2. Samuel 6

6
Antlaşma Sandığı'nın Yeruşalim'e Getirilişi
(1Ta.13:1-14; 15:25-16:3,43)
1Davut İsrail'deki bütün seçme adamları topladı. Sayıları otuz bin kişiydi. 2 Böylece Davut'la ordusu, sandığın üzerindeki Keruvlar arasında taht kuran Her Şeye Egemen RAB'bin adıyla anılan Tanrı'nın Sandığı'nı getirmek için Baale-Yahuda'ya gittiler. 3-4 Tanrı'nın Sandığı'nı Avinadav'ın tepedeki evinden alıp yeni bir arabaya koydular. Tanrı'nın Sandığı'nı taşıyan yeni arabayı Avinadav'ın oğulları Uzza'yla Ahyo sürüyordu. Ahyo sandığın önünden yürüyordu. 5Bu arada Davut'la bütün İsrail halkı da RAB'bin önünde lir, çenk, tef, çıngırak ve ziller eşliğinde ezgiler okuyarak var güçleriyle[a] bu olayı kutluyorlardı.
6Nakon'un harman yerine vardıklarında öküzler tökezledi. Bu nedenle Uzza elini uzatıp Tanrı'nın Sandığı'nı tuttu. 7RAB Tanrı saygısızca davranan Uzza'ya öfkelenerek onu orada yere çaldı. Uzza Tanrı'nın Sandığı'nın yanında öldü.
8Davut, RAB'bin Uzza'yı cezalandırmasına öfkelendi. O günden bu yana oraya Peres-Uzza[b] denilir.
9Davut o gün RAB'den korkarak, “RAB'bin Sandığı nasıl olur da bana gelir?” diye düşündü. 10RAB'bin Sandığı'nı Davut Kenti'ne götürmek istemedi. Bunun yerine sandığı Gatlı Ovet-Edom'un evine götürdü. 11 RAB'bin Sandığı Gatlı Ovet-Edom'un evinde üç ay kaldı. RAB Ovet-Edom'u ve bütün ailesini kutsadı.
12“Tanrı'nın Sandığı'ndan ötürü RAB Ovet-Edom'un ailesini ve ona ait her şeyi kutsadı” diye Kral Davut'a bildirildi. Böylece Davut gidip Tanrı'nın Sandığı'nı Ovet-Edom'un evinden Davut Kenti'ne sevinçle getirdi. 13RAB'bin Sandığı'nı taşıyanlar altı adım atınca, Davut bir boğayla besili bir dana kurban etti.
14Keten efod kuşanmış Davut, RAB'bin önünde var gücüyle oynuyordu. 15Davut'la bütün İsrail halkı, sevinç naraları ve boru sesi eşliğinde RAB'bin Sandığı'nı getiriyorlardı. 16RAB'bin Sandığı Davut Kenti'ne varınca, Saul'un kızı Mikal pencereden baktı. RAB'bin önünde oynayıp zıplayan Kral Davut'u görünce, onu küçümsedi.
17RAB'bin Sandığı'nı getirip Davut'un bu amaçla kurduğu çadırın içindeki yerine koydular. Davut RAB'be yakmalık sunular ve esenlik sunuları sundu. 18Yakmalık sunuları ve esenlik sunularını sunmayı bitirince, Her Şeye Egemen RAB'bin adıyla halkı kutsadı. 19 Ardından kadın erkek herkese, bütün İsrail topluluğuna birer somun ekmekle birer hurma ve üzüm pestili dağıttı. Sonra herkes evine döndü.
20Davut ailesini kutsamak için eve döndüğünde, Saul'un kızı Mikal onu karşılamaya çıktı. Davut'a şöyle dedi: “İsrail Kralı bugün ne güzel bir ün kazandırdı kendine! Değersiz biri gibi, kullarının cariyeleri önünde soyundun.”
21Davut, “Baban ve bütün soyu yerine beni seçen ve halkı İsrail'e önder atayan RAB'bin önünde oynadım!” diye karşılık verdi, “Evet, RAB'bin önünde oynayacağım. 22Üstelik kendimi bundan daha da küçük düşüreceğim, hiçe sayacağım. Ama sözünü ettiğin o cariyeler beni onurlandıracaklar.”
23Saul'un kızı Mikal'ın ölene dek çocuğu olmadı.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

5:1-24:25 5. bölümden itibaren 2. Samuel Kitabı’nın bazı bölümleri 1. Tarihler Kitabı ile paraleldir (ayrıca bkz. 2Sa.3:2-5).
6:2 Keruvlar arasında taht kuran Bkz. 1Sa.4:4’e ait not; ayrıca bkz. 1Ta.28:2. Davut, RAB’bin dünyadaki tahtı olan Antlaşma Sandığı’nın öneminin farkındaydı. Bir kral olarak, halkın daAntlaşma Sandığı’na gereken önemi vermesini sağlamak amacıyla RAB’bin hem kral hem de halk üzerinde tek egemen olduğunu ilan etmek istiyordu. Her Şeye Egemen RAB’bin Bkz. 1Sa.1:3’e ait not. RAB’bin adıyla anılan ‘RAB’be ait’ anlamında (bkz. 2Sa.12:28; Yas.28:10; Yşa.4:1). Tanrı’nın Sandığı’nı Bkz. Çık.25:10-22; ayrıca bkz. 1Sa.4:3-4,1Sa.4:21’e ait notlar. Baale-Yahuda’ya Bkz. Yşu.15:60; Yşu.18:14; 1Sa.7:1.
6:3-4 Avinadav’ın tepedeki evinden Bkz. 1Sa.7:1. yeni bir arabaya Çık.25:12-15 ve Say.4:5-6,Say.4:15 ayetlerinde,Antlaşma Sandığı’nın Levililer’in omuzlarında taşınması gerektiği bildirilir (bkz. 1Ta.15:13-15). Davut, sandığı bu buyruklara göre taşımak yerine Filistliler’i örnek alır (bkz. 1Sa.6:7). Avinadav’ın oğulları Uzza’yla Ahyo 1Sa.7:1’de Avinadav’ın oğlunun Eleazar olduğu belirtilir. “oğul” sözcüğünün İbranicesi “soy” gibi daha geniş bir anlam da taşır.
6:5 lir, çenk, tef, çıngırak ve ziller eşliğinde ezgiler okuyarak var güçleriyle Kumran metinlerinde ve Septuaginta’da bu şekilde geçerken (bkz. 1Ta.13:8), Masoretik metinde “çam ağacından yapılmış her türlü çalgı, lir, çenk, tef, çıngırak ve ziller çalarak” diye geçer.
6:7 saygısızca davranan Uzza, niyeti iyi olsa da, RAB’bin Antlaşma Sandığı’nın taşınmasıyla ilgili buyruklara aykırı harekette bulunmuştur (bkz. 2Sa.1:3 ve 1Sa.6:19’a ait notlar). RAB, hem Kral Davut’a hem de İsrail halkına ciddi bir hatırlatma yapmıştır: O’na hizmet etmek isteyenler O’nun belirlediği koşullara uymalıdır (bkz. Lev.10:1-3; Yşu.7:24-25; Yşu.24:19-20; Elç.5:1-11).
6:8 O günden bu yana 2. Samuel’in yazıldığı zamana dek. Peres-Uzza ‘Uzza’nın cezası’anlamına gelir (bkz. Yşu.6:24; Yşu.7:24-26). RAB, günah işleyeni cezalandırırken hiçbir ayrım gözetmez (bkz. 2Sa.5:20).
6:9 Davut o gün RAB’den korkarak Bkz. 1Sa.12:24; Yşu.24:14; ayrıca bkz. Yar.20:11 ve Özd.1:7’ye ait notlar.
6:10 Gatlı Adamın, ya Dan ya da Manaşşe bölgesinden (Yşu.21:20-25), Levililer’e ayrılmış kentlerden biri olan Gat-Rimmonlu bir Levili olduğu anlaşılıyor (bkz. 1Ta.13:13’e ait not; krş. 1Ta.15:18,1Ta.15:24; 1Ta.16:5; 1Ta.26:4-8,1Ta.26:15; 2Ta.25:24).
6:12 Davut böylelikle Tanrı’nın öfkesinin yatışmış olduğunu anladı.
6:13 RAB’bin Sandığı’nı taşıyanlar Davut, sandığı artık RAB’bin buyurduğu gibi taşıtmaktadır (bkz. 2Sa.6:3-4’e ait not; 1Ta.15:13-15).
6:14 Keten efod Bkz. 1Sa.2:18’e ait not.
6:17 yakmalık sunular Bkz. Lev.1. bölüm. esenlik sunuları Bkz. 1Sa.11:15’e ait not.
6:18 Her Şeye Egemen RAB’bin Bkz. 1Sa.1:3’e ait not. halkı kutsadı Daha sonra Kral Süleyman da tapınağın adanması sırasında böyle yapacaktı (1Kr.8:55-61).
6:20 soyundun Mikal burada, ya Davut’un kraliyet giysilerini çıkarıp kâhin giysisi giydiğini ya da üzerinde kısa bir efod varken zıplamasından ötürü oluşan görüntüyü kastetmiş olmalıdır.
6:21 önder Bkz. 1Sa.9:16’ya ait not.
6:23 Mikal’in... çocuğu olmadı Ya Mikal’ın Davut’u tapınma tarzından ötürü küçümsediği için cezalandırılmasının ya da Tanrı’nın Saul’un soyunu sürdürmeyeceğiyle ilgili yargısının bir sonucu olabilir (bkz. 2Sa.3:25-30; 4. bölüm; 1Sa.13:13-15; 1Sa.15:26; 31. bölüm).

Videolar

2. Samuel Girişi

1. Samuel'in devamı olan 2. Samuel Kitabı Kral Davut'un krallığının bir tarihçesidir. Davut önce Yahuda oymağının (1-4 bölümleri), sonra bütün İsrail'in kralı oldu (5-24 bölümleri).

2. Samuel Kitabı Davut'un krallığını pekiştirmek ve birliği sağlamak için içte ve dışta düşmanlarıyla nasıl bir mücadeleye giriştiğini canlı bir şekilde anlatır. Ayrıca Tanrı'nın Davut'la yaptığı antlaşmayı ve Davut'un yerine tahta kimin geçeceğini anlatır.

Davut imanlı, Tanrı'ya bağlı ve halkın saygısını kolayca kazanan biri olarak tanıtılıyor bu kitapta. Bazen de acımasız, bencil duygularına kapılıp günah işleyen biri olarak da tanıtılıyor. Ama Rab'bin Peygamberi Natan günahını ortaya çıkarınca, itiraf etti ve Tanrı'nın ona vereceği cezayı kabul etti.

Davut'un yaşamı ve başarıları İsrail halkını o denli çok etkiledi ki, kendisinden sonra halk sıkıntıya düştüğünde onun soyundan gelecek ve ona benzeyecek bir kral için özlem duydu.

Ana Hatlar:

1:1-4:12 Davut'un Yahuda krallığı
5:1-24:25 Davut'un bütün İsrail krallığı
a. 5:1-10:19 İlk yıllar
b. 11:1-12:25 Davut'la Bat-Şeva olayı
c. 12:26-20:26 Sıkıntılar ve zorluklar
ç. 21:1-24:25 Son yıllar
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş