2. Samuel 12

12
Natan Davut'u Paylıyor
1 RAB Natan'ı Davut'a gönderdi. Natan Davut'un yanına gelince ona, “Bir kentte biri zengin, öbürü yoksul iki adam vardı” dedi, 2“Zengin adamın birçok koyunu, sığırı vardı. 3Ama yoksul adamın satın alıp beslediği küçük bir dişi kuzudan başka bir hayvanı yoktu. Kuzu adamın yanında, çocuklarıyla birlikte büyüdü. Adamın yemeğinden yer, tasından içer, koynunda uyurdu. Yoksulun kızı gibiydi. 4Derken, zengin adama bir yolcu uğradı. Adam gelen konuğa yemek hazırlamak için kendi koyunlarından, sığırlarından birini almaya kıyamadığından yoksulun kuzusunu alıp yolcuya yemek hazırladı.”
5Zengin adama çok öfkelenen Davut Natan'a, “Yaşayan RAB'bin adıyla derim ki, bunu yapan ölümü hak etmiştir!” dedi, 6“Bunu yaptığı ve acımadığı için kuzuya karşılık dört katını ödemeli.”
7Bunun üzerine Natan Davut'a, “O adam sensin!” dedi, “İsrail'in Tanrısı RAB diyor ki, ‘Ben seni İsrail'e kral olarak meshettim ve Saul'un elinden kurtardım. 8Sana efendinin evini verdim, karılarını da koynuna verdim. İsrail ve Yahuda halkını da sana verdim. Bu az gelseydi, sana daha neler neler verirdim! 9Öyleyse neden RAB'bin gözünde kötü olanı yaparak, O'nun sözünü küçümsedin? Hititli Uriya'yı kılıçla öldürdün, Ammonlular'ın kılıcıyla canına kıydın. Karısını da kendine eş olarak aldın. 10Bundan böyle, kılıç senin soyundan sonsuza dek eksik olmayacak. Çünkü beni küçümsedin ve Hititli Uriya'nın karısını kendine eş olarak aldın.’
11 “RAB şöyle diyor: ‘Sana kendi soyundan kötülük getireceğim. Senin gözünün önünde karılarını alıp bir yakınına vereceğim; güpegündüz karılarının koynuna girecek. 12Evet, sen o işi gizlice yaptın, ama ben bunu bütün İsrail halkının gözü önünde güpegündüz yapacağım!’ ”
13Davut, “RAB'be karşı günah işledim” dedi.
Natan, “RAB günahını bağışladı, ölmeyeceksin” diye karşılık verdi, 14“Ama sen bunu yapmakla, RAB'bin düşmanlarının O'nu küçümsemesine neden oldun. Bu yüzden doğan çocuğun kesinlikle ölecek.” 15Bundan sonra Natan evine döndü.
RAB Uriya'nın karısının Davut'tan doğan çocuğunun hastalanmasına neden oldu. 16Davut çocuk için Tanrı'ya yalvarıp oruç tuttu; evine gidip gecelerini yerde yatarak geçirdi.
17Sarayın ileri gelenleri onu yerden kaldırmaya geldiler. Ama Davut kalkmak istemedi, onlarla yemek de yemedi. 18Yedinci gün çocuk öldü. Davut'un görevlileri çocuğun öldüğünü Davut'a bildirmekten çekindiler. Çünkü, “Çocuk daha yaşarken onunla konuştuk ama bizi dinlemedi” diyorlardı, “Şimdi çocuğun öldüğünü ona nasıl söyleriz? Kendisine zarar verebilir!”
19Davut görevlilerinin fısıldaştığını görünce, çocuğun öldüğünü anladı. Onlara, “Çocuk öldü mü?” diye sordu.
“Evet, öldü” dediler.
20Bunun üzerine Davut yerden kalktı. Yıkandı, güzel kokular sürünüp giysilerini değiştirdi. RAB'bin Tapınağı'na gidip tapındı. Sonra evine döndü ve yemek istedi. Önüne konan yemeği yedi. 21Hizmetkârları, “Neden böyle davranıyorsun?” diye sordular, “Çocuk yaşarken oruç tuttun, ağladın; ama ölünce kalkıp yemek yemeye başladın.”
22Davut şöyle yanıtladı: “Çocuk yaşarken oruç tutup ağladım. Çünkü, ‘Kim bilir, RAB bana lütfeder de çocuk yaşar’ diye düşünüyordum. 23Ama çocuk öldü. Artık neden oruç tutayım? Onu geri getirebilir miyim ki? Ben onun yanına gideceğim, ama o bana geri dönmeyecek.”
24-25Davut karısı Bat-Şeva'yı avuttu. Yanına girip onunla yattı. Bat-Şeva bir oğul doğurdu. Çocuğun adını Süleyman koydu. Çocuğu seven RAB Peygamber Natan aracılığıyla haber gönderdi ve hatırı için çocuğun adını Yedidyah[a] koydu.
26Bu sırada Ammonlular'ın Rabba Kenti'ne karşı savaşı sürdüren Yoav, saray semtini ele geçirdi. 27Sonra Davut'a ulaklar göndererek, “Rabba Kenti'ne karşı savaşıp su kaynaklarını ele geçirdim” dedi, 28“Şimdi sen ordunun geri kalanlarını topla, kenti kuşatıp ele geçir; öyle ki, kenti ben ele geçirmeyeyim ve kent adımla anılmasın.” 29Davut bütün askerlerini toplayıp Rabba Kenti'ne gitti, kente karşı savaşıp ele geçirdi. 30Ammon Kralı'nın[b] başındaki tacı aldı. Değerli taşlarla süslü, ağırlığı bir talant[c] altını bulan tacı Davut'un başına koydular. Davut kentten çok miktarda mal yağmalayıp götürdü. 31Orada yaşayan halkı dışarı çıkarıp testereyle, demir kazma ve baltayla yapılan işlerde, tuğla yapımında çalıştırdı. Davut bunu bütün Ammon kentlerinde uyguladı. Sonra bütün ordusuyla birlikte Yeruşalim'e döndü.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

5:1-24:25 5. bölümden itibaren 2. Samuel Kitabı’nın bazı bölümleri 1. Tarihler Kitabı ile paraleldir (ayrıca bkz. 2Sa.3:2-5).
12:1 Natan’ı Bkz. 2Sa.7:2.
12:5 Yaşayan RAB’bin adıyla Bkz. 1Sa.14:39,1Sa.14:45’e ait not. ölümü hak etmiştir Aslında Kutsal Yasa’ya göre ölüm cezası Davut’un kendi işlediği günaha karşılık verilirdi.
12:6 dört katını Çık.22:1’de yer alan buyruğa uygun olarak.
12:7 O adam sensin! Natan’ın bunu söylemesi büyük bir cesaretti; çünkü o zamana kadar olayı başarılı bir şekilde gizleyen Davut onu da öldürtmeyi göze alabilirdi. Davut’un Natan’ın hikâyesindeki adamın yaptığına karşılık uygun gördüğü ceza, kendisi dört oğlunu birden kaybettiğinde yerine gelmiş olacaktır (bkz. 2Sa.11:10 ve ilgili not ; 2Sa.12:18).
12:8 efendinin... karılarını Saul’un tek karısı (Ahinoam, 1Sa.14:50) ve tek cariyesi (Rispa, 2Sa.3:7; 2Sa.21:8-11) vardı. Ancak muhtemelen RAB Davut’a, onu Saul’un tahtına yerleştirenin kendisi olduğunu vurgulamak amacıyla, yeni kralın önceki kralın haremine sahip olma geleneğinden söz ediyordu (bkz. 2Sa.3:7’ye ait not). İsrail ve Yahuda halkını da sana verdim Bkz. 2Sa.2:1,2Sa.2:4; 2Sa.5:2-3.
12:9 onun sözünü küçümsedin Bkz. 2Sa.11:4,2Sa.11:27’ye ait notlar. öldürdün Bkz. 2Sa.11:15.
12:10-11 Davut, günahlarından ötürü üç şekilde cezalandırılacaktır:. kılıç senin soyundan sonsuza dek eksik olmayacak Davut’un oğullarından üçü (Amnon, 2Sa.13:28-29;Avşalom, 2Sa.18:14-15; Adoniya, 1Kr.2:25) korkunç şekilde ölecektir. Sana kendi soyundan kötülük getireceğim Davut’un oğluAvşalom, krallığı babasından almaya çalışacaktır (2Sa.15:1-17). güpegündüz karılarınınkoynuna girecek Avşalom’un başkaldırdığı dönemde bu da gerçekleşecektir (bkz. 2Sa.16:21-22).
12:13 RAB’be karşı günah işledim Davut, Natan’ın sözlerine karşılık günahını itiraf eder (bkz. Mez.51:4 ve ilgili not; krş. Saul’un itirafı, 1Sa.15:24’e ait not). RAB günahını bağışladı Bkz. Mez.32:1,Mez.32:5; krş. Mez.51:8,Mez.51:12. ölmeyeceksin RAB Davut’a lütfedip onu zina ve adam öldürmenin Kutsal Yasa’da belirtilen ölüm cezasıyla cezalandırmadı (Lev.20:10; Lev.24:17,Lev.24:21); ama tamamen cezasız da bırakmadı (bkz. 2Sa.12:10-11’e ait not).
12:14 RAB’bin düşmanlarının O’nu küçümsemesine neden oldun Bu yüzden Davut’un herkesin gözü önünde günahının sonuçlarını yaşaması gerekiyordu.
12:16 yalvarıp oruç tuttu Bkz. Ezr.8:23’e ait not.
12:18 Yedinci gün Çocuk o kadar az yaşamıştı ki, ne sünnet edilebilmiş ne de adı konulabilmişti (bkz. Luk.1:59; Luk.2:21; krş. Yar.21:3-4) ; bu nedenle de İsrail halkının kayıtlarında adına yer verilmedi.
12:20 güzel kokular sürünüp Yas süresinin bittiğini gösterir. giysilerini değiştirdi Yas elbiselerini çıkarıp normal giysilerini giydi. RAB’bin Tapınağı’na gidip tapındı Böylece Davut, günahına karşılık verilen cezayı alçakgönüllülükle kabul ettiğini açıkça göstermiş oldu. Burada bir kere daha (bkz. 2Sa.12:13’ e ait not) Davut’un tutumuyla Saul’un tutumu arasındaki fark göze çarpar (bkz. 1Sa.15:25’e ait not).
12:23 o bana geri dönmeyecek Bkz. Eyü.7:9 ve ilgili not.
12:24-25 Süleyman Bkz. 1Ta.22:9 ve ilgili not. Yedidyah ‘RAB tarafından sevilen’anlamına gelir. Bu ad, RAB’bin Süleyman’ı kayırdığını ve onun aracılığıyla Davut’un soyunu ve krallığını sürdüreceğini ifade eder.
12:26 Rabba Kenti’ne karşı savaşı sürdüren Yoav RAB Davut’tan hoşnut değilken bile (2Sa.11:27), halkı için gerçekleştirmeyi amaçladığı tasarıları uğruna düşman karşısında İsrailliler’e zafer kazandırmıştır.
12:30 Ammon Kralı’nın İbranicesi’nden, “Ammon’un ilahı Molek’in” diye de çevrilebilir. tacı Davut’un başına koydular Bu ağır taç yalnızca özel durumlarda kısa süreliğine takılırdı. Muhtemelen Davut’un Ammon’u hâkimiyetine aldığını ifade eden simgesel bir hareketti.
12:31 yapılan işlerde Zafer kazanan krallar, savaş esirlerini genellikle krallık adına inşa edilen yapılarda angarya işlerde çalıştırırdı (bkz. 1Kr.9:20-21).

Videolar

2. Samuel Girişi

1. Samuel'in devamı olan 2. Samuel Kitabı Kral Davut'un krallığının bir tarihçesidir. Davut önce Yahuda oymağının (1-4 bölümleri), sonra bütün İsrail'in kralı oldu (5-24 bölümleri).

2. Samuel Kitabı Davut'un krallığını pekiştirmek ve birliği sağlamak için içte ve dışta düşmanlarıyla nasıl bir mücadeleye giriştiğini canlı bir şekilde anlatır. Ayrıca Tanrı'nın Davut'la yaptığı antlaşmayı ve Davut'un yerine tahta kimin geçeceğini anlatır.

Davut imanlı, Tanrı'ya bağlı ve halkın saygısını kolayca kazanan biri olarak tanıtılıyor bu kitapta. Bazen de acımasız, bencil duygularına kapılıp günah işleyen biri olarak da tanıtılıyor. Ama Rab'bin Peygamberi Natan günahını ortaya çıkarınca, itiraf etti ve Tanrı'nın ona vereceği cezayı kabul etti.

Davut'un yaşamı ve başarıları İsrail halkını o denli çok etkiledi ki, kendisinden sonra halk sıkıntıya düştüğünde onun soyundan gelecek ve ona benzeyecek bir kral için özlem duydu.

Ana Hatlar:

1:1-4:12 Davut'un Yahuda krallığı
5:1-24:25 Davut'un bütün İsrail krallığı
a. 5:1-10:19 İlk yıllar
b. 11:1-12:25 Davut'la Bat-Şeva olayı
c. 12:26-20:26 Sıkıntılar ve zorluklar
ç. 21:1-24:25 Son yıllar
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş