1. Krallar 7

7
Süleyman'ın Sarayı
1Süleyman kendine, yapımı on üç yıl süren bir saray yaptırdı.
2Uzunluğu yüz[a], genişliği elli[b], yüksekliği otuz arşın[c] olan Lübnan Ormanı adında bir saray daha yaptırdı. Saray sedir kirişler yerleştirilmiş dört sıra halindeki sedir sütunların üzerine yapılmıştı. 3Sütunların üstündeki kırk beş kirişin üstü sedir tahtalarıyla kaplanmıştı. Bir sıra on beş kirişten oluşuyordu. 4Kafesli pencereler üç sıra halinde birbirine bakacak biçimde yapılmıştı. 5Kapılar ve kapı söveleri dört köşeliydi. Pencereler ise üç sıra halinde birbirine bakacak biçimde yapılmıştı.
6Süleyman elli arşın uzunluğunda otuz arşın genişliğinde sütunlu bir eyvan yaptırdı. Eyvanın önünde sütunlarla desteklenmiş asma tavan vardı.
7Taht Eyvanı'nı, yani kararların verileceği Yargı Eyvanı'nı da yaptırdı. Bu eyvan da baştan aşağı sedir tahtalarıyla kaplıydı. 8 Eyvanın arkasında öbür avludaki kendi oturacağı saray da aynı biçimde yapılmıştı. Süleyman, karısı olan firavunun kızı için de bu eyvanın benzeri bir saray yaptırdı.
9Dışarıdan büyük avluya, temelden çatıya kadar bütün bu yapılar kaliteli taşlarla yapılmıştı. Taşlar testereyle kesilmiş, ön ve arka yüzleri yontulmuş, belirli ölçülere göre hazırlanmıştı. 10Temeller sekiz[ç] ve on arşın[d] uzunluğunda büyük, seçme taşlardan atılmıştı. 11Üstlerinde belirli ölçülere göre kesilmiş kaliteli taşlar ve sedir kirişler vardı. 12Büyük avlu üç sıra yontma taş ve bir sıra sedir kirişlerinden oluşan bir duvarla çevrilmişti. RAB'bin Tapınağı'nın iç avlusuyla eyvanın duvarları da aynı yapıdaydı.
Hiram'ın Görevi
(2Ta.3:17; 4:2-6,10-5:1)
13Kral Süleyman haber gönderip Sur'dan Hiram'ı getirtti. 14Hiram'ın annesi Naftali oymağından dul bir kadın, babası ise Surlu bir tunç işçisiydi. Hiram tunç işlemede bilgili, deneyimli, usta biriydi. Gelip Kral Süleyman'ın bütün işlerini yaptı.
15Hiram her birinin yüksekliği on sekiz[e] arşın ve çevresi on iki arşın[g] olan iki tunç sütun döktü. 16Sütunların üzerine koymak için beşer arşın[ğ] yüksekliğinde dökme tunçtan iki sütun başlığı yaptı. 17-18Sütun başlıklarının her biri ağla kaplanmıştı. Ağın üzeri yedi sıra örgülü zincirle ve iki sıra nar motifiyle bezenmişti. 19Eyvanda bulunan dört arşın[h] yüksekliğindeki sütun başlıkları da nilüfer biçimindeydi. 20Her iki sütun başlığında, örgülü ağa yakın çıkıntının yukarısında çepeçevre diziler halinde iki yüz nar motifi vardı.
21Hiram sütunları tapınağın eyvanına dikip sağdakine Yakin[ı], soldakine Boaz[i] adını verdi. 22Sütun başlıkları nilüfer biçimindeydi. Böylece sütunların işi tamamlanmış oldu.
23Hiram dökme tunçtan on arşın[j] çapında, beş arşın derinliğinde, çevresi otuz arşın[k] yuvarlak bir havuz yaptı.
24Havuz, kenarlarının altındaki iki sıra sukabağı motifiyle birlikte dökülmüştü. Her arşında onar tane olan bu motifler havuzu çepeçevre kuşatıyordu.
25Havuz üçü kuzeye, üçü batıya, üçü güneye, üçü de doğuya bakan on iki boğa heykeli üzerine oturtulmuştu. Boğaların sağrıları içe dönüktü. 26Havuzun çeperi dört parmak kalınlığındaydı; kenarları kâse kenarlarını, nilüferleri andırıyordu. İki bin bat[l] su alıyordu.
27Hiram her biri dört arşın uzunluğunda, dört arşın genişliğinde ve üç arşın[m] yüksekliğinde on adet tunç ayaklık yaptı. 28Ayaklıklar aynalıklarla döşenmiş, aynalıklar da çerçeve içine alınmıştı. 29Aynalıklar aslan, boğa, Keruv motifleriyle süslenmişti. Çerçeveler de böyleydi, yalnız aslanlarla boğaların üstünde ve altında sarkık çelenk işlemeleri vardı. 30Her bir ayaklığın dört tunç tekerleği ve dingilleri vardı. Dört köşeye de kazan için destekler yapılmıştı. Her dökme destek çelenklerle süslenmişti. 31Ayaklığın üst yüzeyinde kazan için bir arşın[n] yüksekliğinde yuvarlak çerçeveli bir boşluk vardı. Boşluğun tabanı bir buçuk arşın[o] genişliğindeydi. Çevresinde oymalar vardı. Ayaklıkların aynalıkları yuvarlak değil, kareydi.
32Aynalıkların altındaki dört tekerleğin dingilleri ayaklıklara bağlıydı. Her tekerleğin çapı bir buçuk arşındı. 33Tekerlekler savaş arabalarının tekerlekleri gibiydi. Dingilleri, jantları, parmakları ve göbeklerinin hepsi dökümdü.
34Her ayaklığın dört köşesinde de kendinden dört destek vardı. 35Ayaklıkların üstünde yarım arşın[ö] yüksekliğinde yuvarlak birer halka vardı. Ayaklıkların başındaki dayanaklar ve yan aynalıklar da ayaklıklara bitişikti. 36Hiram dayanakların ve aynalıklarının genişliği oranında her birinin yüzeyine Keruvlar, aslanlar, hurma ağaçları, çevrelerine de çelenkler oydu. 37Böylece on ayaklığı yaptı; hepsinin dökümü, ölçüsü ve biçimi aynıydı.
38 Hiram ayrıca on ayaklığın üzerine oturan dörder arşın genişliğinde on tunç kazan yaptı. Her kazan kırk bat[p] su alıyordu. 39Ayaklıkların beşini tapınağın güneyine, beşini kuzeyine yerleştirdi. Havuzu ise tapınağın güneydoğu köşesine yerleştirdi.
40Hiram kazanlar, kürekler, çanaklar yaptı. Böylece Kral Süleyman için üstlenmiş olduğu RAB'bin Tapınağı'yla ilgili bütün işleri tamamlamış oldu:
41İki sütun ve iki yuvarlak sütun başlığı, bu başlıkları süsleyen iki örgülü ağ,
42Sütunların yuvarlak başlıklarını süsleyen iki örgülü ağın üzerini ikişer sıra halinde süsleyen dört yüz nar motifi,
43On kazan ve ayaklıkları,
44Havuz ve havuzu taşıyan on iki boğa heykeli,
45Kovalar, kürekler, çanaklar.
Hiram'ın Kral Süleyman için RAB'bin Tapınağı'na yaptığı bütün bu eşyalar parlak tunçtandı.
46Kral bunları Şeria Ovası'nda, Sukkot ile Saretan arasındaki killi topraklarda döktürmüştü. 47Eşyalar o kadar çoktu ki, Süleyman hepsini tartmadı. Kullanılan tuncun hesabı tutulmadı.
48 Süleyman'ın RAB'bin Tapınağı için yaptırdığı altın eşyalar şunlardı:
Sunak, ekmeklerin Tanrı'nın huzuruna konduğu masa,
49 İç odanın girişine, beşi sağa, beşi sola yerleştirilen saf altın kandillikler, çiçek süslemeleri, kandiller, maşalar,
50Saf altın taslar, fitil maşaları, çanaklar, tabaklar, buhurdanlar.
Tapınaktaki iç odanın, yani En Kutsal Yer'in ve ana bölümün kapı menteşeleri de altındandı.
51 RAB'bin Tapınağı'nın yapımı tamamlanınca Kral Süleyman, babası Davut'un adadığı altın, gümüş ve öbür eşyaları getirip tapınağın hazine odalarına yerleştirdi.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

7:1 on üç yıl Süleyman’ın kendi sarayını tamamlaması, RAB’bin Konutu’nun yapımından neredeyse iki kat uzun sürmüştü (bkz. 1Kr.6:38; ayrıca bkz. Hag.1:2-4).
7:2 Lübnan Ormanı adında bir saray Sarayın içinde bulunan dört sıra halindeki sedir sütunlar, büyük bir orman izlenimi yaratıyordu.
7:3 kırk beş kirişin... Bir sıra on beş kirişten Bu ifadeden, zemindeki ana salonun üzerinde üç kat daha bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu kısımda silahların saklandığı bir oda da vardı (bkz. 1Kr.10:16-17).
7:9 testereyle kesilmiş İsrail’de bulunan pembemsi kireç taşları, taş ocağından ilk çıkarıldıklarında kolayca kesilebilir haldedir, zamanla güneşin etkisiyle sertleşir.
7:15 iki tunç sütun Tapınağın ana girişinin her iki tarafına yerleştirilmişlerdi ( 1Kr.7:21). Destek işlevi olmayan bu sütunlar tapınağın girişini süslemek için dikilmişti.
7:23 tunçtan... havuz Bkz. Çık.30:17-21; Çık.38:8. Kâhinlerin dinsel temizlik için kullandıkları havuzdur (2Ta.4:6). Kıbrıs’ta Limasol’un hemen doğusunda bulunan bir kasabada yapılan kazılar sonucu, dinsel temizlik için kullanılan muazzam büyüklükte iki havuz bulunmuştur.
7:27 on adet tunç ayaklık Bu taşınabilir tunç ayaklıklar, tunç havuzdan çok daha küçük boyda yapılmış su kazanlarının (bkz. 1Kr.7:38) sabit durabilmesi için tasarlanmıştı. Kazanlardaki su, yakmalık sunu için kesilen hayvanların belli parçalarını yıkamada kullanılırdı (bkz. Lev.1:9,Lev.1:13; 2Ta.4:6).
7:40 kazanlar Esenlik sunusunun yenilen kısmını pişirmede kullanılırdı (bkz. Lev.7:11-17; Lev.22:21-23). kürekler Sunakta biriken külleri temizlemede kullanılırdı. çanaklar Kâhinler tarafından çeşitli törenlerde kan ya da su serpmede kullanılıyordu (bkz. Çık.27:3).
7:46 Sukkot Yabbuk Irmağı’nın hemen kuzeyinde, Şeria’nın doğusunda yer alır (Yar.33:17; Yşu.13:27; Hak.8:4-5). Bu bölgede yapılan kazılar, krallık döneminde Sukkot’un madencilik merkezi olduğunu doğrular. Saretan Adam Kenti (bkz. Yşu.3:16) ile Avel-Mehola (Yşu.4:12) yakınlarında bulunur.
7:48 Sunak Bkz. 1Kr.6:22. masa Bkz. Çık.25:23-30; 1Ta.9:32; 2Ta.13:11; 2Ta.29:18.
7:49 saf altın kandillikler Yedi kollu kandillik bir taneydi ve Buluşma Çadırı’nın içinde, adak ekmeğinin koyulduğu masanın karşı sında dururdu (Çık.25:31-40; Çık.26:35). Öbür kandillikler, beşi kuzey yönünde beşi de güney yönünde olmak üzere tapınaktaki on kandillik, Kutsal Yer’de bir ışık şeridi oluşturuyordu.
7:51 babası Davut’un adadığı Ya savaş ganimeti olarak elde edilmiş ya da Davut’tan yardım bekleyen yabancı krallar tarafından haraç olarak verilmiş, gümüş ve altından değerli eşyalar (bkz. 2Sa.8:9-12; 1Ta.18:7-11; 2Ta.5:1).

Videolar

1. Krallar Girişi

İsrail'de Samuel kitaplarıyla başlayan krallığın tarihine 1.Krallar Kitabı'nda devam edilir. Kitabı üç bölüme ayırabiliriz:

1. Süleyman'ın İsrail Kralı olması, babası Davut'un ölümü.
2. Süleyman'ın krallığı ve yaptığı işler, özellikle Yeruşalim'de yaptırdığı tapınak.
3. Krallığın kuzey (İsrail) ve güney (Yahuda) krallığı olarak ikiye bölünmesi ve İ.Ö. 9. yüzyılın ortalarına kadar krallıkları yöneten kralların tarihi.

1.ve 2.Krallar kitaplarında her kral Tanrı'ya bağlı olup olmamasına göre değerlendiriliyor, ulusal başarı bu bağlılığa dayanıyor, putperestlikle sadakatsizlik felaketin öncüsü olarak görülüyor. Kuzey kralları zorluklar karşısında Tanrı'ya bağlı kalmayıp başarısız olurken, güney kralları yer yer daha başarılı olur.

Kitaplardaki önemli olaylardan biri Rab'bin yürekli peygamberlerinin halkı putlara tapmamaları ve Tanrı'ya itaatsizlik etmemeleri için uyarmalarıdır. Özellikle İlyas'ın, Baal'ın peygamberleriyle yaptığı savaşımın öyküsü büyük önem taşır (18. bölüm).

1. ve 2. Krallar kitapları Septuaginta'da 3. ve 4. Krallar diye bilinir.

Ana Hatlar:

1:1-2:12 Davut'un krallığının sonu
2:13-46 Süleyman'ın kral olması
3:1-11:43 Süleyman'ın krallığı
a. 3:1-4:34 Krallığın ilk yılları
b. 5:1-8:66 Tapınağın yapımı
c. 9:1-11:43 Krallığın son yılları
12:1-22:53 Bölünen krallıklar
a. 12:1-14:20 Kuzeydeki oymakların ayaklanması
b. 14:21-16:34 Yahuda ve İsrail krallıkları
c. 17:1-19:21 Peygamber İlyas
ç. 20:1-22:40 İsrail Kralı Ahav
d. 22:41-53 Yahuda Kralı Yehoşafat'la İsrail Kralı Ahazya
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş