2. Tarihler 8:18

18Hiram ona denizi bilen gemiciler ve kendi görevlileri aracılığıyla gemiler gönderdi. Kral Süleyman'ın adamlarıyla birlikte Ofir'e giden bu gemiciler, dört yüz elli talant[a] altın getirdiler.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

11:1-2Ta.9:31 Bkz. Giriş. 11-29. bölümler boyunca Davut’un krallığı ele alınır, ancak Krallar kitaplarından farklı bir bakış açısı vardır. Krallar kitaplarında Davut’un siyasal ve askeri zaferleri vurgulanırken, Tarihler kitaplarında Davut’un tapınağın kurulmasında ve tapınma sisteminin düzenlenmesinde oynadığı role önem verilir.
1:1-9:31 Süleyman’ın krallık döneminin anlatıldığı bu kısımda en çok tapınağın yapımından söz edilir (2-7. bölümler). RAB Süleyman’a bilgelik armağanını özellikle bu iş için vermiştir.
8:1-18 Bkz. 1Kr.9:10-18’e ait notlar. 13-16. ayetlerde, Tarihler kitaplarının temalarından olan, geçmişin devamlılığı ve Davut’un Musa’yla bağlantısı vurgulanmaktadır (bkz. 1. Tarihler: Giriş).
8:17-18 Bkz. 1Kr.9:26-28’e ait notlar. İsrail Kralı Süleyman ile Sur Kralı Hiram’ın işbirliği, bu iki ülkenin Akdeniz’den Arap Yarımadası’nın güneyine kadar uzanan kârlı ticaret güzergahına hâkim olmalarını sağladı (bkz. 2Kr.5:21-31’e ait not).
8:18 Hiram ona... gemiler gönderdi Muhtemelen Fenike’de yapılıp karadan parçalar halinde taşındıktan sonra Esyon Gever limanında bir araya getirilmişlerdir (bkz. 2Ta.9:21).

Videolar

2. Tarihler Girişi

1.Tarihler'in devamı olan 2.Tarihler Kral Süleyman'ın yaptığı işleri ve dönemindeki olayları anlatır. Yarovam önderliğindeki kuzey oymakları Kral Süleyman'ın yerine geçen oğlu Rehavam'a karşı ayaklanır ve krallık ikiye bölünür. İ.Ö. 586 yılında Yeruşalim'in düşüşüne ve Babil sürgününe dek olaylar güneydeki Yahuda krallığı etrafında gelişir. Kitap Pers Kralı Koreş'in Yahudiler'in Babil'den Yeruşalim'e dönmelerine izin vermesiyle son bulur.

Ana Hatlar:

1:1-9:31 Süleyman'ın krallığı
a.1:1-17 İlk yıllar
b.2:1-7:10 Tapınak kuruluyor
c.7:11-9:31 Son yıllar
10:1-19 Kuzeydeki oymakların başkaldırışı
11:1-36:12 Yahuda kralları
36:13-21 Yeruşalim'in düşüşü
36:22-23 Pers Kralı Koreş'in duyurusu
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş