1. Samuel 13

13
Samuel Saul'u Paylıyor
1Saul[a] İsrail'de iki yıl krallık yaptıktan sonra 2halktan üç bin kişi seçti. Bunlardan iki binini Mikmas ve Beytel'in dağlık bölgesinde yanına aldı. Binini de Benyamin oymağına ait Giva Kenti'nde Yonatan'ın yanına bıraktı. Halktan geri kalanları evlerine gönderdi. 3Yonatan Giva'daki Filist birliğini yendi. Filistliler bunu duydular. Saul, bütün ülkede boru çaldırarak, “İbraniler bu haberi duysun” dedi. 4Böylece İsrailliler'in hepsi Saul'un Filist birliğini yendiğini ve Filistliler'in İsrailliler'den iğrendiğini duydu. Bunun üzerine halk Gilgal'da Saul'un çevresinde toplandı.
5Filistliler İsrailliler'le savaşmak üzere toplandılar. Otuz bin[b] savaş arabası, altı bin atlı asker ve kıyılardaki kum kadar kalabalık bir orduya sahiptiler. Gidip Beytaven'in doğusundaki Mikmas'ta ordugah kurdular. 6Durumlarının tehlikeli olduğunu ve askerlerinin sıkıştırıldığını gören İsrailliler, mağaralarda, çalılıklarda, kayalıklarda, çukurlarda, sarnıçlarda gizlendiler. 7Bazı İbraniler de Şeria Irmağı'ndan Gad ve Gilat bölgesine geçti. Ama Saul daha Gilgal'daydı. Bütün askerler onu titreyerek izliyordu.
8 Saul, Samuel tarafından belirlenen süreye uyarak, yedi gün bekledi. Ama Samuel Gilgal'a gelmeyince, halk Saul'un yanından dağılmaya başladı. 9Saul, “Yakmalık sunuları ve esenlik sunularını bana getirin” dedi. Sonra yakmalık sunuyu sundu. 10Saul yakmalık sununun sunulmasını bitirir bitirmez Samuel geldi. Saul selamlamak için onu karşılamaya çıktı.
11Samuel, “Ne yaptın?” diye sordu.
Saul, “Halk yanımdan dağılıyordu” diye karşılık verdi, “Sen de belirlenen gün gelmedin. Üstelik Filistliler Mikmas'ta toplandılar. Bunları görünce, 12‘Şimdi Filistliler Gilgal'da üzerime yürüyecek; oysa ben RAB'bin yardımını dilememiştim’ diye düşündüm. Bu nedenle, yakmalık sunuyu sunma gerekliliğini duydum.”
13Samuel, “Akılsızca davrandın” dedi, “Tanrın RAB'bin sana verdiği buyruğa uymadın; yoksa, RAB İsrail üzerinde senin krallığının sonsuza dek sürmesini sağlayacaktı. 14 Ama artık krallığın sürmeyecek. RAB kendi gönlüne uygun birini arayıp onu kendi halkına önder olarak atamaya kararlı. Çünkü sen RAB'bin buyruğunu tutmadın.”
15Bundan sonra Samuel Gilgal'dan ayrılarak Benyaminoğulları'nın Giva Kenti'ne gitti[c]. Saul yanında kalan halkı saydı; yaklaşık altı yüz kişiydi. 16Saul, oğlu Yonatan ve yanlarındaki halk Benyaminoğulları'nın bölgesindeki Giva'da kalıyorlardı. Filistliler ise Mikmas'ta ordugah kurmuşlardı. 17Akıncılar üç koldan Filistliler'in ordugahından çıktılar. Kollardan biri Şual bölgesindeki Ofra'ya, 18biri Beythoron'a, öbürü ise çöle, Sevoyim Vadisi'ne bakan sınıra doğru ilerledi.
19Bütün İsrail ülkesinde bir tek demirci yoktu. Filistliler, “İbraniler kılıç, mızrak yapmasın” demişlerdi. 20Bu nedenle bütün İsrailliler saban demirlerini, kazma, balta ve oraklarını[ç] biletmek için Filistliler'e gitmek zorundaydılar. 21Saban demiriyle kazmanın bileme fiyatı, şekelin üçte ikisi[d] kadardı. Beller, baltalar, üvendireler için istenilen fiyat ise şekelin üçte biriydi[e]. 22İşte bu yüzden, savaş sırasında Saul ile Yonatan dışında, yanlarındaki hiç kimsenin elinde kılıç, mızrak yoktu.
Filistliler'e Karşı Savaş
23O sırada Filistliler'in bir kolu Mikmas Geçidi'ne çıkmıştı.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

13:2 Mikmas Güney batısında Giva, kuzeybatısında Beytel yer alır (bkz. 1Sa.13:23). Yonatan’ın Saul’un büyük oğlu (bkz. 1Sa.14:49; 1Sa.31:2).
13:3,7 İbraniler Bkz. Yar.14:13’e ait not.
13:3 Giva’daki Kent Mikmas’ın güneyindedir.
13:4 iğrendiğini Krş. Yar.34:30; Çık.5:21; 2Sa.10:6; 2Sa.16:21. Gilgal’da Bkz. 1Sa.11:14’e ait not. Saul’un Samuel’i beklemesi gereken yer (bkz. 1Sa.13:8 ve 1Sa.10:8’ e ait notlar).
13:5 otuz bin Masoretik metinde bu şekilde geçerken, Peşitta’da “üç bin” diye geçer. savaş arabası İsrailliler Süleyman’ın zamanına dek savaş arabası kullanmayacaktır (bkz. 1Kr.4:26).
13:8-9 Samuel tarafından belirlenen süreye... Saul... yakmalık sunuyu sundu Bkz. 1Sa.10:8’e ait not.
13:13 Saul, RAB’bin peygamberi Samuel’in (dolayısıyla RAB’bin) buyruğunu hiçe sayıp Filistliler’e üstünlük sağlamak için kendi yöntemlerini kullanarak krallığının temel gereğini yerine getirmemiş oldu ; krallık RAB’bin buyruklarından bağımsız olarak yönetilmemeliydi (bkz. 1Sa.12:14,1Sa.12:23 ve 1Sa.15:11’e ait notlar).
13:14 krallığın sürmeyecek Dolayısıyla Saul’un soyu sürmeyecektir (krş. 2Sa.7:11-16). RAB kendi gönlüne... atamaya kararlı Bkz. Elç.13:22. önder Bkz. 1Sa.9:16’ya ait not.
13:15 altı yüz Yedi günlük gecikme savaşçıların büyük ölçüde azalmasına yol açmıştı (bkz. 1Sa.13:2,1Sa.13:4,1Sa.13:6-8,1Sa.13:11).
13:17 Akıncılar Bu Filist birliklerinin amacı İsrailliler’i sadece savaş alanında yenilgiye uğratmak değil, aynı zamanda önlerine çıkan her şeyi talan edip halkın huzurunu hepten bozmaktı.
13:18 Sevoyim Vadisi’ne Doğuda Şeria Vadisi’nin yakınlarındadır.
13:19 bir tek demirci yoktu Filistliler’in tarım aletlerinin ve silahların yapımı ile bakımında demir kullanması, onları İsrailliler’den avantajlı kılıyordu.
13:20 saban demirlerini Bkz. Yşa.2:4’e ait not. Yşa.13:21 şekelin üçte ikisi kadardı. Oldukça yüksek bir fiyattı. Yşa.13:22 kılıç, mızrak yoktu. İsrailliler hâlâ ok, yay ve sapanla savaşıyordu. Yşa.14:1 karşı taraftaki. Filistliler geçidin kuzeyinde, İsrailliler ise güneyinde ordugâh kurmuşlardı. Yşa.14:2 bir nar ağacının altında. İsrail önderlerinin heyet toplantılarını, yeri herkes tarafından bilinen ağaçların altında gerçekleştirmesi âdetti (bkz. 1Sa.22:6; Hak.4:5). Hak.14:3 Ahiya. YaAhituv’un oğluAhimelek’in kardeşi (Hak.21:1; Hak.22:9,Hak.22:11) ya daAhimelek’in başka bir adı. Efod giymiş. Bkz. 1Sa.2:28’e ait not. İkavot’un erkek kardeşi. Bkz. 1Sa.4:21.

Videolar

1. Samuel Girişi

Bu kitap adını, ilk bölümlerinde konu edilen Peygamber Samuel'den alır. İsrail'in "Hakimler" döneminden krallığa geçiş olaylarını konu eder. İsrail yönetiminde meydana gelen bu değişiklik üç kişinin çevresinde yoğunlaşır: Hakimlerin sonuncusu Samuel, İsrail'in ilk kralı Saul ve Davut.

Bu kitabın konusu Eski Antlaşma'nın öbür kitaplarındaki gibi, Tanrı'ya bağlılığın başarıyı, Tanrı'ya itaatsizliğin yıkımı getireceğinin vurgulanmasıdır. Bu konu Kâhin Eli'ye 2:30 ayetinde açıklanmıştır: "Beni onurlandıranı ben de onurlandırırım. Ama beni saymayan küçük düşürülecek."

Kitapta krallığın kuruluşuyla ilgili değişik tepkilerden söz edilir. Rab'bin kendisi İsrail'in kralı olarak bilinirdi. Halkın bir kral istemesi karşısında Rab yine de onlar için bir kral seçti. Ama gerçek şu ki, kral da halk da Tanrı'nın yönetimi altında yaşıyordu (2:7-10). Yoksul zengin, bütün halkın hakları Tanrı'nın Yasası uyarınca eşit bir şekilde korunuyordu.

1. ve 2. Samuel kitapları Septuaginta'da 1. ve 2. Krallar diye bilinir.

Ana Hatlar:

1:1-7:17 Hakim olarak Samuel
8:1-10:27 Saul'un kral oluşu
11:1-15:35 Kral Saul'un ilk yılları
16:1-30:31 Davut ile Saul
31:1-13 Saul'la oğullarının ölümü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş