Çölde Sayım 17

17
Harun'un Değneği
1RAB Musa'ya şöyle dedi: 2“İsrail halkına her oymak önderi için bir tane olmak üzere on iki değnek getirmesini söyle. Her önderin adını kendi değneğinin üzerine yaz. 3Levi oymağının değneği üzerine Harun'un adını yazacaksın. Her oymak önderi için bir değnek olacak. 4Değnekleri Buluşma Çadırı'nda sizinle buluştuğum Levha Sandığı'nın önüne koy. 5Seçeceğim kişinin değneği filiz verecek. İsrail halkının sizden sürekli yakınmasına son vereceğim.”
6Musa İsrail halkıyla konuştu. Halkın önderleri, her oymak önderi için bir tane olmak üzere on iki değnek getirdiler. Harun'un değneği de aralarındaydı. 7Musa değnekleri Levha Sandığı'nın bulunduğu çadırda RAB'bin önüne koydu.
8 Ertesi gün Musa Levha Sandığı'nın bulunduğu çadıra girdi. Baktı, Levi oymağını temsil eden Harun'un değneği filiz vermiş, tomurcuklanıp çiçek açmış, badem yetiştirmiş. 9Musa bütün değnekleri RAB'bin önünden çıkarıp İsrail halkına gösterdi. Halk değneklere baktı, her biri kendi değneğini aldı.
10RAB Musa'ya, “Başkaldıranlara bir uyarı olsun diye Harun'un değneğini saklanmak üzere Levha Sandığı'nın önüne koy” dedi, “Onların benden yakınmalarına son vereceksin; öyle ki, ölmesinler.” 11Musa RAB'bin buyruğu uyarınca davrandı.
12İsrailliler Musa'ya, “Yok olacağız! Öleceğiz! Hepimiz yok olacağız!” dediler, 13“RAB'bin Konutu'na her yaklaşan ölüyor. Hepimiz mi yok olacağız?”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

10:11-22:1 Çölde Sayım Kitabı’nın ikinci büyük kısmı (bkz. Giriş).
17:1-13 Harunoğulları’na verilen kâhinlik görevinin RAB tarafından onaylandığını gösteren olayların üçüncüsüdür; ilki Tanrı’nın Korah’ı yargılaması (Say.16:1-35), ikincisi ise, başkaldıranların buhurdanlarının simgesel kullanımıdır (Say.16:36-50).
17:3,8 Korah’ın başkaldırısına verilen geniş destek yüzünden, yapılacak sınama kuşkuya yer vermemeliydi.
17:4 Levha Sandığı’nın Bkz. Say.1:50’ye ait not; Say.17:7-8,Say.17:10; ayrıca bkz. Çık.25:22’ye ait not.
17:10 Levha Sandığı’nın önüne Harun’un değneği, böylece Yasa Levhaları (bkz. Çık.25:16’ya ait not) ve man ekmeğinin bulunduğu testinin (Çık.16:33-34; İbr.9:4) yanına koyulur. Değnek, Harun soyundan gelen kâhinlerin RAB’bin hizmetindeki yerini sorgulamaya cüret edenlere kanıt olarak göstermek üzere saklanır.
17:12 Halk en sonunda Harun’un görevine karşı çıkmakla günah işlediğinin farkına vardı. Halk ağıt yakmakta haklıydı; RAB’bin kutsal Buluşma Çadırı’na ve hizmetkârlarına karşı işlenen günahlar ölümle cezalandırılırdı.

Videolar

Çölde Sayım Girişi

Çölde Sayım Kitabı, İsrail halkının Sina Dağı'ndan göç edip Tanrı'nın vaat ettiği Kenan topraklarının doğu sınırına ulaşana dek başlarından geçen olayları anlatır. Kitap adını Musa'nın Sina Dağı'nda, göç etmeden önce yaptığı sayımdan almıştır. Musa bir kuşak sonra Moav'da, Şeria Irmağı'nın doğusunda İsrail halkı arasında bir kez daha sayım yaptı. Bu iki sayım arasında İsrailliler Kenan topraklarının güney sınırında olan Kadeş-Barnea'ya dek ilerlediler. Ne var ki, oradan vaat edilen ülkeye imansızlıklarından ötürü giremediler. Kırk yıl kadar dolaştıktan sonra, Şeria Irmağı'nın doğu bölgesine gittiler. Kenan topraklarına girmek için ırmağın karşı yakasına geçmeye hazırlandılar.

Çölde Sayım Kitabı sık sık cesaretsizliğe düşen, sıkıntılardan korkan ve yakınan halkın başından geçen olayları anlatır. Halk Tanrı'ya ve Tanrı'nın onlara önder atadığı Musa'ya karşı başkaldırıp durdu. Bu kitap halkın itaatsizliğine karşın, Tanrı'nın sadakatini ve sürekli kayırıcılığını vurguluyor; bazen sabırsız olmuşsa da Musa'nın Tanrısı'na ve halkına adanmışlığını açıkça dile getiriyor.

Kitap ayrıca hem Sina Dağı'nda, hem de Kenan sınırında Tanrı'nın Musa aracılığıyla verdiği yasaları içerir.

Ana Hatlar:

1:1-9:14 İsrailliler Sina Dağı'ndan göç etmeye hazırlanıyor
a. 1:1-4:49 Birinci sayım
b. 5:1-8:26 Çeşitli yasalar, kurallar
c. 9:1-14 İkinci Fısıh Bayramı
9:15-21:35 Sina Dağı'ndan Moav'a
22:1-32:42 Moav'da geçen olaylar
33:1-49 Mısır'dan Moav'a yolculuğun özeti
33:50-36:13 Şeria Irmağı'nın karşı yakasına geçmeden verilen kurallar
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş