1. Krallar 10

10
Saba Kraliçesi Süleyman'ı Ziyaret Ediyor
(2Ta.9:1-12)
1 Saba Kraliçesi, RAB'bin adından ötürü Süleyman'ın artan ününü duyunca, onu çetin sorularla sınamaya geldi. 2Çeşitli baharat, çok miktarda altın ve değerli taşlarla yüklü büyük bir kervan eşliğinde Yeruşalim'e gelen kraliçe, aklından geçen her şeyi Süleyman'la konuştu. 3Süleyman onun bütün sorularına karşılık verdi. Kralın ona yanıt bulmakta güçlük çektiği hiçbir konu olmadı. 4-5Süleyman'ın bilgeliğini, yaptırdığı sarayı, sofrasının zenginliğini, görevlilerinin oturup kalkışını, hizmetkârlarının özel giysileriyle yaptığı hizmeti, sakilerini ve RAB'bin Tapınağı'nda sunduğu yakmalık sunuları gören Saba Kraliçesi hayranlık içinde kaldı.
6Krala, “Ülkemdeyken yaptıklarınla ve bilgeliğinle ilgili duyduklarım doğruymuş” dedi, 7“Ama gelip kendi gözlerimle görünceye dek inanmamıştım. Bunların yarısı bile bana anlatılmadı. Bilgeliğin de, zenginliğin de duyduklarımdan kat kat fazla. 8Ne mutlu adamlarına! Ne mutlu sana hizmet eden görevlilere! Çünkü sürekli bilgeliğine tanık oluyorlar. 9Senden hoşnut kalan, seni İsrail tahtına oturtan Tanrın RAB'be övgüler olsun! RAB İsrail'e sonsuz sevgi duyduğundan, adaleti ve doğruluğu sağlaman için seni kral yaptı.”
10Saba Kraliçesi krala 120 talant[a] altın, çok büyük miktarda baharat ve değerli taşlar armağan etti. Krala o kadar baharat armağan etti ki, bir daha bu kadar çok baharat görülmedi.
11Bu arada Hiram'ın gemileri Ofir'den altın ve büyük miktarda almug[b] kerestesiyle değerli taşlar getirdiler. 12Kral, RAB'bin Tapınağı'yla sarayın tırabzanlarını, çalgıcıların lirleriyle çenklerini bu almug kerestesinden yaptırdı. Bugüne dek o kadar almug ağacı ne gelmiş, ne de görülmüştür.
13Kral Süleyman Saba Kraliçesi'nin her isteğini, her dileğini yerine getirdi. Ayrıca ona gönülden kopan birçok armağan verdi. Bundan sonra kraliçe adamlarıyla birlikte oradan ayrılıp kendi ülkesine döndü.
Kral Süleyman'ın Zenginliği
(2Ta.1:14-17; 9:13-28)
14Süleyman'a bir yılda gelen altının miktarı 666 talantı[c] buluyordu. 15Alım satımla uğraşanlarla tüccarların kazançlarından ve Arabistan'ın bütün krallarıyla İsrail valilerinden gelenler bunun dışındaydı.
16Kral Süleyman her biri altı yüz şekel[ç] ağırlığında dövme altından iki yüz büyük kalkan yaptırdı. 17Ayrıca her biri üç mina[d] ağırlığında dövme altından üç yüz küçük kalkan yaptırdı. Kral bu kalkanları Lübnan Ormanı adındaki saraya koydu.
18Kral fildişinden büyük bir taht yaptırıp saf altınla kaplattı. 19Tahtın altı basamağı, arka kısmında yuvarlak bir başlığı vardı. Oturulan yerin iki yanında kollar, her kolun yanında birer aslan heykeli bulunuyordu. 20Altı basamağın iki yanında on iki aslan heykeli vardı. Hiçbir krallıkta böylesi yapılmamıştı. 21Kral Süleyman'ın kadehleriyle Lübnan Ormanı adındaki sarayın bütün eşyaları saf altından yapılmış, hiç gümüş kullanılmamıştı. Çünkü Süleyman'ın döneminde gümüşün değeri yoktu. 22Hiram'ın gemilerinin yanısıra, kralın da denizde ticaret gemileri vardı. Bu gemiler üç yılda bir altın, gümüş, fildişi ve türlü maymunlarla[e] yüklü olarak dönerlerdi.
23Kral Süleyman dünyanın bütün krallarından daha zengin, daha bilgeydi. 24Tanrı'nın Süleyman'a verdiği bilgeliği dinlemek için bütün dünya onu görmek isterdi. 25Onu görmeye gelenler her yıl armağan olarak altın ve gümüş eşya, giysi, silah, baharat, at, katır getirirlerdi.
26 Süleyman savaş arabalarıyla atlarını topladı. Bin dört yüz savaş arabası, on iki bin atı vardı. Bunların bir kısmını savaş arabaları için ayrılan kentlere, bir kısmını da kendi yanına, Yeruşalim'e yerleştirdi. 27 Krallığı döneminde Yeruşalim'de gümüş taş değerine düştü. Sedir ağaçları Şefela'daki yabanıl incir ağaçları kadar bollaştı. 28 Süleyman'ın atları Mısır ve Keve'den[g] getirilirdi. Kralın tüccarları atları Keve'den satın alırdı. 29Mısır'dan bir savaş arabası altı yüz[ğ], bir at yüz elli şekel[h] gümüşe getirilirdi. Bunları bütün Hitit ve Aram krallarına satarlardı.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

10:1 Saba Bugünkü Yemen. Saba Krallığı’nın, GüneybatıArabistan’da yaklaşık İÖ 900-450 yıllarında hüküm sürmüş bir ticaret krallığı olduğu tahmin edilir. Bu krallık, Hindistan ve Doğu Afrika’dan deniz yoluyla gelen değerli eşyaları, kervanlarlaArabistan Çölü’nden Şam ve Gazze’nin kuzeyine taşıyarak büyük kazanç sağlıyordu. Saba Krallığı, Süleyman’ın büyük deniz filosundan dolayı, elinde bulundurduğu bu ticari bölgenin hâkimiyetini kaybetmekten çekinmiş olabilir.
10:9 Saba Kraliçesi’nin bu ikrarı, her ne kadar RAB ile halkı İsrail arasındaki ilişkiyi iyi kavradığını gösterse de, onun RAB’be iman ettiği anlamına gelmez (bkz. 1Kr.5:7’ye ait not; ayrıca bkz. 2Ta.2:12; Dan.3:28-29).
10:11-12 almug Bir tür ardıç ağacı olduğu tahmin edilir.
10:13 Saba Kraliçesi’nin her isteğini, her dileğini Süleyman ile Kraliçe arasındaki hediye alışverişi, muhtemelen bir ticaret anlaşmasının başlatıldığının göstergesidir.
10:15 kazançlarından Süleyman, İsrail topraklarından geçen kervan yolunu kullanan tüccar, kral ve valilerden altın olarak vergi ve çeşitli ücretler alıyordu.
10:16 büyük kalkan Bu dikdörtgen biçimli altın kalkanlar savaşta kullanılmak üzere değil, törenlerde İsrail’in gücünün ve görkeminin sergilenmesi amacıyla yapılmışlardı. Büyük ihtimalle, tahta üzerine altın kaplamaydılar. Süleyman’ın oğlu Rehavam’ın krallığının beşinci yılında Mısır Kralı Şişak, bu kalkanları yağmalayacaktır (bkz. 1Kr.14:25-26).
10:22 türlü maymunlarla Bkz. 2Ta.9:21’e ait not.
10:26 savaş arabalarıyla atlarını Kralın çok sayıda at edinmesi Kutsal Yasa’da yasaklanmıştı (Yas.17:16).
10:28 Keve’den Büyük bir olasılıkla Kilikya, yani bugünkü Çukurova bölgesi (2Ta.1:16).
10:29 Hitit Hititler’in büyük kısmı Anadolu’da yaşıyordu.

Videolar

1. Krallar Girişi

İsrail'de Samuel kitaplarıyla başlayan krallığın tarihine 1.Krallar Kitabı'nda devam edilir. Kitabı üç bölüme ayırabiliriz:

1. Süleyman'ın İsrail Kralı olması, babası Davut'un ölümü.
2. Süleyman'ın krallığı ve yaptığı işler, özellikle Yeruşalim'de yaptırdığı tapınak.
3. Krallığın kuzey (İsrail) ve güney (Yahuda) krallığı olarak ikiye bölünmesi ve İ.Ö. 9. yüzyılın ortalarına kadar krallıkları yöneten kralların tarihi.

1.ve 2.Krallar kitaplarında her kral Tanrı'ya bağlı olup olmamasına göre değerlendiriliyor, ulusal başarı bu bağlılığa dayanıyor, putperestlikle sadakatsizlik felaketin öncüsü olarak görülüyor. Kuzey kralları zorluklar karşısında Tanrı'ya bağlı kalmayıp başarısız olurken, güney kralları yer yer daha başarılı olur.

Kitaplardaki önemli olaylardan biri Rab'bin yürekli peygamberlerinin halkı putlara tapmamaları ve Tanrı'ya itaatsizlik etmemeleri için uyarmalarıdır. Özellikle İlyas'ın, Baal'ın peygamberleriyle yaptığı savaşımın öyküsü büyük önem taşır (18. bölüm).

1. ve 2. Krallar kitapları Septuaginta'da 3. ve 4. Krallar diye bilinir.

Ana Hatlar:

1:1-2:12 Davut'un krallığının sonu
2:13-46 Süleyman'ın kral olması
3:1-11:43 Süleyman'ın krallığı
a. 3:1-4:34 Krallığın ilk yılları
b. 5:1-8:66 Tapınağın yapımı
c. 9:1-11:43 Krallığın son yılları
12:1-22:53 Bölünen krallıklar
a. 12:1-14:20 Kuzeydeki oymakların ayaklanması
b. 14:21-16:34 Yahuda ve İsrail krallıkları
c. 17:1-19:21 Peygamber İlyas
ç. 20:1-22:40 İsrail Kralı Ahav
d. 22:41-53 Yahuda Kralı Yehoşafat'la İsrail Kralı Ahazya
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş