2. Samuel 8

8
Davut'un Başarıları
(1Ta.18:1-13)
1Bir süre sonra Davut Filistliler'i yenip boyunduruğu altına aldı ve Meteg-Amma'yı Filistliler'in yönetiminden çıkardı.
2Moavlılar'ı da bozguna uğrattı. Onları yere yatırıp iple ölçtü. Ölçtüğü iki sırayı öldürdü, bir bütün sırayı sağ bıraktı. Moavlılar Davut'un haraç ödeyen köleleri oldular.
3Davut Fırat'a kadar krallığını yeniden kurmaya giden Sova Kralı Rehov oğlu Hadadezer'i de yendi. 4Bin yedi yüz atlısıyla yirmi bin yaya askerini ele geçirdi. Yüz savaş arabası için gereken atların dışındaki bütün atları da sakatladı.
5Sova Kralı Hadadezer'e yardıma gelen Şam Aramlıları'ndan yirmi iki bin kişiyi öldürdü. 6Sonra Şam Aramlıları'nın ülkesine askeri birlikler yerleştirdi. Onlar da Davut'un haraç ödeyen köleleri oldular. RAB Davut'u gittiği her yerde zafere ulaştırdı.
7Davut Hadadezer'in komutanlarının taşıdığı altın kalkanları alıp Yeruşalim'e götürdü. 8Ayrıca Hadadezer'in yönetimindeki Betah ve Berotay kentlerinden bol miktarda tunç aldı.
9Hama Kralı Toi, Davut'un Hadadezer'in bütün ordusunu bozguna uğrattığını duydu. 10Toi Kral Davut'u selamlamak ve Hadadezer'le savaşıp yendiği için onu kutlamak üzere oğlu Yoram'ı ona gönderdi. Çünkü Toi Hadadezer'le sürekli savaşmıştı. Yoram Davut'a altın, gümüş, tunç armağanlar getirdi. 11-12Kral Davut bu armağanları yendiği bütün uluslardan –Aram, Moav, Ammonlular, Filistliler ve Amalekliler'den– ele geçirdiği altın ve gümüşle birlikte RAB'be adadı. Bunun yanısıra Sova Kralı Rehov oğlu Hadadezer'den yağmalanan altınla gümüşü de RAB'be adadı.
13 Davut Tuz Vadisi'nde on sekiz bin Edomlu öldürüp dönünce üne kavuştu.
14Edom'un her yanına askeri birlikler yerleştirdi. Edomlular'ın tümü Davut'un köleleri oldular. RAB Davut'u gittiği her yerde zafere ulaştırdı.
Davut'un Görevlileri
(1Ta.18:14-17)
15Bütün İsrail'de krallık yapan Davut halkına doğruluk ve adalet sağladı. 16Seruya oğlu Yoav ordu komutanı, Ahilut oğlu Yehoşafat devlet tarihçisiydi. 17Ahituv oğlu Sadok'la Aviyatar oğlu Ahimelek kâhin, Seraya yazmandı. 18Yehoyada oğlu Benaya Keretliler'le Peletliler'in komutanıydı. Davut'un oğullarıysa kâhindi.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

5:1-24:25 5. bölümden itibaren 2. Samuel Kitabı’nın bazı bölümleri 1. Tarihler Kitabı ile paraleldir (ayrıca bkz. 2Sa.3:2-5).
8:1 Bir süre sonra Bkz. 2Sa.2:1’e ait not. Bu bölümdeki olayların pek çoğu, büyük olasılıkla 5. bölüm ile 6. bölümde anlatılan olaylar arasında gerçekleşmiştir (bkz. 2Sa.7:1 ve ilgili not). Meteg-Amma Gat ve civarı kısaca bu şekilde adlandırılıyor olabilir (bkz. 1Ta.18:1).
8:2 Moavlılar’ı Lut Gölü’nün doğusunda yaşayan Lut soyudur (Yar.19:36-37). Saul Moavlılar’la savaşmış (1Sa.14:47), Davut ise İsrail’den uzak kaldığı sırada anne babası için Moav’dan sığı nma talep etmişti (1Sa.22:3-4). Davut’un büyük büyük annesi Rut, Moavlı’ydı (bkz. Rut.1:4; Rut.4:13,Rut.4:21-22). haraç ödeyen köleleri Bkz. Hak.3:15’e ait not.Ayaklanmalar çoğu kez haraç veren halklar tarafından başlatılırdı.
8:3 Fırat’a RAB’bin İbrahim’e vaat ettiği toprakların sınırları Mısır’dan Fırat’a uzanıyordu (bkz. Yar.1 :7; 2Sa.11:24; 2Sa.15:18-21; Yşu.1:4 ve ilgili not). Burada bu vaadin yerine gelmekte olduğu görülür (bkz. 1Kr.4:21,1Kr.4:24 ve ilgili notlar; ayrıca bkz. Yar.17:8; Yşu.21:43-45). yeniden kurmaya Saul’un Sova krallarına karşı kazandığı zaferler sayesinde İsrail’in hâkimiyeti, kısa bir süre için de olsa, Fırat Vadisi sınırına dek uzanmıştı. Sova Sova toprakları, Lübnan ile Anti Lübnan dağlarının arasında kalan Beka Vadisi’nde, yani İsrail’in kuzey sınırındaydı. Saul Sova’yla savaşmıştı (1Sa.14:47). Hadadezer’i Hadad, Kenanlılar’ın baş ilahı Baal’a denk bir Aram ilahıydı.
8:4 bütün atları da sakatladı Bkz. Yşu.11:6 ve ilgili not ; krş. Yas.17:16; 1Sa.8:11.
8:5 Hadadezer’e yardıma gelen İsrail’in kuzeye doğru yayılmasından korkuyorlardı. Aramlıları’ndan Bkz. Yas.26:5 ve 1Ta.18:5’e ait notlar.
8:6,14 RAB... gittiği her yerde Davut’un zaferleri özetlenirken, halkın gerçek kurtarıcısının RAB olduğu vurgulanır.
8:7 altın kalkanları Muhtemelen kalkanların sadece süslemeleri altındı.
8:8 tunç Sonraları Kral Süleyman tarafından tapınağın yapımında kullanılacaktır.
8:9 Hama Sova’nın (bkz. 2Sa.1:3 ve ilgili not) kuzeyindeAsi Irmağı civarında kurulan bir krallık.
8:11-12 RAB’be adadı Armağanlar kraliyet hazinesine değil, kâ-hinlerin idaresindeki tapınak hazinesine konmuştur.
8:13 Tuz Vadisi’nde Bkz. 2Kr.14:7 ve ilgili not; ayrıca bkz. Mez.60’a ait not. on sekiz bin Zafer, ordunun başkomutanı olan Kral Davut’a atfediliyor. Bu savaşta Davut’un ordu komutanlarından biriAvişay’dı (bkz. 1Ta.18:12 ve ilgili not). Yoav’ın komutasındaki savaşçılar tarafından öldürülen on iki bin Edomlu (bkz. Mez.60’a ait not), büyük olasılıkla burada söz edilen on sekiz bin Edomlu’ya dâhildi.
8:15 doğruluk ve adalet Bkz. Makale: Kral Tanrı, Kral Mesih, İsrail’in Kralı Kavramları, s.370). Davut’un, krallık görevini, Samuel’in açıkladığı ilkelere uygun şekilde (bkz. 1Sa.10:25; 1Kr.2:3-4 ve ilgili notlar), RAB’bin adalet ölçütlerine bağlı kalarak yürüttüğü görülüyor (bkz. Mez.19:12-13’ e ait not).
8:16 Seruya oğlu Yoav ordu komutanı Bkz. 2Sa.2:13; 2Sa.5:8. devlet tarihçisiydi Krallık dönemi boyunca görev alan bu kişiler (bkz. 2Kr.18:18,2Kr.18:37; 2Ta.34:8), aynı zamanda başdefterdarlık da yapardı.
8:17 Ahituv oğlu Sadok’la Sadok, Harun oğlu Elazar’ın soyundandı (bkz. 1Ta.6:4-8,1Ta.6:50-52; 1Ta.24:1-3). Ahituv, İkavot’un erkek kardeşi olan Ahituv değildir (1Sa.14:3). Sadok, yönetimi süresince Davut’a sadık kalacak (1Sa.15:24-29; 1Sa.17:15-16; 1Sa.19:11) ve Peygamber Natan’la birlikte Davut’un vârisi Süleyman’ı kral olarak meshedecektir (1Kr.1:43-45). Aviyatar oğlu Ahimelek Bkz. 1Ta.24:6.Aviyatar, 1Sa.22:20’deAhimelek’in oğlu olarak tanıtıldığına göre, doğru sıralama bunun tersi olmalıdır. Seraya Şeva (2Sa.20:25), Şişa (1Kr.4:3) ve Şavşa (1Ta.18:16) diye de anılan kişi olabilir. yazman Yerli ve yabancı yetkililerle yazışma ve görüşmeleri yürütmekle görevliydi. Muhtemelen önemli siyasal olayların kaydını tutmak gibi çeşitli idari görevlerden de sorumluydu (2Kr.12:10-12).
8:18 Keretliler’le Bkz. 1Sa.30:14’e ait not. Peletliler’in Büyük olasılıkla “Filistliler” için kullanılan başka bir addı. kâhindi 1Ta.18:17’de Davut’un oğulları saray görevlileri olarak tanımlandığına göre, burada büyük olasılıkla bir yazman hatası söz konusudur. Davut’un oğulları kâhinlik görevini üstlenmiş olsalardı, hem kâhinler ile Levililer’in görevlerinin anlatıldığı 1. ve 2. Tarihler kitaplarında bu belirtilirdi hem de Kâhin Sadok veAviyatar’la birlikte anılırlardı.

Videolar

2. Samuel Girişi

1. Samuel'in devamı olan 2. Samuel Kitabı Kral Davut'un krallığının bir tarihçesidir. Davut önce Yahuda oymağının (1-4 bölümleri), sonra bütün İsrail'in kralı oldu (5-24 bölümleri).

2. Samuel Kitabı Davut'un krallığını pekiştirmek ve birliği sağlamak için içte ve dışta düşmanlarıyla nasıl bir mücadeleye giriştiğini canlı bir şekilde anlatır. Ayrıca Tanrı'nın Davut'la yaptığı antlaşmayı ve Davut'un yerine tahta kimin geçeceğini anlatır.

Davut imanlı, Tanrı'ya bağlı ve halkın saygısını kolayca kazanan biri olarak tanıtılıyor bu kitapta. Bazen de acımasız, bencil duygularına kapılıp günah işleyen biri olarak da tanıtılıyor. Ama Rab'bin Peygamberi Natan günahını ortaya çıkarınca, itiraf etti ve Tanrı'nın ona vereceği cezayı kabul etti.

Davut'un yaşamı ve başarıları İsrail halkını o denli çok etkiledi ki, kendisinden sonra halk sıkıntıya düştüğünde onun soyundan gelecek ve ona benzeyecek bir kral için özlem duydu.

Ana Hatlar:

1:1-4:12 Davut'un Yahuda krallığı
5:1-24:25 Davut'un bütün İsrail krallığı
a. 5:1-10:19 İlk yıllar
b. 11:1-12:25 Davut'la Bat-Şeva olayı
c. 12:26-20:26 Sıkıntılar ve zorluklar
ç. 21:1-24:25 Son yıllar
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş