2. Samuel 21

21
Givonlular Öç Alıyor
1Davut'un döneminde, üç yıl art arda kıtlık oldu. Davut RAB'be danıştı. RAB şöyle yanıtladı: “Buna kan döken Saul ile ailesi neden oldu. Çünkü Saul Givonlular'ı öldürdü.” 2 Kral Givonlular'ı çağırtıp onlarla konuştu. –Givonlular İsrail soyundan değildi. Amorlular'dan sağ kalan bir halktı. İsrailliler onları sağ bırakacaklarına ant içmişlerdi. Ne var ki, İsrail ve Yahuda halkı için büyük gayret gösteren Saul onları yok etmeye çalışmıştı.– 3Davut Givonlular'a, “Sizin için ne yapabilirim? RAB'bin halkını kutsamanız için bu suçu nasıl bağışlatabilirim?” diye sordu.
4Givonlular ona şöyle karşılık verdi: “Saul'la ailesinden ne altın ne de gümüş isteriz; İsrail'de herhangi birini öldürmek de istemeyiz.”
Davut, “Ne isterseniz yaparım” dedi.
5-6Şöyle karşılık verdiler: “Bizi yok etmeye çalışan ve İsrail ülkesinin hiçbir yerinde yaşamamamız için bizi ortadan kaldırmayı tasarlayan adamın oğullarından yedisi bize verilsin. RAB'bin seçilmişi Saul'un Giva Kenti'nde RAB'bin önünde onları asalım.”
Kral, “Onları vereceğim” dedi.
7 Kral, Saul oğlu Yonatan'la RAB'bin önünde içtiği anttan ötürü, Yonatan oğlu Mefiboşet'i esirgedi. 8Onun yerine, Aya kızı Rispa'nın Saul'dan doğurduğu Armoni ve Mefiboşet adındaki iki oğlunu ve Saul kızı Merav'ın Meholalı Barzillay oğlu Adriel'den doğurduğu beş oğlunu aldı. 9Davut onları Givonlular'ın eline teslim etti. Givonlular onları dağda, RAB'bin önünde astılar. Yedisi de aynı anda öldüler. Biçme zamanının ilk günlerinde, arpa biçme zamanının başlangıcında öldürüldüler.
10Aya kızı Rispa bir çul alıp kendisi için bir kayanın üzerine serdi. Biçme zamanının ilk günlerinden cesetlerin üzerine gökten yağmur yağana dek Rispa orada kaldı; cesetleri gündüzün yırtıcı kuşlardan, geceleyin yabanıl hayvanlardan korudu.
11Saul'un cariyesi Aya kızı Rispa'nın yaptıkları Davut'a bildirildi. 12 Davut gidip Saul'un ve oğlu Yonatan'ın kemiklerini Yaveş-Gilatlılar'dan aldı. Filistliler Gilboa Dağı'nda Saul'u öldürdükleri gün, onun ve oğlunun cesetlerini Beytşean alanında asmışlardı. Yaveş-Gilat halkı da cesetleri gizlice oradan almıştı. 13Davut Saul'un ve oğlu Yonatan'ın kemiklerini oradan getirdi. Asılmış yedi kişinin kemikleri de toplandı. 14Saul'la oğlu Yonatan'ın kemiklerini Benyamin bölgesindeki Sela'da Saul'un babası Kiş'in mezarına gömdüler. Kralın bütün buyruklarını yerine getirdiler. Bundan sonra Tanrı ülkeyle ilgili yakarışları yanıtladı.
Filistliler'e Karşı Savaş
(1Ta.20:4-8)
15Filistliler'le İsrailliler arasında yeniden savaş çıktı. Davut'la adamları gidip Filistliler'e karşı savaştılar. O sıralarda Davut bitkin düştü. 16-17Ucu üç yüz şekel[a] ağırlığında bir tunç mızrak taşıyan ve yeni kılıç kuşanan Rafaoğulları'ndan Filistli Yişbi-Benov Davut'u öldürmeyi amaçlıyordu. Ama Seruya oğlu Avişay Davut'un yardımına koştu; saldırıp onu öldürdü. Bundan sonra Davut'un adamları ant içerek, Davut'a, “İsrail'in ışığını söndürmemek için bir daha bizimle birlikte savaşa gelmeyeceksin” dediler.
18Bir süre sonra Filistliler'le Gov'da yine savaş çıktı. Bu savaş sırasında Huşalı Sibbekay Rafa soyundan Saf adındaki adamı öldürdü.
19İsrailliler'le Filistliler arasında Gov'da bir savaş daha çıktı. Beytlehemli Yareoregim'in oğlu Elhanan, Gatlı Golyat'ı öldürdü. Golyat'ın mızrağının sapı dokumacı tezgahının sırığı gibiydi.
20Gat'ta bir kez daha savaş çıktı. Orada dev gibi bir adam vardı. Elleri, ayakları altışar parmaklıydı. Toplam yirmi dört parmağı vardı. O da Rafa soyundandı. 21Adam İsrailliler'e meydan okuyunca, Davut'un kardeşi Şima'nın oğlu Yonatan onu öldürdü.
22Bunların dördü de Gat'taki Rafa soyundandı. Davut'la adamları tarafından öldürüldüler.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

5:1-24:25 5. bölümden itibaren 2. Samuel Kitabı’nın bazı bölümleri 1. Tarihler Kitabı ile paraleldir (ayrıca bkz. 2Sa.3:2-5).
21:1-24:25 2. Samuel Kitabı’nın sonuç kısmını oluşturan bu bölümler, 1. ve 2. Samuel kitaplarına bir ektir ve Davut’un krallığına ilişkin ek bilgiler içerir. Edebi açıdan, tarihsel sıralama gözetmeksizin, Eski Antlaşma’da sıklıkla rastlanan konusal düzenlemeye göre ve. ab-c/cb-a kalıbı kullanılarak yazılmıştır (krş. örn. Mez.25 ve ilgili not; Mez.45; ayrıca krş. Yşa.6:10). Sonuç bölümlerinin ilk ve son ayetlerini oluşturan kısmında (Yşa.21:1-14; Yşa.24:1-25), Davut’un Tanrı’nın İsrail halkına gazabını gösterdiği iki olay anlatılır; ikinci ve beşinci kısımda (Yşa.21:15-22; Yşa.23:8-39) Davut’un savaşçılarından söz edilir; tam ortada yer alan kısımda Davut’un iki ezgisi bulunur (Yşa.22:1-23:7). Ezgilerden birinde Davut’un ordusunun başındaki kral olarak zaferleri övülür, öbüründe Davut’un mezmurlarından örnek verilerek onun mezmur yazarı oluşu vurgulanır (bkz. 1Sa.16:14-17:58’ e ait not; ayrıca bkz. 1Sa.2:1’e ait not).
21:1-14 Bu olay, Davut’un Mefiboşet’le ilgilenmesinin ardından (9. bölüm) veAvşalom’un başkaldırısından önce (2Sa.16:7-8; 2Sa.18:28; bkz. 2Sa.16:8’e ait not) meydana gelmiştir.
21:2-3 Kral Saul yıllar önce İsrailliler’in RAB’bin adıyla Givonlular ile yaptığı antlaşmayı (bkz. Yşu.9:15,Yşu.9:18-21) bozduğu için Givonlular’ın onları lanetlemeye hakkı vardı.
21:2 Amorlular’dan İsrailliler’den önce Kenan topraklarında yaş ayan halkları tanımlamak için genel olarak kullanılan addı (Yşu.24:18; Hak.6:10; Amo.2:10).
21:5-6 İsrail ülkesinin hiçbir yerinde Saul’un saldırısından kurtulabilenler kendi topraklarını, hatta İsrail’i terk etmek zorunda bırakılmışlardı (bkz. 2Sa.4:2-3). adamın oğullarından Saul’un oğullarından. Giva Saul’un yaşadığı kent (bkz. 1Sa.10:26).
21:7 Yonatan’la RAB’bin önünde içtiği anttan Bkz. 2Sa.9:1-13; 1Sa.18:3; 1Sa.20:15 ve ilgili not.
21:8 Rispa’nın Bkz. 2Sa.3:7. Merav’ın Bkz. 1Sa.18:19. Meholalı Barzillay Gilatlı Barzillay değildir (2Sa.17:27-29; 2Sa.19:31).
21:9 Yedisi de aynı anda öldüler Böylelikle, RAB’bin buyurduğu gibi, Saul soyunu sürdürecek oğullarını kaybetmiş olur (bkz. 1Sa.13:13-14; 1Sa.15:23-26). 1Ta.8:29-39 ve 1Ta.9:35-44’ te, Yonatan’ın çocuklarından başka Saul’un hiçbir torunundan söz edilmez. Biçme zamanının ilk günlerinde Nisan ortası (bkz. Rut.1:22’ye ait not).
21:10 çul Bkz. Yar.37:34’e ait not. yağmur yağana dek Kıtlık kuraklıktan kaynaklanmıştır. İsrailliler Givonlular’a RAB’bin adıyla içtikleri andı bozdukları için bu şekilde cezalandırılmıştı (bkz. 2Sa.21:1).
21:12-14 Saul’un ve oğluYonatan’ın kemikleri Bkz. 1Sa.31:11-13.
21:14 Tanrı ülkeyle ilgili yakarışları yanıtladı Bkz. 2Sa.21:1-24:25’e ait not.
21:16-18,20,22 Rafa Rafaoğulları’nın bir kısmının atasıdır. Bu ayetlerde adı geçen dört düşman savaşçının “Rafa soyu”ndan (2Sa.21:22) ve iri yapılı olduğu belirtilir (bkz. 2Sa.21:20; Yas.2:10-11,Yas.2:20-21). MuhtemelenAnaklılar’la akrabalıkları olduğundan dolayı bu iki halkın adı zaman zaman karıştırılırdı (bkz. Yas.13:28,Yas.13:32-33; Yşu.11:21-22).
21:16-17 Avişay Bkz. 1Sa.26:6’ya ait not. İsrail’in ışığını söndürmemek için İsrail’in güvenliğinin ve ulusun ayakta kalma umudunun Kral Davut’a (ve nihai olarak Mesih’e) bağlı olduğunu betimleyen çarpıcı bir benzetme (bkz. 1Kr.11:36 ve ilgili not; krş. 2Sa.22:29; 2Sa.23:3-4).
21:18-19 Gov’da Bu yer Gezer bölgesi civarında olabilir (bkz. 1Ta.20:4). Pek çok İbranice elyazmasında bu ad “Nov” olarak geçer (bkz. 1Sa.21:1 ve ilgili not) ; Yişbi-Benov (1Sa.21:16-17) adının anlamı ‘Nov’da yaşayan’ olduğuna göre iki ad da aynı yer için kullanılmaktadır.
21:19 Elhanan... Golyat’ı öldürdü Golyat’ı Davut’un öldürdüğü 1Sa.17. bölümden açıkça anlaşıldığına göre, yazmanlardan biri büyük olasılıkla İbranice’deki “-ın kardeşi Lahmi’yi” kısmını “Beytlehemli” olarak yanlış okumuştur (bkz. 1Ta.20:5). Yareoregim’in İbranice “Oregim” sözcüğü ayetin sonunda geçer ve burada “dokumacı” olarak çevrilmiştir. 1Ta.20:5’te “Yareoregim” yerine “Yair” adı geçtiğine göre, büyük olasılıkla bir yazman “oregim” sözcüğünü yanlışlıkla Yair adına eklemiştir.
21:21 İsrailliler’e meydan okuyunca Krş. 1Sa.17:10,1Sa.17:25. Şima’nın “Şamma” olarak da tanınır (1Sa.16:9; 1Sa.17:13).

Videolar

2. Samuel Girişi

1. Samuel'in devamı olan 2. Samuel Kitabı Kral Davut'un krallığının bir tarihçesidir. Davut önce Yahuda oymağının (1-4 bölümleri), sonra bütün İsrail'in kralı oldu (5-24 bölümleri).

2. Samuel Kitabı Davut'un krallığını pekiştirmek ve birliği sağlamak için içte ve dışta düşmanlarıyla nasıl bir mücadeleye giriştiğini canlı bir şekilde anlatır. Ayrıca Tanrı'nın Davut'la yaptığı antlaşmayı ve Davut'un yerine tahta kimin geçeceğini anlatır.

Davut imanlı, Tanrı'ya bağlı ve halkın saygısını kolayca kazanan biri olarak tanıtılıyor bu kitapta. Bazen de acımasız, bencil duygularına kapılıp günah işleyen biri olarak da tanıtılıyor. Ama Rab'bin Peygamberi Natan günahını ortaya çıkarınca, itiraf etti ve Tanrı'nın ona vereceği cezayı kabul etti.

Davut'un yaşamı ve başarıları İsrail halkını o denli çok etkiledi ki, kendisinden sonra halk sıkıntıya düştüğünde onun soyundan gelecek ve ona benzeyecek bir kral için özlem duydu.

Ana Hatlar:

1:1-4:12 Davut'un Yahuda krallığı
5:1-24:25 Davut'un bütün İsrail krallığı
a. 5:1-10:19 İlk yıllar
b. 11:1-12:25 Davut'la Bat-Şeva olayı
c. 12:26-20:26 Sıkıntılar ve zorluklar
ç. 21:1-24:25 Son yıllar
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş