2. Krallar 18

18
Hizkiya'nın Yahuda Krallığı
(2Ta.29:1-2; 31:1)
1İsrail Kralı Ela oğlu Hoşea'nın krallığının üçüncü yılında Ahaz oğlu Hizkiya Yahuda Kralı oldu. 2Hizkiya yirmi beş yaşında kral oldu ve Yeruşalim'de yirmi dokuz yıl krallık yaptı. Annesi Zekeriya'nın kızı Aviya'ydı. 3Atası Davut gibi, o da RAB'bin gözünde doğru olanı yaptı. 4 Alışılagelen tapınma yerlerini kaldırdı, dikili taşları, Aşera putlarını parçaladı. Musa'nın yapmış olduğu Nehuştan[a] adındaki tunç yılanı da parçaladı. Çünkü İsrailliler o güne kadar ona buhur yakıyorlardı.
5Hizkiya İsrail'in Tanrısı RAB'be güvendi. Kendisinden önceki ve sonraki Yahuda kralları arasında onun gibisi yoktu. 6RAB'be çok bağlıydı, O'nun yolundan ayrılmadı, RAB'bin Musa'ya vermiş olduğu buyrukları yerine getirdi. 7RAB onunla birlikteydi. Yaptığı her işte başarılı oldu. Asur Kralı'na karşı ayaklandı ve ona kulluk etmedi. 8Gazze ve çevresine, gözcü kulelerinden surlu kentlere kadar her yerde Filistliler'i bozguna uğrattı.
9Hizkiya'nın krallığının dördüncü yılında –İsrail Kralı Ela oğlu Hoşea'nın krallığının yedinci yılı– Asur Kralı Şalmaneser Samiriye'ye yürüyerek kenti kuşattı. 10Kuşatma üç yıl sürdü. Sonunda Samiriye'yi ele geçirdiler. Hizkiya'nın krallığının altıncı yılı, İsrail Kralı Hoşea'nın krallığının dokuzuncu yılında Samiriye alındı. 11Asur Kralı İsrailliler'i Asur'a sürerek Halah'a, Habur Irmağı kıyısındaki Gozan'a ve Med kentlerine yerleştirdi. 12Çünkü Tanrıları RAB'bin sözünü dinlememişler, O'nun antlaşmasını ve RAB'bin kulu Musa'nın buyruklarını çiğnemişlerdi. Ne kulak asmışlar, ne de buyrukları yerine getirmişlerdi.
Sanherib'in Tehdidi
(2Ta.32:9-19; Yşa.36:1-22)
13Hizkiya'nın krallığının on dördüncü yılında Asur Kralı Sanherib, Yahuda'nın surlu kentlerine saldırıp hepsini ele geçirdi. 14Yahuda Kralı Hizkiya, Lakiş Kenti'ndeki Asur Kralı'na şu haberi gönderdi: “Suçluyum, üzerimden kuvvetlerini çek, ne istersen ödeyeceğim.” Asur Kralı Yahuda Kralı Hizkiya'yı üç yüz talant[b] gümüş ve otuz talant[c] altın ödemekle yükümlü kıldı. 15Hizkiya RAB'bin Tapınağı'nda ve kral sarayının hazinelerinde bulunan bütün gümüşü ona verdi. 16Daha önce yaptırmış olduğu RAB'bin Tapınağı'nın kapılarıyla kapı pervazlarının üzerindeki altın kaplamaları da çıkarıp Asur Kralı'na verdi. 17Asur Kralı başkomutan, askeri danışman ve komutanını büyük bir orduyla Lakiş'ten Yeruşalim'e, Kral Hizkiya'ya gönderdi. Yeruşalim'e varan ordu Çırpıcı Tarlası yolunda, Yukarı Havuz'un su yolunun yanında durdu. 18Haber gönderip Kral Hizkiya'yı çağırdılar. Saray sorumlusu Hilkiya oğlu Elyakim, Yazman Şevna ve devlet tarihçisi Asaf oğlu Yoah Asurlular'ı karşılamaya çıktı.
19Komutan onlara şöyle dedi: “Hizkiya'ya söyleyin. ‘Büyük kral, Asur Kralı diyor ki: Güvendiğin şey ne, neye güveniyorsun? 20Savaş tasarıların ve gücün olduğunu söylüyorsun, ama bunlar boş sözler. Kime güveniyorsun da bana karşı ayaklanıyorsun? 21 İşte sen şu kırık kamış değneğe, Mısır'a güveniyorsun. Bu değnek kendisine yaslanan herkesin eline batar, deler. Firavun da kendisine güvenenler için böyledir. 22Yoksa bana, Tanrımız RAB'be güveniyoruz mu diyeceksiniz? Hizkiya'nın Yahuda ve Yeruşalim halkına, yalnız Yeruşalim'de, bu sunağın önünde tapınacaksınız diyerek tapınma yerlerini, sunaklarını ortadan kaldırdığı Tanrı değil mi bu?’
23“Haydi, efendim Asur Kralı'yla bahse giriş. Binicileri sağlayabilirsen sana iki bin at veririm. 24Mısır'ın savaş arabalarıyla atlıları sağlayacağına güvensen bile, efendimin en küçük rütbeli komutanlarından birini yenemezsin! 25Dahası var: RAB'bin buyruğu olmadan mı saldırıp burayı yıkmak için yola çıktığımı sanıyorsun? RAB, ‘Git, o ülkeyi yık’ dedi.”
26Hilkiya oğlu Elyakim, Şevna ve Yoah, “Lütfen biz kullarınla Aramice konuş” diye karşılık verdiler, “Çünkü biz bu dili anlarız. Yahudi dilinde konuşma. Surların üzerindeki halk bizi dinliyor.”
27Komutan, “Efendim bu sözleri yalnız size ve efendinize söyleyeyim diye mi gönderdi beni?” dedi, “Surların üzerinde oturan bu halka, sizin gibi dışkısını yemek, idrarını içmek zorunda kalacak olan herkese gönderdi.”
28Sonra ayağa kalkıp Yahudi dilinde bağırdı: “Büyük kralın, Asur Kralı'nın söylediklerini dinleyin! 29Kral diyor ki, ‘Hizkiya sizi aldatmasın, o sizi benim elimden kurtaramaz. 30RAB bizi mutlaka kurtaracak, bu kent Asur Kralı'nın eline geçmeyecek diyen Hizkiya'ya kanmayın, RAB'be güvenmeyin. 31-32Hizkiya'yı dinlemeyin.’ Çünkü Asur Kralı diyor ki, ‘Teslim olun, bana gelin. Böylece ben gelip sizi zeytinyağı ve bal ülkesi olan kendi ülkeniz gibi bir ülkeye –tahıl ve yeni şarap, ekmek ve üzüm dolu bir ülkeye– götürene kadar herkes kendi asmasından, kendi incir ağacından yiyecek, kendi sarnıcından içecek. Yaşamı seçin, ölümü değil. RAB bizi kurtaracak diyerek sizi aldatmaya çalışan Hizkiya'yı dinlemeyin. 33Ulusların ilahları ülkelerini Asur Kralı'nın elinden kurtarabildi mi? 34Hani nerede Hama'nın, Arpat'ın ilahları? Sefarvayim'in[ç], Hena ve İvva'nın ilahları nerede? Samiriye'yi elimden kurtarabildiler mi? 35Bütün ülkelerin ilahlarından hangisi ülkesini elimden kurtardı ki, RAB Yeruşalim'i elimden kurtarabilsin?’ ”
36Halk sustu, komutana tek sözle bile karşılık veren olmadı. Çünkü Kral Hizkiya, “Karşılık vermeyin” diye buyurmuştu. 37Sonra saray sorumlusu Hilkiya oğlu Elyakim, Yazman Şevna ve devlet tarihçisi Asaf oğlu Yoah giysilerini yırttılar ve gidip komutanın söylediklerini Hizkiya'ya bildirdiler.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

18:1 Hizkiya Yahuda Kralı oldu İÖ 729’ da. Hizkiya, İÖ 729-715 yıllarında krallığı babası Ahaz’la birlikte yürütmüştür.
18:2 kral oldu Tek başına Yahuda kralı olduğu zamandır. yirmi dokuz yıl İÖ 715-686 (ayrıca bkz. 2Ta.29-32 ; Yşa.36-39. bölümler).
18:3 Atası Davut gibi... doğru Hizkiya, Tanrı’ya sadakatiyle Davut’a benzetilen az sayıdaki krallardan biridir (öbürleri Asa, 1Kr.15:11 ; Yehoşafat, 1Kr.22:43 ; Yoşiya, 2Kr.22:2; ancakAsa ile Yehoşafat, putlara tapınma yerlerini kaldırmamışlardı, bkz. 1Kr.15:14; 1Kr.22:43).
18:4 tapınma yerlerini kaldırdı Hizkiya, Kutsal Yasa’ya aykırı olarak (Yas.12:2-7,Yas.12:13,Yas.12:14) yapılan tapınma yerlerini tamamen yıkan ilk Yahuda kralıdır. dikili taşları Bkz. 2Kr.3:2; 1Kr.14:23’e ait not. Aşera putlarını Bkz. 2Kr.13:6; 2Kr.17:10,2Kr.17:16; 1Kr.16:23. İsrailliler... ona buhur yakıyordu Tunç yılanın ilah olarak kabul edilmesi, muhtemelen Hizkiya’nın babası Ahaz’ın krallığı döneminde gerçekleşmişti (bkz. 16. bölüm). Ortadoğu halkları arasında çeşitli biçimlerde yılanlara tapınma yaygın olarak görülürdü (bkz. Say.21:8-9’a ait not).
18:5 Kral Yoşiya da Kutsal Yasa’ya titizlikle uymasıyla tanınır, ancak Davut’tan sonra RAB’be duyduğu güvenle anılan tek kral Hizkiya olmuştur.
18:7 Asur Kralı’na karşı ayaklandı Hizkiya’nın babası Asurlular’a teslim olmuştu, ancak Hizkiya babasıAhaz’ın yürüttüğü siyaseti tamamen değiştirdi ve muhtemelen Asur tahtına II. Sargon’un yerine Sanherib’in geçtiği İÖ 705’ ten kısa bir süre sonra Asur’a yıllık haraç ödemeyi reddetti.
18:8 Filistliler’i bozguna uğrattı Filistliler, Ahaz’ın krallığı sırasında dağlık bölge ve Negev’deki Yahuda kentlerini ele geçirmişti (bkz. 2Ta.28:18). Hizkiya, sonradan Asur’a karşı onların desteğini almak niyetiyle Filistliler’i boyunduruğu altına aldı.
18:9 Hizkiya’nın krallığının dördüncü yılında Hizkiya’nın, babası Ahaz’la birlikte yürüttüğü krallığının dördüncü yılı olan İÖ 725’te.
18:10 üç yıl Bkz. 2Kr.17:5’e ait not.
18:11 Asur Kralı İsrailliler’i... sürerek Bkz. 2Kr.17:6’ya ait not.
18:13-16 Burada aktarılan tarihsel bilgi, Sanherib’in Fenike, Yahuda ve Mısır’a İÖ 701’de gerçekleştirdiği seferle ilgili kaynaklarla örtüşür. Sanherib, kendi tarihsel kaynaklarında, Hizkiya krallığında bulunan kırk altı surlu kenti ve birçok köyü ele geçirip 200 150 kişiyi tutsak aldığını belirtir. Ayrıca Hizkiya’yı, “başkent Yeruşalim’de bir kuş gibi kafese kapattığını” ekler, ancak Yeruşalim’i ele geçirdiğinden söz etmez.
18:13 on dördüncü yılında Hizkiya’nın tek başına kral olmasının on dördüncü yılı olan İÖ 701’de (bkz. 2Kr.18:2’ ye ait not).
18:14 Lakiş Kenti’ndeki Bkz. 2Kr.14:19 ve Yşa.36:2’ye ait notlar.
18:17-19:37 Bkz. 2Ta.32. bölüm; Yşa.36-37. bölümler.
18:17 Tarlası... su yolunun Bkz. Yşa.7:3. Asurlu yöneticiler, daha önce Peygamber Yeşaya’nın Kral Ahaz’ı düşmanlarından kurtarması için Asurlular yerine RAB’be güvenmesi konusunda uyardığı bu yerde, Yahuda Krallığı’nı teslim olmaya çağırırlar (bkz. 2Kr.16:5-10; Yşa.7:1-17).
18:19 Büyük kral Asurlu krallar için sıklıkla kullanılan unvan.
18:21 Mısır’a güveniyorsun Oysa Mısır eski gücünü yitirmişti.
18:22 Asurlular, kurnazca bir hamleyle Hizkiya ile halkın arasını açmaya çalıştılar. Hizkiya’nın getirdiği yeniliklere ve putlara tapınılarak yozlaştırılan tapınma yerlerini kaldırmasına karşı çıkanların öfkesinden yararlanmayı amaçlıyorlardı (bkz. 2Kr.18:4’ e ait not).
18:23 Binicileri sağlayabilirsen Yahudalılar’ın askeri gücünün zayıf olduğunu, ordunun büyük oranda yaya piyadelerden oluştuğunu biliyorlardı.
18:26 Aramice... Yahudi dilinde konuşma Aramice o çağda Ortadoğu’da İsrail’e komşu halklar arasında özellikle siyasal ve ticari ilişkileri yürütenler tarafından da konuşulurdu; bu yüzden hem komutanların hem de eğitim görmüş İsrailliler’in, yani yöneticilerin bu dili bilmesi gerekiyordu Asurlu yöneticilerin Yahuda halkının konuştuğu sıradan İbranice’yi konuşabilmeleri ise şaşı rtıcıydı, çünkü o dönemde sadece İbraniler İbranice konuş urdu (bkz. 2Ta.32:18).
18:31-32 Halkın teslim olması, aslında sürgün edilecekleri anlamına geliyordu. kendi asmasından, kendi incir ağacından yiyecek, kendi sarnıcından içecek Barış, esenlik ve bolluk döneminin tasviri (bkz. 1Kr.4:25; Mik.4:4; Zek.Mik.3:10).
18:34 Hama’nın Bkz. 2Kr.14:25; 2Kr.17:24’e ait notlar. Arpat’ın Hama yakınlarında, İÖ 740’ ta Asurlular tarafından ele geçirilen kent (bkz. 2Kr.19:13; Yşa.10:9; Yer.49:23). Sefarvayim’in Asurlular Sefarvayimliler’i Samiriye’ye sürmüştü (bkz. 2Kr.17:24,2Kr.17:31).
18:36 Halk sustu Asurlular’ın, Hizkiya’nın krallığına ve yetkisine karşı bir halk ayaklanması başlatma girişimleri sonuçsuz kaldı.
18:37 giysilerini yırttılar Bkz. 2Kr.6:30; 1Kr.21:27. Asurlular’ın RAB’be küfür sayılan sözlerine karşılık gösterilen bir tepki olabilir (bkz. 2Kr.19:4,2Kr.19:6; Mat.26:65; Mar.14:63-64).

Videolar

2. Krallar Girişi

2.Krallar Kitabı İsrail ve Yahuda krallıklarının tarihine 1.Krallar Kitabı'nda kaldığı yerden devam eder. Kitap iki bölüme ayrılabilir:

1. İki krallığın tarihi, İ.Ö. 9. yüzyıl ortalarından Samiriye'nin düşüşü ve İsrail (kuzey krallığı) halkının Asur'a sürgün edilmesine kadar (İ.Ö. 722).
2. Yahuda krallığının tarihi, İsrail krallığının yıkılışından Babil Kralı Nebukadnessar'ın Yeruşalim'i ele geçirip yıkmasına, Yahuda halkını Babil'e sürmesine kadar (İ.Ö. 586). Kitap Babil yönetimindeki Yahuda Valisi Gedalya'nın öldürülmesiyle ve Yahuda Kralı Yehoyakin'in Babil'deki tutukevinden salıverilmesi haberiyle son buluyor.

Bu ulusal felaketler Yahuda ve İsrail krallarının ve halklarının sadakatsizliği yüzünden yaşanmaktadır. Yeruşalim'in yıkılışıyla Yahudalılar'dan birçok kişinin sürgüne gitmesi İsrail tarihinde büyük dönüm noktalarından biridir.

2.Krallar Kitabı'nda en önemli iki peygamber İlyas'ın yerine geçen Elişa ve Yeşaya'dır.

Ana Hatlar:

1:1-17:41 Bölünen krallıklar
a. 1:1-8:15 Peygamber Elişa
b. 8:16-17:4 Yahuda ve İsrail kralları
c. 17:5-41 Samiriye'nin düşüşü
18:1-25:30 Yahuda krallığı
a. 18:1-21:26 Hizkiya'dan Yoşiya'ya
b. 22:1-23:30 Yoşiya'nın krallığı
c. 23:31-24:20 Yahuda'nın son kralları
ç. 25:1-30 Yeruşalim'in düşüşü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş