1. Krallar 3

3
Süleyman Tanrı'dan Bilgelik İstiyor
(2Ta.1:3-12)
1Süleyman, Mısır Firavunu'nun kızıyla evlendi. Böylece firavunla müttefik oldu. Eşini Davut Kenti'ne götürdü. Kendi sarayı, RAB'bin Tapınağı ve Yeruşalim'in çevre surları tamamlanıncaya kadar orada yaşadılar. 2Halk, hâlâ çeşitli tapınma yerlerinde RAB'be kurban sunuyordu. Çünkü o güne dek RAB'bin adına yapılmış bir tapınak yoktu. 3Süleyman babası Davut'un kurallarına uyarak RAB'be olan sevgisini gösterdi. Ancak hâlâ çeşitli tapınma yerlerinde kurban sunuyor, buhur yakıyordu.
4Tapınma yerlerinin en ünlüsü Givon'daydı. Kral Süleyman oraya giderek sunakta bin yakmalık sunu sundu. 5RAB Tanrı, Givon'da o gece rüyada Süleyman'a görünüp, “Sana ne vermemi istersin?” diye sordu.
6Süleyman, “Kulun babam Davut'a büyük iyilikler yaptın” diye karşılık verdi, “O sana bağlı, doğru, bütün yüreğiyle dürüst biri olarak yolunda yürüdü. Bugün tahtına oturacak bir oğul vermekle ona büyük bir iyilik daha yapmış oldun.
7“Ya RAB Tanrım! Ben henüz çocuk denecek bir yaşta, yöneticilik nedir bilmezken bu kulunu babam Davut'un yerine kral atadın. 8İşte kulun kendi seçtiğin kalabalık halkın, sayılamayacak kadar büyük bir kalabalığın ortasındadır. 9Bu yüzden bana öyle sezgi dolu bir yürek ver ki, iyi ile kötüyü ayırt edip halkını yönetebileyim. Başka türlü senin bu büyük halkını kim yönetebilir!”
10Süleyman'ın bu isteği Rab'bi hoşnut etti. 11-12Tanrı ona şöyle dedi: “Madem kendin için uzun ömür, zenginlik ve düşmanlarının ölümünü istemedin, bunların yerine adil bir yönetim için bilgelik istedin; isteğini yerine getireceğim. Sana öyle bir bilgelik ve sezgi dolu bir yürek vereceğim ki, benzeri ne senden öncekilerde görülmüştür, ne de senden sonrakilerde görülecektir. 13Sana istemediklerini de vereceğim: Yaşadığın sürece öbür kralların erişemeyeceği bir zenginlik ve onura ulaşacaksın. 14Eğer sen de baban Davut gibi kurallarıma ve buyruklarıma uyup yollarımda yürürsen, sana uzun ömür de vereceğim.”
15Süleyman uyanınca bunun bir rüya olduğunu anladı. Sonra Yeruşalim'e gitti, Rab'bin Antlaşma Sandığı'nın önünde durup yakmalık sunular ve esenlik sunuları sundu. Ayrıca bütün görevlilerine de bir şölen verdi.
Süleyman Bilgece Yargılıyor
16Bir gün iki fahişe gelip kralın önünde durdu. 17Kadınlardan biri krala şöyle dedi: “Efendim, bu kadınla ben aynı evde kalıyoruz. Birlikte kaldığımız sırada ben bir çocuk doğurdum. 18İki gün sonra da o doğurdu. Evde yalnızdık, ikimizden başka kimse yoktu. 19Bu kadın geceleyin çocuğunun üzerine yattığı için çocuk ölmüş. 20Gece yarısı, ben kulun uyurken, kalkıp çocuğumu almış, koynuna yatırmış, kendi ölü çocuğunu da benim koynuma koymuş. 21Sabahleyin oğlumu emzirmek için kalktığımda, onu ölmüş buldum. Ama sabah aydınlığında dikkatle bakınca, onun benim doğurduğum çocuk olmadığını anladım.”
22Öbür kadın, “Hayır! Yaşayan çocuk benim, ölü olan senin!” diye çıkıştı.
Birinci kadın, “Hayır! Ölen çocuk senin, yaşayan çocuk benim!” diye diretti. Kralın önünde böyle tartışıp durdular.
23Kral, “Biri, ‘Yaşayan çocuk benim, ölü olan senin’ diyor, öbürü, ‘Hayır! Ölen çocuk senin, yaşayan benim’ diyor. 24O halde bana bir kılıç getirin!” dedi. Kılıç getirilince, 25kral, “Yaşayan çocuğu ikiye bölüp yarısını birine, yarısını öbürüne verin!” diye buyurdu.
26Yüreği oğlunun acısıyla sızlayan, çocuğun gerçek annesi krala, “Aman efendim, sakın çocuğu öldürmeyin! Ona verin!” dedi.
Öbür kadınsa, “Çocuk ne benim, ne de senin olsun, onu ikiye bölsünler!” dedi.
27O zaman kral kararını verdi: “Sakın çocuğu öldürmeyin! Birinci kadına verin, çünkü gerçek annesi odur.”
28Kralın verdiği bu kararı duyan bütün İsrailliler hayranlık içinde kaldı. Herkes adil bir yönetim için Süleyman'ın Tanrı'dan gelen bilgeliğe sahip olduğunu anladı.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

3:1 Mısır Firavunu’nun 21. Mısır Hanedanlığı’nın son krallarından biri olan Siamun. firavunla müttefik oldu Normalde bu yöntemle ittifak kurma âdetini benimsememiş olan Mısırlılar’ın, Süleyman’ın döneminde İsrail’in giderek artan önemini ve gücünü kabul ettiği anlaşılıyor. 1Kr.9:16’ da, firavunun, Kenan kenti Gezer’i kızının çeyizi olarak Süleyman’a verdiği belirtilir. Gezer, hem Kral Süleyman hem de firavun için iki önemli ticaret güzergâhının kesiştiği noktada bulunuyordu. Bu rotalardan Mısırlılar için önemli olanı, Gezer’in batısından geçip Mısır’dan kuzeye doğru uzanıyordu. İsrailliler için önemli olanı ise, Gezer’in kuzeyinden geçip Yeruşalim’denAkdeniz’deki Yafa limanına kadar uzanıyordu. Süleyman’ın inşa ettirdiği yapıların malzemeleri bu yoldan taşınıyordu.
3:2-3 Bkz. Çık.20:24; Say.33:52; Yas.7:5; Yas.12:3,Yas.12:5,Yas.12:8,Yas.12:13-14. İsrail halkının, Kenanlılar’ın putperest tapınmalarda kullandığı sunakları RAB’be tapınmak amacıyla bile olsa kullanmaları yasaktı (Say.33:52; Yas.7:5; Yas.12:3). Başka yerlerde tapınmanın en büyük tehlikesi, RAB’be tapınırken putperestliğe ait uygulamaları tapınmaya dâhil etmekti ve öyle de oldu. Krallık döneminde başta sadece RAB’be tapınmak için kullanılan yerler, gitgide hem RAB’be hem de Baal’a tapınmak için kullanılmaya başlandı. İsrailliler bu şekilde RAB’bin antlaşmasını bozmuş oluyorlardı (2Kr.17:7-18; 2Kr.21:2-9; 2Kr.23:4-25). 2Kr.17:7-23’te, halkın sürgünle cezalandırılmasının nedeninin bu olduğu belirtilir.
3:4 Tapınma yerlerinin en ünlüsü Çünkü Buluşma Çadırı ve tunç sunak orada bulunuyordu (bkz. 1Ta.21:29; 2Ta.1:2-6) ve önceden bulundukları Şilo’nun Filistliler tarafından yıkılmasının ardından Givon’a götürülmüşlerdi (bkz. 1Sa.7:1’e ait not).
3:5 rüyada Tanrı’nın rüyalar yoluyla sözlerini iletmesinden, Eski Antlaşma’da olduğu kadar (bkz. Yar.28:12; Yar.31:11; Yar.46:2; Say.12:6; Hak.7:13; Dan.2:4; Dan.7:1) YeniAntlaşma’da da (bkz. örn. Mat.1:20; Mat.2:12,Mat.2:22) söz edilir.
3:6 iyilikler Bkz. 2Sa.7 :8-16 ve Mez.6 :4’ e ait notlar.
3:7 çocuk denecek bir yaşta Süleyman, kral olduğunda yirmi yaşlarındaydı (bkz. 1Kr.2:11-12).
3:8 sayılamayacak kadar büyük bir kalabalığın RAB’bin İbrahim’e (Yar.13:16; Yar.22:17-18) ve Yakup’a (Yar.32:12) verdiği vaatlerden biri daha yerine gelmişti.
3:9 sezgi dolu bir yürek Bir mesele hakkında doğru ve bilgece karar verebilmek için tarafları sabırla dinleme becerisini de içeren bu özellik, iyi bir kralda bulunması beklenen özelliklerdendi (krş. Yşa.11:2-5).
3:14 yollarımda yürürsen, sana uzun ömür de vereceğim Bkz. Yas.17:20. Ancak Kral Süleyman antlaşmaya bağlı kalmadı (Yas.11:6) ve altmış yaşından daha uzun yaşamadı (krş. 1Kr.11:42).
3:28 RAB’bin Süleyman’ın ettiği duayı yanıtladığı, bu olayla çarpıcı biçimde görülür (1Kr.3:9,1Kr.3:12).

Videolar

1. Krallar Girişi

İsrail'de Samuel kitaplarıyla başlayan krallığın tarihine 1.Krallar Kitabı'nda devam edilir. Kitabı üç bölüme ayırabiliriz:

1. Süleyman'ın İsrail Kralı olması, babası Davut'un ölümü.
2. Süleyman'ın krallığı ve yaptığı işler, özellikle Yeruşalim'de yaptırdığı tapınak.
3. Krallığın kuzey (İsrail) ve güney (Yahuda) krallığı olarak ikiye bölünmesi ve İ.Ö. 9. yüzyılın ortalarına kadar krallıkları yöneten kralların tarihi.

1.ve 2.Krallar kitaplarında her kral Tanrı'ya bağlı olup olmamasına göre değerlendiriliyor, ulusal başarı bu bağlılığa dayanıyor, putperestlikle sadakatsizlik felaketin öncüsü olarak görülüyor. Kuzey kralları zorluklar karşısında Tanrı'ya bağlı kalmayıp başarısız olurken, güney kralları yer yer daha başarılı olur.

Kitaplardaki önemli olaylardan biri Rab'bin yürekli peygamberlerinin halkı putlara tapmamaları ve Tanrı'ya itaatsizlik etmemeleri için uyarmalarıdır. Özellikle İlyas'ın, Baal'ın peygamberleriyle yaptığı savaşımın öyküsü büyük önem taşır (18. bölüm).

1. ve 2. Krallar kitapları Septuaginta'da 3. ve 4. Krallar diye bilinir.

Ana Hatlar:

1:1-2:12 Davut'un krallığının sonu
2:13-46 Süleyman'ın kral olması
3:1-11:43 Süleyman'ın krallığı
a. 3:1-4:34 Krallığın ilk yılları
b. 5:1-8:66 Tapınağın yapımı
c. 9:1-11:43 Krallığın son yılları
12:1-22:53 Bölünen krallıklar
a. 12:1-14:20 Kuzeydeki oymakların ayaklanması
b. 14:21-16:34 Yahuda ve İsrail krallıkları
c. 17:1-19:21 Peygamber İlyas
ç. 20:1-22:40 İsrail Kralı Ahav
d. 22:41-53 Yahuda Kralı Yehoşafat'la İsrail Kralı Ahazya
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş