1. Tarihler 29:22

22O gün İsrailliler büyük bir sevinçle RAB'bin önünde yiyip içtiler.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

11:1-2Ta.9:31 Bkz. Giriş. 11-29. bölümler boyunca Davut’un krallığı ele alınır, ancak Krallar kitaplarından farklı bir bakış açısı vardır. Krallar kitaplarında Davut’un siyasal ve askeri zaferleri vurgulanırken, Tarihler kitaplarında Davut’un tapınağın kurulmasında ve tapınma sisteminin düzenlenmesinde oynadığı role önem verilir.
22:1-29:30 Bu bölümlerde, Tarihler kitaplarının vurgulamayı amaçladığı konular bulunur:tapınağın yapımı için yapılan hazırlıklar, kâhinlerin ve Levililer’in belirlenip onaylanması ve krallığın devredilmesi. Davut ve Süleyman’ın krallığı, geleceği bildirilen Mesih’in krallığında görülecek teokratik yönetimin birer habercisi niteliğindedir. Davut’un tapınağın inşası için temin ettiklerinin miktarı “ölçülemez” olarak tanımlanmıştır (1Ta.22:16); sürgünden dönenler de tapınağı onarırken, Davut’un bu isteğini ve adanmışlığını örnek alacaklardı.
28:1-29:30 1Kr.1-2. bölümlerle karşılaştırıldığında, Tarihler kitaplarında Davut’un krallığının sona erdiği ve Süleyman’ın tahta geçtiği sırada yaşanan olaylar aktarılırken, ihtiyarlamış Davut’un zayıflıklarından (1Kr.1:1-4), Adoniya’nın ve kralın oğullarının ayaklanmasından (1Kr.1:5-10), Süleyman’ın tahta çıkışını güvence altına almak için kurulan entrikadan (1Kr.1:11-31) veya Davut’un, oğlu Süleyman’a, kendisi öldükten sonra düşmanlarını cezalandırmasını buyurmasından (1Kr.2:1-9) hiç söz edilmez. İsrail oymaklarının bir bütün olduğu (1Kr.29:25), yöneticilerin ve halkın (1Kr.28:1-2; 1Kr.29:6-9,1Kr.29:21-25) karşılıklı desteğiyle sürdürülen, pürüzsüz ve barışçıl bir geçiş dönemi resmi çizilir. Oğlu Süleyman’ı kral olarak meshetmeye kendisi gidemediği için yerine başkalarını gönderen yatağa bağımlı bir Davut yerine (1Kr.1:32-35), törende bizzat hazır bulunan bir kral görülür (bkz. 1Ta.23:1 ve ilgili not).
29:11-29 Davut duasında RAB’bin mutlak yetkisini ve insanın iyilik yaparken takındığı tutumun önemini vurgular. İnsanın tüm baş arıları ve sahip olduğu her şey RAB’bin sayesinde olduğu için onları RAB’be sunmak övünülecek bir şey değildir ; bu konuda övünülebilecek tek şey, kişinin bunları RAB’be gönüllü olarak, sevinçle sunması olabilir (bkz. 2Ko.9:7-9).
29:22 yiyip içtiler Bkz. 1Ta.12:38-40 ve ilgili not. ikinci kez Krş. 1Kr.1:32-36. Saul ve Davut da birden fazla meshedilmişlerdi (1Sa.10:1,1Sa.10:24; 1Sa.11:14-15; 1Sa.16:13; 2Sa.2:4 ; 2Sa.5:3).

Videolar

1. Tarihler Girişi

Tarihler diye bilinen kitaplar Samuel ve Krallar kitaplarında geçen olayların başka bir görüş açısından tekrarıdır. Tarihler kitaplarında İsrail'in krallık tarihinin öyküsü gerisinde önemli bir amaç vardır:

İsrail ve Yahuda üzerine gelen felaketlere karşın Tanrı kendi halkına olan vaatlerini koruyor ve onları reddetmiyor.

1.Tarihler Kitabı'nın baş kısmı Adem'den Davut'a kadarki tarihi soyağacı biçiminde özetler (1-9 bölümleri). Kitabın ikinci kısmı (10-29 bölümleri) Davut'un krallığını, özellikle tapınağın Yeruşalim'de inşası için yaptığı hazırlıkları vurgular.

Ana Hatlar:

1:1-9:44 Soy listeleri
10:1-14 Saul'un ölümü
11:1-29:30 Davut'un krallığı
a. 11:1-22:1 Zorluklar ve başarılar
b. 22:2-29:30 Tapınağı kurma hazırlıkları
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş