Çölde Sayım 2

2
Oymakların Konaklama Düzeni
1-2RAB Musa'yla Harun'a, “İsrailliler sancaklarının altında, aile bayraklarıyla Buluşma Çadırı'ndan biraz ötede çepeçevre konaklasın” dedi.
3Doğuda, gündoğusunda konaklayan bölükler Yahuda ordugahının sancağına bağlı olacak. Yahudaoğulları'nın önderi Amminadav oğlu Nahşon olacak. 4Bölüğünün sayısı 74 600 kişiydi.
5İssakar oymağı onların bitişiğinde konaklayacak. İssakaroğulları'nın önderi Suar oğlu Netanel olacak. 6Bölüğünün sayısı 54 400 kişiydi.
7Sonra Zevulun oymağı konaklayacak. Zevulunoğulları'nın önderi Helon oğlu Eliav olacak. 8Bölüğünün sayısı 57 400 kişiydi.
9Yahuda ordugahına ayrılan bölüklerdeki adam sayısı 186 400 kişiydi. Yola ilk çıkacak olanlar bunlardı.
10Güneyde Ruben ordugahının sancağı dikilecek, Ruben'e bağlı bölükler orada konaklayacak. Rubenoğulları'nın önderi Şedeur oğlu Elisur olacak. 11Bölüğünün sayısı 46 500 kişiydi.
12Şimon oymağı onların bitişiğinde konaklayacak. Şimonoğulları'nın önderi Surişadday oğlu Şelumiel olacak. 13Bölüğünün sayısı 59 300 kişiydi.
14Sonra Gad oymağı konaklayacak. Gadoğulları'nın önderi Deuel oğlu Elyasaf olacak. 15Bölüğünün sayısı 45 650 kişiydi.
16Ruben ordugahına ayrılan bölüklerdeki adam sayısı 151 450 kişiydi. İkinci sırada yola çıkacak olanlar bunlardı.
17Buluşma Çadırı ve Levililer'in ordugahı göç sırasında öbür ordugahların ortasında yola çıkacak. Herkes konakladığı düzende kendi sancağı altında göç edecek.
18Batıda Efrayim ordugahının sancağı dikilecek, Efrayim'e bağlı bölükler orada konaklayacak. Efrayimoğulları'nın önderi Ammihut oğlu Elişama olacak. 19Bölüğünün sayısı 40 500 kişiydi.
20Manaşşe oymağı onlara bitişik olacak. Manaşşeoğulları'nın önderi Pedahsur oğlu Gamliel olacak. 21Bölüğünün sayısı 32 200 kişiydi.
22Sonra Benyamin oymağı konaklayacak. Benyaminoğulları'nın önderi Gidoni oğlu Avidan olacak. 23Bölüğünün sayısı 35 400 kişiydi.
24Efrayim ordugahına ayrılan bölüklerdeki adam sayısı 108 100 kişiydi. Üçüncü olarak bunlar yola çıkacak.
25Kuzeyde Dan ordugahının sancağı dikilecek, Dan'a bağlı bölükler orada konaklayacak. Danoğulları'nın önderi Ammişadday oğlu Ahiezer olacak. 26Bölüğünün sayısı 62 700 kişiydi.
27Aşer oymağı onların bitişiğinde konaklayacak. Aşeroğulları'nın önderi Okran oğlu Pagiel olacak. 28Bölüğünün sayısı 41 500 kişiydi.
29Sonra Naftali oymağı konaklayacak. Naftalioğulları'nın önderi Enan oğlu Ahira olacak. 30Bölüğünün sayısı 53 400 kişiydi.
31Dan ordugahına ayrılan adamların sayısı 157 600 kişiydi. Kendi sancakları altında en son onlar yola çıkacak.
32Ailelerine göre sayılan İsrailliler bunlardı. Ordugahlardaki bütün bölüklerin toplamı 603 550 kişiydi. 33RAB'bin Musa'ya verdiği buyruk uyarınca Levililer öbür İsrailliler'le birlikte sayılmadı.
34Böylece İsrailliler RAB'bin Musa'ya buyurduğu gibi yaptılar. Sancakları altında ordugah kurdular. Göç ederken de herkes boyu ve ailesiyle birlikte yola çıktı.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

2:1-34 Bölüm konulara göre simetrik bir yapıya sahiptir (bkz. Giriş). 1. bölümde, halkın bir araya toplanmasından ve akrabaların belirlenmesinden söz edilir. 2. bölümde, halk düzenli biçimde gruplandırılır, yürüyüş sırası ve konaklamadaki yerleri belirlenir. Daha önce (1. bölümde) belirlenen toplam, farklı biçimde sunulur ve önderlerin adlarına tekrar yer verilir.
2:1-2 Her İsrail oymağının ordugâhtaki konaklama yeri belirlenecektir. biraz ötede Bkz. Say.1:52-53.
2:3-7 Yahuda... İssakar... Zevulun Yakup ile Lea’nın dördüncü, beşinci ve altıncı oğulları. Bu üç oymağın yürüyüş düzeni içinde ilk sırayı alması, Yakup’un ilk üç oğlunun günahlarından ötürü bu hakkı kaybetmelerinden kaynaklanır (Ruben, Şimon, Levi; bkz. Yar.49:3-7). Yahuda en büyük kutsamaya sahip olur ve kardeşleri arasında onurlandırılır (Yar.49:8-12). Mesih’in soyu Yahuda oymağına dayanır (bkz. Yar.49:10; Rut.4:18-22; Mat.1:1-16).
2:10-12 Ruben... Şimon Yakup ile Lea’nın birinci ve ikinci oğullarıdır. Üçüncü oğulları Levi burada yer almaz (bkz. Say.1:53’e ait not).
2:14 Gad Yakup ile Zilpa’nın (Lea’nın cariyesi) ilk oğlu.
2:17 Buluşma Çadırı, RAB’bin İsrail halkı arasındaki varlığını temsil eder (bkz. Say.1:1 ve ilgili not). Yürüyüş düzeninde, en önde Yahuda ile Ruben oymakları, arkalarında Levililer’in koruyucu çemberi içindeki Buluşma Çadırı (bkz. Say.1:53’e ait not) ve en sonda Efrayim ve Dan oymakları bulunacaktır.
2:18-22 Rahel’in oğullarının oymakları (Yusuf ve Benyamin), yürüyüş düzeninde batı tarafında yer alıyordu. Yusuf’un iki oğlu Manaşşe ile Efrayim, büyükbabaları Yakup tarafından özel olarak kutsanmışlardı.Ancak Efrayim yaşça daha küçük olmasına rağmen bu kutsamada Manaşşe’den üstün tutulmuştu (bkz. Yar.48:5-20 ve ilgili notlar). Yakup’un en küçük oğlu Benyamin ise sonuncu sıradadır.
2:25 Dan Rahel’in cariyesi Bilha’nın ilk oğlu.
2:27 Aşer Lea’nın cariyesi Zilpa’nın ikinci oğlu.
2:29 Naftali Bilha’nın ikinci oğlu.
2:32 Bkz. Say.1:46 ve ilgili not.
2:33 Bkz. Say.1:47,Say.1:53’e ait notlar.
2:34 RAB’bin Musa’ya buyurduğu gibi yaptılar Bkz. Say.1:54’e ait not. Sancakları altında... herkes boyu ve ailesiyle Kölelikten yeni kurtulmuş ve yakın zamana kadar düzensiz bir şekilde konaklayan halk için önemli bir başarıdır.

Videolar

Çölde Sayım Girişi

Çölde Sayım Kitabı, İsrail halkının Sina Dağı'ndan göç edip Tanrı'nın vaat ettiği Kenan topraklarının doğu sınırına ulaşana dek başlarından geçen olayları anlatır. Kitap adını Musa'nın Sina Dağı'nda, göç etmeden önce yaptığı sayımdan almıştır. Musa bir kuşak sonra Moav'da, Şeria Irmağı'nın doğusunda İsrail halkı arasında bir kez daha sayım yaptı. Bu iki sayım arasında İsrailliler Kenan topraklarının güney sınırında olan Kadeş-Barnea'ya dek ilerlediler. Ne var ki, oradan vaat edilen ülkeye imansızlıklarından ötürü giremediler. Kırk yıl kadar dolaştıktan sonra, Şeria Irmağı'nın doğu bölgesine gittiler. Kenan topraklarına girmek için ırmağın karşı yakasına geçmeye hazırlandılar.

Çölde Sayım Kitabı sık sık cesaretsizliğe düşen, sıkıntılardan korkan ve yakınan halkın başından geçen olayları anlatır. Halk Tanrı'ya ve Tanrı'nın onlara önder atadığı Musa'ya karşı başkaldırıp durdu. Bu kitap halkın itaatsizliğine karşın, Tanrı'nın sadakatini ve sürekli kayırıcılığını vurguluyor; bazen sabırsız olmuşsa da Musa'nın Tanrısı'na ve halkına adanmışlığını açıkça dile getiriyor.

Kitap ayrıca hem Sina Dağı'nda, hem de Kenan sınırında Tanrı'nın Musa aracılığıyla verdiği yasaları içerir.

Ana Hatlar:

1:1-9:14 İsrailliler Sina Dağı'ndan göç etmeye hazırlanıyor
a. 1:1-4:49 Birinci sayım
b. 5:1-8:26 Çeşitli yasalar, kurallar
c. 9:1-14 İkinci Fısıh Bayramı
9:15-21:35 Sina Dağı'ndan Moav'a
22:1-32:42 Moav'da geçen olaylar
33:1-49 Mısır'dan Moav'a yolculuğun özeti
33:50-36:13 Şeria Irmağı'nın karşı yakasına geçmeden verilen kurallar
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş