2. Krallar 19

19
Hizkiya Yeşaya'ya Başvuruyor
(Yşa.37:1-13)
1Kral Hizkiya olanları duyunca giysilerini yırttı, çul kuşanıp RAB'bin Tapınağı'na girdi. 2Saray sorumlusu Elyakim'i, Yazman Şevna'yı ve ileri gelen kâhinleri Amots oğlu Peygamber Yeşaya'ya gönderdi. Hepsi çul kuşanmıştı. 3Yeşaya'ya şöyle dediler: “Hizkiya diyor ki, ‘Bugün sıkıntı, azar ve utanç günü. Çünkü çocukların doğum vakti geldi, ama doğuracak güç yok. 4Yaşayan Tanrı'yı aşağılamak için efendisi Asur Kralı'nın gönderdiği komutanın söylediklerini belki Tanrın RAB duyar da duyduğu sözlerden ötürü onları cezalandırır. Bu nedenle sağ kalanlarımız için dua et.’ ”
5-6Yeşaya, Kral Hizkiya'dan gelen görevlilere şöyle dedi: “Efendinize şunları söyleyin: ‘RAB diyor ki, Asur Kralı'nın adamlarından benimle ilgili duyduğunuz küfürlerden korkma. 7Onun içine öyle bir ruh koyacağım ki, bir haber üzerine kendi ülkesine dönecek. Orada onu kılıçla öldürteceğim.’ ”
8Komutan, Asur Kralı'nın Lakiş'ten ayrılıp Livna'ya karşı savaştığını duydu. Krala danışmak için oraya gitti. 9Kûş Kralı Tirhaka'nın kendisiyle savaşmak üzere yola çıktığını haber alan Asur Kralı, Hizkiya'ya yine ulaklar göndererek şöyle dedi: 10“Yahuda Kralı Hizkiya'ya deyin ki, ‘Güvendiğin Tanrın, Yeruşalim Asur Kralı'nın eline teslim edilmeyecek diyerek seni aldatmasın. 11Asur krallarının bütün ülkelere neler yaptığını, onları nasıl yerle bir ettiğini duymuşsundur. Sen kurtulacağını mı sanıyorsun? 12Atalarımın yok ettiği ulusları –Gozanlılar'ı, Harranlılar'ı, Resefliler'i, Telassar'da yaşayan Edenliler'i– ilahları kurtarabildi mi? 13Hani nerede Hama ve Arpat kralları? Lair, Sefarvayim, Hena, İvva kralları nerede?’ ”
Hizkiya'nın Duası
(Yşa.37:14-20)
14Hizkiya mektubu ulakların elinden alıp okuduktan sonra RAB'bin Tapınağı'na çıktı. RAB'bin önünde mektubu yere yayarak 15 şöyle dua etti: “Ey Keruvlar arasında taht kuran İsrail'in Tanrısı RAB, bütün dünya krallıklarının tek Tanrısı sensin. Yeri, göğü sen yarattın. 16Ya RAB, kulak ver de işit, gözlerini aç da gör, ya RAB; Sanherib'in söylediklerini, yaşayan Tanrı'yı nasıl aşağıladığını duy. 17Ya RAB, gerçek şu ki, Asur kralları birçok ulusu ve ülkelerini viraneye çevirdiler. 18İlahlarını yakıp yok ettiler. Çünkü onlar tanrı değil, insan eliyle biçimlendirilmiş tahta ve taşlardı. 19Ya RAB Tanrımız, şimdi bizi Sanherib'in elinden kurtar ki, bütün dünya krallıkları senin tek Tanrı olduğunu anlasın.”
Yeşaya'nın Sözleri Gerçekleşiyor
(2Ta.32:20-21; Yşa.37:21-38)
20-21Bunun üzerine Amots oğlu Yeşaya, Hizkiya'ya şu haberi gönderdi: “İsrail'in Tanrısı RAB şöyle diyor: ‘Asur Kralı Sanherib'le ilgili olarak bana yalvardığın için diyorum ki,
“ ‘Erden kız Siyon seni hor görüyor,
Alay ediyor seninle.
Yeruşalim kızı ardından alayla baş sallıyor.
22Sen kimi aşağıladın, kime küfrettin?
Kime sesini yükselttin?
İsrail'in Kutsalı'na tepeden baktın!
23Ulakların aracılığıyla Rab'bi aşağıladın.
Bir sürü savaş arabamla dağların tepesine,
Lübnan'ın doruklarına çıktım, dedin.
Yüksek sedir ağaçlarını, seçme çamlarını kestim,
Lübnan'ın en iç noktalarına,
Gür ormanlarına ulaştım.
24Yabancı ülkelerde kuyular kazdım, sular içtim,
Mısır'ın bütün kanallarını ayağımın tabanıyla kuruttum, dedin.
25“ ‘Bütün bunları çoktan yaptığımı,
Çok önceden tasarladığımı duymadın mı?
Surlu kentleri enkaz yığınlarına çevirmeni
Şimdi ben gerçekleştirdim.
26O kentlerde yaşayanların kolu kanadı kırıldı.
Yılgınlık ve utanç içindeydiler;
Kır otuna, körpe filizlere,
Damlarda büyümeden kavrulup giden ota döndüler.
27Senin oturuşunu, kalkışını,
Ne zaman gidip geldiğini,
Bana nasıl öfkelendiğini biliyorum.
28Bana duyduğun öfkeden,
Kulağıma erişen küstahlığından ötürü
Halkamı burnuna, gemimi ağzına takacak,
Seni geldiğin yoldan geri çevireceğim.
29“ ‘Senin için belirti şu olacak, ey Hizkiya:
Bu yıl kendiliğinden yetişeni yiyeceksiniz,
İkinci yıl ise ardından biteni.
Üçüncü yıl ekip biçin,
Bağlar dikip ürününü yiyin.
30Yahudalılar'ın kurtulup sağ kalanları
Yine aşağıya doğru kök salacak,
Yukarıya doğru meyve verecek.
31Çünkü sağ kalanlar Yeruşalim'den,
Kurtulanlar Siyon Dağı'ndan çıkacak.
Her Şeye Egemen RAB'bin gayretiyle olacak bu.’
32“Bundan dolayı RAB Asur Kralı'na ilişkin şöyle diyor:
‘Bu kente girmeyecek, ok atmayacak.
Kente kalkanla yaklaşmayacak,
Karşısında rampa kurmayacak.
33Geldiği yoldan dönecek ve kente girmeyecek’ diyor RAB,
34‘Kendim için ve kulum Davut'un hatırı için
Bu kenti savunup kurtaracağım’ diyor.”
35O gece RAB'bin meleği gidip Asur ordugahında yüz seksen beş bin kişiyi öldürdü. Ertesi sabah uyananlar salt cesetlerle karşılaştılar. 36Bunun üzerine Asur Kralı Sanherib ordugahını bırakıp çekildi. Ninova'ya döndü ve orada kaldı. 37Bir gün ilahı Nisrok'un tapınağında tapınırken, oğullarından Adrammelek'le Şareser, onu kılıçla öldürüp Ararat ülkesine kaçtılar. Yerine oğlu Esarhaddon kral oldu.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

18:17-19:37 Bkz. 2Ta.32. bölüm; Yşa.36-37. bölümler.
19:1 çul Bkz. Yar.37:34’e ait not.
19:2 ileri gelen kâhinleri Muhtemelen çeşitli kâhin ailelerinin en yaşlı üyeleri (bkz. Yer.19:1). Yaşanan bu kriz sadece Yeruşalim’le değil, tapınakla da ilgiliydi. Peygamber Yeşaya’ya Bkz. Yşa.1:1.
19:3 doğuracak güç yok Kentin karşı karşıya kaldığı tehlikenin büyüklüğü tasvir ediliyor.
19:4 sağ kalanlarımız Sanherib’in birçok kenti ve insanı hakimiyetine almasının ardından Yahuda Krallığı’nda geride kalanlar (bkz. 2Kr.18:13’e ait not; krş. Yşa.10:28-32). Arkeolojik bulgular, Asur saldırılarından kaçan birçok İsrailli’nin İsrail Krallığı’nı terk ederek Yahuda Krallığı’na yerleştiğini ortaya koyar. Böylece Yahuda halkı, bütün İsrail’den geriye kalanların oluşturduğu halk durumuna gelmiştir (bkz. Makale: Kalıntı, s.948). dua et Halk için dua etmek, peygamberlerin hizmetlerinin önemli bir parçasıydı (bkz. Çık.32:31-32; Çık.33:12-17; Say.14:13-19; 1Sa.7:8-9; 1Sa.12:19, 23; Mez.99:6; Yer.15:1).
19:7 ruh Güvensizlik ve korku. kılıçla öldürteceğim Bkz. 2Kr.19:22,2Kr.19:37 ; krş. Say.15:30.
19:8 Livna’ya Bkz. 2Kr.8:22’ye ait not.
19:9 Tirhaka’nın Bkz. Yşa.37:9.
19:12 Gozanlılar’ı Bkz. 2Kr.17:6’ya ait not. Harranlılar’ı Bkz. Yar.11:31’e ait not. Resefliler’i Resef, Fırat Irmağı’nın güneyinde, Hama’nın kuzeydoğusunda bulunan kentti. Edenliler’i Eden, Harran’ın güneyinde, Fırat Irmağı boyunca uzanan bölgeydi (bkz. Hez.27:23; Amo.1:5). İÖ 855’ te Asur Kralı III. Şalmaneser tarafından ele geçirilecektir.
19:14 mektubu Bkz. 2Ta.32:17.
19:15 Keruvlar arasında taht kuran Bkz. Çık.25:18 ve 1Sa.4:4’e ait notlar.
19:18 insan eliyle biçimlendirilmiş Bkz. Mez.115:3-8; Mez.135:15-18; Yşa.2:20; Yşa.40:19-20; Yşa.41:7; Yşa.44:9-20.
19:19 bütün dünya krallıkları... anlasın Ulusların RAB’be gösterdiği saygı, RAB’bin İsrail’e gösterdiği iyilikten ötürüdür (bkz. 1Sa.12:22; ayrıca bkz. Yşu.7:9; 2Sa.7:23; Mez.23:3; Hez.5:13 ve ilgili notlar).
19:21 Erden kız Siyon... Yeruşalim kızı Bkz. Bilgi Kutusu: Mecazlar, Benzetmeler, s.1173. Kutsal Kitap boyunca sıkça bu ve buna benzer kişiselleştirme yapıldığı görülür. Eski Ortadoğu’da başkentler ve başkent halkı “kız” olarak tanımlanırdı. Yeruşalim’in veya Siyon’un bu şekilde tanımlanması, Yeruşalim’in Tanrı tarafından korunup kutsandığını belirtir; böyle bir ayrıcalığa sahip olduğu için halktan, Tanrı’ya sadık ve pak bir yaşam sürerek Tanrı’yı onurlandırması beklendiği anlaşılmaktadır.
19:22 İsrail’in Kutsalı’na Peygamber Yeşaya, RAB’bi sıklıkla bu ş ekilde adlandırırdı (bkz. Yşa.1:4’e ait not).
19:25 bunları çoktan yaptığımı... Şimdi ben gerçekleştirdim Asurlular zaferlerini kendi askeri üstünlüklerine bağlıyordu. Oysa Yeşaya, bütün bunların RAB’bin tasarısı sonucu gerçekleştiğini söyler (bkz. Yşa.10:5-19; krş. Hez.30:24-26).
19:28 Halkamı burnuna Bir Asur anıtı üzerindeki kabartmada Asur Kralı, düşmanlarından dördünü, burunlarındaki halkalara bağlanan iplerden tutarken tasvir edilir. Peygamber Yeşaya, Sanherib’in başına da aynısının geleceği bildirisinde bulunur (bkz. Yşa.37:29’a ait not; krş. Hez.38:4; Amo.4:2).
19:29 Sanherib bir önceki sonbaharda ekilen hasatın tümünü ya talan etmişti ya da yakmıştı. Bu yüzden halk, bir önceki yılın hasadı sırasında yere düşen tohumlardan ikinci defa yetişen ekinleri yiyecekti (bkz. Lev.25:5). Buradan, Sanherib’in Yahuda’ya girişinin, hasat zamanı olan mart ya da nisan aylarında olduğu anlaşılır. Sanherib’in dönüşü, sonbaharın son aylarını (ekim) bulacaktı ki bu da gelecek yılın ürününün ekilmesi için geç bir zamandı. Bu yüzden, ancak bir sonraki yıl her şey eski haline dönebilirdi. BöylelikleAsurlular üç hasat dönemini etkilemiş olacaktı.
19:30-31 sağ kalanları Bkz. Yşa.1:9’ a ait not; krş. Yşa.11:11,Yşa.11:16; Yşa.28:5; Mik.4:7; Rom.11:5.
19:32 Bu kente girmeyecek O sırada Livna’da bulunan Sanherib (bkz. 2Kr.11:8), Yeruşalim’e yönelttiği tehditleri gerçekleştiremeyecektir (bkz. 2Kr.18:13’e ait not).
19:34 kulum Davut’un hatırı için Bkz. 1Kr.11:13’e ait not.
19:35 RAB’bin meleği Bkz. Yar.16:7’ye ait not. yüz seksen beş bin Bkz. Yşa.37:36.
19:36 Ninova’ya Asur İmparatorluğu’nun başkenti.
19:37 oğullarındanAdrammelek’le Şareser Tarihsel kaynaklarda Sanherib’in, krallığının yirmi üçüncü yılında adı belirtilmeyen bir oğlu tarafından öldürüldüğünden söz edilir. Ararat Bkz. Yar.8:4’e ait not. Yerine oğlu Esarhaddon kral oldu İÖ 681-669 yıllarında krallık yaptı. Asur metinlerinden, Sanherib’in oğulları arasında Asur tahtı için bir veraset kavgası yaşandığı anlaşılmaktadır. Sanherib’in, oğullarının arasında en gençlerinden biri olan Esarhaddon’u kendi yerine geçecek kral olarak belirlemesi,Adrammelek ve Şareser’in yönetimi ele geçirme girişimlerini tetiklemiş olmalıdır.

Videolar

2. Krallar Girişi

2.Krallar Kitabı İsrail ve Yahuda krallıklarının tarihine 1.Krallar Kitabı'nda kaldığı yerden devam eder. Kitap iki bölüme ayrılabilir:

1. İki krallığın tarihi, İ.Ö. 9. yüzyıl ortalarından Samiriye'nin düşüşü ve İsrail (kuzey krallığı) halkının Asur'a sürgün edilmesine kadar (İ.Ö. 722).
2. Yahuda krallığının tarihi, İsrail krallığının yıkılışından Babil Kralı Nebukadnessar'ın Yeruşalim'i ele geçirip yıkmasına, Yahuda halkını Babil'e sürmesine kadar (İ.Ö. 586). Kitap Babil yönetimindeki Yahuda Valisi Gedalya'nın öldürülmesiyle ve Yahuda Kralı Yehoyakin'in Babil'deki tutukevinden salıverilmesi haberiyle son buluyor.

Bu ulusal felaketler Yahuda ve İsrail krallarının ve halklarının sadakatsizliği yüzünden yaşanmaktadır. Yeruşalim'in yıkılışıyla Yahudalılar'dan birçok kişinin sürgüne gitmesi İsrail tarihinde büyük dönüm noktalarından biridir.

2.Krallar Kitabı'nda en önemli iki peygamber İlyas'ın yerine geçen Elişa ve Yeşaya'dır.

Ana Hatlar:

1:1-17:41 Bölünen krallıklar
a. 1:1-8:15 Peygamber Elişa
b. 8:16-17:4 Yahuda ve İsrail kralları
c. 17:5-41 Samiriye'nin düşüşü
18:1-25:30 Yahuda krallığı
a. 18:1-21:26 Hizkiya'dan Yoşiya'ya
b. 22:1-23:30 Yoşiya'nın krallığı
c. 23:31-24:20 Yahuda'nın son kralları
ç. 25:1-30 Yeruşalim'in düşüşü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş