1. Krallar 9:10-18

Süleyman'ın Öbür Etkinlikleri
(2Ta.8:1-18)
10Süleyman iki yapıyı –RAB'bin Tapınağı'yla kendi sarayını– yirmi yılda bitirdi. 11Bu yapılar için istediği sedir ve çam ağaçlarıyla altını sağlayan Sur Kralı Hiram'a Celile bölgesinde yirmi kent verdi. 12Hiram gidip Süleyman'ın kendisine verdiği kentleri görünce onları beğenmedi. 13Süleyman'a, “Bunlar mı bana verdiğin kentler, kardeşim!” dedi. Bu yüzden o bölge bugün de “Kavul[a]” diye bilinir. 14Oysa Hiram, Kral Süleyman'a yüz yirmi talant[b] altın göndermişti.
15Kral Süleyman RAB'bin Tapınağı'nı, kendi sarayını, Millo'yu ve Yeruşalim'in surlarını yaptırmak; ayrıca Hasor, Megiddo ve Gezer kentlerini onarıp güçlendirmek amacıyla angaryacıları toplamıştı. 16Mısır Firavunu gidip Gezer'i ele geçirmiş ve ateşe vermişti. Orada yaşayan Kenanlılar'ı öldürerek kenti Süleyman'la evlenen kızına armağan etmişti. 17Süleyman Gezer'i, Aşağı Beythoron'u, 18Baalat'ı ve kırsal bir bölgede bulunan Tamar'la birlikte
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

9:11 Sur Kralı Hiram’a Celile bölgesinde yirmi kent verdi Süleyman’ın, 14. ayette söz edilen altın karşılığında Hiram’a Fenike ile Celile sınırında bulunan yirmi kent verdiği anlaşılır.
9:13 Kavul ‘Değersiz’ anlamına gelir.
9:15 Hasor Süleyman’ın Hasor, Megiddo ve Gezer’de yürüttüğü yapılaşma faaliyetleri, bu eski ve stratejik kentleri güçlendirmek amacını taşıyordu. Hasor, Fırat Irmağı’ndan Mısır’a uzanan ticaret yolunu denetleyen Kuzey Celile bölgesinin en önemli kalesiydi. Megiddo Büyük kuzeygüney ticaret yolu üzerinde bulunan bir başka önemli kaleydi. Yizreel Ovası’ndan Şaron düzlüklerine giden Karmel Dağı geçidinin denetim noktasındaydı.
9:17 Aşağı Beythoron’u Yeruşalim’in yaklaşık 15 km kuzeybatısındaki kent, Yahuda’nın dağlık kesimine ve Yeruşalim’e giriş sağlayan geçitte yer alıyordu.

Videolar

1. Krallar Girişi

İsrail'de Samuel kitaplarıyla başlayan krallığın tarihine 1.Krallar Kitabı'nda devam edilir. Kitabı üç bölüme ayırabiliriz:

1. Süleyman'ın İsrail Kralı olması, babası Davut'un ölümü.
2. Süleyman'ın krallığı ve yaptığı işler, özellikle Yeruşalim'de yaptırdığı tapınak.
3. Krallığın kuzey (İsrail) ve güney (Yahuda) krallığı olarak ikiye bölünmesi ve İ.Ö. 9. yüzyılın ortalarına kadar krallıkları yöneten kralların tarihi.

1.ve 2.Krallar kitaplarında her kral Tanrı'ya bağlı olup olmamasına göre değerlendiriliyor, ulusal başarı bu bağlılığa dayanıyor, putperestlikle sadakatsizlik felaketin öncüsü olarak görülüyor. Kuzey kralları zorluklar karşısında Tanrı'ya bağlı kalmayıp başarısız olurken, güney kralları yer yer daha başarılı olur.

Kitaplardaki önemli olaylardan biri Rab'bin yürekli peygamberlerinin halkı putlara tapmamaları ve Tanrı'ya itaatsizlik etmemeleri için uyarmalarıdır. Özellikle İlyas'ın, Baal'ın peygamberleriyle yaptığı savaşımın öyküsü büyük önem taşır (18. bölüm).

1. ve 2. Krallar kitapları Septuaginta'da 3. ve 4. Krallar diye bilinir.

Ana Hatlar:

1:1-2:12 Davut'un krallığının sonu
2:13-46 Süleyman'ın kral olması
3:1-11:43 Süleyman'ın krallığı
a. 3:1-4:34 Krallığın ilk yılları
b. 5:1-8:66 Tapınağın yapımı
c. 9:1-11:43 Krallığın son yılları
12:1-22:53 Bölünen krallıklar
a. 12:1-14:20 Kuzeydeki oymakların ayaklanması
b. 14:21-16:34 Yahuda ve İsrail krallıkları
c. 17:1-19:21 Peygamber İlyas
ç. 20:1-22:40 İsrail Kralı Ahav
d. 22:41-53 Yahuda Kralı Yehoşafat'la İsrail Kralı Ahazya
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş