1. Samuel 16:14-17

Davut Saul'a Lir Çalıyor
14Bu sıralarda RAB'bin Ruhu Saul'dan ayrılmıştı. RAB'bin gönderdiği kötü bir ruh ona sıkıntı çektiriyordu.
15Hizmetkârları Saul'a, “Bak, Tanrı'nın gönderdiği kötü bir ruh sana sıkıntı çektiriyor” dediler, 16“Efendimiz, biz hizmetkârlarına buyruk ver, iyi lir çalan birini bulalım. Öyle ki, Tanrı'nın gönderdiği kötü ruh üzerine gelince, o lir çalar, sen de rahatlarsın.”
17Saul hizmetkârlarına, “İyi lir çalan birini bulup bana getirin” diye buyurdu.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

16:13-14 Krallık görevi Saul’dan alınıp Davut’a verilir. 1. Samuel Kitabı’nın tam ortasında anlatılan bu değişim, kitabın yazınsal, tarihsel ve teolojik açıdan ana temasıdır. Metnin İbranicesi’nin grameri ve yapısı, gücün Saul’dan Davut’a aktarıldığına işaret eder. EskiAntlaşma’da sadece bu ayette Tanrı’nın Ruhu’nun bir insandan ayrıldığından söz edilir; bunun nedeni Tanrı’nın meshinin isyankar bir insanda olamayacağıdır (bkz. 1Sa.13:11-14; 1Sa.14:41; 15. bölüm; 1Sa.18:12; krş. Hab.1:13; ancak İsa’nın sağladığı kurtuluşla bu durum değişmiştir, bkz. Bilgi Kutusu: Kutsal Ruh, s.1664). Hak.9:23’te de kötü bir ruhun birini etkilediğinden söz edilir ve bu iki olay birbiriyle benzerlik gösterir:söz konusu iki kişi de önderdir ve ikisi de yetkilerini Tanrı’nın istediği şekilde değil (bkz. 1Sa.8:7’e ait not), kendi çıkarları doğrultusunda kullanmıştır.
16:14-17:58 Davut’un hem yetenekli bir müzisyen hem de iyi bir savaşçı olduğu herkesçe görülür. Saul, Davut’tan bu yeteneklerinden ötürü yardım ister. Sonraki yıllarda da bu iki yeteneğiyle ünlenecek ve ulusu hem ruhsal hem siyasal açıdan güce kavuşturacaktır (bkz. 2Sa.22:1-23:7).
16:14 RAB’bin Ruhu Saul’dan ayrılmıştı Bkz. 1Sa.16:13-14’e ait not. RAB’bin gönderdiği kötü bir ruh Kutsal Yazılar’da, kötü ruhların Tanrı’nın denetimine tabi oldukları ve etkilerinin ancak Tanrı’nın belirlediği sınırlar içinde kaldığı görülür (bkz. 1Kr.22:19-23; Eyü.1:12; Eyü.2:6 ve ilgili notlar; ayrıca bkz. 2Sa.24:1 ve ilgili not). Tanrı, itaatsizlik eden Saul’u kötü bir ruhla cezalandırıyordu (2Sa.16:15-16,2Sa.16:23; 2Sa.18:10; 2Sa.19:9). ona sıkıntı çektiriyordu Saul’un gitgide artan bunalımı, kıskançlığı ve şiddete eğilimi, kötü ruhun etkisinin yanı sıra (bkz. 1Sa.18:10-12; 1Sa.19:9-10), Tanrı’nın ondan krallık görevini aldığını bilmesinden ve Davut’un herkes tarafından sevildiğini görmesinden kaynaklanıyordu (bkz. 1Sa.13:13-14; 1Sa.15:22-26; 1Sa.18:6-9; 1Sa.20:30-33; 1Sa.22:16-18).

Videolar

1. Samuel Girişi

Bu kitap adını, ilk bölümlerinde konu edilen Peygamber Samuel'den alır. İsrail'in "Hakimler" döneminden krallığa geçiş olaylarını konu eder. İsrail yönetiminde meydana gelen bu değişiklik üç kişinin çevresinde yoğunlaşır: Hakimlerin sonuncusu Samuel, İsrail'in ilk kralı Saul ve Davut.

Bu kitabın konusu Eski Antlaşma'nın öbür kitaplarındaki gibi, Tanrı'ya bağlılığın başarıyı, Tanrı'ya itaatsizliğin yıkımı getireceğinin vurgulanmasıdır. Bu konu Kâhin Eli'ye 2:30 ayetinde açıklanmıştır: "Beni onurlandıranı ben de onurlandırırım. Ama beni saymayan küçük düşürülecek."

Kitapta krallığın kuruluşuyla ilgili değişik tepkilerden söz edilir. Rab'bin kendisi İsrail'in kralı olarak bilinirdi. Halkın bir kral istemesi karşısında Rab yine de onlar için bir kral seçti. Ama gerçek şu ki, kral da halk da Tanrı'nın yönetimi altında yaşıyordu (2:7-10). Yoksul zengin, bütün halkın hakları Tanrı'nın Yasası uyarınca eşit bir şekilde korunuyordu.

1. ve 2. Samuel kitapları Septuaginta'da 1. ve 2. Krallar diye bilinir.

Ana Hatlar:

1:1-7:17 Hakim olarak Samuel
8:1-10:27 Saul'un kral oluşu
11:1-15:35 Kral Saul'un ilk yılları
16:1-30:31 Davut ile Saul
31:1-13 Saul'la oğullarının ölümü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş