2. Samuel 15

15
Avşalom Davut'a Karşı Ayaklanıyor
1Bundan sonra Avşalom kendisine bir savaş arabası, atlar ve önünde koşacak elli kişi hazırladı. 2Sabah erkenden kalkıp kent kapısına giden yolun kenarında dururdu. Davasına baktırmak için krala gelen herkese seslenip, “Nerelisin?” diye sorardı.
Adam hangi İsrail oymağından geldiğini söylerdi.
3Avşalom ona şöyle derdi: “Bak, ileri sürdüğün savlar doğru ve haklı. Ne var ki, kral adına seni dinleyecek kimse yok.” 4Sonra konuşmasını şöyle sürdürürdü: “Keşke kral beni ülkeye yargıç atasa! Davası ya da sorunu olan herkes bana gelse, ben de ona hakkını versem!” 5Biri önünde yüzüstü yere kapanmak üzere yaklaştı mı, Avşalom elini uzatıp adamı tutar, öperdi. 6Davasına baktırmak için krala gelen İsrailliler'in hepsine böyle davrandı. Böylelikle İsrailliler'in gönlünü çeldi.
7Dört yıl[a] sonra Avşalom krala, “İzin ver de Hevron'a gidip RAB'be adağımı yerine getireyim” dedi, 8“Çünkü ben kulun Aram'ın Geşur Kenti'nde yaşarken, ‘RAB beni Yeruşalim'e geri getirirse, O'na Hevron'da[b] tapınacağım’ diye adak adamıştım.”
9-10Kral, “Esenlikle git” dedi. Ne var ki, Hevron'a giden Avşalom bütün İsrail oymaklarına gizlice ulaklar göndererek şöyle dedi: “Boru sesini duyar duymaz, ‘Avşalom Hevron'da kral oldu’ diyeceksiniz.” 11Yeruşalim'den çağrılan iki yüz kişi olup bitenden haberleri olmaksızın, iyi niyetle Avşalom'la birlikte gittiler. 12Avşalom kurbanları keserken, Davut'un danışmanı Gilolu Ahitofel'i de Gilo Kenti'nden getirtti. Böylece ayaklanma güç kazandı. Çünkü Avşalom'u izleyen halkın sayısı giderek çoğalıyordu.
Davut Yeruşalim'den Kaçıyor
13Bir ulak gelip Davut'a, “İsrailliler Avşalom'a yürekten bağlandı” dedi.
14Bunun üzerine Davut Yeruşalim'de kendisiyle birlikte olan bütün görevlilerine şöyle dedi: “Haydi kaçalım! Yoksa Avşalom'dan kaçıp kurtulamayacağız. Hemen gidelim! Yoksa Avşalom ardımızdan çabucak yetişip bizi yıkıma uğratır. Kenti de kılıçtan geçirir.”
15Kralın görevlileri, “Efendimiz kral ne karar verirse yapmaya hazırız” diye yanıtladılar.
16Böylece kral ardısıra gelen bütün ev halkıyla birlikte yola koyuldu. Ancak saraya baksınlar diye on cariyesini orada bıraktı. 17Kralla yanındakiler kentin en son evinde durdular. 18Bütün kulları, Keretliler'le Peletliler kralın yanından geçtiler. Gat'tan ardısıra gelmiş olan altı yüz Gatlı asker de kralın önünden geçti.
19Kral Gatlı İttay'a, “Neden sen de bizimle geliyorsun?” dedi, “Geri dön ve yeni kralla kal. Çünkü sen yurdundan sürülmüş bir yabancısın. 20Daha dün geldin. Bugün nereye gideceğimi kendim bilmezken, seni de bizimle birlikte mi dolaştırayım? Kardeşlerinle birlikte geri dön. Tanrı'nın sevgisi ve sadakati üzerinde olsun!”
21Ama İttay şöyle yanıtladı: “Efendim kral, yaşayan RAB'bin adıyla ve yaşamın hakkı için derim ki, ister yaşam, ister ölüm için olsun, sen neredeysen kulun ben de orada olacağım.”
22Davut İttay'a, “Yürü, geç!” dedi. Böylece Gatlı İttay yanındaki bütün adamları ve çocuklarıyla birlikte geçti. 23Halk geçerken, bütün yöre halkı hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Kral Kidron Vadisi'ni geçti. Halk da kırlara doğru ilerledi.
24Kâhin Sadok'la Tanrı'nın Antlaşma Sandığı'nı taşıyan Levililer de oradaydı. Tanrı'nın Sandığı'nı yere koydular. Bütün halk kentten çıkana dek Aviyatar sunular sundu.
25Sonra kral, Sadok'a, “Tanrı'nın Sandığı'nı kente geri götür” dedi, “RAB benden hoşnut kalırsa, beni geri getirir, sandığı ve konduğu yeri bana gösterir. 26Ama, ‘Senden hoşnut değilim’ derse, işte buradayım, bana uygun gördüğünü yapsın.” 27Kral Kâhin Sadok'la konuşmasını şöyle sürdürdü: “Sen bilici değil misin[c]? Oğlun[ç] Ahimaas'ı ve Aviyatar oğlu Yonatan'ı yanına al; Aviyatar'la birlikte esenlikle kente dönün. 28Sizden aydınlatıcı bir haber alana dek ben kırda, ırmağın sığ yerinde bekleyeceğim.” 29Böylece Sadok'la Aviyatar Tanrı'nın Sandığı'nı Yeruşalim'e geri götürüp orada kaldılar.
30Davut ağlaya ağlaya Zeytin Dağı'na çıkıyordu. Başı örtülüydü, yalınayak yürüyordu. Yanındaki herkesin başı örtülüydü ve ağlayarak dağa çıkıyorlardı.
31O sırada biri Davut'a, “Ahitofel Avşalom'dan yana olan suikastçıların arasında” diye bildirdi.
Bunun üzerine Davut, “Ya RAB, Ahitofel'in öğüdünü boşa çıkar” diye dua etti.
32Davut Tanrı'ya tapılan tepenin doruğuna varınca, Arklı Huşay giysisi yırtılmış, başı toz toprak içinde onu karşıladı. 33Davut ona, “Benimle birlikte gelirsen, bana yük olursun” dedi, 34“Ama kente döner ve Avşalom'a, ‘Ey kral, senin kulun olacağım; geçmişte babana nasıl kulluk ettiysem, şimdi de sana öyle kulluk edeceğim’ dersen, Ahitofel'in öğüdünü benim için boşa çıkarırsın. 35Kâhin Sadok ile Kâhin Aviyatar orada seninle birlikte olacaklar. Kralın sarayında duyduğun her şeyi onlara bildir. 36Sadok oğlu Ahimaas ile Aviyatar oğlu Yonatan da oradalar. Bütün duyduklarınızı onların aracılığıyla bana iletebilirsiniz.”
37Böylece Davut'un dostu Huşay Yeruşalim'e gitti. Tam o sırada Avşalom da kente giriyordu.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

5:1-24:25 5. bölümden itibaren 2. Samuel Kitabı’nın bazı bölümleri 1. Tarihler Kitabı ile paraleldir (ayrıca bkz. 2Sa.3:2-5).
15:1 Avşalom, halkın beklentisine uygun bir kral görünümü sergilemeye çalışıyordu.Avşalom ile kardeşiAdoniya (bkz. 1Kr.1:5 ve ilgili not), bu yaptıklarıyla Peygamber Samuel’in verdiği kötü önder tanımına uyuyordu (bkz. 1Sa.8:11 ve ilgili not). Bundan sonra Bkz. 2Sa.2:1’e ait not. savaş arabası, atlar Avşalom, savaş arabaları ve atları olan ilk İsrail önderidir (krş. Yas.17:16). elli kişi Bu muhafız birliği, kralın gücünün göstergesiydi.
15:2 Bkz. kentin ana giriş kapısı, Yar.19:1 ve Rut.4:1’e ait notlar.
15:3-6 Avşalom kararları adaleti değil, kendi çıkarını gözeterek veriyor, üstelik kendisini halkın şikâyetlerini çözüme ulaştıracak biri olarak gösteriyordu. Avşalom, babası Davut’unAmnon’u cezalandırma konusunda gevşek davranmasını, babasının krallığı nın zaafı olarak görüyor ve politik kurnazlıkla bunu kendi menfaatine çevireceğine inanıyordu.
15:7 Dört yıl Bazı Süryanice metinlerde ve Septuaginta’da bu şekilde geçerken, Masoretik metinde “kırk yıl” olarak geçer. Avş alom’un saraya dönmesinin üzerinden dört yıl geçtiğine (2Sa.14:33) ve kendisi o sıralar otuz yaşlarında olduğuna göre, krallığa başkaldırısı Davut’un krallığının son on yılı içinde gerçekleşmiş olmalıdır. Hevron’a Davut’un ilk kez kral ilan edildiği (bkz. 2Sa.2:1,2Sa.2:4; 2Sa.5:3,2Sa.5:5’e ait notlar) veAvşalom’un doğduğu yer olan (2Sa.3:2-3) bu eski başkentte önemli bir tapınma yeri bulunmaktaydı.Avşalom, Hevronlular’ın Davut’un Yeruşalim’i başkent yapmasıyla ilgili kırgınlığını kendi lehine kullanabileceğini düşünerek oraya gitmeyi istemiş olmalıdır. RAB’be adağımı yerine getireyim Avşalom gerçek niyetini babasından saklar (krş. 2Sa.11:7-15).
15:8 Geşur Bkz. 2Sa.13:37. Hevron’da Bazı Septuaginta elyazmalarında bu ad burada geçerken, Masoretik metinde geçmez.
15:12 Ahitofel’i Bat-Şeva’nın büyük babası (bkz. 2Sa.11:3; 2Sa.23:34 ve ilgili notlar) bilge ve saygın bir danışmandı (2Sa.16:23). Davut’un BatŞeva ile Uriya’ya yaptıkları yüzünden Avşalom’un isyanına gizlice ortak oldu. Gilo Hevron yakınlarında bir kent (bkz. Yşu.15:51,Yşu.15:54).
15:14 Haydi kaçalım Avşalom’un ne ölçüde destek gördüğünden emin olamayan Davut (bkz. 2Sa.15:13), Yeruşalim’de tuzağa düşmekten korkar ve başkentin kan gölüne dönmesini engellemek üzere oradan ayrılmak ister.
15:16 saraya baksınlar diye on cariyesini orada bıraktı Bkz. 2Sa.5:13; ayrıca bkz. 2Sa.3:2’ye ait not. Davut farkında olmadan, RAB’bin Natan aracılığıyla bildirdiklerinden birinin daha yerine gelmesini sağlar (bkz. 2Sa.12:11 ve 2Sa.16:22’ye ait notlar; ayrıca bkz. 2Sa.20:3).
15:18 Keretliler’le Peletliler Bkz. 2Sa.8:18’e ait notlar. altı yüz Gatlı Davut’un özel birliğine katılan Filistli askerler.
15:21 sen nerdeysen kulun ben de orada olacağım Bkz. Rut.1:16-17.
15:23 Kidron Vadisi’ni Yeruşalim’in doğusundaki vadi. kırlara Yeruşalim ile Lut Gölü arasında kalan Yahuda Çölü’nün kuzey kısmı.
15:24 Sadok’la... Aviyatar Bkz. 2Sa.8:17’ye ait not; ayrıca bkz. 1Sa.22:20-23; 1Sa.22:20’ye ait not.
15:25 Tanrı Sandığı’nı kente geri götür Davut, hem sandığın Tanrı’nın kutsamasını almak amacıyla kullanılamayacağını (bkz. 1Sa.4:3,1Sa.4:21’e ait notlar) hem de RAB’bin yönetiminin bir simgesi olarak sandığın başkentte olması gerektiğini anlamıştır (bkz. 2Sa.6:2’ye ait not).
15:27 Sen bilici değil misin? Masoretik metinde bu şekilde geçerken, Septuaginta’da sadece “Bakın” diye geçer. Başkâhinin, Tanrı’nın isteğini anlamak için kullanılan Urim ile Tummim’i gözetiminde bulundurmasından dolayı böyle söylenmiş olabilir (bkz. Çık.28:30 ve 1Sa.2:28’e ait notlar ; ayrıca bkz. 1Sa.9:9). Oğlun Masoretik metinde, “Oğlun... iki oğlunu” diye geçer.
15:28 kırda, ırmağın sığ yerinde Gilgal dolaylarında, Şeria Irmağı’nın sığ yerleri.
15:30 Başı örtülüydü Keder göstergesi (bkz. Est.6:12; Yer.14:3-4; krş. 2Sa.19:4). yalınayak Yas (bkz. Hez.24:17; Mik.1:8) ve utanç göstergesi (bkz. Yşa.20:4).
15:31 Ahitofel Bkz. 2Sa.15:12’ ye ait not.
15:32 Arklı Huşay Arklılar, Beytel’in (Yşu.16:2) güney batısındaki bir bölgeye yerleşmiş olan boydu (kimileri İsrailli olmadıklarını düşünür). Davut’un güvenilir bir yandaşı olan Huşay’ın ortaya çıkışı, Davut’un duasının (Yşu.15:31) yanıtlandığının ilk göstergesi olur.

Videolar

2. Samuel Girişi

1. Samuel'in devamı olan 2. Samuel Kitabı Kral Davut'un krallığının bir tarihçesidir. Davut önce Yahuda oymağının (1-4 bölümleri), sonra bütün İsrail'in kralı oldu (5-24 bölümleri).

2. Samuel Kitabı Davut'un krallığını pekiştirmek ve birliği sağlamak için içte ve dışta düşmanlarıyla nasıl bir mücadeleye giriştiğini canlı bir şekilde anlatır. Ayrıca Tanrı'nın Davut'la yaptığı antlaşmayı ve Davut'un yerine tahta kimin geçeceğini anlatır.

Davut imanlı, Tanrı'ya bağlı ve halkın saygısını kolayca kazanan biri olarak tanıtılıyor bu kitapta. Bazen de acımasız, bencil duygularına kapılıp günah işleyen biri olarak da tanıtılıyor. Ama Rab'bin Peygamberi Natan günahını ortaya çıkarınca, itiraf etti ve Tanrı'nın ona vereceği cezayı kabul etti.

Davut'un yaşamı ve başarıları İsrail halkını o denli çok etkiledi ki, kendisinden sonra halk sıkıntıya düştüğünde onun soyundan gelecek ve ona benzeyecek bir kral için özlem duydu.

Ana Hatlar:

1:1-4:12 Davut'un Yahuda krallığı
5:1-24:25 Davut'un bütün İsrail krallığı
a. 5:1-10:19 İlk yıllar
b. 11:1-12:25 Davut'la Bat-Şeva olayı
c. 12:26-20:26 Sıkıntılar ve zorluklar
ç. 21:1-24:25 Son yıllar
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş