2. Samuel 22

22
Davut'un Zafer Ezgisi
(Mez.18:1-50)
1RAB, Davut'u bütün düşmanlarının ve Saul'un elinden kurtardığı gün Davut RAB'be şu ezgiyi okudu. 2Şöyle dedi:
“RAB benim kayam, sığınağım, kurtarıcımdır,
3Tanrım, kayamdır, O'na sığınırım,
Kalkanım, güçlü kurtarıcım,
Korunağım, sığınacak yerimdir.
Kurtarıcım, zorbalıktan beni sen kurtarırsın!
4Övgüye değer RAB'be seslenir,
Kurtulurum düşmanlarımdan.
5Çünkü ölüm dalgaları beni kuşattı,
Yıkım selleri bastı,
6Ölüler diyarının bağları sardı,
Ölüm tuzakları çıktı karşıma.
7Sıkıntı içinde RAB'be yakardım,
Tanrım'a seslendim.
Tapınağından sesimi duydu,
Haykırışım kulaklarına ulaştı.
8O zaman yeryüzü sarsılıp sallandı,
Titreyip sarsıldı göklerin temelleri,
Çünkü RAB öfkelenmişti.
9Burnundan duman yükseldi,
Ağzından kavurucu ateş
Ve korlar fışkırdı.
10Kara buluta basarak
Gökleri yarıp indi.
11Bir Keruv'a binip uçtu,
Rüzgarın kanatları üstünde belirdi.
12Karanlığı örtündü,
Kara bulutları kendine çardak yaptı.
13Varlığının parıltısından
Korlar savruluyordu.
14RAB göklerden gürledi,
Duyurdu sesini Yüceler Yücesi.
15Savurup oklarını düşmanlarını dağıttı,
Şimşek çaktırarak onları şaşkına çevirdi.
16RAB'bin azarlamasından,
Burnundan çıkan güçlü soluktan,
Denizin dibi göründü,
Yeryüzünün temelleri açığa çıktı.
17RAB yukarıdan elini uzatıp tuttu,
Çıkardı beni derin sulardan.
18Beni zorlu düşmanımdan,
Benden nefret edenlerden kurtardı,
Çünkü onlar benden daha güçlüydü.
19Felaket günümde karşıma dikildiler,
Ama RAB bana destek oldu.
20Beni huzura kavuşturdu,
Kurtardı, çünkü benden hoşnut kaldı.
21RAB doğruluğumun karşılığını verdi,
Beni temiz ellerime göre ödüllendirdi.
22Çünkü RAB'bin yolunda yürüdüm,
Tanrım'dan uzaklaşarak kötülük yapmadım.
23O'nun bütün ilkelerini göz önünde tuttum,
Kurallarından ayrılmadım.
24O'nun önünde kusursuzdum,
Suç işlemekten sakındım.
25Bu yüzden RAB beni doğruluğuma
Ve gözünde pak yaşayışıma göre ödüllendirdi.
26Sadık kuluna sadakat gösterir,
Kusursuz olana kusursuz davranırsın.
27Pak olanla pak olur,
Eğriye eğri davranırsın.
28Alçakgönüllüleri kurtarır,
Gururluları gözler, gururunu kırarsın.
29Ya RAB, ışığım sensin!
Karanlığımı aydınlatırsın.
30Desteğinle akıncılara saldırır,
Seninle surları aşarım, Tanrım.
31Tanrı'nın yolu kusursuzdur,
RAB'bin sözü arıdır.
O kendisine sığınan herkesin kalkanıdır.
32Var mı RAB'den başka tanrı?
Tanrımız'dan başka kaya var mı?
33Sığınağım Tanrı'dır,
Yolumu doğru kılan O'dur.
34 Ayaklar verdi bana, geyiklerinki gibi,
Doruklarda tutar beni.
35Bana savaşmayı öğretti,
Kollarımla tunç bir yayı gereyim diye.
36Bana zafer kalkanını bağışlarsın,
Alçakgönüllülüğün beni yüceltir.
37Bastığım yerleri genişletirsin,
Burkulmaz bileklerim.
38Düşmanlarımı kovalayıp yok ettim,
Hepsi yok olmadan geri dönmedim.
39Onları ezip yok ettim, kalkamaz oldular,
Ayaklarımın altına serildiler.
40Savaş için beni güçle donattın,
Bana başkaldıranları önümde yere serdin.
41Düşmanlarımı kaçmak zorunda bıraktın,
Benden nefret edenleri yok ettim.
42Feryat ettiler, ama kurtaran çıkmadı;
RAB'bi çağırdılar, ama O yanıt vermedi.
43Yerin tozu gibi onları ezdim,
Sokak çamuru gibi ayağımın altında çiğnedim.
44Halkımın çekişmelerinden beni kurtardın,
Uluslara önder olarak beni korudun,
Tanımadığım halklar bana kulluk ediyor.
45Yabancılar bana boyun eğiyor,
Duyar duymaz sözümü dinliyorlar.
46Yabancıların betleri benizleri attı,
Titreyerek[a] çıkıyorlar kalelerinden.
47RAB yaşıyor! Kayam'a övgüler olsun!
Yücelsin kurtarıcım, Kayam Tanrım!
48O'dur öcümü alan,
Halkları bana bağımlı kılan.
49Düşmanlarımdan kurtarır,
Başkaldıranlardan üstün kılar beni,
Zorbaların elinden alır.
50 Bunun için uluslar arasında sana şükredeceğim, ya RAB,
Adını ilahilerle öveceğim.
51RAB kralını büyük zaferlere ulaştırır,
Meshettiği krala, Davut'a ve soyuna
Sonsuza dek sevgi gösterir.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

5:1-24:25 5. bölümden itibaren 2. Samuel Kitabı’nın bazı bölümleri 1. Tarihler Kitabı ile paraleldir (ayrıca bkz. 2Sa.3:2-5).
21:1-24:25 2. Samuel Kitabı’nın sonuç kısmını oluşturan bu bölümler, 1. ve 2. Samuel kitaplarına bir ektir ve Davut’un krallığına ilişkin ek bilgiler içerir. Edebi açıdan, tarihsel sıralama gözetmeksizin, Eski Antlaşma’da sıklıkla rastlanan konusal düzenlemeye göre ve. ab-c/cb-a kalıbı kullanılarak yazılmıştır (krş. örn. Mez.25 ve ilgili not; Mez.45; ayrıca krş. Yşa.6:10). Sonuç bölümlerinin ilk ve son ayetlerini oluşturan kısmında (Yşa.21:1-14; Yşa.24:1-25), Davut’un Tanrı’nın İsrail halkına gazabını gösterdiği iki olay anlatılır; ikinci ve beşinci kısımda (Yşa.21:15-22; Yşa.23:8-39) Davut’un savaşçılarından söz edilir; tam ortada yer alan kısımda Davut’un iki ezgisi bulunur (Yşa.22:1-23:7). Ezgilerden birinde Davut’un ordusunun başındaki kral olarak zaferleri övülür, öbüründe Davut’un mezmurlarından örnek verilerek onun mezmur yazarı oluşu vurgulanır (bkz. 1Sa.16:14-17:58’ e ait not; ayrıca bkz. 1Sa.2:1’e ait not).
22:1-51 Ezgiler, ulusal zaferleri kutlamak ve yıllar boyu anılmasını sağlamak amacıyla yazılırdı (bkz. 1Sa.2:1-10’a ait notlar; ayrıca bkz. Mez.18’e ait not). Giriş ( 1Sa.21:2-4) ve sonuç ( 1Sa.22:47-51) kısımları dışında, ezgi üç ana parçadan oluşur: ilkinde, Davut’un ölüm tehlikesini atlatması anlatılır ( 1Sa.21:5-20); ikincisinde, Tanrı’nın doğrulara sağladığı yardım ve kurtarıştan söz edilir (1Sa.21:21-30); üçüncüsünde ise, Davut RAB’bin kendisine nasıl yardım ettiğini anlatır ( 1Sa.22:31-46). Davut bu ezgiyi, düşmanları karşısında zafer kazandıktan kısa süre sonra (1Sa.8:1-14) ve BatŞeva ile Uriya’ya karşı günah işlemeden önce yazmıştı (1Sa.11:2-4,1Sa.11:14-17; krş. 2Sa.22:21-25 ile 1Kr.15:5). Ezginin tamamı, bu sözlerin RAB’bin meshettiği kişi olarak Davut’a ait olduğu ve kendi yaşadıkları doğrultusunda bunları yazdığı göz önüne alınarak okunmalı ve buna göre değerlendirilmelidir.
22:1 bütün düşmanlarının... elinden Bkz. 2Sa.8:1-14. Saul’un elinden Bkz. 1Sa.18-27.
22:2 kayamdır Davut bu tanımlamayı sıkça yapar (bkz. 2Sa.21:3,2Sa.21:32,2Sa.21:47; 2Sa.23:3; krş. Yas.32:4,Yas.32:15,Yas.32:18,Yas.32:31; Mez.28:1; Mez.31:2; Mez.61:2; Mez.78:35; Mez.89:26; Mez.94:22; Mez.95:1). sığınağım Bkz. 1Sa.22:4-5; 1Sa.24:22.
22:3 Kalkanım Bkz. 2Sa.21:31; Yar.15:1 ve ilgili not.
22:6 ölüm diyarının Bkz. Yun.2:2’ye ait not.
22:7 Tapınağından RAB’bin, Yüce Egemen olarak “tahtında oturduğu” ( egemenliğini sürdürdüğü) düşünülen gökler kastedilmektedir (bkz. Mez.11:4; Yşa.6:1 ve ilgili notlar; ayrıca bkz. Makale: Kral Tanrı, Kral Mesih, İsrail Kralı Kavramları, s.370).
22:8-16 Bkz. Mez.18:7-15’e ait not.
22:9 Burnundan duman yükseldi Bkz. Mez.18:8’e ait not.
22:10 gökleri yarıp indi Bkz. Yşa.64:1-2 ve ilgili not.
22:11 Keruv’a Bkz. 1Sa.4:4; Yar.3:24; Mez.18:10 ve Hez.1:5’e ait notlar.
22:14 RAB... gürledi Bkz. Mez.29; Eyü.37:2-5. Gökgürültüsü Kutsal Kitap’ta çoğu kezTanrı’nın gücünü ve ihtişamını ifade eder.
22:21,25 doğruluğumun 21-25. ayetlerde Davut, RAB’bin sağladığı kurtuluşlardan kendi doğruluğunun bir ödülü olarak söz eder, ancak bunları övünmek için yazmamıştır. Paragrafın içeriği göz önüne alındığında, bu ayetlerde, Davut’un, RAB’bin meshettiği kişi olarak hizmetinde O’nu hoşnut etmek istemesi (bkz. 2Sa.22:51’ e ait not) ve RAB’bin kendisine sadakatle kulluk edeni ödüllendirdiğini anlaması söz konusudur.
22:26-30 Bkz. Mez.18:25-29’a ait notlar.
22:29 ışığı m sensin RAB, Davut’un yaşamını ve girişimlerini baş arılı kılar (bkz. Eyü.18:5-6; Eyü.21:17; ayrıca bkz. Mez.27:1’e ait not).
22:31-51 Davut, kendisini her tür tehlikeden koruyan RAB’be övgüler sunar.
22:32,47 kaya Bkz. 2Sa.22:2’ ye ait not.
22:34 Bkz. Hab.3:19 ve ilgili not.
22:46 Titreyerek Bkz. 2Sa.18:45. Masoretik metinde “Silah kuşanarak” diye geçer.
22:47 RAB yaşıyor! Bkz. Mez.18:46’ya ait not.
22:50 uluslar arasında sana şükredeceğim, ya RAB Bkz. Rom.15:9. Eski Antlaşma’da “şükretmek”, RAB’bin yaptıklarını herkesin önünde açıkça ilan etmek demektir.
22:51 kralına... meshettiği krala Bkz. 1Sa.2:10; 1Sa.10:25; 1Sa.12:14-15’e ait notlar. Davut, krallığının RAB’bin antlaşmasına dayalı olduğunu bilir. soyuna sonsuza dek Bkz. 2Sa.7:12-16.

Videolar

2. Samuel Girişi

1. Samuel'in devamı olan 2. Samuel Kitabı Kral Davut'un krallığının bir tarihçesidir. Davut önce Yahuda oymağının (1-4 bölümleri), sonra bütün İsrail'in kralı oldu (5-24 bölümleri).

2. Samuel Kitabı Davut'un krallığını pekiştirmek ve birliği sağlamak için içte ve dışta düşmanlarıyla nasıl bir mücadeleye giriştiğini canlı bir şekilde anlatır. Ayrıca Tanrı'nın Davut'la yaptığı antlaşmayı ve Davut'un yerine tahta kimin geçeceğini anlatır.

Davut imanlı, Tanrı'ya bağlı ve halkın saygısını kolayca kazanan biri olarak tanıtılıyor bu kitapta. Bazen de acımasız, bencil duygularına kapılıp günah işleyen biri olarak da tanıtılıyor. Ama Rab'bin Peygamberi Natan günahını ortaya çıkarınca, itiraf etti ve Tanrı'nın ona vereceği cezayı kabul etti.

Davut'un yaşamı ve başarıları İsrail halkını o denli çok etkiledi ki, kendisinden sonra halk sıkıntıya düştüğünde onun soyundan gelecek ve ona benzeyecek bir kral için özlem duydu.

Ana Hatlar:

1:1-4:12 Davut'un Yahuda krallığı
5:1-24:25 Davut'un bütün İsrail krallığı
a. 5:1-10:19 İlk yıllar
b. 11:1-12:25 Davut'la Bat-Şeva olayı
c. 12:26-20:26 Sıkıntılar ve zorluklar
ç. 21:1-24:25 Son yıllar
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş