2. Samuel 11

11
Davut'la Bat-Şeva
1 İlkbaharda, kralların savaşa gittiği dönemde, Davut kendi subaylarıyla birlikte Yoav'ı ve bütün İsrail ordusunu savaşa gönderdi. Onlar Ammonlular'ı yenilgiye uğratıp Rabba Kenti'ni kuşatırken, Davut Yeruşalim'de kalıyordu.
2Bir akşamüstü Davut yatağından kalktı, sarayın damına çıkıp gezinmeye başladı. Damdan yıkanan bir kadın gördü. Kadın çok güzeldi. 3Davut onun kim olduğunu öğrenmek için birini gönderdi.
Adam, “Kadın Eliam'ın kızı Hititli Uriya'nın karısı Bat-Şeva'dır” dedi. 4Davut kadını getirmeleri için ulaklar gönderdi. Kadın Davut'un yanına geldi. Davut aybaşı kirliliğinden yeni arınmış olan kadınla yattı. Sonra kadın evine döndü. 5Gebe kalan kadın Davut'a, “Gebe kaldım” diye haber gönderdi.
6Bunun üzerine Davut Hititli Uriya'yı kendisine göndermesi için Yoav'a haber yolladı. Yoav da Uriya'yı Davut'a gönderdi. 7Uriya yanına varınca, Davut Yoav'ın, ordunun ve savaşın durumunu sordu. 8Sonra Uriya'ya, “Evine git, rahatına bak” dedi.
Uriya saraydan çıkınca, kral ardından bir armağan gönderdi. 9Ne var ki, Uriya evine gitmedi, efendisinin bütün adamlarıyla birlikte sarayın kapısında uyudu. 10Davut Uriya'nın evine gitmediğini öğrenince, ona, “Yolculuktan geldin. Neden evine gitmedin?” diye sordu.
11Uriya, “Sandık da, İsrailliler'le Yahudalılar da çardaklarda kalıyor” diye karşılık verdi, “Komutanım Yoav'la efendimin adamları kırlarda konaklıyor. Bu durumda nasıl olur da ben yiyip içmek, karımla yatmak için evime giderim? Yaşamın hakkı için, böyle bir şeyi kesinlikle yapmayacağım.”
12Bunun üzerine Davut, “Bugün de burada kal, yarın seni göndereceğim” dedi. Uriya o gün de, ertesi gün de Yeruşalim'de kaldı. 13Davut Uriya'yı çağırdı. Onu sarhoş edene dek yedirip içirdi. Akşam olunca Uriya efendisinin adamlarıyla birlikte uyumak üzere yattığı yere gitti. Yine evine gitmedi.
14Sabahleyin Davut Yoav'a bir mektup yazıp Uriya aracılığıyla gönderdi. 15Mektupta şöyle yazdı: “Uriya'yı savaşın en şiddetli olduğu cepheye yerleştir ve yanından çekil ki, vurulup ölsün.”
16Böylece Yoav kenti kuşatırken Uriya'yı yiğit adamların bulunduğunu bildiği yere yerleştirdi. 17Kent halkı çıkıp Yoav'ın askerleriyle savaştı. Davut'un askerlerinden ölenler oldu. Hititli Uriya da ölenler arasındaydı.
18Yoav savaşla ilgili ayrıntılı haberleri Davut'a iletmek üzere bir ulak gönderdi. 19Ulağı şöyle uyardı: “Sen savaşla ilgili ayrıntılı haberleri krala iletmeyi bitirdikten sonra, 20kral öfkelenip sana şunu sorabilir: ‘Onlarla savaşmak için kente neden o kadar çok yaklaştınız? Surdan ok atacaklarını bilmiyor muydunuz? 21 Yerubbeşet[a] oğlu Avimelek'i kim öldürdü? Teves'te surun üstünden bir kadın üzerine bir değirmen üst taşını atıp onu öldürmedi mi? Öyleyse niçin sura o kadar çok yaklaştınız?’ O zaman, ‘Kulun Hititli Uriya da öldü’ dersin.”
22Ulak yola koyuldu. Davut'un yanına varınca, Yoav'ın kendisine söylediklerinin tümünü ona iletti. 23“Adamlar bizden üstün çıktılar” dedi, “Kentten çıkıp bizimle kırda savaştılar. Ama onları kent kapısına kadar geri püskürttük. 24Bunun üzerine okçular adamlarına surdan ok attılar. Kralın adamlarından bazıları öldü; kulun Hititli Uriya da öldü.”
25Davut ulağa şöyle dedi: “Yoav'a de ki, ‘Bu olay seni üzmesin! Savaşta kimin öleceği belli olmaz. Kente karşı saldırınızı güçlendirin ve kenti yerle bir edin!’ Bu sözlerle onu yüreklendir.”
26Uriya'nın karısı, kocasının öldüğünü duyunca, onun için yas tuttu. 27Yas süresi geçince, Davut onu sarayına getirtti. Kadın Davut'un karısı oldu ve ona bir oğul doğurdu.
Ancak, Davut'un bu yaptığı RAB'bin hoşuna gitmedi.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

5:1-24:25 5. bölümden itibaren 2. Samuel Kitabı’nın bazı bölümleri 1. Tarihler Kitabı ile paraleldir (ayrıca bkz. 2Sa.3:2-5).
11:1-27 Davut daha önce de başkasının karısını eş olarak almıştı (1Sa.25. bölüm). Ancak o zaman olayları yönlendiren RAB’di.Avigayil, Davut’u krallık yetkisini bir insanın ölümüne yol açacak şekilde kullanmasından alıkoymuştu. Kadının kocası RAB’bin meshettiği kişiyi (Kral Davut’u) küçümseyince RAB onu ölümle cezalandırmıştı. Davut, Avigayil’i kocası öldükten sonra eş olarak almıştı.Ancak bu sefer olayları yönlendiren kişi Davut oldu. Evli bir kadını elde etmek için kocasının ölümüne yol açmak amacıyla krallık yetkisini kötüye kullanarak günah işledi. Davut bu olaylardaki tutumuyla altıncı, yedinci ve onuncu buyrukları çiğnemiş oldu (Çık.20:13-14,Çık.20:17).
11:1 İlkbaharda 10. bölümde aktarılan olaylardan sonraki yılın ilkbaharı. kralların savaşa gittiği dönemde Yağmur mevsiminin bittiği, yani yolların kullanılır hale geldiği dönem.Ayrıca hasat zamanı da olduğundan, hem orduya hem de hayvanlara rahatça yiyecek sağlanabilirdi. Rabba Bkz. 2Sa.10:3,2Sa.10:14’e ait not.Ammonlular, bütün müttefikleri İsrailliler’e boyun eğdikleri için, bu zamana dek tek başlarına mücadele etmişlerdi (bkz. 2Sa.10:19).
11:2 damına çıkıp gezinmeye başladı Bkz. Mar.2:4’e ait not. çok güzeldi Kutsal Kitap’ta kişinin fiziksel özelliklerinden nadiren ve ancak bir amaç doğrultusunda söz edilir (bkz. 2Sa.14:25-26; Yar.39:6).
11:3 Eliam’ın Davut’un özel muhafızlarından biri ve danışmanı olanAhitofel’in oğlu Eliam olabilir (bkz. 2Sa.15:12 ve ilgili not). Hititli Bkz. 1Sa.26:6’ya ait not. Uriya Davut’un kraliyet muhafızları arasında adı geçer (2Sa.23:39). Hititli’dir, ancak adından tahmin edildiği üzere İsrailliler’in inancını benimsemiştir (adı İbranice’de, ‘RAB benim ışığımdır’ anlamına gelir).
11:4 aybaşı kirliliğinden yeni arınmış olan kadınla Bat-Şeva âdet kanamasının yol açtığı murdarlıktan yeni temiz kılınmıştı (bkz. Lev.15:19,Lev.15:28-30). Bu yüzden Davut’tan önce kocasından hamile kalmış olması mümkün değildi.
11:5 Gebe kaldım Kutsal Yasa’da bu durumda her iki taraf için de ölüm cezası buyrulur (Lev.20:10). Bat-Şeva, bundan sonra olacakları Davut’un takdirine bırakmaktadır.
11:8 bir armağan Yemek (bkz. 2Sa.11:11; Yar.43:34).
11:11 Hititli Uriya’nın sandıktan ve İsrail halkından bahsetmesi, İsrail’e ve antlaşma sembolüne ne kadar bağlı olduğunu gösterir. Uriya’nın verdiği cevap, Davut’un bu konudaki duyarsızlığını gözler önüne serer. yiyip içmek Bkz. “armağan”, 2Sa.11:8’ e ait not. Yaşamın hakkı için Bkz. 1Sa.1:26.
11:16 kenti Rabba (bkz. 2Sa.10:3,2Sa.10:14’e ait not).
11:21 Yerubbeşet “Yerub-Boşet” diye de yazılır. Hâkimler Kitabı’nda aynı kişi Yerubbaal olarak geçer (bkz. Hak.6:32’ye ait not; ayrıca bkz. 2. Samuel’de adların değiştirilmesinin nedeni, Hak.2:8 ve Hak.4:4’ e ait notlar). değirmen üst taşı Bkz. Hak.9:53 ve ilgili not. Uriya da öldü Komutan Yoav, bu haberin Davut’u sevindireceğini bildiği için hatalı savaş stratejisinden ötürü kendisine duyacağı öfkeyi dindireceğini umuyor olmalıydı.
11:24-25 Uriya’nın kasıtlı olarak ölümüne sebebiyet verildiğinin anlaşılmaması için başkalarının canları da feda edilmişti.
11:27 Yas süresi geçince Tahminen yedi günlük bir süredir (bkz. 1Sa.31:13 ve ilgili not; Yar.50:10). Kadın Davut’un karısı oldu Bkz. 2Sa.5:14’e ait not. Davut’un bu yaptığı RAB’bin hoşuna gitmedi Bkz. 2Sa.5:2 ve 2Sa.11:1-27’ye ait notlar ; 1Kr.15:5.

Videolar

2. Samuel Girişi

1. Samuel'in devamı olan 2. Samuel Kitabı Kral Davut'un krallığının bir tarihçesidir. Davut önce Yahuda oymağının (1-4 bölümleri), sonra bütün İsrail'in kralı oldu (5-24 bölümleri).

2. Samuel Kitabı Davut'un krallığını pekiştirmek ve birliği sağlamak için içte ve dışta düşmanlarıyla nasıl bir mücadeleye giriştiğini canlı bir şekilde anlatır. Ayrıca Tanrı'nın Davut'la yaptığı antlaşmayı ve Davut'un yerine tahta kimin geçeceğini anlatır.

Davut imanlı, Tanrı'ya bağlı ve halkın saygısını kolayca kazanan biri olarak tanıtılıyor bu kitapta. Bazen de acımasız, bencil duygularına kapılıp günah işleyen biri olarak da tanıtılıyor. Ama Rab'bin Peygamberi Natan günahını ortaya çıkarınca, itiraf etti ve Tanrı'nın ona vereceği cezayı kabul etti.

Davut'un yaşamı ve başarıları İsrail halkını o denli çok etkiledi ki, kendisinden sonra halk sıkıntıya düştüğünde onun soyundan gelecek ve ona benzeyecek bir kral için özlem duydu.

Ana Hatlar:

1:1-4:12 Davut'un Yahuda krallığı
5:1-24:25 Davut'un bütün İsrail krallığı
a. 5:1-10:19 İlk yıllar
b. 11:1-12:25 Davut'la Bat-Şeva olayı
c. 12:26-20:26 Sıkıntılar ve zorluklar
ç. 21:1-24:25 Son yıllar
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş