2. Samuel 23:8-39

8Davut'un yiğit askerlerinin adları şunlardır:
Esnili Adino diye de bilinen üç kişinin önderi Tahkemonlu Yoşeb-Başşevet bir saldırıda sekiz yüz kişiyi öldürdü.
9İkincisi, Ahohlu Dodo oğlu Elazar. Pas-Dammim'de[a] savaşmak için toplanan Filistliler'e meydan okuyan Davut'un yanındaki üç yiğitten biriydi. İsrailliler o sırada geri çekilmişlerdi. 10Ama Elazar yerinde durdu; eli yorulup kılıca yapışıncaya dek Filistliler'i öldürdü. O gün RAB büyük bir zafer sağladı. İsrailliler yalnız yere serilenleri yağmalamak üzere Elazar'a döndüler.
11Üçüncüsü, Hararlı Age oğlu Şamma'ydı. Filistliler Lahay'daki bir mercimek tarlasının yanında toplandıklarında, İsrailli askerler onların önünden kaçmıştı. 12Ama Şamma tarlanın ortasında durup orayı savunmuş, Filistliler'i öldürmüştü. RAB büyük bir zafer sağlamıştı.
13Biçme zamanı Otuzlar'dan üçü Davut'un yanına, Adullam Mağarası'na gittiler. Bir Filist birliği Refaim Vadisi'nde ordugah kurmuştu. 14Bu sırada Davut hisarda, ikinci Filist birliğiyse Beytlehem'deydi. 15Davut özlemle, “Keşke biri Beytlehem'de kapının yanındaki kuyudan bana su getirse!” dedi. 16Bu Üçler Filist ordugahının ortasından geçerek Beytlehem'de kapının yanındaki kuyudan su çekip Davut'a getirdiler. Ama Davut içmek istemedi; suyu yere dökerek RAB'be sundu. 17“Ya RAB, bunu yapmak benden uzak olsun!” dedi, “Canlarını tehlikeye atıp giden bu üç kişinin kanını mı içeyim?” Bu yüzden suyu içmek istemedi.
Bu üç kişinin yiğitliği işte böyleydi.
18Yoav'ın kardeşi, Seruya oğlu Avişay Üçler'in önderiydi. Mızrağını kaldırıp üç yüz kişiyi öldürdü. Bu yüzden Üçler kadar ünlendi. 19Üçler'in en saygın kişisiydi ve onların önderi oldu. Ama Üçler'den sayılmadı.
20Yehoyada oğlu Kavseelli Benaya yürekli bir savaşçıydı. Büyük işler başardı. Aslan yürekli iki Moavlı'yı öldürdü. Ayrıca karlı bir gün çukura inip bir aslan öldürdü. 21İri yarı bir Mısırlı'yı da öldürdü. Mısırlı'nın elinde mızrak vardı. Benaya sopayla onun üzerine yürüdü. Mızrağı elinden kaptığı gibi onu kendi mızrağıyla öldürdü. 22Yehoyada oğlu Benaya'nın yaptıkları bunlardır. Bu sayede o da üç yiğitler kadar ünlendi. 23Benaya Otuzlar arasında saygın bir yer edindiyse de, Üçler'den sayılmadı. Davut onu muhafız birliği komutanlığına atadı.
24Otuzlar'ın arasında sayılan ötekiler şunlardır:
Yoav'ın kardeşi Asahel,
Beytlehemli Dodo oğlu Elhanan,
25İkisi de Harotlu olan Şamma ve Elika,
26Paletli Heles, Tekoalı İkkeş oğlu İra,
27Anatotlu Aviezer, Huşalı Mevunnay,
28Ahohlu Salmon, Netofalı Mahray,
29Netofalı Baana oğlu Helev,
Benyaminoğulları'ndan Givalı Rivay oğlu İttay,
30Piratonlu Benaya, Gaaş vadilerinden Hidday,
31Arvalı Avialvon, Barhumlu Azmavet,
32Şaalbonlu Elyahba, Yaşan'ın oğulları ve Yonatan,
33Hararlı Şamma, Hararlı Şarar oğlu Ahiam,
34Maakalı Ahasbay oğlu Elifelet,
Gilolu Ahitofel oğlu Eliam,
35Karmelli Hesray, Aravlı Paaray,
36Sovalı Natan oğlu Yigal, Gatlı Bani,
37Ammonlu Selek, Seruya oğlu Yoav'ın silah taşıyıcısı Beerotlu Nahray,
38Yattirli İra ve Garev,
39Hititli Uriya.
Tümü otuz yedi kişiydi.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

5:1-24:25 5. bölümden itibaren 2. Samuel Kitabı’nın bazı bölümleri 1. Tarihler Kitabı ile paraleldir (ayrıca bkz. 2Sa.3:2-5).
21:1-24:25 2. Samuel Kitabı’nın sonuç kısmını oluşturan bu bölümler, 1. ve 2. Samuel kitaplarına bir ektir ve Davut’un krallığına ilişkin ek bilgiler içerir. Edebi açıdan, tarihsel sıralama gözetmeksizin, Eski Antlaşma’da sıklıkla rastlanan konusal düzenlemeye göre ve. ab-c/cb-a kalıbı kullanılarak yazılmıştır (krş. örn. Mez.25 ve ilgili not; Mez.45; ayrıca krş. Yşa.6:10). Sonuç bölümlerinin ilk ve son ayetlerini oluşturan kısmında (Yşa.21:1-14; Yşa.24:1-25), Davut’un Tanrı’nın İsrail halkına gazabını gösterdiği iki olay anlatılır; ikinci ve beşinci kısımda (Yşa.21:15-22; Yşa.23:8-39) Davut’un savaşçılarından söz edilir; tam ortada yer alan kısımda Davut’un iki ezgisi bulunur (Yşa.22:1-23:7). Ezgilerden birinde Davut’un ordusunun başındaki kral olarak zaferleri övülür, öbüründe Davut’un mezmurlarından örnek verilerek onun mezmur yazarı oluşu vurgulanır (bkz. 1Sa.16:14-17:58’ e ait not; ayrıca bkz. 1Sa.2:1’e ait not).
23:8-39 Bkz. 2Sa.21:1-24:25’e ait not; krş. 1Ta.11:11-41.
23:9 Pas-Dammim’de Masoretik metinde “orada” diye geçer (bkz. 1Ta.11:13).
23:13 Otuzlar’dan Bkz. 2Sa.23:23-24,2Sa.23:39. Otuzlar’dan üçü Muhtemelen 9. ayetteki üç yiğit adam değildir. Adullam Mağarası’na Bkz. 1Sa.22:1. Refaim Bkz. 2Sa.5:18.
23:14 hisarda Bkz. 1Sa.22:4’e ait not.
23:15-17 Bkz. 1Ta.11:15-19’a ait not.
23:15 Beytlehem’de Bkz. 1Sa.17:58.
23:18 Avişay Bkz. 2Sa.10:10,2Sa.10:14; 2Sa.18:2; ayrıca bkz. 1Sa.26:6’ya ait not. Üçler’in 13-17. ayetlerde söz edilen üç kişi olabilir.
23:20 Yehoyada oğlu... Benaya Keretliler’le Peletliler’in (bkz. 2Sa.8:18 ve ilgili not; 2Sa.20:23; ayrıca bkz. 2Sa.21:23) ve her yılın üçüncü ayında üçüncü birliğin komutanlığını yapan kişidir (1Ta.27:5). Süleyman’ın tahta geçmesini destekleyecek (1Kr.1-2. bölümler) ve sonunda ordu komutanı olarak Yoav’ın yerini alacaktır (1Kr.2:35).
23:24 Asahel Bkz. 2Sa.2:18-23.
23:34 Eliam Bat-Şeva’nın babası (bkz. 2Sa.11:3 ve ilgili not) ve Davut’un Avşalom’un tarafında yer alan danışmanı Ahitofel’in oğludur (bkz. 2Sa.15:12 ve ilgili not; 2Sa.16:20-23; 2Sa.17:1-23).
23:39 Uriya Bat-Şeva’nın kocası (bkz. 2Sa.11:3-27; 2Sa.12:7).

Videolar

2. Samuel Girişi

1. Samuel'in devamı olan 2. Samuel Kitabı Kral Davut'un krallığının bir tarihçesidir. Davut önce Yahuda oymağının (1-4 bölümleri), sonra bütün İsrail'in kralı oldu (5-24 bölümleri).

2. Samuel Kitabı Davut'un krallığını pekiştirmek ve birliği sağlamak için içte ve dışta düşmanlarıyla nasıl bir mücadeleye giriştiğini canlı bir şekilde anlatır. Ayrıca Tanrı'nın Davut'la yaptığı antlaşmayı ve Davut'un yerine tahta kimin geçeceğini anlatır.

Davut imanlı, Tanrı'ya bağlı ve halkın saygısını kolayca kazanan biri olarak tanıtılıyor bu kitapta. Bazen de acımasız, bencil duygularına kapılıp günah işleyen biri olarak da tanıtılıyor. Ama Rab'bin Peygamberi Natan günahını ortaya çıkarınca, itiraf etti ve Tanrı'nın ona vereceği cezayı kabul etti.

Davut'un yaşamı ve başarıları İsrail halkını o denli çok etkiledi ki, kendisinden sonra halk sıkıntıya düştüğünde onun soyundan gelecek ve ona benzeyecek bir kral için özlem duydu.

Ana Hatlar:

1:1-4:12 Davut'un Yahuda krallığı
5:1-24:25 Davut'un bütün İsrail krallığı
a. 5:1-10:19 İlk yıllar
b. 11:1-12:25 Davut'la Bat-Şeva olayı
c. 12:26-20:26 Sıkıntılar ve zorluklar
ç. 21:1-24:25 Son yıllar
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş