1. Tarihler 11

11
Davut İsrail Kralı Oluyor
(2Sa.5:1-10)
1İsrailliler'in tümü Hevron'da bulunan Davut'a gelip şöyle dediler: “Biz senin etin, kemiğiniz. 2Geçmişte Saul kralımızken, savaşta İsrail'e komuta eden sendin. Tanrın RAB sana, ‘Halkım İsrail'i sen güdecek, onlara sen önder olacaksın’ diye söz verdi.” 3İsrail'in bütün ileri gelenleri Hevron'a, Kral Davut'un yanına gelince, Davut RAB'bin önünde orada onlarla bir antlaşma yaptı. Onlar da RAB'bin Samuel aracılığıyla söylediği söz uyarınca, Davut'u İsrail Kralı olarak meshettiler.
4 Kral Davut'la İsrailliler Yevus diye bilinen Yeruşalim'e saldırmak için yola çıktılar. Orada yaşayan Yevuslular 5Davut'a, “Sen buraya giremezsin” dediler. Ne var ki, Davut Siyon Kalesi'ni, Davut Kenti'ni ele geçirdi.
6Davut, “Yevuslular'a ilk saldıran kişi komutan ve önder olacak” demişti. İlk saldırıyı Seruya oğlu Yoav yaptı, böylece ordu komutanı oldu.
7Bundan sonra Davut kalede oturmaya başladı. Bunun için oraya “Davut Kenti” adı verildi. 8Çevredeki bölgeyi, Millo'dan çevre surlara kadar uzanan kesimi inşa etti. Yoav da kentin geri kalan bölümünü onardı. 9Davut giderek güçleniyordu. Çünkü Her Şeye Egemen RAB onunlaydı.
Davut'un Yiğit Askerleri
(2Sa.23:8-39)
10RAB'bin İsrail'e verdiği söz uyarınca Davut'un yiğit askerlerinin komutanları İsrail halkıyla birlikte Davut'u kral yaptılar ve krallığının güçlenmesi için onu desteklediler. 11Bunların adları şöyledir:
Üçler'in[a] önderi Hakmonlu Yaşovam, mızrağını üç yüz kişiye karşı kaldırıp bir saldırıda hepsini öldürdü.
12İkincisi, üç yiğitlerden biri olan Ahohlu Dodo oğlu Elazar. 13Filistliler savaş için Pas-Dammim'de toplandıklarında Elazar Davut'un yanındaydı. Orada bir arpa tarlası vardı. İsrailliler Filistliler'in önünden kaçmıştı. 14Ama Elazar'la Davut tarlanın ortasında durup orayı savunmuş, Filistliler'i öldürmüşlerdi. RAB onlara büyük bir zafer sağlamıştı.
15Otuzlar'dan üçü Davut'un yanına, Adullam Mağarası'ndaki kayaya gittiler. Bir Filist birliği Refaim Vadisi'nde ordugah kurmuştu. 16Bu sırada Davut hisarda, başka bir Filist birliğiyse Beytlehem'deydi. 17Davut özlemle, “Keşke biri Beytlehem'de kapının yanındaki kuyudan bana su getirse!” dedi. 18Bu Üçler Filist ordugahının ortasından geçerek Beytlehem'de kapının yanındaki kuyudan su çekip Davut'a getirdiler. Ama Davut içmek istemedi; suyu yere dökerek RAB'be sundu. 19“Ey Tanrım, bunu yapmak benden uzak olsun!” dedi, “Canlarını tehlikeye atıp giden bu üç kişinin kanını mı içeyim?” Canlarını tehlikeye atarak suyu getirdikleri için Davut içmek istemedi.
Bu üç kişinin yiğitliği işte böyleydi.
20Yoav'ın kardeşi Avişay Üçler'in önderiydi. Mızrağını kaldırıp üç yüz kişiyi öldürdü. Bu yüzden Üçler kadar ünlendi. 21Üçler'in en saygın kişisiydi ve onların önderi oldu. Ama Üçler'den sayılmadı.
22Yehoyada oğlu Kavseelli Benaya yürekli bir savaşçıydı. Büyük işler başardı. Aslan yürekli iki Moavlı'yı öldürdü. Ayrıca karlı bir gün çukura inip bir aslan öldürdü. 23Beş arşın[b] boyunda iri yarı bir Mısırlı'yı da öldürdü. Mısırlı'nın elinde dokumacı sırığı gibi bir mızrak vardı. Benaya sopayla onun üzerine yürüdü. Mızrağı elinden kaptığı gibi onu kendi mızrağıyla öldürdü. 24Yehoyada oğlu Benaya'nın yaptıkları bunlardır. Bu sayede o da üç yiğitler kadar ünlendi. 25Benaya Otuzlar arasında saygın bir yer edindiyse de, Üçler'den sayılmadı. Davut onu muhafız birliği komutanlığına atadı.
26Öteki yiğitler şunlardır:
Yoav'ın kardeşi Asahel,
Beytlehemli Dodo oğlu Elhanan,
27Harorlu Şammot, Pelonlu Heles,
28Tekoalı İkkeş oğlu İra, Anatotlu Aviezer,
29Huşalı Sibbekay, Ahohlu İlay,
30Netofalı Mahray ve Baana oğlu Helet,
31Benyaminoğulları'ndan Givalı Rivay oğlu İttay, Piratonlu Benaya,
32Gaaş vadilerinden Huray, Arvalı Aviel,
33Baharumlu Azmavet, Şaalbonlu Elyahba,
34Gizonlu Haşem'in oğulları, Hararlı Şage oğlu Yonatan,
35Hararlı Sakâr oğlu Ahiam, Ur oğlu Elifal,
36Mekeralı Hefer, Pelonlu Ahiya,
37Karmelli Hesro, Ezbay oğlu Naaray,
38Natan'ın kardeşi Yoel, Hacer oğlu Mivhar,
39Ammonlu Selek, Seruya oğlu Yoav'ın silah taşıyıcısı Berotlu Nahray,
40Yattirli İra ve Garev,
41Hititli Uriya, Ahlay oğlu Zavat,
42Rubenliler'in önderi Rubenli Şiza oğlu Adina ve ona eşlik eden otuz kişi,
43Maaka oğlu Hanan, Mitanlı Yoşafat,
44Aşteralı Uzziya, Aroerli Hotam'ın oğulları Şama ve Yeiel,
45Şimri oğlu Yediael ve kardeşi Tisli Yoha,
46Mahavlı Eliel, Elnaam'ın oğulları Yerivay ve Yoşavya, Moavlı Yitma,
47Eliel, Ovet, Mesovalı Yaasiel.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

11:1-2Ta.9:31 Bkz. Giriş. 11-29. bölümler boyunca Davut’un krallığı ele alınır, ancak Krallar kitaplarından farklı bir bakış açısı vardır. Krallar kitaplarında Davut’un siyasal ve askeri zaferleri vurgulanırken, Tarihler kitaplarında Davut’un tapınağın kurulmasında ve tapınma sisteminin düzenlenmesinde oynadığı role önem verilir.
11:1-9 Bkz. 2Sa.5:1-3. Bütün İsrailliler’in Davut’a destek verdiği özellikle vurgulanır. Davut’un Hevron’da yedi yıl süren krallığı na ve kuzeydeki oymaklar ile yaptığı antlaşmaya 1. Tarihler’de iki defa değinilmesine karşın (2Sa.3:4; 2Sa.29:27), burada halkın bunları bildiği varsayılıp Davut’un “bütün İsrail”in kralı olduğundan ve hemen ardından Yeruşalim’i ele geçirdiğinden söz edilir (bkz. Giriş).
11:10-41 Bkz. 2Sa.23:8-39 ve ilgili not. Samuel kitabında, Davut’un yiğit askerlerinin listesi, krallığından söz edildikten sonra verilir. Burada ise liste Davut’un krallığından önce geçer ve bu listeyle Davut’un krallığının “bütün İsrailliler” tarafından desteklendiği konusu (2Sa.11:10) bir kere daha vurgulanır (2Sa.11:41-12:40).
11:11 Üçler’in Bazı Septuaginta elyazmalarında bu ş ekilde geçerken, Masoretik metinde “otuzlar” diye geçer.
11:15-19 Davut kendini böylesi bir adanmaya layık görmediği için gelen suyu RAB’be dökmelik sunu olarak sunar (bkz. Yar.35:14; 2Kr.16:13; Yer.7:18; Hoş.9:4).
11:41-12:40 Bkz. 1Ta.11:10-41’ e ait not. “Bütün İsrailliler”in Davut’a destek verdiği vurgulanmaya devam eder. Saul’un ailesinden olanlar bile RAB’bin kral olarak Davut’u meshettiğini Saul ölmeden önce fark etmiştir (1Ta.12:1-7,1Ta.12:16-18,1Ta.12:23,1Ta.12:29).

Videolar

1. Tarihler Girişi

Tarihler diye bilinen kitaplar Samuel ve Krallar kitaplarında geçen olayların başka bir görüş açısından tekrarıdır. Tarihler kitaplarında İsrail'in krallık tarihinin öyküsü gerisinde önemli bir amaç vardır:

İsrail ve Yahuda üzerine gelen felaketlere karşın Tanrı kendi halkına olan vaatlerini koruyor ve onları reddetmiyor.

1.Tarihler Kitabı'nın baş kısmı Adem'den Davut'a kadarki tarihi soyağacı biçiminde özetler (1-9 bölümleri). Kitabın ikinci kısmı (10-29 bölümleri) Davut'un krallığını, özellikle tapınağın Yeruşalim'de inşası için yaptığı hazırlıkları vurgular.

Ana Hatlar:

1:1-9:44 Soy listeleri
10:1-14 Saul'un ölümü
11:1-29:30 Davut'un krallığı
a. 11:1-22:1 Zorluklar ve başarılar
b. 22:2-29:30 Tapınağı kurma hazırlıkları
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş