2. Samuel 9

9
Davut'un Mefiboşet'e Yaptığı İyilik
1 Davut, “Saul'un ailesinden daha sağ kalan, Yonatan'ın hatırı için iyilik edebileceğim kimse var mı?” diye sordu.
2Saul'un ailesinin Siva adında bir hizmetkârı vardı. Onu Davut'un yanına çağırdılar. Kral, “Siva sen misin?” diye sordu.
Siva, “Evet, ben kulunum” diye yanıtladı.
3 Kral, “Saul'un ailesinden sağ kalan kimse yok mu?” diye sordu, “Tanrı'nın iyiliğini ona göstereyim.”
Siva, “Yonatan'ın iki ayağı sakat bir oğlu var” diye yanıtladı.
4Kral, “Nerede o?” diye sordu.
Siva, “Ammiel oğlu Makir'in Lo-Devar'daki evinde” diye karşılık verdi. 5Böylece Kral Davut, Lo-Devar'dan Ammiel oğlu Makir'in evinden onu yanına getirtti.
6Saul oğlu Yonatan oğlu Mefiboşet, Davut'un yanına gelince, onun önünde yere kapandı.
Davut, “Mefiboşet!” diye seslendi.
Mefiboşet, “Evet, ben kulunum” diye yanıtladı.
7Davut ona, “Korkma!” dedi, “Çünkü baban Yonatan'ın hatırı için, sana kesinlikle iyilik edeceğim. Atan Saul'un bütün toprağını sana geri vereceğim. Ve sen her zaman soframda yemek yiyeceksin.”
8Mefiboşet yere kapanıp şöyle dedi: “Kulun ne ki, benim gibi ölmüş bir köpekle ilgileniyorsun?”
9Kral Davut, Saul'un hizmetkârı Siva'yı çağırtıp, “Önceden efendin Saul ile ailesine ait her şeyi torunu Mefiboşet'e verdim” dedi, 10“Sen, oğulların ve kölelerin onun için toprağı işleyip ürünü getireceksiniz. Öyle ki, efendinizin torununun yiyecek gereksinimi sağlansın. Efendinin torunu Mefiboşet her zaman benim soframda yemek yiyecektir.” Siva'nın on beş oğlu ve yirmi kölesi vardı.
11Siva, “Efendim kralın buyurduğu her şeyi yapacağım” dedi. Mefiboşet kralın çocuklarından biri gibi onun sofrasında yemek yedi. 12Mefiboşet'in Mika adında küçük bir oğlu vardı. Siva'ya bağlı herkes Mefiboşet'e hizmet ediyordu. 13İki ayağı sakat Mefiboşet hep kralın sofrasında yemek yediğinden Yeruşalim'de oturuyordu.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

5:1-24:25 5. bölümden itibaren 2. Samuel Kitabı’nın bazı bölümleri 1. Tarihler Kitabı ile paraleldir (ayrıca bkz. 2Sa.3:2-5).
9:1-13 Bu bölümde anlatılan olaylar, Davut’un Yeruşalim’i ele geçirmesinden birkaç yıl sonra gerçekleşmiştir. Babası öldüğünde beş yaşında olan Mefiboşet (2Sa.4:4) artık bir oğul sahibidir (2Sa.9:12).
9:1 Yonatan’ın hatırı için iyilik edebileceğim Krş. 1Sa.20:14-17, 42.
9:2 Siva Mefiboşet’in babasından kalan malların başkâhyası (bkz. 2Sa.16:1-4; 2Sa.19:17).
9:3,13 iki ayağı sakat Bu yüzden de kral olmaya uygun değildi (bkz. 2Sa.4:4 ve ilgili not).
9:3 Yonatan’ın... bir oğlu var Saul’un başka torunları da vardı (bkz. 2Sa.21:8), ancak Siva sadece Davut’un himayesine alacağı torundan söz eder.
9:4 Makir’in Varlıklı bir hayırsever olduğu anlaşılmaktadır (ayrıca bkz. 2Sa.17:27). Lo-Devar’daki Şeria Irmağı’nın doğusundaki Gilat bölgesinin ortalarında bir kasaba.
9:7 geri vereceğim Saul’un krallığı sırasında ele geçirilen toprakları Davut devralmıştı (krş. 2Sa.12:8; bkz. 2Sa.16:1-4). Her zaman soframda yemek yiyeceksin Kralın sofrasında yemek büyük bir onurdu.Ayrıca Davut onu bu şekilde daha rahat denetleyebilirdi (krş. 1Sa.20:24-27; 2Kr.25:29). Mefiboşet’in ihtiyaçları, dedesi Saul’un topraklarından elde edilen ürünle karşılanacaktı (2Kr.9:10).
9:8 benim gibi ölmüş bir köpekle İfade, ya kişinin gösterilen iyiliğe kendini layık görmeyişini (1Sa.24 :14) ya da RAB’bin meshettiği kişiyi küçümseyip ona karşı gelenleri niteler (bkz. 2Sa.7:18; 1Sa.17:43; 1Sa.18:18).
9:12 Mika adında küçük bir oğlu vardı Bkz. 1Ta.8:35-39.

Videolar

2. Samuel Girişi

1. Samuel'in devamı olan 2. Samuel Kitabı Kral Davut'un krallığının bir tarihçesidir. Davut önce Yahuda oymağının (1-4 bölümleri), sonra bütün İsrail'in kralı oldu (5-24 bölümleri).

2. Samuel Kitabı Davut'un krallığını pekiştirmek ve birliği sağlamak için içte ve dışta düşmanlarıyla nasıl bir mücadeleye giriştiğini canlı bir şekilde anlatır. Ayrıca Tanrı'nın Davut'la yaptığı antlaşmayı ve Davut'un yerine tahta kimin geçeceğini anlatır.

Davut imanlı, Tanrı'ya bağlı ve halkın saygısını kolayca kazanan biri olarak tanıtılıyor bu kitapta. Bazen de acımasız, bencil duygularına kapılıp günah işleyen biri olarak da tanıtılıyor. Ama Rab'bin Peygamberi Natan günahını ortaya çıkarınca, itiraf etti ve Tanrı'nın ona vereceği cezayı kabul etti.

Davut'un yaşamı ve başarıları İsrail halkını o denli çok etkiledi ki, kendisinden sonra halk sıkıntıya düştüğünde onun soyundan gelecek ve ona benzeyecek bir kral için özlem duydu.

Ana Hatlar:

1:1-4:12 Davut'un Yahuda krallığı
5:1-24:25 Davut'un bütün İsrail krallığı
a. 5:1-10:19 İlk yıllar
b. 11:1-12:25 Davut'la Bat-Şeva olayı
c. 12:26-20:26 Sıkıntılar ve zorluklar
ç. 21:1-24:25 Son yıllar
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş