2. Samuel 20

20
Şeva Başkaldırıyor
1 O sırada Benyamin oymağından Bikri oğlu Şeva adında kötü bir adam bir rastlantı sonucu Gilgal'daydı. Şeva boru çalıp,
“İşay oğlu Davut'la ne ilgimiz
Ne de payımız var” dedi,
“Ey İsrailliler, herkes kendi evine dönsün!”
2Bunun üzerine bütün İsrailliler Davut'u bırakıp Bikri oğlu Şeva'nın ardından gitti. Yahudalılar ise krallarına bağlı kalıp Şeria Irmağı'ndan Yeruşalim'e dek ona eşlik ettiler.
3 Kral Davut Yeruşalim'deki sarayına varınca, saraya bakmak için bıraktığı on cariyeyi gözetim altına aldı, onların geçimini sağladı. Ancak yataklarına girmedi. Onlar da ölünceye dek göz altında dul kadınlar gibi yaşadılar.
4Davut Amasa'ya, “Üç gün içinde Yahudalılar'ı yanıma çağır. Sen de burada ol” dedi. 5Amasa Yahudalılar'ı çağırmaya gitti. Ama belirlenen zamanda dönmedi.
6Bunun üzerine Davut Avişay'a, “Şimdi Bikri oğlu Şeva bize Avşalom'dan daha büyük kötülük yapacak” dedi, “Efendinin adamlarını al ve onu kovala. Yoksa kendine surlu kentler bulup bizden kaçar.” 7Böylece Yoav'ın adamları, Keretliler'le Peletliler ve bütün koruyucular Bikri oğlu Şeva'yı kovalamak için Avişay'ın komutasında Yeruşalim'den çıktılar.
8Givon'daki büyük kayanın yanına varınca, Amasa onları karşılamaya geldi. Yoav savaş giysisini giymişti. Giysinin üzerine bir kemer kuşanmış, kemere kınında duran bir kılıç bağlamıştı. Yoav ilerlerken kılıç kınından çıktı.
9Yoav Amasa'ya, “İyi misin, kardeşim?” diye sordu. Onu öpmek için sağ eliyle Amasa'nın sakalından tuttu. 10Amasa Yoav'ın elindeki kılıcı farketmedi. Yoav kılıcı karnına saplayınca, Amasa'nın bağırsakları yere döküldü. İkinci vuruşa gerek kalmadan Amasa öldü.
Bundan sonra Yoav'la kardeşi Avişay, Bikri oğlu Şeva'yı kovalamayı sürdürdüler. 11Yoav'ın adamlarından biri, Amasa'nın ölüsü yanında durup, “Yoav'ı tutan ve Davut'tan yana olan herkes Yoav'ın ardından gitsin” dedi. 12Amasa'nın ölüsü yolun ortasında kanlar içinde duruyordu. Yoav'ın adamı, ölüye yaklaşan herkesin orada durduğunu görünce, Amasa'yı yoldan sürükleyip tarlaya götürdü ve üzerine bir örtü attı. 13Ölü yoldan kaldırıldıktan sonra herkes Bikri oğlu Şeva'yı kovalamak için Yoav'ın ardından gitti.
14Şeva bütün İsrail oymaklarından ve Berliler'in bölgesinden geçip Avel-Beytmaaka'ya geldi. Berliler de toplanıp onu izleyerek kente girdiler. 15Yoav'la bütün adamları varıp Avel-Beytmaaka Kenti'nde Şeva'yı kuşattılar. Topraktan kentin suruna bitişik bir yığın yaptılar ve suru devirmek için yıkmaya başladılar.
16O sırada bilge bir kadın kentin içinden seslendi: “Dinleyin! Dinleyin! Yoav'a buraya gelmesini söyleyin, onunla konuşacağım.” 17Yoav kadına yaklaştı.
Kadın, “Yoav sen misin?” diye sordu.
Yoav, “Benim” diye yanıtladı.
Kadın, “Kölenin sözlerini dinle” dedi.
Yoav, “Dinliyorum” dedi.
18Kadın konuşmasını şöyle sürdürdü: “Eskiden, ‘Avel Kenti'ne danışın’ derlerdi ve sorunları böyle çözerlerdi. 19Biz İsrail'in esenliğini isteyen güvenilir kişileriz. Sense İsrail'e ana gibi kucak açan kentlerden birini yıkmaya çalışıyorsun. Neden RAB'bin halkını yok etmek istiyorsun?”
20Yoav, “Asla!” diye yanıtladı, “Ne yıkmak, ne de yok etmek istiyorum. 21Durum öyle değil. Efrayim dağlık bölgesinden Bikri oğlu Şeva adındaki adam Kral Davut'a başkaldırdı. Yalnız onu verin, ben de kentten geri çekileyim.”
Kadın, “Onun başı surun üzerinden sana atılacak” dedi.
22Sonra kadın bilgece öğüdüyle bütün halka gitti. Halk Bikri oğlu Şeva'nın başını kesip Yoav'a attı. Bunun üzerine Yoav boru çaldı. Adamları kenti bırakıp evlerine gittiler. Yoav da Yeruşalim'e, kralın yanına döndü.
Davut'un Görevlileri
23Yoav İsrail ordusunun komutanıydı. Yehoyada oğlu Benaya ise Keretliler'le Peletliler'in komutanıydı. 24Adoram angaryasına çalışanlardan sorumluydu. Ahilut oğlu Yehoşafat devlet tarihçisiydi. 25Şeva yazman, Sadok'la Aviyatar kâhindi. 26Yairli İra ise Davut'un kâhiniydi.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

5:1-24:25 5. bölümden itibaren 2. Samuel Kitabı’nın bazı bölümleri 1. Tarihler Kitabı ile paraleldir (ayrıca bkz. 2Sa.3:2-5).
20:1 Benyamin oymağından Krallığın Benyamin oymağından (Saul’un oymağı) Yahuda’ya geçmesi yüzünden tırmanan gerginlik hâlâ sürüyordu. kötü Bkz. Yas.11:12-13’ e ait not. İş ay oğlu Bkz. 1Sa.20:27,1Sa.20:30-31’ e ait not. Davut’la ne ilgimiz ne de payımız var Bkz. 1Kr.12:16.
20:2 bütün İsrailliler 2Sa.19:41-43’ te söz edilenler.
20:3 on cariyeyi Bkz. 2Sa.15:16 ve 2Sa.16:22’ ye ait notlar.
20:4 Amasa’ya Bkz. 2Sa.17:25 ve 2Sa.19:13’e ait notlar. Davut’un bunu komutan olan Yoav’a söylemesi beklenirdi.
20:6 Avişay’a Davut, bir kere daha (2Sa.20:4) öbürlerinden yüksek rütbeye sahip olan Yoav’ı devre dışı bırakmıştır. Efendinin adamlarını “Yoav’ın adamları”, 2Sa.20:7.
20:7 Davut krallığının tehdit altında olduğu bir dönemde, bir kere daha özel askeri birliğine güvenerek harekete geçer. Yoav’ın adamları Bkz. 2Sa.18:2. Yoav, komutan olarak artık resmi bir yetkisi olmadığı halde askerler tarafından hâlâ önder olarak görülüyordu (bkz. 2Sa.20:7,2Sa.20:11,2Sa.20:15). Keretliler’le Peletliler Bkz. 2Sa.8:18’e ait not. koruyucular Bkz. 2Sa.23:8-39.
20:8 Givon’daki Bkz. 2Sa.2:12’ye ait not. Amasa... geldi Birkaç askerle birlikte (bkz. 2Sa.20:11).
20:10 karnına Bkz. 2Sa.2:23; 2Sa.3:27. Yoav, ordu komutanlığı görevini kaybetmemek için ikinci kez cinayet işler (bkz. 1Kr.2:5-6). Yoav’la kardeşiAvişay Davut’un buyruğunu hiçe sayan Yoav, komutayı tekrar ele geçirir (bkz. 2Sa.20:23).
20:14 Avel-Beytmaaka Dan’ın batısında bir kent (bkz. 1Kr.15:20; 2Ta.16:4). Şeva burada küçük ordusuna mümkün olduğunca çok sayıda gönüllü toplamayı umuyordu.
20:22 Yoav da Yeruşalim’e, kralın yanına döndü Bkz. 2Sa.20:7,2Sa.20:10’ a ait notlar.
20:23-26 Bu kraliyet görevlileri, Davut’a krallığının neredeyse ilk yıllarından beri hizmet ediyordu (bkz. 2Sa.8:15-18).
20:23 Keretliler’le Peletliler’in Bkz. 2Sa.8:18’e ait not.
20:24 angaryasına Genellikle yenilgiye uğramış uluslardan olan savaş tutsaklarına yaptırılan işlerdir (bkz. 2Sa.12:31 ve ilgili not; 1Kr.9:15,1Kr.9:20-21). devlet tarihçisiydi Bkz. 2Sa.8:16’ya ait not.
20:25 Bkz. 2Sa.8:17’ye ait not.
20:26 Yairli Ya Manaşşe oymağında bulunan Yair’de ya da Havvot-Yair diye bilinen yerleşim birimlerinden birinde yaşayan kiş iden söz edilmektedir (Say.32:41; 1Kr.4:13).

Videolar

2. Samuel Girişi

1. Samuel'in devamı olan 2. Samuel Kitabı Kral Davut'un krallığının bir tarihçesidir. Davut önce Yahuda oymağının (1-4 bölümleri), sonra bütün İsrail'in kralı oldu (5-24 bölümleri).

2. Samuel Kitabı Davut'un krallığını pekiştirmek ve birliği sağlamak için içte ve dışta düşmanlarıyla nasıl bir mücadeleye giriştiğini canlı bir şekilde anlatır. Ayrıca Tanrı'nın Davut'la yaptığı antlaşmayı ve Davut'un yerine tahta kimin geçeceğini anlatır.

Davut imanlı, Tanrı'ya bağlı ve halkın saygısını kolayca kazanan biri olarak tanıtılıyor bu kitapta. Bazen de acımasız, bencil duygularına kapılıp günah işleyen biri olarak da tanıtılıyor. Ama Rab'bin Peygamberi Natan günahını ortaya çıkarınca, itiraf etti ve Tanrı'nın ona vereceği cezayı kabul etti.

Davut'un yaşamı ve başarıları İsrail halkını o denli çok etkiledi ki, kendisinden sonra halk sıkıntıya düştüğünde onun soyundan gelecek ve ona benzeyecek bir kral için özlem duydu.

Ana Hatlar:

1:1-4:12 Davut'un Yahuda krallığı
5:1-24:25 Davut'un bütün İsrail krallığı
a. 5:1-10:19 İlk yıllar
b. 11:1-12:25 Davut'la Bat-Şeva olayı
c. 12:26-20:26 Sıkıntılar ve zorluklar
ç. 21:1-24:25 Son yıllar
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş