2. Samuel 2

2
Davut'un Yahuda Kralı Oluşu
1Bundan sonra Davut RAB'be, “Yahuda kentlerinden birine gideyim mi?” diye sordu.
RAB, “Git” dedi.
Davut, “Nereye gideyim?” diye sorunca, RAB, “Hevron'a” diye karşılık verdi. 2 Bunun üzerine Davut, iki eşiyle –Yizreelli Ahinoam ve Karmelli Naval'ın dulu Avigayil'le– birlikte oraya gitti. 3Aileleriyle birlikte adamlarını da götürdü. Hevron'a bağlı kentlere yerleştiler. 4 Yahudalılar Hevron'a giderek orada Davut'u Yahuda Kralı olarak meshettiler.
Saul'u gömenlerin Yaveş-Gilatlılar olduğu Davut'a bildirildi. 5Davut onlara ulaklar göndererek şöyle dedi: “Efendiniz Saul'u gömmekle ona yaptığınız iyilikten dolayı RAB sizi kutsasın. 6RAB şimdi size bağlılıkla, iyilikle davransın. Bunu yaptığınız için ben de size aynı şekilde iyilik yapacağım. 7Şimdi güçlü ve yürekli olun, çünkü efendiniz Saul öldü. Yahuda halkı beni kralları olarak meshetti.”
İsrail'le Yahuda Arasındaki Savaş
8Saul'un ordu komutanı Ner oğlu Avner, Saul oğlu İş-Boşet'i yanına alıp Mahanayim'e götürmüştü. 9Avner onu orada Gilat, Aşurlular, Yizreel, Efrayim, Benyamin ve bütün İsrail'in kralı yaptı. 10Saul oğlu İş-Boşet kırk yaşında kral oldu ve İsrail'de iki yıl krallık yaptı. Ancak Yahuda halkı Davut'u destekledi. 11Davut Hevron'da Yahuda halkına yedi yıl altı ay krallık yaptı.
12Ner oğlu Avner, Saul oğlu İş-Boşet'in adamlarıyla birlikte Mahanayim'den Givon'a gitti. 13Seruya oğlu Yoav'la Davut'un adamları varıp Givon Havuzu'nun yanında onları karşıladılar. Taraflardan biri havuzun bir yanına, öteki öbür yanına oturdu. 14Avner Yoav'a, “Ne olur gençler kalkıp önümüzde dövüşsünler” dedi.
Yoav, “Olur, kalkıp dövüşsünler” diye karşılık verdi.
15Böylece Benyamin oymağından Saul oğlu İş-Boşet'ten yana olanlardan on iki kişiyle Davut'un adamlarından on iki kişi kalkıp ileri atıldı. 16Her biri karşıtının başından tuttuğu gibi kılıcını böğrüne sapladı; birlikte yere serildiler. Bu yüzden Givon'daki o yere Helkat-Hassurim[a] adı verildi.
17O gün savaş çok çetin oldu. Davut'un adamları Avner'le İsrailliler'i yenilgiye uğrattılar. 18Seruya'nın üç oğlu –Yoav, Avişay ve Asahel– de oradaydılar. Bir kır ceylanı kadar hızlı koşan Asahel 19sağa sola sapmadan Avner'i kovaladı.
20Avner arkasına bakınca, “Asahel sen misin?” diye sordu.
Asahel, “Evet, benim” diye karşılık verdi.
21Avner, “Sağa ya da sola dön. Gençlerden birini yakala ve kendin için silahlarını al” dedi. Ama Asahel Avner'i kovalamaktan vazgeçmek istemedi.
22Avner Asahel'i bir daha uyardı: “Beni kovalamaktan vazgeç! Neden seni yere sereyim? Sonra kardeşin Yoav'ın yüzüne nasıl bakarım?”
23Asahel peşini bırakmayı reddedince Avner mızrağının arka ucuyla onu karnından vurdu. Mızrak Asahel'in sırtından çıktı. Asahel orada düşüp öldü. Asahel'in düşüp öldüğü yere varanların tümü orada durup beklediler.
24Ama Yoav'la Avişay Avner'i kovalamayı sürdürdüler. Güneş batarken Givon kırsal bölgesine giden yolun üzerindeki Giah'a bakan Amma Tepesi'ne vardılar. 25Benyaminliler Avner'in çevresinde toplanarak bir birlik oluşturdular. Bir tepenin başında durup beklediler.
26Avner Yoav'a, “Kılıç sonsuza dek mi insanları yok etsin?” diye seslendi, “Bu olayın acıyla sona ereceğini anlamıyor musun? Kardeşlerini kovalamaktan vazgeçmeleri için askerlere ne zaman buyruk vereceksin?”
27Yoav şöyle karşılık verdi: “Yaşayan Tanrı'nın adıyla derim ki, seslenmeseydin askerler sabaha dek kardeşlerini kovalamaktan vazgeçmeyecekti.” 28Sonra Yoav boru çaldı. Herkes durdu. Bundan böyle İsrail halkını ne kovaladılar, ne de onlarla savaştılar.
29Avner'le adamları bütün gece Arava Vadisi'nde yürüdüler. Şeria Irmağı'nı geçerek Bitron yolundan[b] Mahanayim'e vardılar.
30Yoav Avner'i kovalamaktan döndükten sonra orduyu topladı. Asahel'den başka, Davut'un adamlarından on dokuz kişi eksikti. 31Oysa Davut'un adamları Avner'i destekleyen Benyaminliler'i bozguna uğratıp üç yüz altmış kişiyi öldürmüşlerdi. 32Yoav'la adamları Asahel'i götürüp Beytlehem'de babasının mezarına gömdüler. Sonra bütün gece yürüyerek gün doğumunda Hevron'a vardılar.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

2:1 Bundan sonra Bkz. 2Sa.8:1; 2Sa.10:1; 2Sa.15:1. Davut RAB’be... sordu KâhinAviyatar aracılığıyla efodu kullanarak (bkz. Çık.28:30’a ait not; 1Sa.2:28; 1Sa.23:2). Kral Saul ölmüştü, Davut kendi oymağından pek çok yandaşı tarafından destekleniyordu (bkz. 1Sa.30:26-31) ve Saul’un yerine kral olmak üzere daha önce Peygamber Samuel aracılığıyla RAB tarafından atanmıştı; ancak Davut RAB’be danışmadan krallık görevine başlamayı uygun görmedi. Hevron’a Bkz. 1Sa.30:31’e ait not; ayrıca bkz. Yar.13:18; Yar.23:2; Yşu.15:13-14.
2:2 YizreelliAhinoam Bkz. 1Sa.25:43’ e ait not. Avigayil’le Bkz. 1Sa. 25. bölüm.
2:4 Davut’u meshettiler Bkz. 1Sa.2:10 ve 1Sa.9:16’ya ait notlar. Peygamber Samuel tarafından kral olmak üzere meshedilen Davut’un (bkz. 1Sa.16:13’e ait not), Tanrı’nın seçip görevlendirdiği kişi olduğu böylelikle kendi oymağı tarafından da kabul edilmiş olur. Yahuda Kralı olarak Davut aynı zamanda Şimon oymağının da kralıydı (bkz. Yşu.19:1; Hak.1:3). Saul’u gömenlerin Bkz. 1Sa.31:13’e ait not. Yaveş-Gilatlılar Bkz. 1Sa.11:1 ve 1Sa.31:12’ye ait notlar.
2:7 efendiniz... öldü... meshetti Davut bu sözleriyle Yaveş-Gilatlılar’ı kendisini kralları olarak tanımaya davet etmiş olur. Ancak onlar Saul’a ve soyuna verdikleri desteği sürdürürler (2Sa.2:8).
2:8 Saul’un ordusu Bkz. 1Sa.13:2,1Sa.13:15; 1Sa.14:2,1Sa.14:52. Ner oğluAvner Bkz. 1Sa.14:50. Saul oğlu Bkz. 1Sa.31:2’ye ait not. İş-Boşet’i Aslında “Eşbaal” olan ad 1. ve 2. Samuel kitaplarında, ‘utanç verici bir şey yapan’ anlamına gelen İş-Boşet olarak anılır (bkz. 2Sa.4:4; Hak.6:32; Yer.2:26; Yer.3:24-25 ve Yer.11:13’e ait notlar). Mahanayim’e Şeria Irmağı’nın doğu yakasındaki (yani Filistliler’in egemenliğinde olmayan taraftaki) bu Gilat kasabası, bir çeşit sığınak kentti (Say.35:6-34). götürmüştü Saul’un ölümünün ardından oluşan iktidar boşluğunda inisiyatifi ele alanAvner, İş-Boşet’i de kişisel çıkarlarına alet eder (bkz. 2Sa.3:11 ; 2Sa.4:1’ e ait not).
2:9 Gilat... bütün İsrail’in İş-Boşet’in hâkimiyeti Şeria’nın hem doğu hem batı yakası civarını kapsıyor olsa da, Davut Yahuda ile Şimon oymağının topraklarına hâkimdi; ayrıca kuzey oymaklarının bulunduğu topraklar büyük ölçüde Filistliler’in denetimi altındaydı. kralı yaptı Saul’un hanedanlığının sürmesi (bkz. 1Sa.14:50), Saul’la akrabalığı olan Avner’in çıkarınaydı.
2:11 yedi yıl altı ay Krş. 2Sa.2:10; 2Sa.5:5. İş-Boşet’in tahtın vârisi olarak tanınmasının birkaç yıl sürdüğü ve krallığının iki yılının, Davut’un (Hevron’dayken) Yahuda üzerindeki hâkimiyetinin son iki ya da üç yılına denk düştüğü anlaşılıyor.
2:12 Avner, Davut’un hâkimiyetinin Yahuda bölgesini aşıp kuzeye doğru genişlemesini önlemek üzere harekete geçer. Givon’a Kent, Benyamin oymağına ait bölgede bulunuyordu (bkz. 1Sa.9:1-2). Filistliler burayı işgal etmemişti (bkz. Yşu.18:21,Yşu.18:25).
2:13 Seruya oğlu Yoav’la Bkz. 1Sa.26:6’ ya ait not. Yoav, Davut’un krallığı döneminde görev alan, yetenekli ve acımasız bir başkomutandı (bkz. 2Sa.10:7-14; 2Sa.11:1; 2Sa.12:26; 1Kr.11:15-16). İleride Davut’un onu dizginlemekte güçlük çekeceği zamanlar olacaktır (1Kr.3:39; 1Kr.18:5,1Kr.18:14; 1Kr.2:5-6). Sonunda, Kral Davut’un tahtına oğlu Süleyman’ın yerineAdoniya’yı geçirmek için kurulan düzende yer alması yüzünden ölüm cezasına çarptırılacaktır (1Kr.2:28-34). Davut’un adamları Davut’un etrafında toplanmış savaşçıların bir kısmı (bkz. 1Sa.22:2; 1Sa.23:13; 1Sa.27:2; 1Sa.30:3,1Sa.30:9). Givon Havuzu’nun Bkz. Yer.41:12.
2:17 O gün savaş çok çetin oldu Savaşın yol açtığı yıkıcı kayıplardan kaçınmak için yapılan ön çatışmada (bkz. 2Sa.3:1; 1Sa.17:4’e ait not) iki taraftan da galip gelen olmayınca, sonunda Davut’un yönetimindeki savaşçıların zafer kazanacağı büyük bir savaşa girildi.
2:22 Kardeşin Yoav’ın yüzüne nasıl bakarım? Bkz. 2Sa.3:27’ye ait not.
2:23 Bkz. 2Sa.3:27; 2Sa.4:6; krş. Hak.3:21. Mızrağın toprakta dik durabilmesi için arka ucunda bir metal parçası olurdu.
2:27 Yaşayan Tanrı’nın adıyla Bkz. 1Sa.14:39’a ait not.
2:28 ne de onlarla savaştılar Ancak İsrail halkına düşmanlıkları sona ermemişti (bkz. 2Sa.3:1).
2:29 Arava Bkz. Yas.1:1’e ait not.

Videolar

2. Samuel Girişi

1. Samuel'in devamı olan 2. Samuel Kitabı Kral Davut'un krallığının bir tarihçesidir. Davut önce Yahuda oymağının (1-4 bölümleri), sonra bütün İsrail'in kralı oldu (5-24 bölümleri).

2. Samuel Kitabı Davut'un krallığını pekiştirmek ve birliği sağlamak için içte ve dışta düşmanlarıyla nasıl bir mücadeleye giriştiğini canlı bir şekilde anlatır. Ayrıca Tanrı'nın Davut'la yaptığı antlaşmayı ve Davut'un yerine tahta kimin geçeceğini anlatır.

Davut imanlı, Tanrı'ya bağlı ve halkın saygısını kolayca kazanan biri olarak tanıtılıyor bu kitapta. Bazen de acımasız, bencil duygularına kapılıp günah işleyen biri olarak da tanıtılıyor. Ama Rab'bin Peygamberi Natan günahını ortaya çıkarınca, itiraf etti ve Tanrı'nın ona vereceği cezayı kabul etti.

Davut'un yaşamı ve başarıları İsrail halkını o denli çok etkiledi ki, kendisinden sonra halk sıkıntıya düştüğünde onun soyundan gelecek ve ona benzeyecek bir kral için özlem duydu.

Ana Hatlar:

1:1-4:12 Davut'un Yahuda krallığı
5:1-24:25 Davut'un bütün İsrail krallığı
a. 5:1-10:19 İlk yıllar
b. 11:1-12:25 Davut'la Bat-Şeva olayı
c. 12:26-20:26 Sıkıntılar ve zorluklar
ç. 21:1-24:25 Son yıllar
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş