2. Krallar 21

21
Manaşşe'nin Yahuda Krallığı
(2Ta.33:1-20)
1Manaşşe on iki yaşında kral oldu ve Yeruşalim'de elli beş yıl krallık yaptı. Annesinin adı Hefsivah'tı. 2 RAB'bin İsrail halkının önünden kovmuş olduğu ulusların iğrenç törelerine uyarak RAB'bin gözünde kötü olanı yaptı. 3Babası Hizkiya'nın yok ettiği puta tapılan yerleri yeniden yaptırdı. İsrail Kralı Ahav gibi, Baal için sunaklar kurdu, Aşera putu yaptı. Gök cisimlerine taparak onlara kulluk etti. 4 RAB'bin, “Yeruşalim'de bulunacağım” dediği RAB'bin Tapınağı'nda sunaklar kurdu. 5Tapınağın iki avlusunda gök cisimlerine tapmak için sunaklar yaptırdı. 6Oğlunu ateşte kurban etti; falcılık ve büyücülük yaptı. Medyumlara, ruh çağıranlara danıştı. RAB'bin gözünde çok kötülük yaparak O'nu öfkelendirdi.
7 Manaşşe yaptırdığı Aşera putunu RAB'bin Tapınağı'na yerleştirdi. Oysa RAB tapınağa ilişkin Davut'la oğlu Süleyman'a şöyle demişti: “Bu tapınakta ve İsrail oymaklarının yaşadığı kentler arasından seçtiğim Yeruşalim'de adım sonsuza dek anılacak. 8Buyruklarımı dikkatle yerine getirir ve kulum Musa'nın kendilerine verdiği Kutsal Yasa'yı tam uygularlarsa, İsrail halkının ayağını bir daha atalarına vermiş olduğum ülkenin dışına çıkarmayacağım.” 9Ama halk kulak asmadı. Manaşşe onları öylesine yoldan çıkardı ki, RAB'bin İsrail halkının önünde yok ettiği uluslardan daha çok kötülük yaptılar.
10RAB, kulları peygamberler aracılığıyla şöyle dedi: 11-12“Yahuda Kralı Manaşşe bu iğrenç işleri yaptığı, kendisinden önceki Amorlular'dan daha çok kötülük ettiği, putlar dikerek Yahudalılar'ı günaha sürüklediği için İsrail'in Tanrısı RAB, ‘Yeruşalim'in ve Yahuda'nın başına öyle bir felaket getireceğim ki, duyanların hepsi şaşkına dönecek’ diyor, 13‘Samiriye'yi ve Ahav'ın soyunu nasıl cezalandırdımsa, Yeruşalim'i cezalandırırken de aynı ölçü ipini, aynı çekülü kullanacağım. Bir adam tabağını nasıl temizler, silip yüzüstü kapatırsa, Yeruşalim'i de öyle silip süpüreceğim. 14Halkımdan sağ kalanları terk edeceğim ve düşmanlarının eline teslim edeceğim. Yeruşalim halkı yağmalanıp ganimet olarak götürülecek. 15Çünkü gözümde kötü olanı yaptılar. Atalarının Mısır'dan çıktığı günden bugüne kadar beni öfkelendirdiler.’ ”
16Manaşşe RAB'bin gözünde kötü olanı yaparak Yahudalılar'ı günaha sürüklemekle kalmadı, Yeruşalim'i bir uçtan öbür uca dolduracak kadar çok sayıda suçsuzun kanını döktü.
17Manaşşe'nin krallığı dönemindeki öteki olaylar, bütün yaptıkları ve işlediği günahlar Yahuda krallarının tarihinde yazılıdır. 18Manaşşe ölüp atalarına kavuşunca, sarayının Uzza adındaki bahçesine gömüldü. Yerine oğlu Amon kral oldu.
Amon'un Yahuda Krallığı
(2Ta.33:21-25)
19Amon yirmi iki yaşında kral oldu ve Yeruşalim'de iki yıl krallık yaptı. Annesi Yotvalı Harus'un kızı Meşullemet'ti. 20Amon da babası Manaşşe gibi RAB'bin gözünde kötü olanı yaptı. 21Babasının yürüdüğü yollarda yürüdü, aynı putlara taptı ve hizmet etti. 22Atalarının Tanrısı RAB'bi terk etti, O'nun yolunda yürümedi.
23Kral Amon'un görevlileri düzen kurup onu sarayında öldürdüler. 24Ülke halkı Amon'a düzen kuranların hepsini öldürdü. Yerine oğlu Yoşiya'yı kral yaptı.
25Amon'un krallığı dönemindeki öteki olaylar ve yaptıkları Yahuda krallarının tarihinde yazılıdır. 26Amon Uzza bahçesinde kendi mezarına gömüldü. Yerine oğlu Yoşiya kral oldu.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

21:1 on iki yaşında Manaşşe, Hizkiya’nın hastalanıp iyileşmesinden sonra doğmuştu (bkz. 2Kr.20:6). elli beş yıl Babası Hizkiya’yla birlikte yönetimde olduğu on yıl dahil olmak üzere, İÖ 697-642 yıllarında. Bu hem İsrail hem de Yahuda Krallığı’nda bilinen en uzun krallık süresidir.Asur’un en güçlü krallarının (Sanherib, Esarhaddon ve Asurbanipal) hüküm sürdüğü bir dönemde Manaşşe’nin krallık ettiği dönemin barış içinde geçmesinin nedeni, bu krallara boyun eğmiş olmasıydı.
21:3 Hizkiya’nın yok ettiği puta tapılan yerleri Bkz. 2Kr.18:4’ a ait not; ayrıca bkz. 2Ta.31:1. Ahav gibi Bkz. 1Kr.16:30-33. Gök cisimlerine taparak Bkz. 2Kr.17:16’ya ait not.
21:6 Oğlunu ateşte kurban etti Bkz. 2Kr.16:3’e ait not. falcılık ve büyücülük yaptı. Medyumlara, ruh çağıranlara danıştı RAB bütün bu eylemleri yasaklamıştır (bkz. Lev.19:31; Yas.18:11; 1Sa.28:3, 7-9 ve ilgili notlar).
21:11-12 Amorlular’dan daha çok kötülük Bkz. 2Sa.21:2’ e ait not. Yeruşalim’in... başına öyle bir felaket Kentin Babilliler tarafından İÖ 586’ da tamamen yıkılmasıyla bu sözler yerine gelecektir (bkz. 25. bölüm).
21:13 ölçü ipini, aynı çekülü Normalde yapım işlerinde kullanılan bu aletler, burada yıkım simgeleri olarak geçer (bkz. Yşa.34:11; Amo.7:7-9,Amo.7:17).
21:14 Halkımdan sağ kalanları Yahuda Krallığı, İsrail Krallığı’nın yıkılmasıyla birlikte, Tanrı halkından geriye kalan tek topluluk haline geldi. terk edeceğim RAB, halkıyla arasındaki antlaşmayı fesh ettiğini değil, onlardan iyiliğini esirgeyerek onları yaptıklarından ötürü cezalandıracağını söylemektedir (bkz. 1Sa.12:22; Yşa.43:1-7; Yer.12:7).
21:15 Manaşşe’nin, krallığı sırasında yaptıkları Tanrı’nın gazabını uyandıracak düzeye ulaşır ve vaat edilmiş topraklardan sürgün edilme cezası (bkz. 2Kr.17:7-23’e ait not) artık kaçınılmaz bir hale gelir (bkz. 2Kr.24:1-4).
21:16 suçsuzun kanını RAB’bin yasasına bağlı yaşayanları ve muhtemelen peygamberleri öldürtüyordu (bkz. 2Kr.21:10-11). Yeşaya’nın, Manaşşe’nin krallığı döneminde testereyle biçildiği tahmin edilmektedir (krş. İbr.11:37).
21:17 Manaşşe’nin krallığı dönemindeki öteki olaylar Bkz. 2Ta.33:12-19.
21:19 iki yıl İÖ 642-640.
21:20 kötü olanı yaptı Amon, babası Manaşşe’nin ömrünün son günlerinde sergilediği olumlu değişimi sürdürmez (bkz. 2Ta.33:12-19); hatta Yoşiya’nın döneminde putperestliğin halen sürdüğü görüldüğüne göre (bkz. 2Kr.23:5-7,2Kr.23:12), Manaşşe’nin yasakladığı uygulamaları yeniden serbest bırakmış olmalıdır.

Videolar

2. Krallar Girişi

2.Krallar Kitabı İsrail ve Yahuda krallıklarının tarihine 1.Krallar Kitabı'nda kaldığı yerden devam eder. Kitap iki bölüme ayrılabilir:

1. İki krallığın tarihi, İ.Ö. 9. yüzyıl ortalarından Samiriye'nin düşüşü ve İsrail (kuzey krallığı) halkının Asur'a sürgün edilmesine kadar (İ.Ö. 722).
2. Yahuda krallığının tarihi, İsrail krallığının yıkılışından Babil Kralı Nebukadnessar'ın Yeruşalim'i ele geçirip yıkmasına, Yahuda halkını Babil'e sürmesine kadar (İ.Ö. 586). Kitap Babil yönetimindeki Yahuda Valisi Gedalya'nın öldürülmesiyle ve Yahuda Kralı Yehoyakin'in Babil'deki tutukevinden salıverilmesi haberiyle son buluyor.

Bu ulusal felaketler Yahuda ve İsrail krallarının ve halklarının sadakatsizliği yüzünden yaşanmaktadır. Yeruşalim'in yıkılışıyla Yahudalılar'dan birçok kişinin sürgüne gitmesi İsrail tarihinde büyük dönüm noktalarından biridir.

2.Krallar Kitabı'nda en önemli iki peygamber İlyas'ın yerine geçen Elişa ve Yeşaya'dır.

Ana Hatlar:

1:1-17:41 Bölünen krallıklar
a. 1:1-8:15 Peygamber Elişa
b. 8:16-17:4 Yahuda ve İsrail kralları
c. 17:5-41 Samiriye'nin düşüşü
18:1-25:30 Yahuda krallığı
a. 18:1-21:26 Hizkiya'dan Yoşiya'ya
b. 22:1-23:30 Yoşiya'nın krallığı
c. 23:31-24:20 Yahuda'nın son kralları
ç. 25:1-30 Yeruşalim'in düşüşü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş