1. Krallar 9

9
Rab Süleyman'a Yine Görünüyor
(2Ta.7:11-22)
1Süleyman RAB'bin Tapınağı'nı, sarayı ve yapmayı istediği bütün işleri bitirince, 2 RAB daha önce Givon'da olduğu gibi ona yine görünerek 3şöyle dedi: “Duanı ve yakarışını duydum. Adım sürekli orada bulunsun diye yaptığın bu tapınağı kutsal kıldım. Gözlerim onun üstünde, yüreğim her zaman orada olacaktır. 4Sana gelince, baban Davut'un yaptığı gibi, bütün yüreğinle ve doğrulukla yollarımı izler, buyurduğum her şeyi yapar, kurallarıma ve ilkelerime uyarsan, 5 baban Davut'a, ‘İsrail tahtından senin soyunun ardı arkası kesilmeyecektir’ diye verdiğim sözü tutup krallığını sonsuza dek pekiştireceğim.
6“Ama siz ya da çocuklarınız yollarımdan sapar, buyruklarıma ve kurallarıma uymaz, gidip başka ilahlara kulluk eder, taparsanız, 7size verdiğim bu ülkeden sizi söküp atacağım, adıma kutsal kıldığım bu tapınağı terk edeceğim; İsrail bütün uluslar arasında aşağılanıp alay konusu olacak. 8Bu gösterişli tapınağın önünden geçenler, hayret ve dehşet içinde, ‘RAB bu ülkeyi ve tapınağı neden bu duruma getirdi?’ diye soracaklar. 9Ve, diyecekler ki, ‘İsrail halkı, atalarını Mısır'dan çıkaran Tanrıları RAB'bi terk etti; başka ilahların ardından gitti, onlara tapıp kulluk etti. RAB bu yüzden bütün bu kötülükleri başlarına getirdi.’ ”
Süleyman'ın Öbür Etkinlikleri
(2Ta.8:1-18)
10Süleyman iki yapıyı –RAB'bin Tapınağı'yla kendi sarayını– yirmi yılda bitirdi. 11Bu yapılar için istediği sedir ve çam ağaçlarıyla altını sağlayan Sur Kralı Hiram'a Celile bölgesinde yirmi kent verdi. 12Hiram gidip Süleyman'ın kendisine verdiği kentleri görünce onları beğenmedi. 13Süleyman'a, “Bunlar mı bana verdiğin kentler, kardeşim!” dedi. Bu yüzden o bölge bugün de “Kavul[a]” diye bilinir. 14Oysa Hiram, Kral Süleyman'a yüz yirmi talant[b] altın göndermişti.
15Kral Süleyman RAB'bin Tapınağı'nı, kendi sarayını, Millo'yu ve Yeruşalim'in surlarını yaptırmak; ayrıca Hasor, Megiddo ve Gezer kentlerini onarıp güçlendirmek amacıyla angaryacıları toplamıştı. 16Mısır Firavunu gidip Gezer'i ele geçirmiş ve ateşe vermişti. Orada yaşayan Kenanlılar'ı öldürerek kenti Süleyman'la evlenen kızına armağan etmişti. 17Süleyman Gezer'i, Aşağı Beythoron'u, 18Baalat'ı ve kırsal bir bölgede bulunan Tamar'la birlikte 19bütün ambarlı kentleri, ayrıca savaş arabalarıyla atların bulunduğu kentleri de onarıp güçlendirdi. Böylece Yeruşalim'de, Lübnan'da, yönetimi altındaki bütün topraklarda her istediğini yaptırmış oldu.
20İsrail halkından olmayan Amorlular, Hititler, Perizliler, Hivliler ve Yevuslular'dan artakalanlara gelince, 21Süleyman İsrail halkının tamamen yok edemediği bu insanların soyundan gelip ülkede kalanları angaryaya koştu. Bu durum bugün de sürüyor. 22Ancak Süleyman İsrail halkından hiç kimseye kölelik yaptırmadı. Onlar savaşçı, görevli, komutan, subay, savaş arabalarıyla atlıların komutanı olarak görev yaptılar. 23Süleyman'ın yapılan işlerin başında duran ve çalışanları denetleyen beş yüz elli görevlisi vardı.
24Firavunun kızı, Davut Kenti'nden Süleyman'ın kendisi için yaptırdığı saraya taşındıktan sonra, Süleyman Millo'yu yaptırdı.
25 Süleyman RAB için yaptırdığı sunakta yılda üç kez yakmalık sunular ve esenlik sunuları sunardı. Ayrıca RAB'bin önündeki sunağın üstünde buhur da yakardı. Böylece Süleyman tapınağın yapımını tamamlamış oldu.
26Kral Süleyman Edomlular'ın ülkesinde, Kamış Denizi kıyısında Eylat yakınlarındaki Esyon-Gever'de gemiler yaptırdı. 27Hiram denizi bilen gemicilerini Süleyman'ın adamlarıyla birlikte Ofir'e gönderdi. 28Ofir'e giden bu gemiciler, Kral Süleyman'a 420 talant[c] altın getirdiler.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

9:3 Adım sürekli orada bulunsun Bkz. Yşa.2:1-4; Zek.Yşa.14:16; Va.21:1-2.
9:4-5 bütün yüreğinle... sonsuza dek pekiştireceğim RAB Süleyman’a, RAB’bin bereketini görmenin antlaşmaya itaat etmeye bağlı olduğunu bir kere daha hatırlatır. Süleyman’ın, krallığının zenginliğinin onu günaha ayartabileceğini bilen Tanrı’nın bu uyarılarda bulunması dikkat çekicidir (bkz. 1Kr.8:59’ a ait not; Yas.8:12-14,Yas.8:17; Yas.31:20; Yas.32:15).
9:11 Sur Kralı Hiram’a Celile bölgesinde yirmi kent verdi Süleyman’ın, 14. ayette söz edilen altın karşılığında Hiram’a Fenike ile Celile sınırında bulunan yirmi kent verdiği anlaşılır.
9:13 Kavul ‘Değersiz’ anlamına gelir.
9:15 Hasor Süleyman’ın Hasor, Megiddo ve Gezer’de yürüttüğü yapılaşma faaliyetleri, bu eski ve stratejik kentleri güçlendirmek amacını taşıyordu. Hasor, Fırat Irmağı’ndan Mısır’a uzanan ticaret yolunu denetleyen Kuzey Celile bölgesinin en önemli kalesiydi. Megiddo Büyük kuzeygüney ticaret yolu üzerinde bulunan bir başka önemli kaleydi. Yizreel Ovası’ndan Şaron düzlüklerine giden Karmel Dağı geçidinin denetim noktasındaydı.
9:17 Aşağı Beythoron’u Yeruşalim’in yaklaşık 15 km kuzeybatısındaki kent, Yahuda’nın dağlık kesimine ve Yeruşalim’e giriş sağlayan geçitte yer alıyordu.
9:19 savaş arabalarıyla atların bulunduğu kentleri onarıp Bu kentler, ülkenin stratejik öneme sahip noktalarında bulunduğundan ötürü savunması kuvvetlendirilmişti. Kral Süleyman barışçıl bir kraldı, ancak her zaman saldırıya hazırlıklı olmak gerektiğini de biliyordu (krş. Yas.17:16-17 ve ilgili not).
9:25 yılda üç kez Yıl içinde kutlanan üç büyük bayram olan Mayasız Ekmek Bayramı, Haftalar Bayramı ve Çardak Bayramı’nda (bkz. Çık.23:14-17; 2Ta.8:13).
9:28 Ofir’e Altın (2Ta.8:18; Eyü.28:16; Mez.45:9; Yşa.13:12), almug kerestesi, değerli taşlar (Yşa.10:11), gümüş, fildişi ve türlü maymunların (Yşa.10:22) tedarik edildiği bölge. Muhtemelen Güneydoğu veya Güneybatı Arabistan, Kuzeydoğu Afrika kıyıları (Somali bölgesi) olduğu tahmin edilir.

Videolar

1. Krallar Girişi

İsrail'de Samuel kitaplarıyla başlayan krallığın tarihine 1.Krallar Kitabı'nda devam edilir. Kitabı üç bölüme ayırabiliriz:

1. Süleyman'ın İsrail Kralı olması, babası Davut'un ölümü.
2. Süleyman'ın krallığı ve yaptığı işler, özellikle Yeruşalim'de yaptırdığı tapınak.
3. Krallığın kuzey (İsrail) ve güney (Yahuda) krallığı olarak ikiye bölünmesi ve İ.Ö. 9. yüzyılın ortalarına kadar krallıkları yöneten kralların tarihi.

1.ve 2.Krallar kitaplarında her kral Tanrı'ya bağlı olup olmamasına göre değerlendiriliyor, ulusal başarı bu bağlılığa dayanıyor, putperestlikle sadakatsizlik felaketin öncüsü olarak görülüyor. Kuzey kralları zorluklar karşısında Tanrı'ya bağlı kalmayıp başarısız olurken, güney kralları yer yer daha başarılı olur.

Kitaplardaki önemli olaylardan biri Rab'bin yürekli peygamberlerinin halkı putlara tapmamaları ve Tanrı'ya itaatsizlik etmemeleri için uyarmalarıdır. Özellikle İlyas'ın, Baal'ın peygamberleriyle yaptığı savaşımın öyküsü büyük önem taşır (18. bölüm).

1. ve 2. Krallar kitapları Septuaginta'da 3. ve 4. Krallar diye bilinir.

Ana Hatlar:

1:1-2:12 Davut'un krallığının sonu
2:13-46 Süleyman'ın kral olması
3:1-11:43 Süleyman'ın krallığı
a. 3:1-4:34 Krallığın ilk yılları
b. 5:1-8:66 Tapınağın yapımı
c. 9:1-11:43 Krallığın son yılları
12:1-22:53 Bölünen krallıklar
a. 12:1-14:20 Kuzeydeki oymakların ayaklanması
b. 14:21-16:34 Yahuda ve İsrail krallıkları
c. 17:1-19:21 Peygamber İlyas
ç. 20:1-22:40 İsrail Kralı Ahav
d. 22:41-53 Yahuda Kralı Yehoşafat'la İsrail Kralı Ahazya
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş