2. Krallar 16:5-10

5 Aram Kralı Resin'le İsrail Kralı Remalya oğlu Pekah Yeruşalim'e yürüdüler. Kenti kuşattılarsa da Ahaz'ı yenemediler. 6O sırada Aram Kralı Resin Eylat'ı geri alıp Yahudalılar'ı oradan sürdü. Edomlular Eylat'a yerleşti. Bugün de orada yaşıyorlar.
7Ahaz, Asur Kralı Tiglat-Pileser'e: “Senin kulun kölenim; gel, bana saldıran Aram ve İsrail krallarının elinden beni kurtar” diye ulaklar gönderdi. 8RAB'bin Tapınağı'nda ve sarayın hazinelerinde bulunan altın ve gümüşü armağan olarak Asur Kralı'na gönderdi. 9Asur Kralı Ahaz'ın isteğini olumlu karşıladı, saldırıp Şam'ı ele geçirdi. Kent halkını Kîr'e sürüp Resin'i öldürdü.
10Kral Ahaz, Asur Kralı Tiglat-Pileser'i karşılamak için Şam'a gittiğinde, oradaki sunağı gördü. Aynısını yaptırmak için sunağın bütün ayrıntılarını gösteren bir planı ve maketi Kâhin Uriya'ya gönderdi.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

12:25-2Kr.17:41 Krallığın bölündüğü (İsrail ve Yahuda olarak) dönemin anlatıldığı bu bölümlerde, ağırlıklı olarak kralların yaptıklarına ve onlara ilişkin peygamberliklere değinilir. Tanrı’nın gelişmekte olan yeryüzündeki krallığı en fazla kuzeydeki (İsrail) krallıkta tehlikeye girmiştir, çünkü sadakatsiz krallar, kukla kâ-hinler ve sahte peygamberler yüzünden imandan sapma eğilimi artış göstermiştir. Bu dönemde İlyas ve Elişa, Tanrı’nın yönetiminin sadık temsilcileri ve peygamberleri olarak hizmet etmiştir (bkz. Giriş). Güneydeki (Yahuda) krallıkta ise RAB, krallığının görünen simgeleri olan tapınak, Antlaşma Sandığı ve kâhinlerinin hizmeti aracılığıyla halkıyla beraberdir. Davut’un soyundan olan kralların yönetimlerini RAB’be sadık biçimde sürdürmeleri sayesinde RAB’bin antlaşmasına kuzeydeki (İsrail) krallığına göre daha bağlı kaldılarsa da, itaatsizlik ettikleri zaman onlar da sürgünle cezalandırılacaklardır.
16:5 Resin’le... Pekah Resin ile Pekah,Asur karşıtı ittifaklarını güçlendirmek amacıyla, Ahaz’ı Yahuda tahtından indirip yerine Taveal’in oğlunu geçirmeyi tasarlıyorlardı (bkz. 2Kr.15:19,2Kr.15:25’ e ait notlar; Yşa.7:1-17; 2Ta.28:5-21). RAB, yaptıkları tüm kötülüklere karşın, Davut’la yaptığı antlaşmada verdiği vaatler uğruna Yahuda Krallığı’nı ve Kral Ahaz’ı bu tehlikeden kurtardı (bkz. 1Kr.11:36; 2Sa.7:13; Yşa.7:3-7,Yşa.7:14).
16:6 Eylat’ı Bkz. 2Kr.14:22’ye ait not.
16:7 Tiglat-Pileser’e Bkz. 2Kr.15:19,2Kr.15:29’a ait notlar. kulun kölenim Ahaz, RAB’be itaat edip vaatlerine güvenmek yerine Yahuda’nın güvenliği içinAsurlular’la antlaşma yolunu seçti (bkz. Çık.23:22; Yşa.7:10-16).
16:9 saldırıp Şam’ı ele geçirdi İÖ 732’ de (bkz. Yşa.7:16 ;Amo.1:3-5). halkını Kîr’e sürüp Aramlılar’ın Şam’dan sürülüp yurtlarına gönderilmesiyle Amos’un bildirisi yerine gelmiş olur (Amo.1:3-5 ; Amo.9:7).
16:10 Şam’a... oradaki sunağı Ya ilah Rimmon’a ait bir sunaktır (bkz. 2Kr.5:18; 2Ta.28:23) ya da daha büyük olasılıkla Tiglat-Pileser’e ait kraliyet sunağıdır. Ahaz’ın bu sunağın aynısını yaptırması, Asurlular’a teslimiyetinin bir simgesi olacaktı.

Videolar

2. Krallar Girişi

2.Krallar Kitabı İsrail ve Yahuda krallıklarının tarihine 1.Krallar Kitabı'nda kaldığı yerden devam eder. Kitap iki bölüme ayrılabilir:

1. İki krallığın tarihi, İ.Ö. 9. yüzyıl ortalarından Samiriye'nin düşüşü ve İsrail (kuzey krallığı) halkının Asur'a sürgün edilmesine kadar (İ.Ö. 722).
2. Yahuda krallığının tarihi, İsrail krallığının yıkılışından Babil Kralı Nebukadnessar'ın Yeruşalim'i ele geçirip yıkmasına, Yahuda halkını Babil'e sürmesine kadar (İ.Ö. 586). Kitap Babil yönetimindeki Yahuda Valisi Gedalya'nın öldürülmesiyle ve Yahuda Kralı Yehoyakin'in Babil'deki tutukevinden salıverilmesi haberiyle son buluyor.

Bu ulusal felaketler Yahuda ve İsrail krallarının ve halklarının sadakatsizliği yüzünden yaşanmaktadır. Yeruşalim'in yıkılışıyla Yahudalılar'dan birçok kişinin sürgüne gitmesi İsrail tarihinde büyük dönüm noktalarından biridir.

2.Krallar Kitabı'nda en önemli iki peygamber İlyas'ın yerine geçen Elişa ve Yeşaya'dır.

Ana Hatlar:

1:1-17:41 Bölünen krallıklar
a. 1:1-8:15 Peygamber Elişa
b. 8:16-17:4 Yahuda ve İsrail kralları
c. 17:5-41 Samiriye'nin düşüşü
18:1-25:30 Yahuda krallığı
a. 18:1-21:26 Hizkiya'dan Yoşiya'ya
b. 22:1-23:30 Yoşiya'nın krallığı
c. 23:31-24:20 Yahuda'nın son kralları
ç. 25:1-30 Yeruşalim'in düşüşü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş