2. Samuel 24

24
Davut Sayım Yapıyor
(1Ta.21:1-26)
1RAB İsrail halkına yine öfkelendi. Davut'u onlara karşı kışkırtarak, “Git, İsrail ve Yahuda halkını say” dedi. 2Kral, yanında bulunan ordu komutanı Yoav'a şu buyruğu verdi: “Dan'dan Beer-Şeva'ya dek İsrail'in bütün oymaklarına gidip halkı sayın ki, halkın sayısını bileyim.”
3Ama Yoav, “RAB Tanrın halkını yüz kat daha çoğaltsın, efendim kralım da bunu görsün!” diye karşılık verdi, “Ancak, efendim kralım neden bunu istiyor?”
4Gelgelelim kralın sözü Yoav'la birlik komutanlarının sözünden baskın çıktı. Böylece kralın yanından ayrılıp İsrail'de sayım yapmaya gittiler.
5-6Şeria Irmağı'ndan geçerek Aroer yakınında, vadinin ortasındaki kentin güneyinde konakladılar. Oradan Gat'ı, Yazer'i, Gilat'ı, Tahtim-Hodşi topraklarını, Dan-Yaan'ı geçip Sayda'ya vardılar. 7Sonra Sur Kalesi'ne, Hivliler'le Kenanlılar'ın bütün kentlerine uğradılar. Sonunda Yahuda ülkesinin Negev bölgesindeki Beer-Şeva'ya ulaştılar. 8Dokuz ay yirmi gün ülkeyi baştan başa dolaştıktan sonra Yeruşalim'e döndüler. 9Yoav sayımın sonucunu krala bildirdi: İsrail'de kılıç kuşanabilen sekiz yüz bin, Yahuda'daysa beş yüz bin kişi vardı.
10Davut sayım yaptıktan sonra kendisini suçlu buldu ve RAB'be, “Bunu yapmakla büyük günah işledim!” dedi, “Ya RAB, lütfen kulunun suçunu bağışla. Çünkü çok akılsızca davrandım.”
11-12Ertesi sabah Davut uyandığında, RAB Davut'un bilicisi Peygamber Gad'a şöyle dedi: “Gidip Davut'a de ki, ‘RAB şöyle diyor: Önüne üç seçenek koyuyorum. Bunlardan birini seç de sana onu yapayım.’ ”
13Gad Davut'a gidip durumu anlattı ve şöyle dedi: “Ülkende yedi yıl kıtlık mı olsun? Yoksa seni kovalayan düşmanlarının önünden üç ay kaçmak mı istersin? Ya da ülkende üç gün salgın hastalık mı olsun? Beni gönderene ne yanıt vereyim, şimdi iyice düşün.”
14Davut, “Sıkıntım büyük” diye yanıtladı, “İnsan eline düşmektense, RAB'bin eline düşelim. Çünkü O'nun acıması büyüktür.”
15Bunun üzerine RAB o sabahtan belirlenen zamana dek İsrail ülkesine salgın hastalık gönderdi. Dan'dan Beer-Şeva'ya dek halktan yetmiş bin kişi öldü. 16Melek Yeruşalim'i yok etmek için elini uzatınca, RAB göndereceği yıkımdan vazgeçti. Halkı yok eden meleğe, “Yeter artık! Elini çek” dedi. RAB'bin meleği Yevuslu Aravna'nın harman yerinde duruyordu. 17Davut, halkı öldüren meleği görünce, RAB'be, “Günah işleyen benim, ben suç işledim” dedi, “Bu koyunlar ne yaptı ki? Ne olur beni ve babamın soyunu cezalandır.”
18O gün Gad Davut'a gitti. Ona, “Gidip Yevuslu Aravna'nın harman yerinde RAB'be bir sunak kur” dedi. 19Davut Gad'ın sözü uyarınca RAB'bin buyurduğu gibi gitti. 20Aravna bakınca kralla görevlilerinin kendisine doğru yaklaştıklarını gördü. Varıp kralın önünde yüzüstü yere kapandı. 21Sonra, “Efendim kral niçin kulunun yanına geldi?” diye sordu.
Davut, “RAB'be bir sunak kurmak üzere harman yerini senden satın almak için” diye yanıtladı, “Öyle ki, salgın hastalık halkın üzerinden kalksın.”
22Aravna, “Efendim kral uygun gördüğünü alıp RAB'be sunsun” dedi, “İşte yakmalık sunu için öküzler ve odun için düvenlerle öküzlerin takımları! 23Ey kral, Aravna bütün bunları sana veriyor.” Sonra ekledi: “RAB Tanrın senden hoşnut olsun!”
24Ne var ki kral, “Olmaz!” dedi, “Senden malını kesinlikle bir ücret karşılığında satın alacağım. Çünkü Tanrım RAB'be karşılığını ödemeden yakmalık sunular sunmam.”
Böylece Davut harman yerini ve öküzleri elli şekel[a] gümüş karşılığında satın aldı. 25Davut orada RAB'be bir sunak kurup yakmalık sunuları ve esenlik sunularını sundu. RAB de ülkeyle ilgili yakarıyı yanıtladı ve salgın hastalık İsrail'den kaldırıldı.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

5:1-24:25 5. bölümden itibaren 2. Samuel Kitabı’nın bazı bölümleri 1. Tarihler Kitabı ile paraleldir (ayrıca bkz. 2Sa.3:2-5).
21:1-24:25 2. Samuel Kitabı’nın sonuç kısmını oluşturan bu bölümler, 1. ve 2. Samuel kitaplarına bir ektir ve Davut’un krallığına ilişkin ek bilgiler içerir. Edebi açıdan, tarihsel sıralama gözetmeksizin, Eski Antlaşma’da sıklıkla rastlanan konusal düzenlemeye göre ve. ab-c/cb-a kalıbı kullanılarak yazılmıştır (krş. örn. Mez.25 ve ilgili not; Mez.45; ayrıca krş. Yşa.6:10). Sonuç bölümlerinin ilk ve son ayetlerini oluşturan kısmında (Yşa.21:1-14; Yşa.24:1-25), Davut’un Tanrı’nın İsrail halkına gazabını gösterdiği iki olay anlatılır; ikinci ve beşinci kısımda (Yşa.21:15-22; Yşa.23:8-39) Davut’un savaşçılarından söz edilir; tam ortada yer alan kısımda Davut’un iki ezgisi bulunur (Yşa.22:1-23:7). Ezgilerden birinde Davut’un ordusunun başındaki kral olarak zaferleri övülür, öbüründe Davut’un mezmurlarından örnek verilerek onun mezmur yazarı oluşu vurgulanır (bkz. 1Sa.16:14-17:58’ e ait not; ayrıca bkz. 1Sa.2:1’e ait not).
24:1 yine öfkelendi Bir önceki olay 2Sa.21:1’deki kıtlık olabilir. RAB’bin öfkesinin Davut’a değil, İsrail halkına yönelik olduğu belirtildiği için, bazı yorumcular bunun Avşalom ve Şeva’nın Tanrı’nın seçtiği ve meshettiği kral olan Davut’a karşı ayaklanmalarına halkın verdiği destekten ötürü olduğunu savunur (bkz. 2Sa.15:12; 2Sa.17:11,2Sa.17:24-26; 2Sa.20:1-2). Bu yorum doğruysa, bu bölümdeki olaylar tarihsel olarak 15-20. bölümlerde söz edilen olayların hemen ardından, yani İÖ 980’ den sonraki yıllarda gerçekleşmiş olmalıdır (bkz. 2Sa.15:7’ye ait not). Davut’u onlara karşı kışkırtarak 1Ta.21:1’de, sayım yapması için Davut’u kışkırtanın Şeytan olduğu belirtilir. Tanrı hiç kimseyi günah işlemeye yönlendirmez (Yak.1:13-14) ; ancak insanların ve Şeytan’ın kötü eylemleri, Tanrı’nın bilgisi ve denetimi altında gerçekleşmektedir (bkz. Çık.4:21; Yşu.11:20; 1Kr.22:22-23; Eyü.1:12; Eyü.2:6; Hez.14:9; Elç.2:23; Elç.4:27-30). İsrail ve Yahuda halkını say Sayım yapmak günah değildi (bkz. Say.1:2-3; Say.26:2-4), ancak Davut bunu ya krallığının büyüklüğüyle övünmek (bkz. 1Sa.8-12. bölümler) ya da RAB’be güvenmek yerine adamlarının sayısına güvenerek savunmasını sağlam tutmayı garantilemek için sayım yapılmasını istediğinden ötürü günah işlemiş sayıldı. Bu yaptığı, Davut’un bilinen niteliklerine ters düşüyordu (bkz. 2Sa.22:2-4,2Sa.22:47-51; 1Sa.17:26, 37,45-47).
24:2,15 Dan’dan Beer-Şeva’ya Bkz. 1Sa.3:20’ye ait not.
24:3 Ahlâki değerleri göz ardı eden bir komutan olan Yoav’ın, RAB’bin isteğine göre hareket etmekle sorumlu olan Kral Davut’a sorduğu bu soru, Davut’un suçunu açığa vuruyordu.
24:5-8 Asker olabileceklerin sayımı, Şeria Irmağı’nın doğu kıyısında güneyden başlayıp kuzeye doğru, ardından tekrar Şeria’nın karşı kıyısına geçip kuzeyden güneye doğru ilerleyerek gerçekleştirilir.
24:9 sekiz yüz bin... beş yüz bin Bkz. 1Ta.21:5-6’ya ait notlar.
24:10 büyük günah işledim! Bkz. 2Sa.24:1’ e ait not.
24:11-12 Davut’un bilicisi Peygamber Gad’a Bkz. 1Sa.9:9; 1Sa.22:5’e ait not. Gidip Davut’a de ki Bkz. 2Sa.12:1 ve ilgili not. üç seçenek Bu üç yargı ( 2Sa.24:13), Tanrı halkının, Tanrı’nın kendileriyle yaptığı antlaşmanın yükümlülüklerini yerine getirmediğinde başı na gelecek lanetlerin arasında yer alır (bkz. Yas.28:15-25).
24:13 Bkz. Yas.28:15-68.
24:14 İnsan eline düşmektense Hem Tanrı’yı hem de savaşları iyi bilen Davut, öfkeli Tanrı’nın bile savaşın getirdiği hırsla dolu insandan daha merhametli olduğunu biliyordu (bkz. Mez.30:5).
24:16 Melek Bkz. Bilgi Kutusu: Melekler, s.1808. RAB... vazgeçti Bkz. 1Sa.15:29’a ait not. Yevuslu Bkz. 2Sa.5:6’ya ait not. Aravna’nın harman yerinde Davut’un başkentinin hemen kuzeyinde, Moriya Dağı’ndaydı. İleriki yıllarda tapınak buraya kurulacaktı (bkz. 1Ta.21:28-22 :1; 2Ta.3:1).
24:17 Ne olur beni ve babamın soyunu cezalandır İsrail halkı masum olmadığı halde (bkz. 2Sa.21:1), Davut kendi yaptıklarının suçunu ve RAB’bin halkının refahı için kral olarak sorumluluğunu kabul eder (bkz. 2Sa.5:2; 2Sa.7:7-8; krş, Musa, Çık.33. bölüm; Daniel, Dan.9. bölüm).
24:18-25 Davut, kral olarak buraya el koymaya hakkı olduğu halde (1Sa.8:14) peygamberin sözleri doğrultusunda hareket eder, böylelikle RAB, buyruğuna uyan Davut’un halkına şifa verir (krş. Say.21:4-9).
24:19 RAB’bin buyurduğu gibi RAB, Davut’un duasına cevaben günahı bağışlatacak kurbanı kendi belirler.
24:22 dövenlerle Bkz. Rut.1:22’ye ait not; Amo.1:3.
24:24 yakmalık sunular Bkz. Lev.1:1-17. Davut harman yerini...satın aldı Böylelikle tapınağın ileride inşa edileceği alan (bkz. 2Sa.24:16’ ya ait not) Davut’un ve dolayısıyla soyunun mülkü haline geldi.
24:25 esenlik sunularını Bkz. 1Sa.11:15’e ait not. RAB ile halkının arasında barışın sağlanması ve antlaşmaya dayalı ilişkilerinin yenilenmesi, kralın halk adına tövbe etmesiyle, onlar için yakarmasıyla ve kurbanlar sunmasıyla mümkün olmuştur. RAB de ülkeyle ilgili yakarışı yanıtladı Bkz. 2Sa.21:14’e ait not.

Videolar

2. Samuel Girişi

1. Samuel'in devamı olan 2. Samuel Kitabı Kral Davut'un krallığının bir tarihçesidir. Davut önce Yahuda oymağının (1-4 bölümleri), sonra bütün İsrail'in kralı oldu (5-24 bölümleri).

2. Samuel Kitabı Davut'un krallığını pekiştirmek ve birliği sağlamak için içte ve dışta düşmanlarıyla nasıl bir mücadeleye giriştiğini canlı bir şekilde anlatır. Ayrıca Tanrı'nın Davut'la yaptığı antlaşmayı ve Davut'un yerine tahta kimin geçeceğini anlatır.

Davut imanlı, Tanrı'ya bağlı ve halkın saygısını kolayca kazanan biri olarak tanıtılıyor bu kitapta. Bazen de acımasız, bencil duygularına kapılıp günah işleyen biri olarak da tanıtılıyor. Ama Rab'bin Peygamberi Natan günahını ortaya çıkarınca, itiraf etti ve Tanrı'nın ona vereceği cezayı kabul etti.

Davut'un yaşamı ve başarıları İsrail halkını o denli çok etkiledi ki, kendisinden sonra halk sıkıntıya düştüğünde onun soyundan gelecek ve ona benzeyecek bir kral için özlem duydu.

Ana Hatlar:

1:1-4:12 Davut'un Yahuda krallığı
5:1-24:25 Davut'un bütün İsrail krallığı
a. 5:1-10:19 İlk yıllar
b. 11:1-12:25 Davut'la Bat-Şeva olayı
c. 12:26-20:26 Sıkıntılar ve zorluklar
ç. 21:1-24:25 Son yıllar
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş