1. Tarihler 18:11-13

11Kral Davut bu armağanları bütün uluslardan –Edom, Moav, Ammonlular, Filistliler ve Amalekliler'den– ele geçirdiği altın ve gümüşle birlikte RAB'be adadı.
12 Seruya oğlu Avişay Tuz Vadisi'nde on sekiz bin Edomlu öldürdü.
13Edom'a askeri birlikler yerleştirdi. Edomlular'ın tümü Davut'un köleleri oldular. RAB Davut'u gittiği her yerde zafere ulaştırdı.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

11:1-2Ta.9:31 Bkz. Giriş. 11-29. bölümler boyunca Davut’un krallığı ele alınır, ancak Krallar kitaplarından farklı bir bakış açısı vardır. Krallar kitaplarında Davut’un siyasal ve askeri zaferleri vurgulanırken, Tarihler kitaplarında Davut’un tapınağın kurulmasında ve tapınma sisteminin düzenlenmesinde oynadığı role önem verilir.
18:1-20:8 Krallığının Tanrı tarafından kutsandığının kanıtı olarak, Davut’un kazandığı zaferler anlatılır. RAB, Davut’un düşmanlarının boyun eğeceğine dair verdiği vaadi yerine getirmiştir (1Ta.17:9-10). Bu ayetlerde ayrıca, Babil sürgünü ardından RAB’bin peygamberler aracılığıyla bildirdiği bir tema da ele alınır: ulusların serveti Yeruşalim’e akacak, yani düşmanların ödediği haraçlar tapınağın yapımında kullanılacaktır (1Ta.18:7-8,1Ta.18:11; 1Ta.22:2-5,1Ta.22:14-15; krş. Hag.2:1-9,Hag.2:20-23; Zek.Hag.2:7-13; Hag.6:9-15; Hag.14:12-14).
18:1-13 Bkz. 2Sa.8:1-14 ve ilgili notlar.
18:11 RAB’be adadı Bkz. Yşu.6:17 ve Hak.21:11’e ait notlar. Bu savaşlara, o halklar RAB’bin kendi halkı için belirlediği kurtarış tasarısına engel oluşturduğu ve İsrail halkını günaha kışkırttığı için RAB’bin buyruğuyla girilmişti. Bu yüzden de ele geçirilen mallar ganimet olarak alınamazdı, hepsi RAB’be sunulmalıydı. Buluşma Çadırı’nın yapımında kullanılan malzemeler de savaştan ele geçirilenlerdi (bkz. Giriş).
18:12 Avişay 2Sa.8:13’te sadece Davut’tan söz edilir (ayrıca bkz. 1Kr.11:15-16; Mez.60 başlık).
18:13 Davut’un köleleri Bu kişiler “Davut’un vasalları”ydı, yani toprak karşılığında krallığa bağlı olmak ve krallık için savaşmak üzere yemin etmiş kimselerdi.

Videolar

1. Tarihler Girişi

Tarihler diye bilinen kitaplar Samuel ve Krallar kitaplarında geçen olayların başka bir görüş açısından tekrarıdır. Tarihler kitaplarında İsrail'in krallık tarihinin öyküsü gerisinde önemli bir amaç vardır:

İsrail ve Yahuda üzerine gelen felaketlere karşın Tanrı kendi halkına olan vaatlerini koruyor ve onları reddetmiyor.

1.Tarihler Kitabı'nın baş kısmı Adem'den Davut'a kadarki tarihi soyağacı biçiminde özetler (1-9 bölümleri). Kitabın ikinci kısmı (10-29 bölümleri) Davut'un krallığını, özellikle tapınağın Yeruşalim'de inşası için yaptığı hazırlıkları vurgular.

Ana Hatlar:

1:1-9:44 Soy listeleri
10:1-14 Saul'un ölümü
11:1-29:30 Davut'un krallığı
a. 11:1-22:1 Zorluklar ve başarılar
b. 22:2-29:30 Tapınağı kurma hazırlıkları
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş