2. Krallar 11

11
Atalya Yönetime El Koyuyor
(2Ta.22:10-23:15)
1Ahazya'nın annesi Atalya, oğlunun öldürüldüğünü duyunca, kral soyunun bütün bireylerini yok etmeye çalıştı. 2Ne var ki, Kral Yehoram'ın kızı, Ahazya'nın üvey kızkardeşi Yehoşeva, Ahazya oğlu Yoaş'ı kralın öldürülmek istenen öteki oğullarının arasından alıp kaçırdı ve dadısıyla birlikte yatak odasına gizledi. Çocuğu Atalya'dan gizleyerek kurtarmış oldu. 3Atalya ülkeyi yönetirken, çocuk altı yıl boyunca RAB'bin Tapınağı'nda dadısıyla birlikte gizlendi.
Atalya'ya Karşı Ayaklanma
(2Ta.23:1-16)
4Yedinci yıl Yehoyada haber gönderip Karyalılar'ın[a] ve muhafızların yüzbaşılarını çağırttı. Onları RAB'bin Tapınağı'nda toplayarak onlarla bir antlaşma yaptı. Hepsine RAB'bin Tapınağı'nda ant içirdikten sonra kralın oğlu Yoaş'ı kendilerine gösterdi. 5Onlara şu buyrukları verdi: “Şabat Günü göreve gidenlerin üçte biri kral sarayını koruyacak, 6üçte biri Sur Kapısı'nda, üçte biri de muhafızların arkasındaki kapıda bulunacak. Sırayla tapınak nöbeti tutacaksınız. 7Şabat Günü görevleri biten öbür iki bölükteki askerlerin tümü RAB'bin Tapınağı'nın çevresinde durup kralı koruyacak. 8Herkes yalın kılıç kralın çevresini sarsın, yaklaşan olursa öldürün. Kral nereye giderse, ona eşlik edin.”
9Yüzbaşılar Kâhin Yehoyada'nın buyruklarını tam tamına uyguladılar. Şabat Günü göreve gidenlerle görevi biten adamlarını alıp Yehoyada'nın yanına gittiler. 10Kâhin RAB'bin Tapınağı'ndaki Kral Davut'tan kalan mızraklarla kalkanları yüzbaşılara dağıttı. 11Kralı korumak için sunağın ve tapınağın çevresine tapınağın güneyinden kuzeyine kadar silahlı muhafızlar yerleştirildi. 12Yehoyada kralın oğlu Yoaş'ı dışarı çıkarıp başına taç koydu. Tanrı'nın Yasası'nı da ona verip krallığını ilan ettiler. Onu meshedip alkışlayarak, “Yaşasın kral!” diye bağırdılar.
13Atalya muhafızlarla halkın çıkardığı gürültüyü duyunca, RAB'bin Tapınağı'nda toplananların yanına gitti. 14Baktı, kral geleneğe uygun olarak sütunun yanında duruyor; yüzbaşılar, borazan çalanlar çevresine toplanmış. Ülke halkı sevinç içindeydi, borazanlar çalınıyordu. Atalya giysilerini yırtarak, “Hainlik! Hainlik!” diye bağırdı.
15Kâhin Yehoyada yüzbaşılara, “O kadını aradan çıkarın. Ardından kim giderse kılıçtan geçirin” diye buyruk verdi. Çünkü kadının RAB'bin Tapınağı'nda öldürülmesini istemiyordu. 16Atalya yakalandı ve sarayın At Kapısı'na götürülüp öldürüldü.
Kâhin Yehoyada'nın Yaptığı Yenilikler
(2Ta.23:16-21)
17Yehoyada RAB'bin halkı olmaları için RAB ile kral ve halk arasında bir antlaşma yaptı. Ayrıca halkla kral arasında da bir antlaşma yaptı. 18Ülke halkı gidip Baal'ın tapınağını yıktı. Sunaklarını, putlarını parçaladılar; Baal'ın Kâhini Mattan'ı da sunakların önünde öldürdüler.
Kâhin Yehoyada RAB'bin Tapınağı'na nöbetçiler yerleştirdi. 19Sonra yüzbaşıları, Karyalılar'ı, muhafızları ve halkı yanına aldı. Kralı RAB'bin Tapınağı'ndan getirdiler. Muhafızlar Kapısı'ndan geçerek sarayına götürdüler, kral tahtına oturttular. 20Ülke halkı sevinç içindeydi, ancak kent suskundu. Çünkü Atalya sarayda kılıçla öldürülmüştü.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

12:25-2Kr.17:41 Krallığın bölündüğü (İsrail ve Yahuda olarak) dönemin anlatıldığı bu bölümlerde, ağırlıklı olarak kralların yaptıklarına ve onlara ilişkin peygamberliklere değinilir. Tanrı’nın gelişmekte olan yeryüzündeki krallığı en fazla kuzeydeki (İsrail) krallıkta tehlikeye girmiştir, çünkü sadakatsiz krallar, kukla kâ-hinler ve sahte peygamberler yüzünden imandan sapma eğilimi artış göstermiştir. Bu dönemde İlyas ve Elişa, Tanrı’nın yönetiminin sadık temsilcileri ve peygamberleri olarak hizmet etmiştir (bkz. Giriş). Güneydeki (Yahuda) krallıkta ise RAB, krallığının görünen simgeleri olan tapınak, Antlaşma Sandığı ve kâhinlerinin hizmeti aracılığıyla halkıyla beraberdir. Davut’un soyundan olan kralların yönetimlerini RAB’be sadık biçimde sürdürmeleri sayesinde RAB’bin antlaşmasına kuzeydeki (İsrail) krallığına göre daha bağlı kaldılarsa da, itaatsizlik ettikleri zaman onlar da sürgünle cezalandırılacaklardır.
11:1-3 Bkz. 2Kr.8:18’e ait not ; 2Kr.9:27. Yahuda KralıAtalya, tahtını kaybetme korkusuyla RAB’bin Davut’un soyuyla ilgili vaadini hiçe sayar (bkz. 2Sa.1:10-11,2Sa.1:16; 1Kr.8:25); ancak RAB buna izin vermez.
11:2 Yehoşeva Başkâhin Yehoyada ile evliydi (bkz. 2Ta.22:11).
11:4 Yedinci yıl Atalya’nın krallığının. Karyalılar’ın Güneybatı Anadolu’dan (Karya’dan) gelip kraliyet koruması olarak görev yapan paralı askerler. Levililer ile Yahuda’dan bazı boy başları da bu ayaklanmaya katılır (2Ta.23:2).
11:10 kalkanları Davut, Hadadezer’le girdiği savaştan sonra altın kalkanları yağmalamış ve bunları RAB’be adamıştı (bkz. 2Sa.8:7-11). Sonraları, Rehavam’ın krallığı döneminde, tapınak ve saray Mısır Kralı Şişak tarafından yağmalanmış (bkz. 1Kr.14:26), ancak muhtemelen Davut kalkanları saklamış olduğundan ele geçirilememişti.
11:12 Tanrı’nın Yasası’nı Krala verilen bu belge ya On Buyruk ya Kutsal Yasa’nın tümü ya da daha büyük olasılıkla kralın sorumluluklarını içeren bir belgeydi (bkz. Yas.17:14-20; ayrıca bkz. 1Sa.10:25’e ait not).
11:14 sütunun Tapınağın eyvanında bulunan Yakin ve Boaz adlarında iki tunç sütundan biri (bkz. 2Kr.23:3; 1Kr.7:15-22; 2Ta.23:13). Ülke halkı Yehoyada darbe için, RAB’bin Yasası’na uyanların büyük dini bayramlardan birini kutlamak üzere Yeruşalim’de toplanacağı bir Şabat Günü’nü seçmiş olabilir.
11:15 RAB’bin Tapınağı’nda... istemiyordu Bkz. Çık.21:14 ve ilgili not.
11:17 antlaşma Hem kraliyet ailesi hem de Yahuda halkı olarak RAB’be sadakatsizlik ettikleri için RAB’be ve antlaşmaya bağlılıklarını yenilemeleri gerekiyordu (bkz. Çık.19:5-6; Yas.4:20; ayrıca bkz 1Sa.11:14-15; 1Sa.12:14-15,1Sa.12:24-25 ; 1Sa.12:24’ e ait not).

Videolar

2. Krallar Girişi

2.Krallar Kitabı İsrail ve Yahuda krallıklarının tarihine 1.Krallar Kitabı'nda kaldığı yerden devam eder. Kitap iki bölüme ayrılabilir:

1. İki krallığın tarihi, İ.Ö. 9. yüzyıl ortalarından Samiriye'nin düşüşü ve İsrail (kuzey krallığı) halkının Asur'a sürgün edilmesine kadar (İ.Ö. 722).
2. Yahuda krallığının tarihi, İsrail krallığının yıkılışından Babil Kralı Nebukadnessar'ın Yeruşalim'i ele geçirip yıkmasına, Yahuda halkını Babil'e sürmesine kadar (İ.Ö. 586). Kitap Babil yönetimindeki Yahuda Valisi Gedalya'nın öldürülmesiyle ve Yahuda Kralı Yehoyakin'in Babil'deki tutukevinden salıverilmesi haberiyle son buluyor.

Bu ulusal felaketler Yahuda ve İsrail krallarının ve halklarının sadakatsizliği yüzünden yaşanmaktadır. Yeruşalim'in yıkılışıyla Yahudalılar'dan birçok kişinin sürgüne gitmesi İsrail tarihinde büyük dönüm noktalarından biridir.

2.Krallar Kitabı'nda en önemli iki peygamber İlyas'ın yerine geçen Elişa ve Yeşaya'dır.

Ana Hatlar:

1:1-17:41 Bölünen krallıklar
a. 1:1-8:15 Peygamber Elişa
b. 8:16-17:4 Yahuda ve İsrail kralları
c. 17:5-41 Samiriye'nin düşüşü
18:1-25:30 Yahuda krallığı
a. 18:1-21:26 Hizkiya'dan Yoşiya'ya
b. 22:1-23:30 Yoşiya'nın krallığı
c. 23:31-24:20 Yahuda'nın son kralları
ç. 25:1-30 Yeruşalim'in düşüşü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş