Çölde Sayım 34

34
Kenan Ülkesinin Sınırları
1RAB Musa'ya şöyle dedi: 2“İsrailliler'e de ki, ‘Mülk olarak size düşecek Kenan ülkesine girince, sınırlarınız şöyle olacak:
3 “ ‘Güney sınırınız Zin Çölü'nden Edom sınırı boyunca uzanacak. Doğuda, güney sınırınız Lut Gölü'nün ucundan başlayacak, 4Akrep Geçidi'nin güneyinden Zin'e geçip Kadeş-Barnea'nın güneyine dek uzanacak. Oradan Hasar-Addar'a ve Asmon'a, 5oradan da Mısır Vadisi'ne uzanarak Akdeniz'de son bulacak.
6“ ‘Batı sınırınız Akdeniz ve kıyısı olacak. Batıda sınırınız bu olacak.
7“ ‘Kuzey sınırınız Akdeniz'den Hor Dağı'na dek uzanacak. 8Hor Dağı'ndan Levo-Hamat'a, oradan Sedat'a, 9Zifron'a doğru uzanarak Hasar-Enan'da son bulacak. Kuzeyde sınırınız bu olacak.
10“ ‘Doğu sınırınız Hasar-Enan'dan Şefam'a dek uzanacak. 11Sınırınız Şefam'dan Ayin'in doğusundaki Rivla'ya dek inecek. Oradan Kinneret Gölü'nün[a] doğu kıyısındaki yamaçlara dek uzanacak. 12Oradan Şeria Irmağı boyunca uzanacak ve Lut Gölü'nde son bulacak.
“ ‘Her yandan ülkenizin sınırları bu olacaktır.’ ”
13 Musa İsrailliler'e, “Miras olarak kurayla paylaştıracağınız ülke budur” dedi, “RAB'bin buyruğu uyarınca ülke dokuz oymakla bir yarım oymak arasında paylaştırılacak. 14Çünkü Ruben oymağına bağlı ailelerle Gad oymağına bağlı aileler ve Manaşşe oymağının öbür yarısı mülklerini aldılar. 15Bu iki oymakla yarım oymak mülklerini Eriha'nın karşısındaki Şeria Irmağı'nın doğusunda aldılar.”
16RAB Musa'ya şöyle dedi: 17“Ülkeyi mülk olarak aranızda paylaştıracak adamlar şunlardır: Kâhin Elazar ve Nun oğlu Yeşu. 18Ülkeyi mülk olarak paylaştırmaları için her oymaktan birer önder görevlendirin. 19Şu adamları görevlendireceksiniz:
“Yahuda oymağından Yefunne oğlu Kalev, 20Şimon oymağından Ammihut oğlu Şemuel, 21Benyamin oymağından Kislon oğlu Elidat, 22Dan oymağından Yogli oğlu önder Bukki, 23Yusufoğulları'ndan: Manaşşe oymağından Efot oğlu önder Hanniel, 24Efrayim oymağından Şiftan oğlu önder Kemuel, 25Zevulun oymağından Parnak oğlu önder Elisafan, 26İssakar oymağından Azzan oğlu önder Paltiel, 27Aşer oymağından Şelomi oğlu önder Ahihut, 28Naftali oymağından Ammihut oğlu önder Pedahel.”
29Kenan ülkesinde İsrailliler'e mülkü paylaştırmaları için RAB'bin görevlendirdiği adamlar bunlardı.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

34:11 Kinneret Gölü Celile Gölü.
34:13-15 Bkz. 32. bölüm.
34:16-29 Vaat gerçekleşecek ve bu yeni oymak önderleri (Say.1:5-16) toprakların paylaştırılması konusunda Elazar ve Yeşu’ya yardımcı olacaklardır.
34:19 Bkz. Say.13:6’ya ait not.

Videolar

Çölde Sayım Girişi

Çölde Sayım Kitabı, İsrail halkının Sina Dağı'ndan göç edip Tanrı'nın vaat ettiği Kenan topraklarının doğu sınırına ulaşana dek başlarından geçen olayları anlatır. Kitap adını Musa'nın Sina Dağı'nda, göç etmeden önce yaptığı sayımdan almıştır. Musa bir kuşak sonra Moav'da, Şeria Irmağı'nın doğusunda İsrail halkı arasında bir kez daha sayım yaptı. Bu iki sayım arasında İsrailliler Kenan topraklarının güney sınırında olan Kadeş-Barnea'ya dek ilerlediler. Ne var ki, oradan vaat edilen ülkeye imansızlıklarından ötürü giremediler. Kırk yıl kadar dolaştıktan sonra, Şeria Irmağı'nın doğu bölgesine gittiler. Kenan topraklarına girmek için ırmağın karşı yakasına geçmeye hazırlandılar.

Çölde Sayım Kitabı sık sık cesaretsizliğe düşen, sıkıntılardan korkan ve yakınan halkın başından geçen olayları anlatır. Halk Tanrı'ya ve Tanrı'nın onlara önder atadığı Musa'ya karşı başkaldırıp durdu. Bu kitap halkın itaatsizliğine karşın, Tanrı'nın sadakatini ve sürekli kayırıcılığını vurguluyor; bazen sabırsız olmuşsa da Musa'nın Tanrısı'na ve halkına adanmışlığını açıkça dile getiriyor.

Kitap ayrıca hem Sina Dağı'nda, hem de Kenan sınırında Tanrı'nın Musa aracılığıyla verdiği yasaları içerir.

Ana Hatlar:

1:1-9:14 İsrailliler Sina Dağı'ndan göç etmeye hazırlanıyor
a. 1:1-4:49 Birinci sayım
b. 5:1-8:26 Çeşitli yasalar, kurallar
c. 9:1-14 İkinci Fısıh Bayramı
9:15-21:35 Sina Dağı'ndan Moav'a
22:1-32:42 Moav'da geçen olaylar
33:1-49 Mısır'dan Moav'a yolculuğun özeti
33:50-36:13 Şeria Irmağı'nın karşı yakasına geçmeden verilen kurallar
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş