2. Samuel 3:4

4dördüncüsü Hagit'ten Adoniya, beşincisi Avital'ın oğlu Şefatya,
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

3:2-5 Davut’un altı oğlunun listesi, Davut’un soyu çoğalırken Saul’un soyunun azaldığının bir kanıtı olarak verilir ( 2Sa.3:1). Oğullarının farklı annelerden olması, Davut’un Hevron’da yaşadığı dönemde dört kadınla daha evlendiğini gösterir (bkz. 2Sa.2:2). Yizreelli Ahinoam Bkz. 1Sa.25:43’e ait not. Amnon Bkz. 13. bölüm.
3:4 Adoniya İleride İsrail tahtını ele geçirme girişiminden ötürü idam edilecektir (bkz. 1Kr. 1-2. bölümler).

Videolar

2. Samuel Girişi

1. Samuel'in devamı olan 2. Samuel Kitabı Kral Davut'un krallığının bir tarihçesidir. Davut önce Yahuda oymağının (1-4 bölümleri), sonra bütün İsrail'in kralı oldu (5-24 bölümleri).

2. Samuel Kitabı Davut'un krallığını pekiştirmek ve birliği sağlamak için içte ve dışta düşmanlarıyla nasıl bir mücadeleye giriştiğini canlı bir şekilde anlatır. Ayrıca Tanrı'nın Davut'la yaptığı antlaşmayı ve Davut'un yerine tahta kimin geçeceğini anlatır.

Davut imanlı, Tanrı'ya bağlı ve halkın saygısını kolayca kazanan biri olarak tanıtılıyor bu kitapta. Bazen de acımasız, bencil duygularına kapılıp günah işleyen biri olarak da tanıtılıyor. Ama Rab'bin Peygamberi Natan günahını ortaya çıkarınca, itiraf etti ve Tanrı'nın ona vereceği cezayı kabul etti.

Davut'un yaşamı ve başarıları İsrail halkını o denli çok etkiledi ki, kendisinden sonra halk sıkıntıya düştüğünde onun soyundan gelecek ve ona benzeyecek bir kral için özlem duydu.

Ana Hatlar:

1:1-4:12 Davut'un Yahuda krallığı
5:1-24:25 Davut'un bütün İsrail krallığı
a. 5:1-10:19 İlk yıllar
b. 11:1-12:25 Davut'la Bat-Şeva olayı
c. 12:26-20:26 Sıkıntılar ve zorluklar
ç. 21:1-24:25 Son yıllar
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş