2. Samuel 4

4
İş-Boşet'in Öldürülmesi
1Avner'in Hevron'da öldürüldüğünü duyan Saul oğlu İş-Boşet korkuya kapıldı. Bütün İsrail halkı da dehşet içindeydi. 2Saul oğlu İş-Boşet'in iki akıncı önderi vardı; bunlar Benyamin oymağından Beerotlu Rimmon'un oğullarıydı. Birinin adı Baana, öbürününki Rekav'dı. –Beerot Benyamin oymağından sayılırdı. 3Beerotlular Gittayim'e kaçmışlardı. Yabancı olan bu halk bugün de orada gurbette yaşıyor.–
4 Saul oğlu Yonatan'ın Mefiboşet adında bir oğlu vardı; iki ayağı da topaldı. Saul'la Yonatan'ın ölüm haberi Yizreel'den ulaştığında, Mefiboşet beş yaşındaydı. Dadısı onu alıp kaçmıştı. Ne var ki, aceleyle kaçmaya çalışırken çocuk düşüp sakatlanmıştı.
5Beerotlu Rimmon'un oğulları Rekav'la Baana yola koyuldular. Öğle sıcağında İş-Boşet'in evine vardıklarında İş-Boşet uzanmış dinlenmekteydi. 6-7Buğday alacakmış gibi yaparak eve girdiler. O sırada İş-Boşet yatak odasında yatağında uzanıyordu. Adamlar İş-Boşet'in karnını deşip öldürdüler. Başını gövdesinden ayırıp yanlarına aldılar.
Rekav'la kardeşi Baana kaçıp bütün gece Arava yolundan ilerlediler. 8İş-Boşet'in başını Hevron'da Kral Davut'a getirip, “İşte seni öldürmek isteyen düşmanın Saul'un oğlu İş-Boşet'in başı!” dediler, “RAB bugün Saul'dan ve onun soyundan efendimiz kralın öcünü aldı.”
9-10 Ama Davut Beerotlu Rimmon'un oğulları Rekav'la kardeşi Baana'ya şöyle karşılık verdi: “Beni her türlü sıkıntıdan kurtaran yaşayan RAB adıyla derim ki, iyi haber getirdiğini sanarak bana Saul'un öldüğünü bildiren adamı yakalayıp Ziklak'ta yaşamına son verdim. Getirdiği iyi haber için verdiğim ödül buydu! 11Doğru birini evinde, yatağında öldüren kötü kişilerin ölümü çok daha kesindir! Şimdi sizi yeryüzünden yok ederek onun öcünü sizden almayacak mıyım?” 12Sonra adamlarına buyruk verdi. İki kardeşi öldürüp ellerini, ayaklarını kestiler ve Hevron'daki havuzun yanına astılar. İş-Boşet'in başını ise götürüp Hevron'da Avner'in mezarına gömdüler.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

4:1 korkuya kapıldı İş-Boşet tahtını Avner sayesinde koruduğunun farkındaydı (bkz. 2Sa.2:8’e ait not). Bütün İsrail halkı da dehş et içindeydi İç çatışma tehdidi vardı ve ülkenin kuzeyindeki oymaklar artık güçlü bir önderden yoksundu.
4:2 Beerotlu Benyamin oymağına ait (Yşu.18:21,Yşu.18:25), Givon kentlerinden biri (Yşu.9:17).
4:4 Saul oğlu Yonatan’ın... bir oğlu vardı; iki ayağı da topaldı İş-Boşet’in de ölümüyle (bkz. 2Sa.1:6) Saul’un soyundan taht için hak iddia edebilecek kimse kalmamıştı. Saul’la Yonatan’ın ölüm haberi Bkz. 2Sa.1:4; 1Sa.31:2-6. Mefiboşet Bkz. 2Sa.9:1-13; 2Sa.16:1-4; 2Sa.19:24-30; 2Sa.21:7. Aslında Merib-Baal olan bu ad 1. ve 2. Samuel kitaplarında (bkz. 1Ta.8:34; muhtemelen “Meri-Baal” diye yazılmalıydı), ‘utanç verici ağzından’ anlamına gelen Mefiboşet olarak anılır (bkz. 2Sa.2:8’e ait not).
4:6-7 karnını deşip öldürdüler Bkz. 2Sa.2:23 ve ilgili not. başını gövdesinden ayırıp Bkz. 1Sa.5:4 ve ilgili not. Arava Bkz. Yas.1:1’e ait not.
4:8 RAB bugün Saul’dan ve onun soyundan efendimiz kralın öcünü aldı Rekav ile Baana, İş-Boşet’e yaptıkları suikastı dinsel gerekçelerle süsleyerek Davut’tan övgü almayı bekliyorlardı.
4:11 onun öcünü sizden almayacak mıyım? Bkz. 2Sa.3:29’a ait not; krş. Yar.9:5-6.
4:12 ellerini, ayaklarını İş-Boşet’i öldürdükleri için elleri, ölümünün haberini getirdikleri için ayakları kesildi (krş. 1Sa.5:4’e ait not).

Videolar

2. Samuel Girişi

1. Samuel'in devamı olan 2. Samuel Kitabı Kral Davut'un krallığının bir tarihçesidir. Davut önce Yahuda oymağının (1-4 bölümleri), sonra bütün İsrail'in kralı oldu (5-24 bölümleri).

2. Samuel Kitabı Davut'un krallığını pekiştirmek ve birliği sağlamak için içte ve dışta düşmanlarıyla nasıl bir mücadeleye giriştiğini canlı bir şekilde anlatır. Ayrıca Tanrı'nın Davut'la yaptığı antlaşmayı ve Davut'un yerine tahta kimin geçeceğini anlatır.

Davut imanlı, Tanrı'ya bağlı ve halkın saygısını kolayca kazanan biri olarak tanıtılıyor bu kitapta. Bazen de acımasız, bencil duygularına kapılıp günah işleyen biri olarak da tanıtılıyor. Ama Rab'bin Peygamberi Natan günahını ortaya çıkarınca, itiraf etti ve Tanrı'nın ona vereceği cezayı kabul etti.

Davut'un yaşamı ve başarıları İsrail halkını o denli çok etkiledi ki, kendisinden sonra halk sıkıntıya düştüğünde onun soyundan gelecek ve ona benzeyecek bir kral için özlem duydu.

Ana Hatlar:

1:1-4:12 Davut'un Yahuda krallığı
5:1-24:25 Davut'un bütün İsrail krallığı
a. 5:1-10:19 İlk yıllar
b. 11:1-12:25 Davut'la Bat-Şeva olayı
c. 12:26-20:26 Sıkıntılar ve zorluklar
ç. 21:1-24:25 Son yıllar
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş