1. Samuel 2

2
Hanna'nın Duası
1 Hanna şöyle dua etti:
“Yüreğim RAB'de bulduğum sevinçle coşuyor;
Gücümü[a] yükselten RAB'dir.
Düşmanlarımın karşısında övünüyor,
Kurtarışınla seviniyorum!
2Kutsallıkta RAB'bin benzeri yok,
Evet, senin gibisi yok, ya RAB!
Tanrımız gibi dayanak yok.
3Artık büyük konuşmayın,
Ağzınızdan küstahça sözler çıkmasın.
Çünkü RAB her şeyi bilen Tanrı'dır;
O'dur davranışları tartan.
4Güçlülerin yayları kırılır;
Güçsüzlerse güçle donatılır.
5Toklar yiyecek uğruna gündelikçi olur,
Açlar doyurulur.
Kısır kadın yedi çocuk doğururken,
Çok çocuklu kadın kimsesiz kalır.
6RAB öldürür de diriltir de,
Ölüler diyarına indirir ve çıkarır.
7O kimini yoksul, kimini varsıl kılar;
Kimini alçaltır, kimini yükseltir.
8 Düşkünü yerden kaldırır,
Yoksulu çöplükten çıkarır;
Soylularla oturtsun
Ve kendilerine onur tahtını miras olarak bağışlasın diye.
Çünkü yeryüzünün temelleri RAB'bindir,
O dünyayı onların üzerine kurmuştur.
9RAB sadık kullarının adımlarını korur,
Ama kötüler karanlıkta susturulur.
Çünkü güçle zafere ulaşamaz insan.
10RAB'be karşı gelenler paramparça olacak,
RAB onlara karşı gökleri gürletecek,
Bütün dünyayı yargılayacak,
Kralını güçle donatacak,
Meshettiği kralın gücünü yükseltecek.”
11Sonra Elkana Rama'ya, evine döndü. Küçük Samuel ise Kâhin Eli'nin gözetiminde RAB'bin hizmetinde kaldı.
Eli'nin Oğullarının Yaptığı Kötülükler
12-13Eli'nin oğulları değersiz kişilerdi. RAB'bi ve kâhinlerin halkla ilgili kurallarını önemsemiyorlardı. Biri sunduğu kurbanın etini haşlarken, kâhinin hizmetkârı elinde üç dişli büyük bir çatalla gelir, 14çatalı kap, tencere, tava ya da kazana daldırırdı. Çatalla çıkarılan her şey kâhin için ayırılırdı. Şilo'ya gelen İsrailliler'in hepsine böyle davranırlardı. 15Üstelik kurbanın yağları yakılmadan önce, kâhinin hizmetkârı gelip kurban sunan adama, “Kâhine kızartmalık et ver. Senden haşlanmış et değil, çiğ et alacak” derdi.
16Kurban sunan, “Önce hayvanın yağları yakılmalı, sonra dilediğin kadar al” diyecek olsa, hizmetkâr, “Hayır, şimdi vereceksin, yoksa zorla alırım” diye karşılık verirdi. 17Gençlerin RAB'be karşı işledikleri günah çok büyüktü; çünkü RAB'be sunulan sunuları küçümsüyorlardı.
18Bu arada genç Samuel, keten efod giymiş, RAB'bin önünde hizmet ediyordu. 19Yıllık kurbanı sunmak için annesi her yıl kocasıyla birlikte oraya gider, diktiği cüppeyi oğluna getirirdi. 20Kâhin Eli de, Elkana ile karısına iyi dilekte bulunarak, “Dilediği ve RAB'be adadığı çocuğun yerine RAB sana bu kadından başka çocuklar versin” derdi. Bundan sonra evlerine dönerlerdi. 21RAB'bin lütfuna eren Hanna gebe kalıp üç erkek, iki kız daha doğurdu. Küçük Samuel ise RAB'bin hizmetinde büyüdü.
22Eli artık çok yaşlanmıştı. Oğullarının İsrailliler'e bütün yaptıklarını, Buluşma Çadırı'nın girişinde görevli kadınlarla düşüp kalktıklarını duymuştu. 23Onlara, “Neden böyle şeyler yapıyorsunuz?” dedi, “Yaptığınız kötülükleri herkesten işitiyorum. 24Olmaz bu, oğullarım! RAB'bin halkı arasında yayıldığını duyduğum haber iyi değil. 25İnsan insana karşı günah işlerse, Tanrı onun için aracılık eder. Ama RAB'be karşı günah işleyeni kim savunacak?” Ne var ki, onlar babalarının sözünü dinlemediler. Çünkü RAB onları öldürmek istiyordu.
26 Bu arada giderek büyüyen genç Samuel RAB'bin de halkın da beğenisini kazanmaktaydı.
Eli'nin Oğullarına Karşı Peygamberlik Sözü
27O sıralarda bir Tanrı adamı Eli'ye gelip şöyle dedi: “RAB diyor ki, ‘Atan ve soyu Mısır'da firavunun halkına kölelik ederken kendimi onlara açıkça göstermedim mi? 28 Sunağıma çıkması, buhur yakıp önümde efod giymesi için bütün İsrail oymakları arasından yalnız atanı kendime kâhin seçtim. Üstelik İsrailliler'in yakılan bütün sunularını da atanın soyuna verdim. 29Öyleyse neden konutum için buyurduğum kurbanı ve sunuyu küçümsüyorsunuz? Halkım İsrail'in sunduğu bütün sunuların en iyi kısımlarıyla kendinizi semirterek neden oğullarını benden daha çok önemsiyorsun?’
30“Bu nedenle İsrail'in Tanrısı RAB şöyle diyor: ‘Gerçekten, ailen ve atanın soyu sonsuza dek bana hizmet edecekler demiştim.’ Ama şimdi RAB şöyle buyuruyor: ‘Bu benden uzak olsun! Beni onurlandıranı ben de onurlandırırım. Ama beni saymayan küçük düşürülecek. 31Soyundan hiç kimsenin yaşlanacak kadar yaşamaması için senin ve atanın soyunun gücünü kıracağım günler yaklaşıyor. 32İsrail'e yapılacak bütün iyiliğe karşın, sen konutumda sıkıntı göreceksin. Artık soyundan hiç kimse yaşlanacak kadar yaşamayacak. 33Sunağımdan bütün soyunu yok edeceğim, yalnız bir kişiyi esirgeyeceğim. Gözleri ağlamaktan kör olacak, yüreği yanacak[b]. Ama soyundan gelenlerin hepsi kılıçla[c] ölecekler. 34İki oğlun Hofni ile Pinehas'ın başına gelecek olay senin için bir belirti olacak: İkisi de aynı gün ölecek. 35İsteklerimi ve amaçlarımı yerine getirecek güvenilir bir kâhin çıkaracağım kendime. Onun soyunu sürdüreceğim; o da meshettiğim kişinin önünde sürekli hizmet edecek. 36Ailenden sağ kalan herkes bir parça gümüş ve bir somun ekmek için gelip ona boyun eğecek ve, Ne olur, karın tokluğuna beni herhangi bir kâhinlik görevine ata! diye yalvaracak.’ ”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

2:1-10 Hanna’nın duası, RAB’bin her şeyi değiştirecek güce sahip olduğuna iman etmenin göstergesidir. 1. ve 2. Samuel kitaplarının teolojisi bu tema üzerinedir.
2:1 dua etti Bkz. Mez.72:20; krş. Luk.1:46-55,Luk.1:67-79. Davut’un 2Sa.22. bölümdeki ezgisi, Hanna’nın bu ezgisine pek çok yönden benzer. Hanna’nın ezgisiyle başlayan Davut’un krallık öyküsü, Davut’un ezgisiyle son bulur. Hanna, Kutsal Ruh’un yönlendirmesiyle, oğlu Samuel’in hizmeti sayesinde kurulacak krallıktan söz eder. Yüreğim, RAB’de bulduğum sevinçle coşuyor Hanna’nın sevincinin öncelikli nedeni çocuk sahibi olması değil, RAB’den duasına cevap almasıdır. gücümü İbranice’den birebir çevirisi: “boynuzumu” (bkz. 1Sa.2:10). gücümü yükselten Krş. Yas.33:17; Mez.75:4 ve ilgili not; Mez.112:9; Luk.1:69-71 ve ilgili not. ‘Utançtan kurtarıp onurlandıran’ anlamındadır.
2:2 Kutsallıkta RAB’bin benzeri yok Bkz. Lev.11:44 ve ilgili not. dayanak Sözcüğün İbranicesi ‘kaya’ anlamına da gelir (bkz. 2Sa.22:2 ve ilgili not; Mez.19:14; Yşa.17:10 ve ilgili not).
2:3 RAB her şeyi bilen Tanrı’dır Bkz. 1Sa.16:7; 1Kr.8:39; Mez.139:1-6 ve ilgili not; Yu.2:24-25.
2:4-5 Hanna, insanların beklentilerinin Tanrı’nın tasarılarına her zaman uymadığını vurgular. Bu gerçek, Kutsal Kitap boyunca anlatılan öykülerde de vurgulanır.
2:5 yedi çocuk Bkz. 1Sa.1:8; Rut.4:15’e ait not.
2:6-8 Hanna, yaşam ve ölümün, gönenç ve yoksulluğun Tanrı’nın mutlak gücüyle belirlendiğini açıklar (ayrıca bkz. Yas.32:39; 1Kr.17:20-24; 2Kr.4:32-35; Yu.5:21; Yu.11:41-44).
2:6 Ölüler diyarına Bkz. Yar.37:35’e ait not.
2:8 yeryüzünün temelleri... kurmuştur Bu sözler evrenin yapısıyla ilgili bir kuram olarak yorumlanmamalıdır; Tanrı’nın yeryüzünde yaşamın sürmesini sağlayan dengeleri oluşturduğunu vurgular (bkz. Eyü.9:6; Eyü.38:6; Mez.24:2 ve ilgili not; Mez.75:3; Mez.104:5; Zek.Mez.12:1).
2:9 kullarının İbranice metinde, normalde “kul” için kullanılan sözcükten (ebed) farklı olarak, hem kişinin sevgisini ve bağlılığı nı hem de RAB’bin gösterdiği sevgi ve iyiliği vurgulayan sözcük (hasid) kullanılmıştır (bkz. 2Sa.22:26; Mez.4:3 ve ilgili not). adımlarını korur Bkz. Mez.91:11-12; Mez.121:3.
2:10 bütün dünyayı Bkz. Yas.33:17; Yşa.45:22. yargılayacak Bkz. Makale: Yargı, s.260 ; Mez.96:13. Kralını Hanna’nın duası, İsrail’de krallığın kurulacağını ve Tanrı tarafından kutsanacağını önceden bildirir. Hanna’nın beklentisi nihai olarak Mesih’te yerine gelecektir. Meshettiği Burada olduğu gibi, genellikle ‘kral’ anlamında kullanılır (bkz. Bilgi Kutusu: Meshetmek, s.158). İsrailliler, RAB’bin vaat ettiği, Yahuda oymağından gelecek (Yar.49:10) ve düşmanları bozguna uğratacak (Say.24:17-19) kralı bekliyordu. RAB seçeceği kralın görevlerini ve yapmaması gerekenleri bildirmişti (Yas.17:14-20). İsrail’de krallığın Davut’un kral olarak seçilmesiyle başlaması 1. ve 2. Samuel kitaplarında anlatılır (bkz. Makale:Kral Tanrı, Kral Mesih, İsrail’in Kralı Kavramları, s.370). gücünü yükseltecek Bkz. 1Sa.2:1’e ait not.
2:12-13 değersiz Bkz. 1Sa.1:16 ve ilgili not. önemsemiyorlardı İbranice’den “tanımıyorlardı” diye de çevrilir. RAB’bi “tanımak”, hem O’nun karakterini ve tasarısını bilmeyi hem de antlaşma yükümlülüklerini yerine getirerek O’nunla yakın bir ilişki içinde olmayı ifade eder (bkz. Yer.31:34; Hoş.2:20 ve ilgili not).
2:13-16 Kâhinin payı, kurbanın döşü (göğsü) ve sağ buduydu (Lev.7:34). Eli’nin oğulları, kurbandan RAB’bin belirlediği kısımlar yerine istedikleri yerleri, üstelik daha kutsanmamış haldeyken aldılar, haşlamak gerekirken kızarttılar ve yağı sunak üzerinde yakmadılar; bütün bunlardan ötürü günah işlemiş oldular.
2:15 yağları yakılmadan önce Kurbanın yağı, RAB’bin payı olarak sunakta yakılmalıydı (bkz. Lev.3:16 ve ilgili not; Lev.4:8-16,Lev.4:26,Lev.4:31,Lev.4:35; Lev.7:30-31; Lev.17:6). kızartmalık Haşlama, Kutsal Yasa’da kâhinlerin payı için belirlenmiş tek pişirme biçimiydi (Say.6:19-20). Yalnızca Fısıh kuzusunun kızartılması buyrulmuştu (Çık.12:8-9).
2:16 zorla Kâhinlerin payını sunmak, tapınanlar tarafından gönüllü olarak yapılan bir eylem olmalıydı (bkz. Lev.7:28-36; Yas.18:3).
2:18 Bu arada... Samuel 1Sa.2:12 ve 1Sa.4:1 ayetleri arasında, Samuel ile Eli’nin oğullarının tutumlarının farklılığı vurgulanır. keten efod RAB’bin hizmetinde olanlar tarafından giyilen özel kâhin giysisi (bkz. 1Sa.22:18; 2Sa.6:14). Samuel’in giysisi başkâhinin giydiği efoda benziyordu (bkz. 1Sa.2:28’ e ait not; krş. Çık.39:1-7).
2:19 Yıllık kurbanı Bkz. 1Sa.1:3’e ait not.
2:22 görevli kadınlarla düşüp kalktıklarını Bkz. Çık.38:8. Eli’nin oğullarının yaptıkları, Kenanlılar’ın cinsel ahlâksızlık içeren tapınma eylemlerini çağrıştırır (krş. Yas.23:17-18).
2:25 Tanrı Birine karşı suç işlendiğinde konuya karar verecek olan üçüncü bir taraf (Tanrı veya Tanrı’nın temsilcileri olan hâ-kimler olabilir; bkz. Çık.22:8-9’a ait not) olmalıydı; ancak suç Tanrı’ya karşı işlendiğinde, Tanrı hem kendisine karşı suç işlenen hem de hükmü verecek olan taraftır. RAB onları öldürmek istiyordu Hem cinsel ahlâksızlıkları yüzünden hem de tapınmaya, yani RAB’be saygısızlık ettikleri için.
2:26 giderek büyüyen... RAB’bin de halkın da beğenisini kazanmaktaydı Krş. Luk.2:52.
2:27 Tanrı adamı Genellikle peygamberler için kullanılan bir tanımlama (bkz. 1Sa.9:6,1Sa.9:9-10; Yas.33:1; Yşu.14:6; 1Kr.13:1; 1Kr.17:24; 2Kr.4:9). Atan Harun.
2:28 Kâhinlerin üç görevinden söz edilmektedir:(1). sunağıma çıkması Buluşma Çadırı’nın avlusundaki sunakta sunu sunma törenini gerçekleştirmek için. (2). buhur yakıp Kutsal Yer’deki buhur sunağında (Çık.30:1-10). (3). önümde efod giymesi Bkz. 1Sa.2:18’ e ait not. Başkâhinin özel efodundan söz edilmektedir (bkz. Çık.28:6-14).
2:30 demiştim Bkz. Çık.29:9; Lev. 8-9. bölümler; Say.25:13. benden uzak olsun! Bu söz, RAB’bin daha önce Harun’un soyu için verdiği kâhinlik vaadini bozduğu anlamına gelmez ; sadece Eli ve ev halkı, günahları yüzünden artık bu ayrıcalığa sahip olmayacaklardır. Beni onurlandıranı ben de onurlandırırım Bkz. 1Sa.2:29. Ruhsal bakımdan ayrıcalıklı konuma sahip olmak, kişiye sorumluluk ve yükümlülük getirir; ancak bunlar geri alınamaz haklar değildir (bkz. 2Sa.22:26-27).
2:31 gücünü İbranice’den, “kolunu” diye de çevrilir (krş. 2Sa.22:35). Soyundan hiç kimsenin... yaşamaması Eli’nin kâ-hin soyu, oğullarının ölümünün ardından (1Sa.4:11) gerçekleşen Nov katliamı (1Sa.22:18-19) veAviyatar’ın kâhinlik görevinin elinden alınmasıyla (1Kr.2:26-27) birlikte tükenmiş olacaktır.
2:32 konutumda sıkıntı Antlaşma Sandığı’nın Filistliler tarafından ele geçirileceği (1Sa.4:1-11), Şilo’nun yıkılacağı (Yer.1:14) ve Buluşma Çadırı’nın Nov’a taşınacağıyla (Yer.21:1-6; bkz. 1Sa.21:1’e ait not) ilgili önbildiridir.
2:33 Davut’tan sonra Süleyman’ı değil Adoniya’yı kral yapmaya çalışacak olan (bkz. 1Kr.2:26-27) Aviyatar’la ilgili bir önbildiri olabilir.
2:34 senin için bir belirti Bkz. 1Sa.10:7-9; Çık.4:8’e ait not; 1Kr.13:3 ve ilgili not; Yer.28:15-17; Luk.1:18-20,Luk.1:64.
2:35 güvenilir bir kâhin çıkaracağım kendime RAB’bin vaat ettiği bu kişi, Kral Davut’un döneminde kâhin olarak hizmet edecek (bkz. 2Sa.8:17; 2Sa.15:24,2Sa.15:35; 2Sa.20:25) ve Kral Süleyman’ın döneminde başkâhin olarak Aviyatar’ın yerine geçecek olan Sadok’tur (bkz. 1Kr.2:35; 1Ta.29:22). onun soyunu sürdüreceğim Krş. 1Sa.25:28; ayrıca bkz. 2Sa.7:16; 1Kr.11:38. Sadok’un soyu antlaşmalar arası döneme kadar devam edecektir; o dönemde IV. Antiokus Epifanes (İÖ 175-164) kâhinlik görevini, kâhin soyundan olmayan Menelaus’a satacaktır (bkz. Apokrifa’da 2. Makabeler 4 :23-50). meshettiğim kişinin Kral Davut ve onun ardından tahta geçen her kral için kullanılan tanımlamadır (bkz. 1Sa.2:10’ a ait not).

Videolar

1. Samuel Girişi

Bu kitap adını, ilk bölümlerinde konu edilen Peygamber Samuel'den alır. İsrail'in "Hakimler" döneminden krallığa geçiş olaylarını konu eder. İsrail yönetiminde meydana gelen bu değişiklik üç kişinin çevresinde yoğunlaşır: Hakimlerin sonuncusu Samuel, İsrail'in ilk kralı Saul ve Davut.

Bu kitabın konusu Eski Antlaşma'nın öbür kitaplarındaki gibi, Tanrı'ya bağlılığın başarıyı, Tanrı'ya itaatsizliğin yıkımı getireceğinin vurgulanmasıdır. Bu konu Kâhin Eli'ye 2:30 ayetinde açıklanmıştır: "Beni onurlandıranı ben de onurlandırırım. Ama beni saymayan küçük düşürülecek."

Kitapta krallığın kuruluşuyla ilgili değişik tepkilerden söz edilir. Rab'bin kendisi İsrail'in kralı olarak bilinirdi. Halkın bir kral istemesi karşısında Rab yine de onlar için bir kral seçti. Ama gerçek şu ki, kral da halk da Tanrı'nın yönetimi altında yaşıyordu (2:7-10). Yoksul zengin, bütün halkın hakları Tanrı'nın Yasası uyarınca eşit bir şekilde korunuyordu.

1. ve 2. Samuel kitapları Septuaginta'da 1. ve 2. Krallar diye bilinir.

Ana Hatlar:

1:1-7:17 Hakim olarak Samuel
8:1-10:27 Saul'un kral oluşu
11:1-15:35 Kral Saul'un ilk yılları
16:1-30:31 Davut ile Saul
31:1-13 Saul'la oğullarının ölümü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş