2. Krallar 17:7-23

7Bütün bunlar kendilerini Mısır Firavunu'nun boyunduruğundan kurtarıp Mısır'dan çıkaran Tanrıları RAB'be karşı günah işledikleri için İsrailliler'in başına geldi. Çünkü başka ilahlara tapmışlar, 8RAB'bin İsrail halkının önünden kovmuş olduğu ulusların törelerine ve İsrail krallarının koyduğu kurallara göre yaşamışlardı. 9Tanrıları RAB'bin onaylamadığı bu işleri gizlilik içinde yapmışlar, gözcü kulelerinden surlu kentlere kadar her yerde tapınma yerleri kurmuşlardı. 10 Her yüksek tepenin üzerine, bol yapraklı her ağacın altına dikili taşlar, Aşera putları diktiler. 11RAB'bin onların önünden kovmuş olduğu ulusların yaptığı gibi, bütün tapınma yerlerinde buhur yaktılar. Yaptıkları kötülüklerle RAB'bi öfkelendirdiler. 12RAB'bin, “Bunu yapmayacaksınız” demiş olmasına karşın putlara taptılar. 13RAB İsrail ve Yahuda halkını bütün peygamberler ve biliciler aracılığıyla uyarmış, onlara, “Bu kötü yollarınızdan dönün” demişti, “Atalarınıza buyurduğum ve kullarım peygamberler aracılığıyla size gönderdiğim Kutsal Yasa'nın tümüne uyarak buyruklarımı, kurallarımı yerine getirin.”
14Ama dinlemediler, Tanrıları RAB'be güvenmeyen ataları gibi inat ettiler. 15Tanrı'nın kurallarını, uyarılarını ve atalarıyla yaptığı antlaşmayı hiçe sayarak değersiz putların ardınca gittiler, böylece kendi değerlerini de yitirdiler. Çevrelerindeki uluslar gibi yaşamamaları için RAB kendilerine buyruk verdiği halde, ulusların törelerine göre yaşadılar.
16 Tanrıları RAB'bin bütün buyruklarını terk ettiler. Tapınmak için kendilerine iki dökme buzağı ve Aşera putu yaptırdılar. Gök cisimlerine taptılar. Baal'a kulluk ettiler. 17 Oğullarını, kızlarını ateşte kurban ettiler. Falcılık, büyücülük yaptılar. RAB'bin gözünde kötü olanı yaptılar, kendilerini kötülüğe adayarak O'nu öfkelendirdiler. 18RAB İsrailliler'e çok kızdı, Yahuda oymağı dışında hepsini huzurundan kovdu.
19Yahudalılar bile Tanrıları RAB'bin buyruklarına uymadılar. İsrailliler'in benimsediği törelere göre yaşadılar. 20Bundan dolayı RAB İsrail soyundan olan herkesi reddetti. Çapulcuların eline teslim ederek onları cezalandırdı. Hepsini huzurundan kovdu.
21RAB İsrail'i Davut soyunun elinden aldıktan sonra, İsrailliler Nevat oğlu Yarovam'ı kral yaptılar. Yarovam İsrailliler'i RAB'bin yolundan saptırarak büyük günaha sürükledi. 22İsrailliler Yarovam'ın işlediği bütün günahlara katıldılar ve bunlardan ayrılmadılar. 23Sonunda RAB kulları peygamberler aracılığıyla uyarmış olduğu gibi, onları huzurundan kovdu. İsrailliler kendi topraklarından Asur'a sürüldüler. Bugün de orada yaşıyorlar.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

12:25-2Kr.17:41 Krallığın bölündüğü (İsrail ve Yahuda olarak) dönemin anlatıldığı bu bölümlerde, ağırlıklı olarak kralların yaptıklarına ve onlara ilişkin peygamberliklere değinilir. Tanrı’nın gelişmekte olan yeryüzündeki krallığı en fazla kuzeydeki (İsrail) krallıkta tehlikeye girmiştir, çünkü sadakatsiz krallar, kukla kâ-hinler ve sahte peygamberler yüzünden imandan sapma eğilimi artış göstermiştir. Bu dönemde İlyas ve Elişa, Tanrı’nın yönetiminin sadık temsilcileri ve peygamberleri olarak hizmet etmiştir (bkz. Giriş). Güneydeki (Yahuda) krallıkta ise RAB, krallığının görünen simgeleri olan tapınak, Antlaşma Sandığı ve kâhinlerinin hizmeti aracılığıyla halkıyla beraberdir. Davut’un soyundan olan kralların yönetimlerini RAB’be sadık biçimde sürdürmeleri sayesinde RAB’bin antlaşmasına kuzeydeki (İsrail) krallığına göre daha bağlı kaldılarsa da, itaatsizlik ettikleri zaman onlar da sürgünle cezalandırılacaklardır.
17:7-23 İsrailliler’in sürgün edilmesinin asıl nedeni, RAB’bin lütfunu reddedip peygamberlerin uyarılarına aldırmamış (2Kr.11:13-14, 23) ve RAB’bin antlaşmasına uymamış (2Kr.17:15) olmalarıydı.Antlaşmaya uymamanın getirdiği lanetlerden biri sürgündü (Yas.28:49-68; Yas.32:1-47).
17:7 Mısır’dan çıkaran Mısır’dan çıkış, İsrail tarihinin en büyük kurtuluş olayıydı. İsrail ulus olmayı, RAB’bin bu lütufkar eylemine borçluydu (bkz. Çık.20:2; Yas.5:15; Yas.26:8; Yşu.24:5-7,Yşu.24:17; Hak.10:11; 1Sa.12:6; Neh.9:9-13; Mik.6:4). başka ilahlara tapmışlar RAB’bin İsrailliler’le yaptığı antlaşmanın en temel yükümlülüğü çiğnenmiş oldu (bkz. 2Kr.11:35; Yas.5:7; Yas.6:14; Yşu.24:14-16,Yşu.24:20; Yer.1:16; Yer.2:5-6; Yer.25:6; Yer.35:15).
17:8 ulusların törelerine... göre yaşamışlardı Bkz. Lev.18:3 ; Lev.20:23; Yas.18:9.
17:9 tapınma yerleri Bkz. 2Kr.16:4 ve 1Kr.3:2’ye ait notlar.
17:10 Her yüksek tepenin üzerine, bol yapraklı her ağacın altına Bkz. Yer.2:20; Yer.3:6,Yer.3:13; Yer.17:2. dikili taşlar Bkz. 1Kr.14:23’e ait not.
17:12 Bunu yapmayacaksınız Bkz. Çık.20:4-5.
17:13 İsrail ve Yahuda halkını bütün peygamberler ve biliciler aracılığıyla uyarmış Bkz. örn. 1Kr.13:1-3; 1Kr.14:6-16; Hak.6:8-10; 1Sa.3:19-21 ve İlyas, Elişa, Amos ve Hoşea’nın hizmetleri. biliciler Bkz. 1Sa.9:9.
17:14 inat ettiler Bkz. Yas.10:16; Yer.2:20; Yer.7:26; Yer.17:23; Yer.19:15; Hoş.4:16.
17:16 iki dökme buzağı Bkz. 1Kr.12:28-30. Gök cisimlerine Bkz. Yas.4:19; Yas.17:3. PeygamberAmos, II. Yarovam döneminde gök cisimlerine tapıldığını ima eder (bkz. Amo.5:26’ya ait not). Sonraları güneydeki krallıkta, Manaşşe’nin döneminde de bu putperestlik görülecek (bkz. 2Kr.21:3,2Kr.21:5), ancak Yoşiya’nın getirdiği yeniliklerle ortadan kaldırılacaktır (bkz. 2Kr.23:4-5,2Kr.23:12; ayrıca bkz. Hez.8:16).
17:17 Oğullarını, kızlarını ateşte kurban ettiler Bkz. 2Kr.16:3’e ait not. Falcılık, büyücülük Bkz. 2Kr.16:15’e ait not; ayrıca bkz. Lev.19:26; Yas.18:10.
17:18 Yahuda oymağı dışında Yahuda Krallığı’nda Şimon ve Benyamin oymağından gelenler de vardı, ancak Yahuda oymağı tamamıyla bu krallıkta yaşıyordu (bkz. 1Kr.11:31-32’ye ait notlar; ayrıca bkz. 2Kr.19:4’e ait not). hepsini huzurundan kovdu Kuzeydeki krallığın halkı sürgün edildi (bkz. 2Kr.17:6; 2Kr.23:27).
17:21 İsrail’i Davut soyunun elinden aldıktan Bkz. 1Kr.11:11,1Kr.11:31; 1Kr.12:24. Krallık, halkın günahlarından ötürü bölünmüştü.

Videolar

2. Krallar Girişi

2.Krallar Kitabı İsrail ve Yahuda krallıklarının tarihine 1.Krallar Kitabı'nda kaldığı yerden devam eder. Kitap iki bölüme ayrılabilir:

1. İki krallığın tarihi, İ.Ö. 9. yüzyıl ortalarından Samiriye'nin düşüşü ve İsrail (kuzey krallığı) halkının Asur'a sürgün edilmesine kadar (İ.Ö. 722).
2. Yahuda krallığının tarihi, İsrail krallığının yıkılışından Babil Kralı Nebukadnessar'ın Yeruşalim'i ele geçirip yıkmasına, Yahuda halkını Babil'e sürmesine kadar (İ.Ö. 586). Kitap Babil yönetimindeki Yahuda Valisi Gedalya'nın öldürülmesiyle ve Yahuda Kralı Yehoyakin'in Babil'deki tutukevinden salıverilmesi haberiyle son buluyor.

Bu ulusal felaketler Yahuda ve İsrail krallarının ve halklarının sadakatsizliği yüzünden yaşanmaktadır. Yeruşalim'in yıkılışıyla Yahudalılar'dan birçok kişinin sürgüne gitmesi İsrail tarihinde büyük dönüm noktalarından biridir.

2.Krallar Kitabı'nda en önemli iki peygamber İlyas'ın yerine geçen Elişa ve Yeşaya'dır.

Ana Hatlar:

1:1-17:41 Bölünen krallıklar
a. 1:1-8:15 Peygamber Elişa
b. 8:16-17:4 Yahuda ve İsrail kralları
c. 17:5-41 Samiriye'nin düşüşü
18:1-25:30 Yahuda krallığı
a. 18:1-21:26 Hizkiya'dan Yoşiya'ya
b. 22:1-23:30 Yoşiya'nın krallığı
c. 23:31-24:20 Yahuda'nın son kralları
ç. 25:1-30 Yeruşalim'in düşüşü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş