2. Samuel 18

18
Avşalom'un Ölümü
1Davut kendini destekleyen askerleri bir araya topladı. Onlara binbaşılar ve yüzbaşılar atadı. 2Sonra orduyu Seruya oğlu Yoav'ın, kardeşi Avişay'ın ve Gatlı İttay'ın denetiminde üç kol halinde gönderdi. Kral askerlere, “Ben de sizinle birlikte gideceğim” dedi.
3Ancak askerler, “Bizimle gelmemelisin” diye karşılık verdiler, “Çünkü kaçmak zorunda kalırsak düşmanlarımız bizi umursamaz; yarımız ölse bile umursamazlar. Sen bizim gibi on bin adama değersin. Sen kentten bize yardım et, daha iyi.”
4Kral, “Gözünüzde iyi olanı yapacağım” dedi.
Adamları yüzer ve biner kişilik birlikler halinde kentten çıkarken kral kapının yanında duruyordu. 5Kral, Yoav'a, Avişay'a ve İttay'a, “Benim hatırım için genç Avşalom'a sert davranmayın” diye buyurdu. Bütün askerler kralın komutanlara Avşalom'a ilişkin buyruk verdiğini duydular.
6Davut'un ordusu İsrailliler'le savaşmak üzere tarlalara çıktı. Savaş Efrayim Ormanı'nda başladı. 7İsrail ordusu Davut'un adamları önünde yenilgiye uğradı. Büyük bir kırım oldu. O gün yirmi bin kişi öldü. 8Savaş her yana yayıldı. O gün ormanda yok olanların sayısı kılıçtan geçirilenlerin sayısından daha çoktu.
9Avşalom ansızın Davut'un adamlarıyla karşılaştı. Avşalom katıra binmişti. Katır büyük bir yabanıl fıstık ağacının sık dalları altından geçerken, Avşalom'un başı dallara takıldı. Katır yoluna devam edince, Avşalom havada asılı kaldı. 10Adamlardan biri bunu gördü. Yoav'a, “Avşalom'u bir yabanıl fıstık ağacına asılı gördüm” diye bildirdi.
11Yoav, haberi verene, “Onu gördün mü? Neden onu orada öldürmedin? Sana on parça gümüşle bir kemer verirdim” dedi.
12Ama adam, “Elime bin parça gümüş saysan bile, kralın oğluna elimi kaldırmam” diye yanıtladı, “Çünkü kralın sana, Avişay'a ve İttay'a, ‘Benim hatırım için genç Avşalom'u koruyun’ diye buyruk verdiğini duyduk. 13Oysa Avşalom'u öldürseydim –hiçbir şey kraldan gizli kalmaz– o zaman sen de beni savunmazdın.”
14Yoav, “Seninle böyle vakit kaybedemem” dedi. Üç kargı aldı, yabanıl fıstık ağacında asılı duran ve hâlâ sağ olan Avşalom'un yüreğine sapladı. 15Bunun üzerine Yoav'ın silahlarını taşıyan on genç Avşalom'un çevresini sarıp onu öldürdüler.
16Yoav boru çaldırınca, askerler İsrailliler'i kovalamayı bırakıp geri döndüler. Yoav onların savaşı sürdürmelerine engel oldu. 17Yoav'ın askerleri Avşalom'u alıp ormanda derin bir çukura attılar; üzerine büyük bir taş yığını yaptılar. Bütün İsrailliler evlerine kaçtılar.
18Avşalom daha sağken bir direk alıp kendisi için Kral Vadisi'ne dikmişti. Çünkü, “Adımı anımsatacak bir oğlum yok” diye düşünmüştü. Direğe kendi adını vermişti. Bu direk bugün de Avşalom Anıtı diye bilinir.
Davut Yas Tutuyor
19Sadok oğlu Ahimaas Yoav'a, “İzin ver de koşup krala RAB'bin onu düşmanlarının elinden kurtardığını haber vereyim” dedi.
20Yoav, “Olmaz, bugün haberi götüren sen olmayacaksın” dedi, “Başka bir zaman haber götürürsün, ama bugün değil. Çünkü kralın oğlu öldü.” 21Sonra bir Kûşlu'ya, “Sen git, gördüklerini krala bildir” dedi. Kûşlu Yoav'ın önünde yere kapandı, sonra koşmaya başladı.
22Ama Sadok oğlu Ahimaas yine, “Ne olursa olsun, izin ver, ben de Kûşlu'nun ardısıra koşayım” dedi.
Yoav, “Oğlum, neden koşmak istiyorsun?” dedi, “Sana ödül kazandıracak bir haberin yok ki!”
23Ahimaas, “Ne olursa olsun koşacağım” diye karşılık verdi.
Yoav, “Koş öyleyse” dedi. Böylece Ahimaas Şeria Ovası yolundan koşarak Kûşlu'yu geçti.
24Davut kentin iç ve dış kapıları arasında oturuyordu. Nöbetçi surun yanındaki kapının tepesine çıktı. Çevreye göz gezdirince, tek başına koşan birini gördü. 25Krala seslenerek gördüğünü bildirdi.
Kral, “Tek başına geliyorsa, iyi haber getiriyor demektir” dedi. Adam gitgide yaklaşıyordu.
26Nöbetçi koşan başka birini görünce, kapıcıya, “İşte tek başına koşan bir adam daha!” diye seslendi.
Kral, “O da iyi haber getiriyor” dedi.
27Nöbetçi, “Sanırım birinci adamın koşuşu Sadok oğlu Ahimaas'ın koşuşuna benziyor” dedi.
Kral, “Ahimaas iyi adamdır” diye karşılık verdi, “İyi haberle gelir.”
28Ahimaas krala, “Her şey yolunda!” diye seslendi. Kralın önünde yüzüstü yere kapanarak, “Efendimiz krala el kaldıranları teslim eden Tanrın RAB'be övgüler olsun!” dedi.
29Kral, “Genç Avşalom güvenlikte mi?” diye sordu.
Ahimaas şöyle yanıtladı: “Yoav kralın hizmetkârı Kûşlu'yla beni gönderdiği sırada büyük bir karışıklık gördüm, ama ne olduğunu anlamadım.”
30Kral, “Bir yana çekilip burada bekle” dedi. Ahimaas da çekilip beklemeye başladı.
31Tam o sırada Kûşlu geldi. “Efendimiz krala müjde!” dedi, “Bugün RAB sana karşı bütün ayaklananların elinden seni kurtardı.”
32Kral Kûşlu'ya, “Genç Avşalom güvenlikte mi?” diye sordu.
Kûşlu, “Efendimiz kral!” diye yanıtladı, “Düşmanlarının ve kötü amaçla sana karşı ayaklananların hepsinin sonu bu gencin sonu gibi olsun.”
33Kral sarsıldı. Giriş kapısının üstündeki odaya çıkıp ağladı. Giderken, “Ah oğlum Avşalom! Ah oğlum, oğlum Avşalom!” diye inliyordu, “Keşke senin yerine ben ölseydim, oğlum! Ah oğlum Avşalom!”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

5:1-24:25 5. bölümden itibaren 2. Samuel Kitabı’nın bazı bölümleri 1. Tarihler Kitabı ile paraleldir (ayrıca bkz. 2Sa.3:2-5).
18:2 Gatlı İttay’ın Bkz. 2Sa.15:18-22.
18:5 Benim hatırım için... Avşalom’a sert davranmayın Bkz. 2Sa.19:5-7; 2Sa.19:5’e ait not.
18:6 İsrailliler’le Avşalom’un ordusuyla (bkz. 2Sa.15:13; 2Sa.16:15; 2Sa.17:4,2Sa.17:11,2Sa.17:24-26). Efrayim Ormanı’nda Savaş Şeria Irmağı’nın doğusunda, Gilat’ta yapılmıştı (bkz. 2Sa.17:24,2Sa.17:26). Efrayim Ormanı adı, bir Efrayimli’nin bölge üzerinde hak iddia etmesinden kaynaklanmış olabilir.
18:9 Katır Bkz. 2Sa.13:29’a ait not. Avşalom’un başı dallara takıldı Krş. Yas.21:23.
18:11 Sana... verirdim Bkz. 2Sa.2:13’e ait not.
18:17 büyük bir taş yığını Avşalom’un diktirdiği anıtla alay ediyorlardı (2Sa.18:18).Ancak Kutsal Yasa’da taşlanma, asi oğulun cezası (bkz. Yas.21:18-21) olduğu için de bunu yapmış olabilirler. Bütün İsrailliler Bkz. 2Sa.18:6’ ya ait not.
18:18 bir direk alıp kendisi için... dikmişti Saul’un yaptığı gibi (bkz. 1Sa.15:12 ve ilgili not). Kral Vadisi’ne Yeruşalim yakınlarındadır (bkz. Yar.14:17; Josefus’un, Yahudiler’in Tarihi kitabı, 7.10.3). oğlum yok Bkz. 2Sa.14:27 ve ilgili not. Oğulları ya ölmüştü ya da onun yolundan gitmiyordu. AvşalomAnıtı Yeruşalim’in doğusundaki vadide çok sonraları dikilmiş, bugün de yerinde duran aynı adlı anıtla karıştırılmamalıdır.
18:19 Sadok oğlu Ahimaas Bkz. 2Sa.15:27; 2Sa.17:17-21.
18:20 sen olmayacaksın Haberci, iletilen haberin içeriğine göre belirleniyordu (bkz. 2Sa.11:27 ve ilgili not).
18:21 Kûşlu Bir yabancı olduğu için bu kötü haberi iletmekle görevlendirilmiş olmalıdır (bkz. Say.12:1’e ait not).
18:27 İyi haberle gelir Davut, Yoav’ın kötü haberi iletmesi için Ahimaas gibi birini göndermeyeceğini biliyordu.
18:33 Keşke senin yerine ben ölseydim Davut’un acısının büyüklüğü, kısmen de olsa Avşalom’un ölümünden kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmesinden kaynaklanıyordu. Hem krallığıyla ilgili hem de baba olarak verdiği kararlarla ve davranışlarıyla çocuklarına kötü örnek olmuştu.

Videolar

2. Samuel Girişi

1. Samuel'in devamı olan 2. Samuel Kitabı Kral Davut'un krallığının bir tarihçesidir. Davut önce Yahuda oymağının (1-4 bölümleri), sonra bütün İsrail'in kralı oldu (5-24 bölümleri).

2. Samuel Kitabı Davut'un krallığını pekiştirmek ve birliği sağlamak için içte ve dışta düşmanlarıyla nasıl bir mücadeleye giriştiğini canlı bir şekilde anlatır. Ayrıca Tanrı'nın Davut'la yaptığı antlaşmayı ve Davut'un yerine tahta kimin geçeceğini anlatır.

Davut imanlı, Tanrı'ya bağlı ve halkın saygısını kolayca kazanan biri olarak tanıtılıyor bu kitapta. Bazen de acımasız, bencil duygularına kapılıp günah işleyen biri olarak da tanıtılıyor. Ama Rab'bin Peygamberi Natan günahını ortaya çıkarınca, itiraf etti ve Tanrı'nın ona vereceği cezayı kabul etti.

Davut'un yaşamı ve başarıları İsrail halkını o denli çok etkiledi ki, kendisinden sonra halk sıkıntıya düştüğünde onun soyundan gelecek ve ona benzeyecek bir kral için özlem duydu.

Ana Hatlar:

1:1-4:12 Davut'un Yahuda krallığı
5:1-24:25 Davut'un bütün İsrail krallığı
a. 5:1-10:19 İlk yıllar
b. 11:1-12:25 Davut'la Bat-Şeva olayı
c. 12:26-20:26 Sıkıntılar ve zorluklar
ç. 21:1-24:25 Son yıllar
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş