesi için geçmişini hatırlamaya ihtiyacı vardır. 1. ve 2. Tarihler kitapları, sürgünden sonra böyle bir ortamda yazılmıştır. 1-9. bölümlerde geçen soyağaçlarında, çeşitli ailelerin etnik geçmişleri yer alır. Böylece İsrailliler’in, yıllarca putperest topraklarda kalmış olmalarına karşın, ulusal kimliklerini (dolayısıyla RAB’bin onlara verdiği vaadi) kaybetmedikleri öğretilmeye çalışılır. Kâ-hinler de, kendileri için büyük önem taşıyan bu listeler sayesinde, onarılan tapınakta hizmet edebilecek kâhinlerin soyundan olduklarını kanıtlayabileceklerdir. Bunların yanı sıra, halkın o an için bir kralı olmasa da, bir gün krallığın yeniden canlanacağı umuduyla Davut soyunun kaydının tutulması büyük önem taşıyordu.
1:1-2:1 Bu bölümdeAdem’den Yakup’a kadar olan listenin neredeyse tamamı Yaratılış Kitabı’ndan alıntılanır. İkincil önemdeki kişilerin soy bilgilerine ilk olarak burada yer verilir. Yafet ve Ham’ın soyu ( 1Ta.1:5-16) Sam’ın soyundan önce ( 1Ta.1:17-27), Sam’ın İbrahim’in ataları dışındaki oğulları ( 1Ta.1:17-23) İbrahim’in atalarından önce ( 1Ta.1:24-27), İbrahim’in cariyelerinin oğulları ( 1Ta.1:28-33) İshak soyundan ( 1Ta.1:34) önce ve Esav soyu ile Edom kralları (1Ta.1:35-54) İsrailoğulları’ndan önce sıralanır. Her durumda seçilmiş soy, sıralamada en son yeri almıştır. Ayrıca İbrahim’den çok Yakup’un adının geçtiği görülür. Kitap boyunca, Davut’la yapılan antlaşma daha sık vurgulanır ; ancak İbrahim’le yapılan antlaşma da göz ardı edilmez.
1:35-42 Bkz. Yar.36:10-28 ve ilgili notlar.
1:36 Timna’dan doğan Amalek Bazı Septuaginta elyazmalarında bu şekilde geçerken, Masoretik metinde “Timna ve Amalek” diye geçer (bkz. Yar.36:12).
1:43-54 Soy listelerinde Kayin’in soyundan hiç söz edilmezken ve İsmail soyuna kısaca değinilirken, Edom’un ayrıntılı şekilde açıklanması dikkat çekicidir. Bunun nedeni, muhtemelen metnin yazıldığı zamanda Edomlular’ın önemli bir yer tutmasıdır (bkz. 1Ta.18:11-13; 2Ta.8:17; 2Ta.21:8; 2Ta.25:20; 2Ta.28:17).

Videolar

1. Tarihler Girişi

Tarihler diye bilinen kitaplar Samuel ve Krallar kitaplarında geçen olayların başka bir görüş açısından tekrarıdır. Tarihler kitaplarında İsrail'in krallık tarihinin öyküsü gerisinde önemli bir amaç vardır:

İsrail ve Yahuda üzerine gelen felaketlere karşın Tanrı kendi halkına olan vaatlerini koruyor ve onları reddetmiyor.

1.Tarihler Kitabı'nın baş kısmı Adem'den Davut'a kadarki tarihi soyağacı biçiminde özetler (1-9 bölümleri). Kitabın ikinci kısmı (10-29 bölümleri) Davut'un krallığını, özellikle tapınağın Yeruşalim'de inşası için yaptığı hazırlıkları vurgular.

Ana Hatlar:

1:1-9:44 Soy listeleri
10:1-14 Saul'un ölümü
11:1-29:30 Davut'un krallığı
a. 11:1-22:1 Zorluklar ve başarılar
b. 22:2-29:30 Tapınağı kurma hazırlıkları
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş