1. Krallar 1:5-10

Adoniya Kendini Kral İlan Ediyor
5 Hagit'in oğlu Adoniya kral olmayı düşünüyordu. Bu amaçla ortaya çıkıp kendine savaş arabaları, atlılar ve önünde koşacak elli muhafız buldu. 6Babası Davut hiçbir zaman, “Neden şöyle ya da böyle davranıyorsun?” diye ona karşı çıkmamıştı. Avşalom'dan sonra dünyaya gelen Adoniya çok yakışıklıydı.
7Adoniya, Seruya oğlu Yoav ve Kâhin Aviyatar'la görüşüp onların desteğini sağladı. 8Ama Kâhin Sadok, Yehoyada oğlu Benaya, Peygamber Natan, Şimi, Rei ve Davut'un muhafızları ona katılmadılar.
9-10Adoniya, Eyn-Rogel yakınlarında Sohelet Kayası denilen yerde davar, sığır ve besili buzağılar kurban edip bütün kardeşlerini, yani kralın oğullarını ve krala hizmet eden bütün Yahudalılar'ı çağırdı. Ama Peygamber Natan'ı, Benaya'yı, muhafızları ve kardeşi Süleyman'ı çağırmadı.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:5 Adoniya Davut’un o sırada yaklaşık otuz beş yaşında olan dördüncü oğlu (bkz. 2Sa.3:4). Davut’un hayatta kalan oğulları arasında en büyüğü olduğu tahmin edilir (bkz. 2Sa.13:28’e ait not; ayrıca bkz. 2Sa.18:14). Adoniya muhtemelen, Davut’un kendinden sonraki kral olarak Süleyman’ı seçtiğini biliyordu (bkz. 1Kr.1:9-10). Ayrıca Adoniya’nın kral olma isteği, Tanrı’nın Süleyman’ın kral olmasıyla ilgili tasarısına aykırıydı (bkz. 1Ta.22:9-10).
1:7 Yoav, Davut’un yeğeni (1Ta.2:16) ve İsrail ordusunun komutanıydı (2Sa.8:16). Yoav’ın Adoniya’nın yanında yer alması, muhtemelen Benaya ile arasındaki rekabetten kaynaklanıyordu (bkz. 1Kr.1:8; 2Sa.8:18; 2Sa.20:23; 2Sa.23:20-23). Yoav bulunduğu konumu, Kral Davut’un güvenine değil, ordudan aldığı desteğe borçluydu (bkz. 1Kr.2:5-6).
1:9-10 Eyn-Rogel Yeruşalim’in yaklaşık 200 m güneyinde, Kidron Vadisi’nde bulunan ırmak (“eyn”, ırmak anlamına gelir).

Videolar

1. Krallar Girişi

İsrail'de Samuel kitaplarıyla başlayan krallığın tarihine 1.Krallar Kitabı'nda devam edilir. Kitabı üç bölüme ayırabiliriz:

1. Süleyman'ın İsrail Kralı olması, babası Davut'un ölümü.
2. Süleyman'ın krallığı ve yaptığı işler, özellikle Yeruşalim'de yaptırdığı tapınak.
3. Krallığın kuzey (İsrail) ve güney (Yahuda) krallığı olarak ikiye bölünmesi ve İ.Ö. 9. yüzyılın ortalarına kadar krallıkları yöneten kralların tarihi.

1.ve 2.Krallar kitaplarında her kral Tanrı'ya bağlı olup olmamasına göre değerlendiriliyor, ulusal başarı bu bağlılığa dayanıyor, putperestlikle sadakatsizlik felaketin öncüsü olarak görülüyor. Kuzey kralları zorluklar karşısında Tanrı'ya bağlı kalmayıp başarısız olurken, güney kralları yer yer daha başarılı olur.

Kitaplardaki önemli olaylardan biri Rab'bin yürekli peygamberlerinin halkı putlara tapmamaları ve Tanrı'ya itaatsizlik etmemeleri için uyarmalarıdır. Özellikle İlyas'ın, Baal'ın peygamberleriyle yaptığı savaşımın öyküsü büyük önem taşır (18. bölüm).

1. ve 2. Krallar kitapları Septuaginta'da 3. ve 4. Krallar diye bilinir.

Ana Hatlar:

1:1-2:12 Davut'un krallığının sonu
2:13-46 Süleyman'ın kral olması
3:1-11:43 Süleyman'ın krallığı
a. 3:1-4:34 Krallığın ilk yılları
b. 5:1-8:66 Tapınağın yapımı
c. 9:1-11:43 Krallığın son yılları
12:1-22:53 Bölünen krallıklar
a. 12:1-14:20 Kuzeydeki oymakların ayaklanması
b. 14:21-16:34 Yahuda ve İsrail krallıkları
c. 17:1-19:21 Peygamber İlyas
ç. 20:1-22:40 İsrail Kralı Ahav
d. 22:41-53 Yahuda Kralı Yehoşafat'la İsrail Kralı Ahazya
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş