2. Krallar 24

24
1 Yahuda Kralı Yehoyakim'in krallığı döneminde Babil Kralı Nebukadnessar Yahuda'ya saldırdı. Yehoyakim üç yıl ona boyun eğdiyse de sonradan fikrini değiştirerek Nebukadnessar'a başkaldırdı. 2RAB, kulları peygamberler aracılığıyla söylediği söz uyarınca, Yahuda'yı yok etmek üzere Kildani, Aramlı, Moavlı ve Ammonlu akıncıları ona karşı gönderdi. 3-4Bütün bunlar RAB'bin buyruğuyla Yahudalılar'ın başına geldi. Manaşşe'nin işlediği bütün günahlar, döktüğü suçsuz kan yüzünden RAB Yahudalılar'ı huzurundan atmak istedi. Çünkü Manaşşe Yeruşalim'i suçsuzların kanıyla doldurmuştu ve RAB bunu bağışlamak niyetinde değildi.
5Yehoyakim'in krallığı dönemindeki öteki olaylar ve bütün yaptıkları Yahuda krallarının tarihinde yazılıdır. 6Yehoyakim ölüp atalarına kavuşunca, yerine oğlu Yehoyakin kral oldu.
7Mısır Kralı bir daha ülkesinden dışarı çıkamadı. Çünkü Babil Kralı Mısır Vadisi'nden Fırat'a kadar daha önce Mısır Firavunu'na ait olan bütün toprakları ele geçirmişti.
Yehoyakin'in Yahuda Krallığı
(2Ta.36:9-10)
8Yehoyakin on sekiz yaşında kral oldu ve Yeruşalim'de üç ay krallık yaptı. Annesi Yeruşalimli Elnatan'ın kızı Nehuşta'ydı. 9O da babası gibi RAB'bin gözünde kötü olanı yaptı.
10O sırada Babil Kralı Nebukadnessar'ın askerleri Yeruşalim'in üzerine yürüyüp kenti kuşattı. 11Kuşatma sürerken Nebukadnessar geldi. 12 Yahuda Kralı Yehoyakin, annesi, görevlileri, yöneticileri ve hadımlarıyla birlikte, Nebukadnessar'a teslim oldu. Babil Kralı krallığının sekizinci yılında Yehoyakin'i tutsak etti. 13RAB'bin sözü uyarınca, Nebukadnessar RAB'bin Tapınağı'nın ve kral sarayının bütün hazinelerini boşalttı, İsrail Kralı Süleyman'ın RAB'bin Tapınağı için yaptırdığı altın eşyaların tümünü parçaladı. 14Bütün Yeruşalim halkını, komutanları, yiğit savaşçıları, zanaatçıları, demircileri, toplam on bin kişiyi sürgün etti. Yahuda halkının en yoksul kesimi dışında kimse kalmadı.
15-16 Babil Kralı Nebukadnessar Yehoyakin'i tutsak olarak Babil'e götürdü. Onunla birlikte annesini, karılarını, hadımlarını ve ülkenin ileri gelenlerini de Yeruşalim'den Babil'e sürdü. Ayrıca yedi bin deneyimli yiğit savaşçıyı ve bin zanaatçıyla demirciyi Babil'e sürgün etti. 17 Yehoyakin'in yerine amcası Mattanya'yı kral yaptı ve adını değiştirip Sidkiya koydu.
Sidkiya'nın Yahuda Krallığı
(2Ta.36:11-12; Yer.52:1-3a)
18 Sidkiya yirmi bir yaşında kral oldu ve Yeruşalim'de on bir yıl krallık yaptı. Annesi Livnalı Yeremya'nın kızı Hamutal'dı. 19Yehoyakim gibi Sidkiya da RAB'bin gözünde kötü olanı yaptı. 20 RAB Yeruşalim'le Yahuda'ya öfkelendiği için onları huzurundan attı.
Sidkiya Babil Kralı'na karşı ayaklandı.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

24:1 Nebukadnessar İÖ 612-539 yıllarında varlığını sürdüren yenilenmiş Babil İmparatorluğu’nun en güçlü kralı oldu. İÖ 605-562 yıllarında krallık yaptı (bkz. Dan.1-4. bölümler). Nebukadnessar, İÖ 605’ te henüz genç bir prens ve Babil ordusunun komutanı olduğu sırada, Firavun Neko yönetimindeki Mısır ordusunu Karkamış’ta ve ardından Hama’da yenilgiye uğrattı (bkz. 2Kr.23:29; Yer.46:2). Bu zaferler, Doğu Akdeniz dünyasının siyasetinde geniş kapsamlı sonuçlar doğurdu. Nebukadnessar daha sonra, Babil kaynaklarında Yeruşalim’in tanımlandığı ş ekliyle “Yahuda kentini” ve tüm İsrail’i ele geçirdi. O sıralarda ele geçen Yahudalı tutsaklar arasında Daniel de vardı (bkz. Dan.1:1). Nebukadnessar İÖ 601’ de bir kez daha batıya, Mısır’a sefer düzenledi ; ancak güçlü bir Mısır direnişiyle karşılaşarak geri püskürtüldü. Bu olay, Yeremya’nın uyarılarına karşın Yehoyakim’e Babil’e karşı ayaklanmak için cesaret verdi (bkz. Yer.27:9-11).
24:2 Kildani,Aramlı, Moavlı veAmmonlu akıncıları ona karşı Yehoyakim’in ayaklanmasına yanıt gecikmedi. Muhtemelen Aram’da karargâh kuran Babil ordusu, kendisine bağlı öbür halklardan savaşçılarla birlikte Yahudalılar’ın ayaklanmasını bastırmak üzere gönderilmişti.
24:3-4 Manaşşe’nin işlediği bütün günahlar Bkz. 2Kr.21:11-12; 2Kr.23:26-27; Yer.15:3-4. suçsuz kan Bkz. 2Kr.21:16’ya ait not.
24:6 atalarına kavuşunca Yehoyakim, Yeruşalim’in Babil kuş atması sonucunda düşmesinden kısa süre önce öldü (bkz. 2Kr.24:8-12).
24:7 Mısır Kralı bir daha ülkesinden dışarı çıkamadı Bunun nedeni, Mısırlılar’ın İÖ 605’ te Karkamış’ta uğradığı bozgundur (bkz. Yer.46:2). Öbür taraftan bu durum, Yehoyakim’in Babil’e karşı ayaklandığı zaman neden Mısır’dan yardım alamadığını da açıklamaktadır.
24:8 üç ay Babil kaynaklarına göre Nebukadnessar, İÖ 16 Mart 597’de ordusuyla birlikte Yeruşalim’e girdi. Buradan, Yehoyakin’in üç ay on gün süren (bkz. 2Ta.36:9-10) krallığının İÖ 598’ in Aralık ayında resmen başladığı anlaşılır.
24:12 sekizinci yılında İÖ 597’de.
24:13 RAB’bin sözü uyarınca Bkz. 2Kr.20:16-18.
24:15 Yehoyakin’i tutsak olarak Babil’e Peygamber Yeremya’nın bildirdiği söz böylece yerine gelmiştir (Yer.22:24-27; bkz. 2Kr.25:27-30).
24:17 Yehoyakin’in yerine amcası Mattanya’yı Mattanya, Yoşiya’nın oğullarından biri (bkz. 1Ta.3:15; Yer.1:3) ve Yehoyakin’in babası Yehoyakim’in kardeşiydi (bkz. ad değişikliğinin anlamı, bkz. 2Kr.23:34’e ait not).
24:18 on bir yıl Sidkiya, Babil egemenliği altındaki Yeruşalim’de İÖ 597-586 yıllarında krallık yaptı.
24:19 Yehoyakim gibi... kötü olanı yaptı Bkz. 2Kr.23:37’ye ait not. Sidkiya’nın krallığı döneminde putperestlerin tapınmalarına ait uygulamalar arttı (bkz. 2Ta.36:14; Hez.8-11. bölümler). Sidkiya, RAB’bin Yeremya aracılığıyla bildirdiği sözlere (2Ta.36:12) itaat etmeyi reddeden zayıf ve tutarsız bir kraldı (bkz. Yer.38:5,Yer.38:19).
24:20 Sidkiya... ayaklandı Birçok uzman, Sidkiya’nın ayaklanmasını, hırslı bir yönetici olan Firavun Hofra’nın İÖ 589’ da Mısır tahtına çıkmasına bağlar (bkz. Yer.44:30 ve ilgili not). Hofra’nın, Babil’e karşı ayaklanması için Sidkiya’yı kışkırttığı anlaşılmaktadır (Hez.17:15-18).

Videolar

2. Krallar Girişi

2.Krallar Kitabı İsrail ve Yahuda krallıklarının tarihine 1.Krallar Kitabı'nda kaldığı yerden devam eder. Kitap iki bölüme ayrılabilir:

1. İki krallığın tarihi, İ.Ö. 9. yüzyıl ortalarından Samiriye'nin düşüşü ve İsrail (kuzey krallığı) halkının Asur'a sürgün edilmesine kadar (İ.Ö. 722).
2. Yahuda krallığının tarihi, İsrail krallığının yıkılışından Babil Kralı Nebukadnessar'ın Yeruşalim'i ele geçirip yıkmasına, Yahuda halkını Babil'e sürmesine kadar (İ.Ö. 586). Kitap Babil yönetimindeki Yahuda Valisi Gedalya'nın öldürülmesiyle ve Yahuda Kralı Yehoyakin'in Babil'deki tutukevinden salıverilmesi haberiyle son buluyor.

Bu ulusal felaketler Yahuda ve İsrail krallarının ve halklarının sadakatsizliği yüzünden yaşanmaktadır. Yeruşalim'in yıkılışıyla Yahudalılar'dan birçok kişinin sürgüne gitmesi İsrail tarihinde büyük dönüm noktalarından biridir.

2.Krallar Kitabı'nda en önemli iki peygamber İlyas'ın yerine geçen Elişa ve Yeşaya'dır.

Ana Hatlar:

1:1-17:41 Bölünen krallıklar
a. 1:1-8:15 Peygamber Elişa
b. 8:16-17:4 Yahuda ve İsrail kralları
c. 17:5-41 Samiriye'nin düşüşü
18:1-25:30 Yahuda krallığı
a. 18:1-21:26 Hizkiya'dan Yoşiya'ya
b. 22:1-23:30 Yoşiya'nın krallığı
c. 23:31-24:20 Yahuda'nın son kralları
ç. 25:1-30 Yeruşalim'in düşüşü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş