2. Krallar 23:29

29 Yoşiya'nın krallığı sırasında Mısır Firavunu Neko Asur Kralı'na yardım etmek üzere Fırat'a doğru yola çıktı. Kral Yoşiya da Neko'nun üzerine yürüdü. Megiddo'da karşılaştılar. Neko Yoşiya'yı öldürdü.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

23:29 Mısır Firavunu Neko İÖ 610-595 yıllarında firavundu. Asur Kralı’na yardım etmek Firavun Neko, Nabupolassar yönetiminde güçlenen Babil’le mücadele eden son Asur kralı II. Asur-Uballit’e yardım etmek niyetindeydi. Asur’un başkenti Ninova, İÖ 612’ de Babilliler’in ve Medler’in eline geçmişti (bkz. Nahum: Giriş). Geriye kalanAsur kuvvetleri Harran’da toplandı, ancak İÖ 609’ da Fırat Irmağı’nın batısına çekilmeye zorlandı. Neko yönetimindeki Mısır ordusu, tam bu sıradaAsurlular’ın yardımına geldi. Kral Yoşiya da Neko’nun üzerine yürüdü Yoşiya’nın, Neko’nun ordusunun Megiddo Ovası’nı geçmesine karşı koymasının nedeni (bkz. 2Ta.35:20-24), Mısır’ın veya Asur’un güçlenmesinin Yahuda’nın bağımsızlığına zarar verecek sonuçlar doğuracağından korkmasıydı. Megiddo’da Bkz. Hak.5:19’a ait not.

Videolar

2. Krallar Girişi

2.Krallar Kitabı İsrail ve Yahuda krallıklarının tarihine 1.Krallar Kitabı'nda kaldığı yerden devam eder. Kitap iki bölüme ayrılabilir:

1. İki krallığın tarihi, İ.Ö. 9. yüzyıl ortalarından Samiriye'nin düşüşü ve İsrail (kuzey krallığı) halkının Asur'a sürgün edilmesine kadar (İ.Ö. 722).
2. Yahuda krallığının tarihi, İsrail krallığının yıkılışından Babil Kralı Nebukadnessar'ın Yeruşalim'i ele geçirip yıkmasına, Yahuda halkını Babil'e sürmesine kadar (İ.Ö. 586). Kitap Babil yönetimindeki Yahuda Valisi Gedalya'nın öldürülmesiyle ve Yahuda Kralı Yehoyakin'in Babil'deki tutukevinden salıverilmesi haberiyle son buluyor.

Bu ulusal felaketler Yahuda ve İsrail krallarının ve halklarının sadakatsizliği yüzünden yaşanmaktadır. Yeruşalim'in yıkılışıyla Yahudalılar'dan birçok kişinin sürgüne gitmesi İsrail tarihinde büyük dönüm noktalarından biridir.

2.Krallar Kitabı'nda en önemli iki peygamber İlyas'ın yerine geçen Elişa ve Yeşaya'dır.

Ana Hatlar:

1:1-17:41 Bölünen krallıklar
a. 1:1-8:15 Peygamber Elişa
b. 8:16-17:4 Yahuda ve İsrail kralları
c. 17:5-41 Samiriye'nin düşüşü
18:1-25:30 Yahuda krallığı
a. 18:1-21:26 Hizkiya'dan Yoşiya'ya
b. 22:1-23:30 Yoşiya'nın krallığı
c. 23:31-24:20 Yahuda'nın son kralları
ç. 25:1-30 Yeruşalim'in düşüşü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş