Çölde Sayım 1

1
İsrail'de Yapılan İlk Sayım
1 İsrailliler'in Mısır'dan çıkışının ikinci yılı, ikinci ayın birinci günü RAB Sina Çölü'nde, Buluşma Çadırı'nda[a] Musa'ya şöyle seslendi: 2-3“Sen ve Harun İsrail topluluğunun bütün boylarıyla ailelerinin sayımını yapın. Bütün erkekleri bir bir sayıp adlarını yazın. İsrailliler'den savaşabilecek durumda yirmi ve daha yukarı yaştaki bütün erkekleri sayıp bölüklere ayırın. 4Size yardım etmek için yanınızda her oymaktan birer adam bulunsun; bu kişiler aile başı olmalı. 5Size yardımcı olacak adamların adları şunlardır:
“Ruben oymağından: Şedeur oğlu Elisur, 6Şimon oymağından: Surişadday oğlu Şelumiel, 7Yahuda oymağından: Amminadav oğlu Nahşon, 8İssakar oymağından: Suar oğlu Netanel, 9Zevulun oymağından: Helon oğlu Eliav, 10Yusufoğulları'ndan Efrayim oymağından: Ammihut oğlu Elişama, Manaşşe oymağından: Pedahsur oğlu Gamliel, 11Benyamin oymağından: Gidoni oğlu Avidan, 12Dan oymağından: Ammişadday oğlu Ahiezer, 13Aşer oymağından: Okran oğlu Pagiel, 14Gad oymağından: Deuel oğlu Elyasaf, 15Naftali oymağından: Enan oğlu Ahira.”
16Bunlar İsrail topluluğundan atanmış adamlardı; atalarının soyundan gelen oymak önderleri, İsrail'in boy başlarıydı. 17Musa'yla Harun adları bildirilen bu adamları getirttiler. 18-19RAB'bin buyruğu uyarınca ikinci ayın birinci günü bütün halkı topladılar. Yirmi ve daha yukarı yaştakileri boylarına, ailelerine göre birer birer sayıp adlarını yazdılar. Böylece Musa Sina Çölü'nde halkın sayımını yaptı.
20İsrail'in ilk oğlu Ruben'in soyundan olanlar: Savaşabilecek durumda yirmi ve daha yukarı yaştaki bütün erkekler bağlı oldukları boy ve aileye göre adlarıyla birer birer kayda geçirildi. 21Ruben oymağından sayılanlar 46 500 kişiydi.
22Şimon'un soyundan olanlar: Savaşabilecek durumda yirmi ve daha yukarı yaştaki bütün erkekler bağlı oldukları boy ve aileye göre adlarıyla birer birer belirlenip kayda geçirildi. 23Şimon oymağından sayılanlar 59 300 kişiydi.
24Gad'ın soyundan olanlar: Savaşabilecek durumda yirmi ve daha yukarı yaştakiler bağlı oldukları boy ve aileye göre adlarıyla kayda geçirildi. 25Gad oymağından sayılanlar 45 650 kişiydi.
26Yahuda'nın soyundan olanlar: Savaşabilecek durumda yirmi ve daha yukarı yaştakiler bağlı oldukları boy ve aileye göre adlarıyla kayda geçirildi. 27Yahuda oymağından sayılanlar 74 600 kişiydi.
28İssakar'ın soyundan olanlar: Savaşabilecek durumda yirmi ve daha yukarı yaştakiler bağlı oldukları boy ve aileye göre adlarıyla kayda geçirildi. 29İssakar oymağından sayılanlar 54 400 kişiydi.
30Zevulun'un soyundan olanlar: Savaşabilecek durumda yirmi ve daha yukarı yaştakiler bağlı oldukları boy ve aileye göre adlarıyla kayda geçirildi. 31Zevulun oymağından sayılanlar 57 400 kişiydi.
32Yusufoğulları'ndan, Efrayim soyundan olanlar: Savaşabilecek durumda yirmi ve daha yukarı yaştakiler bağlı oldukları boy ve aileye göre adlarıyla kayda geçirildi. 33Efrayim oymağından sayılanlar 40 500 kişiydi. 34Manaşşe'nin soyundan olanlar: Savaşabilecek durumda yirmi ve daha yukarı yaştakiler bağlı oldukları boy ve aileye göre adlarıyla kayda geçirildi. 35Manaşşe oymağından sayılanlar 32 200 kişiydi.
36Benyamin'in soyundan olanlar: Savaşabilecek durumda yirmi ve daha yukarı yaştakiler bağlı oldukları boy ve aileye göre adlarıyla kayda geçirildi. 37Benyamin oymağından sayılanlar 35 400 kişiydi.
38Dan'ın soyundan olanlar: Savaşabilecek durumda yirmi ve daha yukarı yaştakiler bağlı oldukları boy ve aileye göre adlarıyla kayda geçirildi. 39Dan oymağından sayılanlar 62 700 kişiydi.
40Aşer'in soyundan olanlar: Savaşabilecek durumda yirmi ve daha yukarı yaştakiler bağlı oldukları boy ve aileye göre adlarıyla kayda geçirildi. 41Aşer oymağından sayılanlar 41 500 kişiydi.
42Naftali'nin soyundan olanlar: Savaşabilecek durumda yirmi ve daha yukarı yaştakiler bağlı oldukları boy ve aileye göre adlarıyla kayda geçirildi. 43Naftali oymağından sayılanlar 53 400 kişiydi.
44Musa, Harun ve İsrail'in on iki önderi tarafından sayılanlar bunlardı. Her önder bağlı olduğu aileyi temsil ediyordu. 45İsrail'de savaşabilecek durumda yirmi ve daha yukarı yaştakilerin tümü bağlı oldukları aileye göre sayıldılar. 46Sayılanların toplamı 603 550 kişiydi.
47Ne var ki, Levi oymağından olanlar öbürleriyle birlikte sayılmadı. 48Çünkü RAB Musa'ya şöyle demişti: 49“Ancak Levi oymağını sayma, öbür İsrailliler arasında yaptığın sayıma onları katma. 50Levililer'i Levha Sandığı'nın[b] bulunduğu konuttan, eşyalardan ve konuta ait her şeyden sorumlu kıl. Konutu ve bütün eşyalarını onlar taşısın; konutun bakımını onlar yapsın, çevresinde ordugah kursun. 51Konut taşınırken onu Levililer toplayacak; konaklanacağı zaman da onlar kuracak. Levililer dışında konuta yaklaşan ölüm cezasına çarptırılacak. 52İsrailliler çadırlarını bölükler halinde kuracaklar. Herkes kendi ordugahında, kendi sancağının altında bulunacak. 53Ancak İsrail topluluğunun gazabıma uğramaması için Levililer Levha Sandığı'nın bulunduğu konutun çevresinde konaklayacak ve konuta bekçilik edecekler.”
54İsrailliler bütün bunları tam tamına RAB'bin Musa'ya buyurduğu gibi yaptılar.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:1 ikinci yılı, ikinci ayın birinci günü İsrail halkının Mısır’dan çıkışlarını başlangıç alan bir tarihlendirmedir (bkz. 1Kr.6:1 ve ilgili not). Sina Çölü’nde Bu kitapta anlatılan olaylar, İsrailliler’in vaat edilen topraklara doğru yol alırken çölde geçirdikleri döneme aittir. Buluşma Çadırı’nda Bkz. Çık.26. bölüm ve ilgili notlar.
1:2-3 Sayımın amacı sosyal, siyasal konularla ilgili veya vergi verecekleri saptamak değil, savaşacak yaşta olan erkekleri belirlemekti. yapın Bu fiilin İbranice’de çoğul olması, hem Musa’nın hem de Harun’un bu görevi üstleneceklerini gösterir; ancak asıl sorumluluk Musa’ya aitti.
1:4 Musa ile Harun’a yardım etmek üzere her oymaktan bir temsilcinin görevlendirilmesi, sayımı tüm oymakların gözünde geçerli kılacaktı.
1:5-16 Bkz. 2,7,10. bölümler. Levi oymağının temsilcisi listede yer almaz (bkz. Say.1:47-53 ve ilgili notlar).
1:20-43 Her oymağın adı, toplam nüfusu ve oymaktakilerin konumları belirlenir. Oymakların nüfusunu belirten sayılar genellikle yuvarlanmıştır (Gad oymağı hariç; bkz. Say.1:25).
1:32-35 Levi oymağının sayıma dâhil edilmemesi nedeniyle (bkz. Say.1:47’ye ait not), Yusufoğulları Yusuf’un iki oğlu Efrayim (Say.1:32-33) ve Manaşşe’nin (Say.1:34-35) soyundan gelenlere göre kayda geçirilir. Bu şekilde geleneksel oymak sayısı olan on ikiye ulaşılmış ve Yusuf’a mirastan iki pay verilmiş olur (krş. Yar.49:22-26; Yas.33:13-17; 2Kr.2:9 ve ilgili notlar).
1:46 Yeşu ile Kalev hariç Mısır’dan çıkan herkes çölde ölecektir (ayrıca bkz. Çık.12:37 ; Çık.38:26). Savaşa katılacakların toplam sayısı göz önüne alındığında, halkın nüfusunun iki milyonun üzerinde olduğu tahmin edilir (bkz. Giriş). Çık.1:7’de de, Mısır’da yaşadıkları dört yüz yıl içinde İbraniler’in nüfusunun dikkate değer artışı ifade edilir (Çık.1:9-10,Çık.1:20). İsrail halkının Mısır’a ilk giden yetmiş kişiden (Çık.1:5) bu sayıya ulaşması, Tanrı’nın onları kutsadığının ve İbrahim’le yaptığı antlaşmaya sadık kaldığının kanıtıdır (bkz. Yar.12:2; Yar.15:5; Yar.17:4-6; Yar.22:17).
1:47 Kutsal Yer ve kutsal eşyalarla ilgili özel bir göreve sahip olan Levililer, askeri kayıtların dışında tutuldular. Onlar da RAB’be hizmet edeceklerdi, ancak bunu savaşarak değil, dinsel törenleri yöneten kâhinlere yardım ederek ve Buluşma Çadırı’nın bakımıyla ilgilenerek yapacaklardı (bkz. Say.1:32-35’e ait not; ayrıca bkz. Bilgi Kutusu: Kâhinler, s.128).
1:50 Levha Sandığı’nın Antlaşma Sandığı diye de bilinir. Taş levhalar (On Buyruk) bu özel sandıkta korunuyordu.
1:51 Levililer dışında Buluşma Çadırı’yla ilgili görevler yalnızca Levililer’e aitti (bkz. Çık.29:33; Çık.30:33; Lev.22:12). ölüm cezasına Bkz. Say.3:10,Say.3:38; Say.18:7; krş. Say.16:31-33; 1Sa.6:19.
1:53 Bu amaçla Levililer, konutun çevresinde girişi önleyecek koruyucu bir engel oluşturmuştu. konutun çevresinde konaklayacak Say.3:21-38’ de bunun ayrıntıları verilir.
1:54 RAB’bin Musa’ya buyurduğu gibi Ancak bkz. 11-12, 14-16, 20-21, 25. bölümler.

Videolar

Çölde Sayım Girişi

Çölde Sayım Kitabı, İsrail halkının Sina Dağı'ndan göç edip Tanrı'nın vaat ettiği Kenan topraklarının doğu sınırına ulaşana dek başlarından geçen olayları anlatır. Kitap adını Musa'nın Sina Dağı'nda, göç etmeden önce yaptığı sayımdan almıştır. Musa bir kuşak sonra Moav'da, Şeria Irmağı'nın doğusunda İsrail halkı arasında bir kez daha sayım yaptı. Bu iki sayım arasında İsrailliler Kenan topraklarının güney sınırında olan Kadeş-Barnea'ya dek ilerlediler. Ne var ki, oradan vaat edilen ülkeye imansızlıklarından ötürü giremediler. Kırk yıl kadar dolaştıktan sonra, Şeria Irmağı'nın doğu bölgesine gittiler. Kenan topraklarına girmek için ırmağın karşı yakasına geçmeye hazırlandılar.

Çölde Sayım Kitabı sık sık cesaretsizliğe düşen, sıkıntılardan korkan ve yakınan halkın başından geçen olayları anlatır. Halk Tanrı'ya ve Tanrı'nın onlara önder atadığı Musa'ya karşı başkaldırıp durdu. Bu kitap halkın itaatsizliğine karşın, Tanrı'nın sadakatini ve sürekli kayırıcılığını vurguluyor; bazen sabırsız olmuşsa da Musa'nın Tanrısı'na ve halkına adanmışlığını açıkça dile getiriyor.

Kitap ayrıca hem Sina Dağı'nda, hem de Kenan sınırında Tanrı'nın Musa aracılığıyla verdiği yasaları içerir.

Ana Hatlar:

1:1-9:14 İsrailliler Sina Dağı'ndan göç etmeye hazırlanıyor
a. 1:1-4:49 Birinci sayım
b. 5:1-8:26 Çeşitli yasalar, kurallar
c. 9:1-14 İkinci Fısıh Bayramı
9:15-21:35 Sina Dağı'ndan Moav'a
22:1-32:42 Moav'da geçen olaylar
33:1-49 Mısır'dan Moav'a yolculuğun özeti
33:50-36:13 Şeria Irmağı'nın karşı yakasına geçmeden verilen kurallar
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş